Nedir.Org*
Soru Sor

Nüfus Sunumları

 • 2
  1 yıl önce
  İlgili Yazı: Nüfus

  Dosya Adı: TÜRKİYE’DE NÜFUS HAREKETLERİ VE GÖÇ SLAYT SUNUM PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  TÜRKİYE’DE NÜFUS HAREKETLERİ VE GÖÇstyle.visibilitystyle.visibility

  2. Sayfa
  NEDENLERİDOĞUM FAZLALIĞIÖLÜMÜN AZALMASISAĞLIK VE BESLENME ARTIŞIDIŞ ÜLKEDEN ÜLKEMİZE GÖÇGENÇ NÜFUSUN ARTIŞI

  3. Sayfa
  NÜFUS ARTIŞ HIZITürkiye’de nü-fus artış hızı gi-derek azalmasına karşın nüfus da buna bağlı olarak artmaktadır.

  4. Sayfa


  5. Sayfa
  TÜRKİYE’DE NÜFUS ARTIŞININ NEDENLERİ1.DOĞUM ORANIN FAZLALIĞI: Türkiye’de doğum oranlarının oldukça yük- sek olduğu anlaşılmaktadır. Ülkemizde savaş-ları takip eden ve savaşın etkisinin azaldığı dönemlerde doğurganlık daha yüksektir. Do-ğurganlık olayında çeşitli etkenler rol oynar. İnsanların psikolojik durumu, evliliklerin az veya çok olması,insanların ekonomik durumu,eğitim seviyesi ve doğal afetler gibi.

  6. Sayfa
  Doğurganlığın yüksek olmasının nedenlerin-den biri de aile planlamasının yeterince uygu-lanmamasıdır. Buna bağlı olarak özellikle kır-sal kesimler ile şehirler arasındaki farklar var-dır. Başka bir deyişle kırsal kesimlerde veya eğitim seviyesi düşük olan yörelerde doğur-ganlık oranı fazladır. Eğitim seviyesinin daha yüksek olduğu bölgelerde doğum oranı dü-şüktür.

  7. Sayfa
  Doğurganlık oranı insanların gelenek, göre-nek ve kültürel anlayışlarıyla da ilgilidir. Çün-kü bazı yörelerimizde günümüzde bile fazla çocuk sahibi olmak kişinin adeta güçlü olma-sının bir göstergesi gibi düşünülmektedir. Ya da bazı bölgelerimizde erkek çocuk sahibi ol-mak daha çok istenmektedir. Bu nedenle er-kek çocuk sahibi olabilmek amacıyla çok fazla doğum gerçekleşebilmektedir.

  8. Sayfa


  9. Sayfa
  2.ÖLÜM ORANLARININ AZALMASI:İnsanların beslenme koşullarındaki iyileşme-ler ölüm oranlarının azalmasına neden olmak-tadır. Çünkü zamanla bebeklerin ve çocukların beslenmelerine özen gösterilmiş ve ölümlerin-de azalma olmuştur. Diğer yandan her geçen gün çocuk ölümlerinin azalmasında sayıları artan ana çocuk sağlığı ve sağlık ocaklarının önemli payı olmuştur. Bu merkezlerde düzenli olarak yapılan aşılamalar ile çocuk ölümleri, gelişmiş ülkeler kadar olmasada oldukça azal-mıştır.

  10. Sayfa
  Ölümlerin azalmasıda savaşların, afet ve sal-gın hastalıkların etkilerinin giderek azalması-nın da etkileri olmuştur. Son yıllarda bu yollar-la insan kaybı giderek azaldığı için, nüfus da-ha hızlı artış göstermeye başlamıştır.

  11. Sayfa
  3.SAĞLIK ve BESLENME DURUMLARININI İYİLEŞMESİ:Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de beslenme koşullarının yanında sağlık koşulla-rında da iyileşmeler olmaktadır. Hastane, dis-panser, sağlık ocağı gibi kuruluşlar her geçen gün artarken birim sayıdaki insan başına dü-şen doktor sayısı da hızla artmaktadır. Bu du-rum her geçen gün yaşama koşullarının iyileş-mesine ve ortalama insan ömrünün uzaması-na neden olur.

  12. Sayfa
  Böylece her doğan kişide ortalama yaşama şansının artması veya ortalama ömrün uzama-sı nüfus artışına neden olmaktadır.Ülkemizde, tıp ve sağlık sektöründeki geliş-melere bağlı olarak ölüm oranlarının giderek azalması ve insan ömrünün uzaması, nüfus artışına neden olan faktörlerdendir.

  13. Sayfa
  ÜLKEERKEKKADINORTALAMATÜRKİYE697471SURİYE687069YUNANİSTAN688179BULGARİSTAN687571İTALYA768379ALMANYA748178ABD748077JAPONYA788481ÇİN707371FRANSA758379ANGOLA374039

  14. Sayfa


  15. Sayfa
  4.DIŞ ÜLKELERDEN ÜLKEMİZE YAPILAN GÖÇLER:Türkiye, coğrafi konumu itibariyle oldukça önemli bir yere sahiptir. Diğer taraftan sahip olduğu tarihi geçmişi dolayısıyla birçok bölge ve ülke ile tarihi bağları vardır. Bu nedenlerle çeşitli tarihlerde Balkan ülkeleri başta olmak üzere, Kafkaslar ve diğer ülkelerden ülkemize göçler olmuştur.Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye’ye toplam 2 255 800 kişi göç etmiş ve 1927-2000 arası 43 milyonluk artışın %5’i dış göçle gelen nüfustan oluşmuştur.

  16. Sayfa
  5.GENÇ NÜFUS MİKTARININ FAZLA OLMASI:Türkiye’deki nüfus artışında, nüfusun dina-mik yapısının yani genç nüfusun fazla olması-nın da etkileri olmaktadır. Çünkü nüfus içinde genç nüfusun fazla olması evliliklerin ve dola-yısıyla doğumların fazla olmasını etkilemekte-dir.

  17. Sayfa


  18. Sayfa
  NÜFUS ARTIŞ HIZINI DÜŞÜREN ETKENLERAİLE PLANLAMASIEĞİTİM SEVİYESİNİN YÜKSELMESİİNSANLARIN GİDEREK DAHA BİLİNÇLENMESİŞEHİRLEŞMEAİLE İÇİNDEKİ BİREYLERİN ROLLERİ

  19. Sayfa
  TÜRKİYE’DE HIZLI NÜFUS ARTIŞININ YOL AÇTIĞI SORUNLAR:Kırsal kesimden şehire doğru göç artar.Kişi başına düşen milli gelir azalır ve refah seviyesi düşer.Kişi başına düşen tarım arazisi miktarı azalır.Ekonomik kalkınma yavaşlar.İşsizliğin artmasına neden olur.Bağımlı nüfus oranı artar.Genç nüfus miktarı artar.

  20. Sayfa
  Sağlık, eğitim ve altyapı hizmetleri aksar.Konut sıkıntısı ortaya çıkar, düzensiz şehirleşme görülür.Doğal kaynaklar aşırı ölçüde kullanılır ve çabuk tüketilir.Çevre sorunları ortaya çıkar.

  21. Sayfa
  GÖÇÜN NEDENLERİ1.EKONOMİK NEDENLERLE YAPILAN GÖÇLER:Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik faktörler göçlere neden olan en önemli etkenlerdendir. Bulunduğu yerde geçi-mini zor sağlayan kişiler, daha rahat yaşamak düşüncesi ile çeşitli yerlere göç etme duru-mundadırlar. Özellikle ülkemizin kırsal bölge-lerinde nüfusun aşırı artması işsizlik ve geçim sıkıntısı sorunlarına yol açar. Bu durum insan-ların sürekli veya geçici olarak başka bir yere göç etmesine neden olur.

  22. Sayfa
  2.NÜFUS ARTIŞININ NEDEN OLDUĞU GÖÇLER:Nüfus artışı çeşitli nedenlerle dayandığı için ve bu nedenlerin birçok sorunu beraberinde getirmesi göç olayına önemli bir etkendir. Ör-neğin arazilerin miras yoluyla bölünmesi ve artan nüfusun besleyemez duruma gelmesi in-sanların göç etmelerinde en etkili faktörler-dendir.

  23. Sayfa
  3.EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİNE BAĞLI GÖÇLER:Ülkemizin her yöresi aynı düzeyde eğitim ve sağlık imkanlarına sahip değildir. Özellikle kır-sal kesimlerde şehirlerdeki kadar eğitim ve sağlık hizmetleri gelişmemiştir. Bu yüzden in-sanlar daha iyi imkanlar bulabilmek için göç ederler.

  24. Sayfa
  4.DOĞAL AFET ve KAMULAŞTIRMANIN YOL AÇTIĞI GÖÇLER:İklim koşullarında meydana gelen ve insan-ların yaşamını olumsuz yönde etkileyen olay-lar da insanların kısa veya uzun dönemli göç etmesine neden olabilmektedir. Örneğin ülke-mizde yerleşim birimleri yerlerine yapılan ba-rajlardan dolayı insanlar göç etmek durumun-da kalmıştır.

  25. Sayfa
  5.SAVAŞ,SİYASAL VE GÜVENLİK OLAYLARINA BAĞLI GÖÇLER:İnsanların rahat yaşayabilmesi için güvenlik endişesinin olmaması gerekir. Örneğin terör olayları ve kan davaları insanların göç etmele-rinde büyük etkendir.Savaşlar, iç karışıklıklar, ihtilal gibi nedenler diğer göçlere göre daha büyük ölçülü ve ülke-ler arası yer değiştirmelere neden olmaktadır. Bu göçlerin temel nedeni insanların güvenlik endişelerinden dolayıdır.

  26. Sayfa


  27. Sayfa
  TÜRKİYE’DE GÖÇLERİN SINIFLANDIRILMASISÜRE BAKIMINDAN GÖÇLERMESAFE BAKIMINDAN VEYA GİDİLEN YER BAKIMINDAN GÖÇLER a) İÇ GÖÇLER b) DIŞ GÖÇLERZORUNLU VE GÖNÜLLÜ GÖÇLERMÜBADELE GÖÇLER

  28. Sayfa
  MGK’NIN GÖÇ RAPORU:Milli Güvenlik Kurulu, kapkaç, hırsızlık ve son dönemde bayrak eylemleriyle ortaya çı-kan toplumsal şiddeti ele aldığı toplantısında, bir rapor yayımlayarak 'göç' sorununa yeni-den dikkat çekti. Toplantıda, Türkiye'nin asayişinin %98'inden sorumlu olan Jandarma Genel Komutanı Or-general Fevzi Türkeri, göç rakamlarını ortaya koyarak, artan suç olaylarının nedenlerini ir-deledi.

  29. Sayfa
  Kurula sunulan göç raporu çarpıcı rakamları içeriyor. Rapora göre son beş yıl içinde göç e-dilen şehirler şöyle:İstanbul 920 binAnkara 377 binİzmir 306 binBursa 180 binAntalya 171 binİçel 117 binAdana 92 bin

  30. Sayfa
  Rapora göre son beş yıl içerisinde göç eden toplam nüfus ise 4 milyon 800 bin. Kurula su-nulan raporda, göç hareketlerinin büyük oran-da iş bulmak amacıyla yapıldığı da belirtiliyor En çok Marmara göç alıyor . Rapora göre, göç hareketleri genel olarak İs-tanbul, Batı Marmara, Ege, Doğu Marmara ve Akdeniz bölgesinde yoğunlaştı.Buna karşılık Karadeniz ile Kuzey, Orta ve Güneydoğu Anadolu göç verdi. Batı Karadeniz den 450 bin, Güneydoğu Anadolu'dan ise 422 bin kişi göç etti.

  31. Sayfa
  Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Ensti-tüsü’nün yaptığı, 'Türkiye'de Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması' konulu araştırmaya göre de, Türkiye’de son 20 yıl içerisinde özel-likle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da terör ve terör ile mücadeleden kaynaklanan nedenlerle çok sayıda köy ve mezra boşaldı.

  32. Sayfa
  Raporda bunlara ek olarak, ekonomik ne-denlerle, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) çerçevesindeki geniş ölçekli kalkınma projele-ri, depremler, doğal afet veya iskan politikaları nedenleriyle de yerleşim yerlerinin bu bölgede yerleşim yerlerinin boşalmasının da söz konu-su olduğu belirtiliyor.

  33. Sayfa
  KÖYE DÖNÜŞ PROJESİTürkiye Hükümeti tarafından başlatılan “Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi” (KDRP) hala 14 ili kapsamakta olup KDRP çer-çevesinde gönüllü olarak geri dönmek iste-yenlerin kendi köyleri civarında veya arazisi müsait başka yerlerde iskan edilmeleri,gerekli sosyal ve ekonomik altyapının tesisi, bu yerleşmelerde sürdürülebilir yaşam koşullarının sağlanması, kesintiye uğramış olan kırsal yaşamın yeniden kurulması ve

  34. Sayfa
  canlı tutulması, kırsal alanda daha dengeli bir yerleşme düzeni oluşturmak, kamu yatırımla-rının ve hizmetlerinin daha rasyonel dağılımı-nın gerçekleştirilmesi ve merkezi nitelikteki köylerin gelişmesine destek olunması amaç-lanmaktadır. Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi ülke içinden ve dışından yapılan çeşitli eleştirilere konu olmuştur. KDRP'nin uygulanma sürecini yönlendiren ilkeler, işlemlerinin yapılma biçi-mi, bunlara ilişkin tavırlar ve alanda karşılaşı-lan sorunlar konusunda ise çok sayıda huku-ki, toplumsal, teknik ve güvenlik konusu gün-deme getirilmektedir.

  35. Sayfa
  DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZSORULARINIZ?style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  İndir / Download : 8_turkiyede-nufus.pptx


  Yorumlar

  Sil