Nedir.Org*
Soru Sor

Felsefe Sunumları

 • 16
  1 yıl önce
  İlgili Yazı: Felsefe

  Dosya Adı: Felsefe Nedir? Eğitimin Felsefi Temelleri Slayt Sunum Pptx

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Felsefe Sözcüğünün Kaynağı Nereden Geliyor?Yunanca “bilgelik” ya da genel olarak “bilgi” anlamına gelen sophia ve “sevgi” anlamına gelen philia sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Bu çerçevede felsefe (philosophia), bilgi ve bilgelik sevgisi, anlamına gelmektedir. 1

  2. Sayfa
  “Felsefe nedir?, ne değildir?” Felsefe, herkesin anladığı anlamda bilgiler bütünü değil, aksine “eleştirme ya da herhangi bir duruma açıklık getirme etkinliği” olarak da düşünülebilir. Felsefe, “gerçeği tümüyle inceleyen, inceleme sonucunda bilgiye ulaşan ve ulaşılan bilgiyi yorumlayan ve sistemleştiren bir uğraş alanı” olarak da tanımlanmaktadır. Ancak, filozofların felsefenin tanımını yapmaktan ziyade, felsefenin ne ile ilgilendiği ve ne ile ilgilenmesi gerektiği konusu üzerinde daha çok durdukları unutulmamalıdır.2

  3. Sayfa
  Felsefenin tarihiFelsefe nasıl ve nerede ortaya çıktığı kesin olmamakla birlikte, felsefenin ortaya çıkışı mitos, din ve şiirle gerçekleşmiştir. Zaman geçtikçe mitos, din ve şiir gibi unsurlardan arınarak, bilimsel ve özgür düşünmenin temelini atmış ve gerçeği bütünüyle açıklamaya çalışmıştır .Felsefenin genel olarak, M.Ö. 6. yüzyılda Eski Yunan’da lonia (İzmir ve Aydın illeri çevresi ve karşısındaki adalar) olarak bilinen bölgede başladığı kabul edilmektedir .3

  4. Sayfa
  İnsanlar felsefeyle neden ve nasıl ilgilendiler?Geçmişten günümüze insanlar varsayımlardan hareketle içinde yaşadıkları doğayı anlamlaştırma çabasında olmuşlardır.Bu anlamda ilk öğretmen doğanın kendisi, ilk öğrenciler de doğayı anlamlaştırmaya çalışan insanlardır.4

  5. Sayfa
  İnsanlar felsefeyle neden ve nasıl ilgilendiler?Sorular sorarak doğayı anlamlaştırmaya çalışan insanlar ise filozoflardır. Filozofların, felsefeyle ilgilenmeleri anlamlaştırma süreciyle başlamış ve gelişmiştir. Doğayla ilgilenmelerinin nedeni ise, merak duygusundan hareketle, tanımak, anlamlaştırmak ve eylemde bulunmak istemeleridir. 5

  6. Sayfa
  BİLGELİK NE ANLAMA GELİR?BİLGE (FİLOZOF) KİMDİR?6

  7. Sayfa
  Filozof kimdir?Halk dilinde filozof denilince, ya bulutlar üzerinde yaşayan ve her şeyi hoş gören ya da hiçbir şeyi umursamayan kişi anlaşılır. Oysa tam tersine filozof, bazı sorulara kesin ve açık çözümler bulmak isteyen kişidir. Eğer felsefenin, evrenin sorularına bir açıklama bulmak istediği dikkate alınırsa, elbette ki filozofun pek çok şeyle uğraştığı ve söylenenin aksine, çok şeyi önemsediği görülür.Filozof (philosophos)da bilgeliği seven, bilgiyi arayan ve ona ulaşmak isteyen kişidir.7

  8. Sayfa
  Felsefe-Bilim İlişkisiBilimler, felsefeden bağımsızlığını ilan etmeden önce felsefe çatısı altında idi. Bu bağlamda felsefe bazılarına göre, “bilimlerin anası” ve hatta “bilimlerin bilimi” olarak da görülebilmektedir. Gerçekte felsefe, bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmuştur ve hala da bu katkı devam etmektedir. Bilim ve felsefe gerçek dünyayı açıklamak için girişimde bulunmaktadır. Ancak her bir bilim dalı, felsefeden ayrılarak kendi çalışma alanlarını tespit etmiştir .8

  9. Sayfa
  Bilim ile felsefe arasındaki farklar Bilim, fiziksel ve sosyal gerçeği parçalara ayırıp incelerken, felsefe gerçeği bütünsel olarak inceler ve bu bağlamda daha genel bir özellik taşır. Bilimde sezgi ve spekülasyonun yeri yok iken, felsefede bunlar oldukça önemlidir. Çünkü bunlar aracılığıyla da özellikle “doğruya” ve “gerçeğe” ulaşılabilir. Bilim, somut yanıtlar üzerine odaklaşır. Felsefe ise, yanıtlardan çok sorular üzerinde durur. Çünkü felsefe, sorular ile çeşitli konuları (din, ahlak, sanat, siyaset vb.) aydınlatma çabası içerisindedir.9

