• 1
88
Okunma
32917
Cevap
5
Soru :

9. Sınıf Fizik Tuna Matbaa Yayınları Sayfa 108 109 110 111 112 113 cevapları

9. Sınıf Fizik Tuna Matbaa Yayınları Kitabı Sayfa 108 109 110 111 112 113 cevapları
Bölüm: Fizik
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


332015-11-09 11:48:37 #
Cevap : 3. Ünite Değerlendirme Çalışmaları (Sayfa 108 109 110 111 112 113)
A Bölümü 
1. hareketli cisim
2. sürat
3. öteleme hareketi
4. göreceli
5. anlık hız
6. ivmeli
7. temas kuvvetleri
8. statik sürtünme kuvveti
9. eylemsizlik
10. kütle

B Bölümü
1. D
2. D
3. C
4. D
5. D
6. B
7. E
8. C
9. D
10. A
11. D
12. C
13. E
14. B
15. C
16. D
0 kişi beğendi
392015-11-09 11:27:36 #
Cevap : A. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri, verilen sözcük ve sözcük gruplarından uygun olanları ile tamamlayınız.
"anlık hız, kütle, eylemsizlik, göreceli, ivmeli, hareketli cisim, statik sürtünme kuvveti, sürat, öteleme hareketi, temas kuvvetleri"
1. Belli bir zaman aralığında konumu değişen cisimlere HAREKETLİ CİSİM denir.
2. Bir cismin birim zamanda aldığı yolun uzunluğuna SÜRAT ,birim zamandaki yer değiştirme miktarına hız adı verilir.
3. Bir cisme itme ya da çekme kuvveti uygulanırsa cisim ÖTELEME HAREKETİ. yapar.
4. Bir otobüste bulunan yolculara göre otobüs sürücüsü hareketsiz olduğu hâlde kaldırımda bulunan gözlemciye göre otobüs ve
içindekilerin hareketli olması hareketin GÖRECELİ olduğunu gösterir.
5. Bir hareketlinin, hareketin çok kısa bir zaman aralığındaki yer değiştirmesine ANLIK HIZ denir.
6. Kuvvet etkisindeki cisimlerİVMELİ hareket yapar.
7. İtme, çekme, sıkıştırma ya da germe etkisi yapan kuvvetlereTEMAS KUVVETLERİ denir.
8. Duran bir cisme kuvvet etki etmesi sırasında cisimle yüzey arasındaki kuvvete zıt yönlü sürtünme kuvvetine STATİK SÜRTÜNME KUVVETİ adı verilir.
9. Duran cisimlerin durma eğiliminde, hareket hâlindeki cisimlerin de hareket etme eğiliminde olma özelliklerine EYLEMSİZLİK denir.
10. Belli büyüklükte kuvvetin bir otomobile ve kamyona kazandırabileceği ivmenin büyüklüğü birbirinden farklıdır. Bu sonuç ivmenin
KÜTLE ile ters orantılı olduğunu gösterir.

B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini bulunuz. 
1. Şekildeki duvar saati sarkacı ile ilgili ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Dönme hareketi yapar.
B) Öteleme hareketi yapar.
C) Aynı anda hem dönme hem de öteleme hareketi
yapar.
D) Titreşim hareketi yapar.
E) Aynı anda hem titreşim hem de öteleme hareketi yapar.

2. Aşağıdakilerden hangisi skaler büyüklüktür?
A) Konum B) Yer değiştirme C) Hız
D) Sürat E) İvme

3. Bir apartmanın asansörü 30 saniyede 36 m yükseklikteki on
ikinci kata ulaşıyor.
Buna göre asansörün hızı ne kadardır?
A) 0,8 m/s B) 1 m/s C) 1,2 m/s
D) 1,8 m/s E) 2 m/s

4. Hareketli bir cismin konum-zaman grafiği aşağıda verilmiştir.
0 2 4 6 8
Zaman (s)
Konum (m)
10
20
30
40
Hareketin 6. saniyesinde cisim hangi konumda bulunur?
A) 0 (sıfır) B) 10 m C) 20 m
D) 30 m E) 40 m

