Nedir.Org *

Hürriyet Kasidesi İncelemesi Sunumları

 • 1
  10 ay önce
  İlgili Yazı: Hürriyet Kasidesi İncelemesi

  Dosya Adı: Açıklamalı Hürriyet Kasidesi

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Hürriyet Kasidesi1-Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selamettenÇekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten *işlerin doğru yoldan çıkıp bozulduğunu görünce namusumuzla devlet kapısındaki görevimizden ayrıldık. bu beyitte namık kemal, devletteki düzensizliği görüp işinden ayrılmasına atıfta bulunmuştur.2-Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmettenMürüvvet-mend olan mazluma el çekmez iânetten *kendini insan bilenler halka hizmetten bıkmaz. yardımsever olan mazluma yardım etmekten kaçınmaz.

  2. Sayfa
  3-Hakîr olduysa millet şânına noksan gelir sanmaYere düşmekle cevher sâkıt olmaz kadr ü kıymetten *millet sıkıntı içinde olsa da şanının azalacağını sanma. cevher yere düşmekle değerini yitirmez. osmanlı devleti 'nin içinde bulunduğu duruma telmih vardır bu beyitte. namık kemal osmanlı 'nın eski zamanlarını anımsayarak hem kendini hem de milleti avutmaya çalışmaktadır.4-Vücudun kim hamîr-i mâyesi hâk-i vatandandırNe gam rah-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten *hamurunun mayası vatan toprağı olan vücudun vatan yolunda eziyet ve acıdan toprakla bir olsa dert değil. bu beyit mehmet akif 'in "kim bu cennet vatanin ugruna olmaz ki feda" dizesini akla getirir.

  3. Sayfa
  5-Muîni zalimin dünyada erbab-ı denâettirKöpektir zevk alan sayyad-ı bi-insafa hizmetten *dünyada zalimin yardımcısı alçaklık erbabıdır. insafsız avcıya hizmet etmekten zevk alan köpektir. namık kemal, bu beyitte düşmanla ortaklık içine girenleri avcıya hizmet eden köpekler olarak nitelendirmektedir.6-Hemân bir feyz-i bâkî terk eder bir zevk-i fânîyeHayâtın kadrini âli bilenler hüsn-i şöhretten*hayatın kadrinin şöhetin güzelliğinden üstün olduğunu bilenler sonsuz ışık için gündelik zevkleri terk ederler. namık kemal \'in bu beyitteki düşüncesi tasavvuftaki dünyevî hazlardan vazgeçip allah \'a yönelmekle aynı doğrultudadır.

  4. Sayfa
  7-Nedendir halkta tûl-i hayâta bunca rağbetlerNedir insâna bilmem menfaat hıfz-ı emânetten *insanların hayatın geçiciğine bu kadar rağbet etmesi nedendir. bu emaneti muhafaza etmenin insana faydası nedir bilmem. bu beyitte de 6. beyitle aynı yönde bir düşünce işlenmiştir.8-Cihanda kendini her ferdden alçak görür ol kimUtanmaz kendi nefsinden de âr eyler melâmetten *dünyada kendini herkesten alçak gören kimse kendi nefsinden utanmaz da gider ayıplamadan utanır.

  5. Sayfa
  9-Felekten intikam almak demektir ehl-i idrâkeEdip tezyîd-i gayret müstefîd olmak nedâmetten *idrak sahiplerinin pişmanlıktan faydalanma çabası kaderden intikam almak demektir.10-Durup ahkâm-ı nusret ittihâd-ı kalb-i milletteÇıkar âsâr-ı rahmet ihtilaf-ı re\'y-i ümmetten *yardım hükümleri milletin kalp birliğinde durur. halkın fikirlerinin farklılığından rahmet eserleri ortaya çıkar

  6. Sayfa
  11-Eder tedvir-i alem bir mekînin kuvve-i azmiCihan titrer sebat-ı pay-ı erbab-ı metanetten *bir inatçının azim kuvveti dünyayı döndürür. metânet sahiplerinin ayak diremesi dünyayı titretir. bu beyitte irade ve istikrar fikri ön plana çıkarılmıştır.12-Kazâ her feyzini her lutfunu bir vakt için saklarFütûr etme sakın milletteki zâ\'f u betâetten*talih her iyiliğini her lütfunu bir vakit için saklar. milletteki zaaftan bıkma sakın.