  10. Sayfa
  Bilim ile felsefe arasındaki farklarBilim, fiziksel ve sosyal gerçekleri sistematik olarak incelemek ve insanlığın kontrolüne ya da hizmetine sunmak için kabul edilen deney, gözlem, araştırma, hipotez test etme gibi bilimsel yöntemleri kullanır. Felsefe ise, bilimsel yöntemlerden yararlanma yerine mantık ya da akıl yürütmeyi tercih ederek gerçeği anlamak ya da aydınlatmak ister. Bilimde sadece olay ve olgular önemli iken, felsefede aynı zamanda değerler ve soyut durumlar da önemlidir. 10

  11. Sayfa
  Bilim ile felsefe arasındaki benzerlikler Bilim ve felsefe elde edilen bilgilere (bilimsel ve akıl yürütmeye dayalı) eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşır.Bilim ve felsefe bir süreçtir. Elde edilen bilgiler sadece bir ürün ya da sonuç değil, bir sonrakiler için ilk başlangıç oluşturur. Bu yüzden, her ikisi de dinamik bir süreci içerir. Bilim ve felsefede sorular önemlidir. Bilimdeki yanıtlar daha çok somut iken felsefedeki yanıtlar daha çok soyut nitelik taşır. 11

  12. Sayfa
  FELSEFENİN ALANLARI Felsefenin konuları ve alt dalları sorulan sorularla ilişkili olarak belli başlıklar altında toplanmaktadır. Bunlar:12

  13. Sayfa
  Felsefenin İlgilendiği Alanlardan Başlıcalar13

  14. Sayfa
  Ontoloji (Varlık Sorunu)Varlık felsefesi ya da sorunu olarak bilinen ontoloji, geçmiş ve günümüzde var olan ve gelecekte de var olabilecek her şey ile ilgilenir.14

  15. Sayfa
  Ontoloji (Varlık Sorunu)15

  16. Sayfa
  Epistemoloji (Bilgi Sorunu)Bilgi felsefesi olarak bilinen epistemoloji, bilgi ve bilmenin doğası, yapısı, bilinenlerin kökeni ve niteliğiyle ilgilenir. 16

  17. Sayfa
  Epistemoloji (Bilgi Sorunu)17

  18. Sayfa
  Epistemoloji (Bilgi Sorunu)18

  19. Sayfa
  Aksiyoloji (Değerler Sorunu)Değerler felsefesi olarak bilinen aksiyoloji, etik (ahlak) ve estetik ile ilgilenir. Etik, değer ve davranışlara ahlaki olarak yaklaşır. Estetik ise, sanat ve güzelliğe felsefi olarak yaklaşır. 19

  20. Sayfa
  Aksiyoloji (Değerler Sorunu)20

  21. Sayfa
  Örnek21

  22. Sayfa
  Mantık (Akıl Yürütme)Düşünme felsefesi olarak bilinen mantık, akıl yürütme, düşünme ve düşünmenin doğası ve kurallarıyla ilgilenir. Doğru düşünme bilim ve sanatı olarak da bilinen mantık; tümevarım, tümdengelim ve analoji gibi düşünce biçimlerinden yararlanır. Mantıkta temel ölçüt çelişmezliktir. Mantık, eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme gibi konular ile de ilgilenir. Mantıkta, birçok soru bulunur. 22

  23. Sayfa
  Mantık (Akıl Yürütme)23

  24. Sayfa
  TEMEL FELSEFİ AKIMLAR24

  25. Sayfa
  İdealizmİdealizm, gerçekçiliği ruhsal sayan bir felsefe öğretisi olup, gerçeğe giden yolun sadece bilimsel yöntemler ile olabileceğini reddederek, sezgisel düşüncenin de bilimsel tutum kadar önemli olduğunu savunur. Gerçekte idealizm, gerçeğin temelinde “ruhsal ve düşünsel açıklamaların” bulunduğunu savunmaktadır. Bunlar ise “idealara” dayanır ki, insanın zihnine öz itibariyle dünyaya gelmeden önce kodlanmıştır.25

  26. Sayfa
  İdealizmOntolojik olarak, idealizmin temeli ruhsal ya da tinseldir. İdealizm, dış dünyanın gerçekliğini reddetmemekle birlikte, bunların gerçekte ruhsal gerçekliğin görüntüsü olduğunu savunur. Platon’un düşüncesine dayanan idealizm, gözlemler ile gerçekliğin öğrenilemeyeceğini ve bu gerçekliğin ancak akıl ile öğrenilebileceğini savunur. İdealizme göre gerçeklik Tanrı, akıl ve ruh ile açıklanabilir. Çünkü gerçeklik bunlardan öteye gidemez. 26