5. Şekildeki noktasal cisim X1 konumundan X2 konumuna hareket
ettiğinde kaç metre yer değiştirmiş olur?
A) 30 m B) —50 m C) 50 m
D) —80 m E) 80 m
—40 m —30 m —20 m —10 m 0 10 m 20 m
X2
30 m 40 m 50 m
X1
3. Ünite
110

6. K konumundan aynı anda harekete başlayan A ve B otomobilleri
şekildeki gibi doğrusal bir yolda ok yönünde sabit hızla ilerleyerek
L konumuna geliyor. K ve L konumları arasındaki 120 m’lik
mesafeyi A otomobili 8 s’de B otomobili 10 s’de almaktadır.
A otomobili 120 m
K L
B otomobili
Buna göre otomobillerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Otomobillerin yer değiştirmeleri eşittir.
B) Otomobillerin hızları eşittir.
C) A otomobili L konumuna ulaştığında B henüz ulaşmamış olur.
D) A otomobilinin hızı B otomobilinden fazladır.
E) Otomobillerin ilk konumları K, son konumları L’dir.

7.
0 2 4 6 8 10 12
Zaman (s)
Konum (m)
10
20
30
40
50
Sabit hızla hareket eden bir cismin konum-zaman grafiği şekildeki
gibidir.
Cismin hızının büyüklüğü ne kadar olur?
A) 30 m/s B) 20 m/s C) 15 m/s
D) 10 m/s E) 5 m/s

8. Aşağıdaki kuvvet örneklerinden hangisi temas gerektirmeyen
kuvvettir?
A) Masayı itmek için uygulanan kuvvet
B) Yayı germek için uygulanan kuvvet
C) Elektrik yükleri arasındaki kuvvet
D) İp çekme oyununda taraflar arasındaki kuvvet
E) Yerdeki cismi kaldırmak için uygulanan kuvvet
Kuvvet ve Hareket
111

9. Hangi şekildeki kuvvet cismin yavaşlamasına neden olur?
F
v
Şekil 1
F
Æ
Æ Æ
Æ
Şekil 2
F
Şekil 3
F
v
Şekil 4 Şekil 5
F
A) Şekil 1 B) Şekil 2 C) Şekil 3
D) Şekil 4 E) Şekil 5

10. Bir yolcu uçağı 900 km/h sabit hızla 5 saatlik seyahat sırasında
ne kadar yer değiştirmiş olur?
A) 4500 km B) 3000 km C) 1500 km
D) 900 km E) 450 km

11.
F
Hareketsiz
K
Şekil 1
2F
L
Şekil 2
v1
2F
M
Şekil 3
v2
Æ Æ
Æ
Şekildeki K, L, M cisimlerinden K hareketsiz, L ve M hareketli
olup v1 > v2 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) K cismi ile yüzey arasında statik sürtünme kuvveti vardır.
B) L ve M cisimleri ile yüzey arasında kinetik sürtünme kuvveti
vardır.
C) L cisminin ağırlığı M cisminin ağırlığından küçüktür.
D) L ve M nin ivmeleri eşittir.
E) K cisminin ivmesi sıfır olur.
3. Ünite
112

12. Aşağıdakilerden hangisi Newton’ın etki tepki yasası ile
ilgilidir?
A) İvme kütle ile ters orantılıdır.
B) Hareketle aynı yönlü kuvvet hızlanmaya neden olur.
C) İki aracın çarpışması sırasında her iki araçta da hasar oluşur.
D) Duran bir aracın aniden hareket etmesi sırasında araçtakiler
geriye doğru hareketlenir.
E) Harekete zıt yönlü kuvvet yavaşlamaya neden olur.