  7. Sayfa
  13-Değildir şîr-i der-zencire töhmet acz-i akdamıFelekte baht utansın bi-nasib- erbab-ı himmetten *zincire vurulmuş aslanı hareketsizliğinden dolayı küçümsemek uygun değildir. vatanseverlerin de kısmetsizliği onların suçu değildir. bu kaderin suçudur, kader utanmalıdır. namık kemal bu beyitte vatan yolunda mücadele edenlerin başına gelen olumsuzlukları onlara değil kadere mâl etmektedir.14-Ziyâ dûr ise evc-i rif\'atinden iztırârîdirhicâb etsin tabiat yerde kalmış kabiliyetten*ışık uzaksa yüksekliğin tepesinden mecrurîdir. tabiat, yerde kalmış kabiliyetten utansın.

  8. Sayfa
  15-Biz ol nesl-i kerîm-i dûde-i Osmaniyânız kimMuhammerdir serâpâ mâyemiz hûn-ı hamiyetten*biz o osmanlı soyunun büyük nesliyiz ki mayamız baştan başa şanlı kandanyoğrulmuştur. namık kemal, bu beyitte bütün türk milleti adına konuşarak, geçmişlerinin soyluluğundan dem vurmuştur.16-Biz ol âl-i himem erbâb-ı cidd ü içtihâdız kimCihangirâne bir devlet çıkardık bir aşiretten*biz öyle bir milletin çocuğuyuz ki, bir aşiretten bütün bir dünyaya egemen olan bir devlet çıkarttık. bu beyitte de 15. beyitte olduğu gibi bugünün zorluğundan geçmişte olanlarla avunarak teselli bulmaya çalışmak vardır.

  9. Sayfa
  17-Biz ol ulvi-nihâdânız ki meydân-ı hamiyetteBize hâk-i mezar ehven gelir hâk-i mezelletten*biz ölümü bile hiçe sayabilecek kadar yüce yaratılışlı bir milletin çocuklarıyız ki düşmanın ağağının altında kalacağımıza ölsek daha iyidir.18-Ne gam pür âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyetKaçar mı merd olan bir can için meydân-ı gayretten*hürriyet kavgasında korku ateşleri olsa bile tasalanmıyorum. mert olan bir can için savaş meydanından kaçar mı?hürriyet kelimesi kasidede ilk kez bu beyitte karşımıza çıkıyor.

  10. Sayfa
  19-Kemend-i can-güdâz-ı ejder-i kahr olsa cellâdınMüreccahtır yine bin kerre zencîr-i esâretten*celladın can alıcı kemendi, ejderhanın korkunç görüntüsü gibi olsa bile, esaret zincirinden daha güzeldir.kemal, bu beyitte esaret teması üzerinde durur ve esaret altına girmektense ölmeyi yeğlediğini dile getirir.20-Felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsinDönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten*felek tüm köyülükleri toplayıp karşıma çıkarsın yine de millet yolunda çaba sarfetmekten geri kalırsam *****yim.burada kemal kendi adına konuşmuş, millet adına çaba göstermekten asla vazgeçmeyeceğini dile getirmiştir.

  11. Sayfa
  21-Anılsın mesleğimde çektiğim cevr ü meşakkatlerKi ednâ zevki aladır vezâretten sadâretten*baş koyduğum bu yolda çektiğim sıkıntılar, eziyetler anılsın. bu yoldaki acıların en küçüğü bile vezirlikten sadrazamlıktan daha kıymetlidir.22-Vatan bir bî-vefâ nâzende-i tannâza dönmüş kimAyırmaz sâdıkân-ı aşkını âlâm-ı gurbetten*vatan, vefasız ve nazlı bir sevgiliye dönmüş. bu yüzden kendisine aşkla bağlı olanların gurbette olmalarından hoşlanıyor. gurbette diye vatanı vefasızlıkla suçluyor, kendisine yapılan bütün bu fedakarlıklara karşı vatanı kayıtsız buluyor.

  12. Sayfa
  23-Müberrâyım recâ vü havfden indimde âlidirVazifem menfaatten hakkım agrâz-ı hükümetten*ümit ve korkudan aklanmışım, vazifem menfaatten, hakkım hükümet niyetlerinden.24-Civânmerdân-ı milletle hazer gavgâdan ye bidâdErir şemşîr-i zulmün âteş-i hûn-i hamiyetten*ey zalim, milletlerin fedakarıyla kavgadan çekin, zira kötülüğününkılıcı kahramanlık ateşinde erir. kemal, burada düşman milletlere sesleniyor. milletlerin en fedakarı olan türk milletiyle kavgaya girmemelerini, çünkü kahraman türk milletinin onları alt edeceğini söylüyor.

  13. Sayfa
  25- Ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyetÇalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten*eziyet ve yalanla hürriyeti yok etmem mümkün değildir. eğer elinden geliyorsa, çalış da insanlıktan anlama yeteneğini kaldır.bu beyitte namık kemal düşünce gücüyle hürriyeti aynı kefeye koymaktadır.26-Gönülde cevher-i elmâsa benzer cevher-i gayretEzilmez şiddet-i tazyikten te'sir-i sıkletten*çabanın gönüldeki yeri elmas cevheri kadar kıymetlidir. şiddetin sıkıntısından, yükün etkisinden ezilmez .

  14. Sayfa
  27-Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyetEsîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten*ah ey hürriyetin yünü, ne kadar sihirliymişsin, esaretten kurtulduk, bu sefer de senin aşkının esiri olduk.28-Senindir şimdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etmeCemâlin ta ebed dûr olmasın enzâr-ı ümmetten*ey hürriyet yüzünün güzelliğini kapatma, bu şekilde bizim kalbimizi cezbet. güzelliğin ta ebediyete kadar ümmetin üzerinden uzak olmasın.

  15. Sayfa
  29-Ne yâr-ı cân imişsin ah ey ümmid-i istikbâlCihanı sensin azad eyleyen bin ye's ü mihnetten*ne can sevgilisi imişsin ah ey istikbal ümidi, dünyayı bin üzüntü ve sıkıntıdan azat eden sensin.30-Senindir devr-i devlet hükmünü dünyaya infâz etHüdâ ikbâlini hıfzeylesin hür türlü âfetten*saadet zamanı senindir, hükmünü bütün dünyaya yay. allah geleceğini her türlü kötülükten, afetten korusun.klasik kasidelerin sonlarındaki dua bölümlerinde olduğu gibi, kemal bu beyitte osmanlı devleti için allah 'ın inayetini diliyor.

  16. Sayfa
  31-Kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlarUyan ey yâreli şîr-i jeyân bu hâb-ı gafletten *ey yaralı aslan, bu gaflet uykusundan uyan, çünkü daha önce gezip dolaştığın yerler zulüm köpeklerine kaldı.kemal, bu beyitte yaralı aslan olarak nitelendirdiği osmanlı devletinin "hab-ı gafletten" uyanarak eski parlak devirlerine dönmesin  

  17. Sayfa
  Hürriyet Kasidesi'nin Yapı Özellikleri1.31 beyitten oluşmuştur.2.Klasik bölümle yoktur.3.Kafiye düzeni "aa/ba/ca..." şeklindedir.4.Şair son beyitte mahlasını kullanmamıştır.5.Kaside soyut bir kavram için yazılmıştır, başlığı da bu soyut kavramdır.

  18. Sayfa
  Hürriyet Kasidesi'nin kaside nazım şekliyle yazılması ve kasidenin klasik yapı özelliklerinden farklılıklar göstermesi bu devirdeki yenileşme çabalarının etkisinin edebî eserlere de yansıdığını gös­termektedir. Bu devrin şairleri eski nazım şekillerini kullanmakla birlikte şiirlerin içeriklerinde büyük değişiklikler yapmışlardır. Eskiden kaside yine beyitlerle yazılıyordu, yeni devirle birlikte kasidenin bütün şekil özellikleri aynen kullanılmış, şiirde işlenen konu değiştirilmiştir. Namık Kemal, "hürriyet’e övgülerini sunmuştur

  19. Sayfa
  HAZIRLAYAN: Aslı DEMİREL

  Yorumlar

  Sil