  27. Sayfa
  İdealizmEpistemolojik olarak, idealizm gerçek bilgiye gözlemler ile değil akıl ve sezgi ile ulaşılabileceğini savunur. İdealizme göre bilmek, algılamaktır. Gerçek dünya bilgilerimizin ve algılarımızın kaynağı değildir, bilgilerimiz ve algılarımız gerçek dünyanın kaynağını oluşturur. Öyle ise bildiklerimizden bağımsız bir gerçek dünyadan söz edilemez. 27

  28. Sayfa
  İdealizmAksiyolojik olarak, idealizme göre değerler, mutlak, değişmez ve evrenseldir. İyilik, güzellik, doğruluk evrensel nitelik taşır ve toplumdan topluma değişiklik göstermez. İnsan, özü itibariyle aynıdır. 28

  29. Sayfa
  İdealizmİdealist eğitim Totaliter (önceden belirlenmiş belirli ölçütlere dayalı) ya da Otoriter (öğretmen ve program merkezli) bir yapıya sahip olup, geleneksel yapıları eleştirmeyi ve otoriteyi karşı gelmeyi kesinlikle kabul etmez. 29

  30. Sayfa
  İdealizmEğitimin amacı, gerçek dünyanın değil, ideal dünyanın bireylere öğretilmesidir. Eğitimde birey, evren ve işleyişini akıl ve sezgi yoluyla kavrayacağından bunu sağlayacak Din, Metafizik ve Tarih gibi derslere ağırlık verilmelidir. 30

  31. Sayfa
  Hz.Mevlana'nın idealizim ile söylediği bir söz : Bu alem, bir rüyadır, zanna kapılma sen, rüyada bir el kesilse bile zararı yok. Rüyada başın kesilse de hakikatte yine başın yerindedir, ömrün de uzun olur. Rüyada kendini ikiye biçilmiş görsen bile kalktın mı vücudun da sağlamdır. Bir hastalığında yoktur. Hasılı rüyada vücudunu noksan görmekten ne çıkar? Yüzlerce parçaya ayrılsan bile ne korkacaksın ki?31

  32. Sayfa
  Realizmİdealizmin karşıt görüşü olan realizm, dış dünyanın algılarımızdan bağımsız olduğunu ve dış dünyanın ancak ve ancak duyularımızla ve somut olarak öğrenilebileceğini savunur. Bu bağlamda realizm, somut gerçekliğe önem verir. 32

  33. Sayfa
  Örneğin güneş sisteminde kaç tane gezegenin olduğu, bizim orada kaç tane olacağını düşünmemize, olmasını istememize veya araştırmamıza bağlı olarak değişmez. Yine elektronların veya güç alanlarının varoluşları veya dayandığı temeller, bizim inandığımız teori olmadan da vardırlar. Diğer anlatımla Realizm, evrende gözlemcinin bilincinden bağımsız bir gerçeklik olduğu görüşüdür.33

  34. Sayfa
  RealizmOntolojik olarak, realizmin temelini somut gerçeklik oluşturur. “İlk nedir?” sorusuna realizm, “içinde yaşanılan somut dünyadır” yanıtını verir. Somut gerçekliğin hayal, ruhsal ya da spekülasyona dayanamayacağını savunan realizm, bir şeyin varlığının tespitinin ancak bilimsel yollar ile olabileceğini ileri sürer.34

  35. Sayfa
  RealizmEpistemolojik olarak, realizm somut gerçekliğin ancak ve ancak beş duyu organı ile öğrenilebileceğini savunur. Diğer bir anlatımla, realizme göre bilgilerin kaynağı dış dünya olup bunun öğrenilmesi ise duyumlara dayanır. Bir önermenin doğru ya da yanlış olması somut anlamda onun var olup olmamasına göre değişir. 35

  36. Sayfa
  RealizmAksiyolojik olarak, ahlaki değerlerin insanlardan bağımsız olacağını savunan realizm, toplumlara göre değişebilecek ahlaki değerlerin olmadığını ileri sürer. Realizme göre, ahlaki değerlerin de bilimde olduğu gibi nesnel bir nitelik taşıması gerekir. Diğer bir anlatımla tüm insanlar için ortak ahlaki yasalar bulunmaktadır. 36

  37. Sayfa
  RealizmRealizme göre eğitim, kişinin doğal ve kültürel çevresine uyum sağlamasını amaçlar. Bu bağlamda eğitim, dış dünyanın nesnel yollar ile öğrenilmesini gerçekleştirir. 37

  38. Sayfa
  RealizmEğitimin temeli ideal bir dünyanın öğrencilere öğretilmesi değil, var olan gerçek dünyanın öğretilmesini oluşturur. Eğitimde birey, evren ve işleyişini akıl ve beş duyu organı yoluyla kavrayacağından bunu sağlayacak Matematik, Mantık, Fizik, Kimya ve Biyoloji gibi pozitif bilimler ve Sosyoloji, Antropoloji ve Tarih gibi sosyal bilimlere ağırlık verilmelidir.38

  39. Sayfa
  PragmatizmYararcılık ya da faydacılık olarak da bilinen pragmatizm, gerçekliğin sürekli bir değişim içerisinde olduğunu ve her şeyin sürekli olarak değiştiğini savunur. Pragmatizmde klasik anlamda bilinen “değişmeyen tek şey değişimin kendisidir” sözü de gerçekte değişmektedir. Çünkü değişim de, en azından hızı ve boyutunda değişmektedir.39

  40. Sayfa
  PragmatizmOntolojik olarak, gerçekliğin temelini değişim oluşturur ve bu değişim deneyimlere bağlıdır. Bu bağlamda gerçeklik bireye göre değişir. Pragmatizme göre dış dünya değişir ve bireyden de bağımsız değildir. Diğer bir ifadeyle, dış dünya bireyin yüklediği anlama göre değişiklik gösterir. 40

  41. Sayfa
  PragmatizmEpistemolojik olarak, insan bilgiyi çevresiyle etkileşime girerek oluşturur ve bu süreçte birey etkindir. Edinilen bilginin doğruluğundan ziyade etki ya da sonuçları önem taşır: faydalı veya faydasız. Birey için olumlu sonuç veren şeyler doğru, olumsuz sonuç verenler ise yanlıştır. Kısacası bilgi edinme, anlama ve bilginin kaynağı deneyime bağlıdır. 41

  42. Sayfa
  PragmatizmAksiyolojik olarak, değerler evrensel nitelik taşımaz. Aksine öz itibariyle görecelidir. Mutlak ve değişmeyen değerler yoktur. Değişim süreci içerisinde de tüm değerler değişim gösterir. Toplumsal ve otoriter değerler olmamakla birlikte, değerlerin eleştirilmesi ve yeniden oluşturulması ya da düzenlenmesi söz konusudur. 42

  43. Sayfa
  Pragmatizm-EğitimPragmatizme göre eğitimin amacı, gerçeklik değiştiğinden ve bireye bağlı olduğundan dolayı sürekli değişiklik gösterir. Diğer bir anlatımla eğitimin amacı oldukça esnek bir yapıya sahiptir. Eğitim bireyi yaşama hazırlamaz, aksine yaşamın kendisini bireye sunar. Bu işlemde birey yaparak-yaşayarak öğrenir. Eğitimde demokratik bir ortam söz konusudur. Ayrıca, eğitimde bireysel farklılıklar olduğundan bireyin ilgi, deneyim, tutum ve yeteneklerinin göz önünde bulundurulması gerekir. Kısacası pragmatik felsefede öğrenci-merkezli bir eğitim söz konusudur. Eğitimde okutulacak dersler ise duruma ve öğrencinin özelliğine göre değişiklik gösterir.43

  44. Sayfa
  VaroluşçulukTemelini özgürlüğe dayandıran varoluşçuluk özgürlük ile insanın kendi kendini yarattığını savunur. Özgürlük, varoluşun özüdür. Özgürlük, seçmek demektir. İnsan, istediğini seçebilir ve bunu da yapabilir, bundan da kendisi sorumludur. İnsan, kendisini oluşturur, oluşturamaz ise doğru ya da yanlış yoktur. Bu bağlamda kendini oluşturamayan ya da gerçekleştiremeyen insan gerçekte var değildir. 44

  45. Sayfa
  VaroluşçulukOntolojik olarak, insandan bağımsız olarak maddesel bir dünya yerine bilinç vardır. İnsan, dünyadan meydana gelmez, aksine dünya bireyden meydana gelir. İnsan kendi kendini yaratan tek varlıktır. İnsanda varoluş özden önce gelir. Önce insan vardır, sonra da bu insan çeşitli güçlükler karşısında direnerek kendini yaratır. İnsan anlamsız bir evrene atılmış, sorumlu fakat yalnız bir varlıktır. İnsan kendi kendini, değerlerini oluşturan, yolunu kendi seçen tek bir varlıktır. İnsan yaşamaya başlamadan önce yaşam yoktur, çünkü yaşama anlam veren insanın kendisidir. 45

  46. Sayfa
  VaroluşçulukEpistemolojik olarak, her şey dış nesneler karşısında bilince dönüştürülerek oluşturulur. Bilgi, kendini bilmek ile başlar. Bilginin geçerliliği, kişiye olan değeriyle tespit edilir. Bilgi, koşulludur, asla kesin değildir. Bilgi şüpheli ve sezgiseldir. Bilgi, yaşam boyunca benimsenen tasarıların ve yaşantıların sonucu olarak kişinin bilincinde ve duygularında ortaya çıkanlardan meydana gelir. Bilgi, bilinen olmanın bilincidir. 46

  47. Sayfa
  VaroluşçulukAksiyolojik olarak, özgürlük esastır. Bireyin üzerinde toplumsal değer yargılarının, ahlaki öğretilerinin, gelenek ve göreneklerin baskısı olamaz. Çünkü insan seçme sayesinde kendini gerçekleştirmeye çalışarak değer yargılarını oluşturur. Eğer birey seçme aşamasında toplumsal değer yargılarının baskısını seçmeyi tercih ediyor ise, bu da özgürlüktür. 47

  48. Sayfa
  Varoluşçuluk -EğitimVaroluşçuluğa göre eğitimin amacı, insanı sınır ya da en üst durumuna getirmektir. Eğitim ortamı bireylere geniş yaşantı alanları sağlayacak şekilde düzenlenmeli ve bireylere seçim hakkı sunulmalıdır. Eğitim ortamında öğrencinin kendi düşüncesinin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla öğrencilere sık sık sorular sorulmalıdır. Öğrenci istediği alanda, istediği konuları seçer ve öğrenir. 48

  49. Sayfa
  VaroluşçulukKısacası eğitimin amacı, her öğrencinin kendini gerçekleştirme yolculuğunda ona yardımcı olmaktır. İnsanın yapısı ve dünya ile olan çekişmesinde büyük bir derinlik kazandıracağı düşünülen Tarih, Edebiyat, Felsefe ve Sanat gibi sosyal bilimlere eğitimde önem verilmelidir.49

  50. Sayfa
  NatüralizmDoğanın kendisini tek bir gerçeklik olarak kabul eden natüralizm her şeyin açıklamasını doğaya dayandırır. İnsan ise doğanın en önemli ve özde en iyi bir parçasıdır. “Yaradan’ın elinden çıktığında her şey iyidir, insan elinde her şey bozulur.” Bu bozulma ise daha çok toplumlara bağlıdır. Çünkü insan dünyaya geldiğinde oldukça masumdur ve yardıma ihtiyacı vardır. Toplumlar ise bu durumdan yararlanmaktadır.50

  51. Sayfa
  NatüralizmOntolojik olarak “ilk (arkhe)” doğanın kendisidir. Doğal olarak da her şeyin ölçütü bizzat doğadır. Çünkü her şey onda saklı ve ona bağlıdır. Bu doğa, fiziksel olabileceği gibi insan da olabilir. 51

  52. Sayfa
  NatüralizmEpistemolojik olarak, bilginin kaynağı doğadadır. Doğa, insanlara bilgiyi sunar. Sadece gözlemlemek ve duyu organlarıyla algılamak yeterlidir. Doğada insan kendi işini yaparak bilgisini oluşturur. Doğa bu bağlamda insanlara karşı oldukça nesnel davranmaktadır. 52

  53. Sayfa
  NatüralizmAksiyolojik olarak, değerlerin temelini doğa belirler ve insanlardan da doğaya ve onun yaşamına uygun davranmaları beklenir. Ayrıca insandan doğaya minimum seviyede zarar vermesi beklenir. 53

  54. Sayfa
  Natüralizm-EğitimNatüralizme göre eğitimin amacı, insanı doğasına göre yetiştirmektir. İnsanların yetenekleri ve ilgilerine göre eğitimin düzenlenmesi gerektiğini savunan natüralizm, demokratik bir ortamda eğitimin sağlanmasını önerir. Eğitimde, toplumsal baskılardan uzak durularak öğrencinin doğanın bir parçası olarak yetiştirilmesi amaçlanır. 54

  55. Sayfa
  Natüralizm-EğitimEğitim programları oluşturulurken doğanın denge ve ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Doğa ile insan arasında bir ilişki kurularak eğitimin gerçekleştirilmesi gerekir. Bunu sağlayacak ise Fizik, Kimya ve Biyoloji gibi dersler ile Psikoloji dersidir.55

  56. Sayfa
  FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİEğitimin nesnesi insandır. İnsan aynı zamanda felsefenin de konusudur. İnsana bakış açısı eğitim sisteminin tüm öğelerini etkileyebilir. Felsefe bireylerin düşünce ve olgularına yön verir. Felsefi düşünceler, okullar ve toplumlar üzerinde her zaman etki yaparlar.56

  57. Sayfa
  FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİFelsefi yaklaşımlar;okul ve sınıfları yapılandırmada,okulların ne için var olduğu,hangi amaçlara yönelik olduğu,hangi konuların değer taşıdığı,öğrencilerin nasıl öğrendiği,hangi yöntem ve materyallerin kullanılması gerektiğigibi noktalarda etkilidir.57

  58. Sayfa
  Felsefenin eğitime yönelttiği en önemli soru “bireye kazandırılmak istenilen özellikler nelerdir ve neye göre belirlenirler?” sorusudur. Bu soru eğitim sisteminin şekillenmesinde ve yetiştirilecek insan tipinin oluşmasında oldukça önemli rol oynar. Yetiştirilecek insan tipi ise “hedefler” ile ilişkilidir. Yetiştirilecek insan tipine bağlı olarak hedefler oluşturulur. 58

  59. Sayfa
  FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİ59

  60. Sayfa
  FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİ60

  61. Sayfa
  FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİ61

  62. Sayfa
  FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİEğitim, disiplinler arası bir bilimdir. Bu bağlamda her bilim dalının ve konu alanının, eğitimle doğrudan ilişkili olan psikoloji, ekonomi, hukuk, sosyoloji, biyoloji, genetik vb. disiplinlerin bilgi ve yöntemleri arasındaki bütünlüğün sağlanması gereklidir.Bunu ancak felsefe yapabilir.62

  63. Sayfa
  FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİFelsefenin eğitime katkısı olduğu gibi, eğitimin de felsefeye katkısı vardır.Eğitim yoluyla insanlara bilimsel, sanatsal, felsefi alanlarda istendik davranışlar kazandırabilir. Bunlar hem insanın kendi felsefesini, hem de toplumsal felsefeleri geliştirmede katkıda bulunabilir.Kısaca, eğitim yeni felsefelerin doğmasına neden olabilir.63

  64. Sayfa
  Eğitim-Felsefe İlişkisiEğitimde hangi felsefe ya da felsefeler temele alınırsa, bireye ona göre yaklaşılır ve tüm eğitim sistemi de buna göre düzenlenir. Eğer bireylerin yetiştirilmesinin temelinde idealist felsefe ve daimici, esasici eğitim akımları varsa, eğitim sistemi seçkin insan yetiştirmeyi amaçlayacaktır. Eğer pragmatik felsefe ve ilerlemeci, yeniden kurmacı eğitim akımları varsa, her bir bireyin ilgi, istek ve yeteneklerine göre yetiştirilmesi amaçlanacaktır .64

  65. Sayfa
  EĞİTİMİN FELSEFİ AKIMLARI65

  66. Sayfa
  DAİMİCİLİKDaimicilik, idealizm ve realizmden etkilenmiştir.Eğitimin temel amacı evrensel değişmeyen bilgiyi aktarmaktır. Bu akım temelde, eğitimin mutlak ve değişmez bazı ilkelerinin olması gerektiğini savunur. Bu ilkelerin başında insanın özünün değişmemiş olması gelmekte olup bu öz ise akıl ve mantıktır.Bu bağlamda eğitimin temelinde akıl ve mantık eğitimi bulunmaktadır. Eğitim, evrensel nitelikteki belli gerçeklere göre düzenlenmelidir. İnsan doğası ve ahlaki ilke ve değerler her yerde aynı olduğu için, eğitim bu değişmez gerçeklere göre insan yetiştirmelidir.66

  67. Sayfa
  DAİMİCİLİKTüm doğru, mutlak ve kesin bilgiler insan zihninde önceden olduğundan eğitim programı, insan aklını kullanmasına olanak sağlayarak evrensel doğru bilgilere ulaştırmalıdır. Entelektüel ve elit eğitim esas olmalıdır.Öğretmen konuları derslerde bitirmeye çalışmalıdır.Sınıf ortamında yaşamın gerçekleri değil, ideal olanlar öğrencilere sunulmalıdır.Sınıf ortamında öğretmen otoriter ve güçlü olmalıdır.Eğitimde bireysel farklılıklar olmadığından, öğrenciler için tek bir program yeterlidir.67

  68. Sayfa
  Öğrencinin kişiliğinin ön plana çıkarılması değil, öğretmene ve derslere uyumluluğu önemlidir. Sınavlarda, gerçeğe ulaşmak için öğrencinin aklını çalıştırmaya yönelik sorular sorulmalıdır.Öğrenci gerektiğinde konuları ezberlemek durumundadır.Öğrenciler, kendileri için neyin iyi, neyin kötü olduğuna karar verebilecek yaşta olmadıklarından onların ilgileri önemli değildir.Eğitimde tümevarım (parçalardan bütüne) yöntemi kullanılmalıdır.68

  69. Sayfa
  ESASİCİLİKEsasiciliği ya da özcülüğü bir eğitim felsefesi olarak kabul etmeyenler olduğu gibi, onu daimicilik içinde değerlendirenler de vardır .Esasicilik, realizm ve idealizme dayanmakta, en azından bunların özelliklerinden bazılarını yansıtmaktadır. Günümüzde geleneksel ve yaygın olarak kabul edilen eğitim düşünce ve uygulamalarının birçoğu esasici görüşle ilgilidir.69

  70. Sayfa
  ESASİCİLİKEsasiciliğe göre insan, sosyal ve kültürel bir varlık olup, doğuştan zihni boştur ve boş bir levhaya benzer.İnsanlığın oluşturduğu bütün bilgi ve deneyimler bireylere olduğu gibi aktarılarak kültür korunmalı ve boş olan bu zihinler doldurulmalıdır.Eğitimin temel amacı, kültürün temel özünü korumak, bunları gelecek nesillere olduğu gibi aktarmak ve bireylerin topluma uyumunu ve toplumun devamını sağlamaktır. 70

  71. Sayfa
  ESASİCİLİKÖğrenci doğuştan hiçbir bilgiye sahip olmayıp, boş bir levhaya benzer.Okulun görevi, mutlak (değişmeyen) yapıda olan bilgiyi öğrencilere aktarmaktır.Geçmişte elde edilen kesin doğrular, yeni kuşaklara aktarılarak hem değişme, hem de kuşaklar arası çatışma engellenmelidir. Öğrenci yol gösterilmeye, disipline edilmeye ve öğretilmeye muhtaçtır.Sıkı çalışma önemlidir.Eğitimde dersler ve konular önemli olduğundan öğretmen aktif, öğrenci pasif olmalıdır.Öğrenci, öğretmenin söylediklerini ezberlemek, yapmak ve tekrarlamak zorundadır.Derslerde problem çözme, tartışma teknikleri zaman aldığından öğretmen bunlardan kaçınmalıdır.Eğitimde gerekirse cezaya başvurulmalıdır.Eğitim ortamında uygulamaya değil, kurama ağırlık verilmelidir.Kitaplarda bulunmayan, derslerde işlenmeyen konular soru olarak sorulmamalıdır.71

  72. Sayfa
  İLERLEMECİLİKPragmatist felsefeye dayanan ilerlemecilik eğitim felsefesi, geleneksel eğitimin disipline dayalı, öğretmen merkezli ve edilgen insan yetiştirme anlayışına karşı çıkmakta, toplum dışı dünyaya ve değişmez gerçeklere uyumdan çok, değişiklikleri ve günlük yaşamdaki çeşitlilikleri anlamanın gerekliliğini savunmaktadır. Bu bağlamda değişikliğe açık olunmalıdır.72

  73. Sayfa
  İLERLEMECİLİKOkul yaşama hazırlamaktan çok, yaşamın kendisi olmalıdır.Okulda yaşamda karşılaşılan problemlere yer verilmeli, öğrencilerin eleştirici güçlerini kullanabilecekleri ortamlar sağlanmalıdır. Bu yüzden problem çözme ve eleştirel düşünceye eğitim ortamında ağırlık verilmelidir.73

  74. Sayfa
  İLERLEMECİLİKEğitim süreci öğrencilerin ilgi, tutum, yetenek ve gereksinimlerine göre düzenlenmelidir. Eğitimde bireysel özellikler dikkate alınmalı, öğrencinin merkezde olduğu bir öğretme-öğrenme süreci oluşturulmalıdır. Öğrencilerin öğrenmeye etkin olarak katılabilecekleri, işbirliğini, araştırmayı ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi temele alan öğrenme yaşantıları sağlanmalıdır. Etkin katılım, işbirliği ve problem çözme bireyin karşılaşabileceği sorunların üstesinden gelmesinde oldukça önemli bir yer tutar.74

  75. Sayfa
  İLERLEMECİLİKİlerlemecilik eğitim felsefesinin temelini etkin ve demokratik eğitim oluşturmaktadır. Düşünce ve kişilik oluşumu ancak ve ancak demokratik bir ortamda gerçekleşir.Gerçek sürekli değiştiğinden, eğitim programı ve uygulamaları da değişmelidir.Okulun görevi, bilgi değişken olduğundan bilgiye eleştirel yaklaşmayı öğretmektir.Derslerde işlenilen konular yaşamdan seçilmeli, derslerde kuramdan çok uygulamaya ağırlık verilmelidir.75

  76. Sayfa
  İLERLEMECİLİKDerslerde her işi öğrenci yapmalı, öğrenci aktif olmalıdır.Okul, bireysel yaşamın kendisidir. Öğrenme yaşantı yoluyla gerçekleşeceğinden, öğrencilere zengin öğrenme yaşantılar sunulmalıdırÖğretmen, programdaki bütün konuları derslerde bitirmeye çalışmamalıdır.Eğitimde ezberin yeri yoktur.Öğretmen bilgiyi aktarandan çok, danışman ve rehber olmalıdır.Öğrenme ve öğretim öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve hazır-bulunuşluklarına göre oluşturulmalıdır.Sınavdaki sorular, öğrencilerin gerçek yaşamda karşılaşabileceği, bilimsel yöntemin kullanılmasını gerektiren türden olmalıdır. 76

  77. Sayfa
  YENİDEN KURMACILIKİlerlemecilik eğitim felsefesinde olduğu gibi bu akım da temelini pragmatizme dayandırır. Hatta bu akımın, ilerlemeciliğin devamı olup biraz daha toplumsal nitelik gösterdiği belirtilmektedir. Yeniden kurmacılığa göre eğitimin amacı, toplumu sürekli olarak yeniden düzenlemek ve toplumda gerçek demokrasiyi yerleştirmektir. Bu bağlamda eğitim ve okul toplumsal dönüşüm hareketlerini gerçekleştirmede en önemli araç olarak görülmektedir. Okul, toplumda yapılması gereken sosyal reformların gereğine toplumu inandırmalı ve onları eğitmelidir.77

  78. Sayfa
  YENİDEN KURMACILIKBu akıma göre eğitim, toplumsal değişim sürecinin merkezi olmalıdır. Çünkü yaşam, yalnızca yaşanan anı değil, aynı zamanda geleceği de kapsar. Yaşam, sürekli değiştiğinden insan her an onu toplumsal özellikleri de göz önüne alarak yeniden kurmak zorundadır. Eğitim ortamında, toplumun ve bütün dünyanın günümüz ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlara yer verilmelidir.78

  79. Sayfa
  YENİDEN KURMACILIKToplum değiştiğinden eğitim programları da sürekli değişmelidir.Toplumsal sorunlar tartışılmak üzere eğitim ortamında hemen ele alınmalıdır. Eğitim programının hedefi, dünya düzenini koruma, barış ve mutluluğu sağlama, sevgi ve işbirliği gibi değerleri kazandırma olmalıdır. Okul, kültürel mirası öğrencilere aktaran ya da toplumsal sorunlarla ilgilenen bir kurum değil, bu sorunları çözmeye çalışan bir kurumdur.Öğrencilere öğretilecek konular amaç değil, araç olmalıdır.79

  80. Sayfa
  Eğitimde cezaya yer verilmemelidir.Eğitim ortamında öğrenci aktif öğretmen pasif olmalıdır.Eğitimde tartışma, eleştirel düşünme ve problem çözme yöntemlerine ağırlık verilmelidirSınıf ortamı öğrenci katılımını sağlayacak şekilde demokratik olmalıdır.Eğitimde yalnız yaşamı değil, geleceği içeren konulara da yer verilmelidir.Sınavlarda eleştirel düşünmeyi gerektiren sorular sorulmalıdır.80

  81. Sayfa
  Türk Eğitim Sistemi’nin Dayandığı Eğitim Felsefesi AkımlarıCumhuriyet döneminde Atatürk’ün eğitim anlayışına bağlı olarak gibi değerler eğitimin özünü oluşturmuştur. 81

  82. Sayfa
  Türk Eğitim Sistemi’nin Dayandığı Eğitim Felsefesi AkımlarıCumhuriyet Dönemi’nde Türk Eğitim Sistemi teoride pragmatist felsefeye ve onun uzantısı olan ilerlemecilik eğitim felsefesine göre düzenlenmiş, uygulamada ise idealist ve realist felsefelere ve onun uzantısı olan daimicilik ve esasicilik eğitim felsefeleri etkilerini göstermiştir. Bu anlayışa dayanarak özellikle kırsal kesimin (özellikle köy), giderek ülkenin kalkınmasını sağlamak için Köy Enstitüleri açılmış, fakat onlar da kısa bir süre sonra kapatılmıştır. Köy Enstitüleri daha çok pragmatizm ve ilerlemeciliğe göre düzenlenmiştir.82

  83. Sayfa
  Türk Eğitim Sistemi’nin Dayandığı Eğitim Felsefesi Akımları2004-2005 eğitim-öğretim yılından itibaren MEB tarafından uygulamaya konulan ilköğretim birinci kademe programları ile birlikte programların yapısının ilerlemecilik eğitim felsefesine göre düzenlendiği iddia edilmektedir. Spekülatif olarak uygulamada, ilerlemecik eğitim felsefesi akımının özelliklerini gösteren araştırma sonuçlarının yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu konuda oldukça fazla araştırma sonuçlarına ihtiyaç bulunmaktadır. 83

  84. Sayfa
  İyi çalışmalar!84

  85. Sayfa
  Kendini Gerçekleştirme“Kendini Gerçekleştirme” kavramını ilk kez Maslow kullanmıştır. Sağlıklı bir kişiliğin gelişebilmesi için gerekli olan gereksinmelerden meydana gelen, piramit biçiminde bir gereksinmeler hiyerarşisi ortaya koymuştur. Bu gereksinmelerin en tepesinde kendini gerçekleştirme gereksinmesi bulunmaktadır. Ancak kişinin kendini gerçekleştirmek için güdülenebilmesi, daha alt basamaklarda yer alan fizyolojik, güvenlik, ait olma ve saygınlık sağlama ile ilgili temel gereksinmelerin yeterince doyum sağlamasına bağlıdır. Temel gereksinmelere doyum sağlayan insan kendini gitgide daha özgür ve iyi hissedecek, sonuçta kendisinde var olan tüm potansiyelleri açığa çıkaracaktır. Yani gerçek anlamda “kendisi” olacak, kendisini gerçekleştirecektir. 85

  İndir / Download : 70_felsefe-nedir-egitim.pptx


  Yorumlar

  Sil