13.
A
F1
F2
F3
F4
Şekildeki A cismi hangi kuvvetlerin aynı anda uygulanması
durumunda dengeleyen kuvvet etkisinde olur?
A) F1 — F2 B) F1 — F4 C) F2—F4
D) F2 - F3 E) F1—F3

14. I. Net kuvvet etkisindeki cisim ivmeli hareket yapar.
II. Dengeleyen kuvvet etkisindeki hareketli cisim sabit hızla
harekete devam eder.
III. Dünya’nın Ay’a uyguladığı çekim kuvveti Ay’ın Dünya’ya
uyguladığı çekim kuvvetinden daha büyüktür.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II
D) II ve III E) Yalnız III
Kuvvet ve Hareket
113

15.
v
v
Şekil I Şekil II
Bir kamyon ve bir otomobil aynı kara yolu üzerinde Şekil 1 ve
Şekil 2’de olduğu gibi eşit hızda hareket etmektedir.
Kamyon ve otomobil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya
da hangileri doğrudur?
I. Kamyonla yol arasındaki normal kuvvet, otomobil ile yol
arasındaki normal kuvvetten daha büyüktür.
II. Kamyonla yol arasındaki kinetik sürtünme kuvveti, otomobil
ile yol arasındaki kinetik sürütme kuvvetinden daha büyüktür.
III. Her iki aracın eşit büyüklükte ivme ile yavaşlayabilmesi
için eşit büyüklükte fren kuvveti uygulanması gerekir.
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) Yalnız III

16. Buz pateni veya kayak sporlarında sporcu ile yüzey arasında
sürtünmenin az olması istendiği hâlde, kara yollarında araçlarla
yol arasında belli miktarda sürtünmenin olması istenir. Bu durum;
I. Sürtünme, hareketi zorlaştırır.
II. Sürtünme, cismin sabit hızda hareket etmesini sağlar.
III. Sürtünme, hareketin kontrolünü kolaylaştırır.
İfadelerinden hangisi ya da hangileri ile ilişkili olabilir?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) Yalnız III
0 kişi beğendi
192017-01-15 17:52:50 #
Cevap :  3. Ünite Değerlendirme Çalışmaları (Sayfa 108 109 110 111 112 113)
A Bölümü 
1. hareketli cisim
2. sürat
3. öteleme hareketi
4. göreceli
5. anlık hız
6. ivmeli
7. temas kuvvetleri
8. statik sürtünme kuvveti
9. eylemsizlik
10. kütle

B Bölümü
1. D
2. D
3. C
4. D
5. D
6. B
7. E
8. C
9. D
10. A
11. D
12. C
13. E
14. B
15. C
16. D
İYİ DERSLER.........................................
0 kişi beğendi
22016-03-16 21:20:10 #
Cevap : A Bölümü 
1. hareketli cisim
2. sürat
3. öteleme hareketi
4. göreceli
5. anlık hız
6. ivmeli
7. temas kuvvetleri
8. statik sürtünme kuvveti
9. eylemsizlik
10. kütle

B Bölümü
1. D
2. D
3. C
4. D
5. D
6. B
7. E
8. C
9. D
10. A
11. D
12. C
13. E
14. B
15. C
16. D
0 kişi beğendi
12017-03-06 20:14:06 #
Cevap : cisim,hareketi,göreceli,anlık hız,ivmeli,temas kuvvetleri,statik sürtünme kuvveti, eylemsizlik,kütle. D. D. C. D. D. B. C. C. C. A. D. C. E. B. C. D
0 kişi beğendi


Benzer SorularArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • ecrinsu
  Belirtmemiş
 • Vurgun2
  Belirtmemiş
 • onur2235
  Belirtmemiş
 • Aşkveikimiz
  Belirtmemiş
 • Cenko
  Belirtmemiş
 • Azra25
  Belirtmemiş
 • irem002
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Belirtmemiş
 • mountaingoat
  Belirtmemiş
 • Nazlıceylanım
  Belirtmemiş
 • Sarp0202
  Belirtmemiş
 • çılgın türk
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya