Nedir.Org*
Soru Sor

Nüfus Sunumları

 • 4
  1 yıl önce
  İlgili Yazı: Nüfus

  Dosya Adı: Nüfus Nedir 9. Sınıf Beşeri Coğrafya Slayt Sunum PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa


  2. Sayfa


  3. Sayfa
  Türkiye'nin Beşeri CoğrafyasıNÜFUS Nüfus, belirli bir yerde yaşayan insan sayısını ifade eder. NÜFUS ARTIŞI Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark nüfus artışını gösterir. Genellikle az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı fazla, gelişmiş ülkelerde ise nüfus artış hızı azdır. Nüfus artış hızı kalkınma hızından yüksek ise, ülkenin gelişimi yavaşlar veya geriler. Nüfus artış hızı kalkınma hızından düşük ise, ülkenin gelişimi artar.

  4. Sayfa
  TÜRKİYE'DE NÜFUS SAYIMLARI VE SONUÇLARI Türkiye'de ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. 1927 - 2016 yılları arasında nüfus yoğunluğu ve miktarı sürekli artmıştır. 1927 yılında 13,6 milyon olan nüfus, 1997 yılında 62,8 milyona yükselmiş, 2016 yılında ise 80 milyon civarında olmuştur.

  5. Sayfa


  6. Sayfa


  7. Sayfa
  TÜRKİYE'DE NÜFUSUN DAĞILIŞI Türkiye'deki coğrafi bölgeler, bölümler ve yöreler arasında nüfus miktarı ve yoğunluğu yönünden önemli farklar bulunmaktadır. Türkiye'de nüfusun farklı dağılışında etkili olan faktörler şunlardır:

  8. Sayfa


  9. Sayfa


  10. Sayfa


  11. Sayfa


  12. Sayfa


  13. Sayfa


  14. Sayfa


  15. Sayfa


  16. Sayfa
  ÖRNEK SORU

  17. Sayfa


  18. Sayfa


  19. Sayfa
  ÖRNEK

  20. Sayfa
  BAŞKA ÖRNEK

  21. Sayfa
  NÜFUS YOĞUNLUĞU 1. Aritmetik Nüfus Yoğunluğu Bir ülke veya bölgedeki toplam nüfusun, o ülke veya bölgenin yüzölçümüne bölünmesiyle elde edilen sayıya, aritmetik nüfus yoğunluğu denir. Türkiye'nin aritmetik nüfus yoğunluğu, 2016 yılında gerçek alana göre 96,6 dır. Ancak, bu yoğunluk çok kaba olarak nüfusun dağılışını gösterir

  22. Sayfa


  23. Sayfa


  24. Sayfa
  NÜFUS YOĞUNLUĞU 2.Tarımsal Nüfus Yoğunluğu Bir ülkede veya herhangi bir sahada, tarım ve hayvancılıkla geçinen nüfusun, tarımsal alana bölünmesiyle elde edilen nüfus yoğunluğuna tarımsal nüfus yoğunluğu denir. Genel olarak, tarımsal nüfus yoğunluğu, dağlık alanlarımızda fazla, geniş tarımsal ovalarımızda ise düşüktür.

  25. Sayfa
  NÜFUS YOĞUNLUĞU 3. Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu Toplam nüfusun, ekili - dikili alanlara bölünmesiyle ortaya çıkan yoğunluğa fizyolojik nüfus yoğunluğu denilmektedir.

  26. Sayfa
  ÖRNEK SORU

  27. Sayfa
  TÜRKİYE NÜFUSUNUN ÖZELLİKLERİ (NÜFUS YAPISI)

  28. Sayfa


  29. Sayfa


  30. Sayfa


  31. Sayfa
  Nüfusun cinsiyet durumu 1945 yılındaki sayıma kadar, ülkemizde kadın nüfusunun erkek nüfustan daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu durumda, Kurtuluş Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı tehlikesi etkili olmuştur. Fakat, 1945'ten sonra erkek nüfusu kadın nüfusunu geçmiştir.

  32. Sayfa


  33. Sayfa


  34. Sayfa


  35. Sayfa
  2.AKTİF NÜFUS Aktif nüfus, çalışan nüfus veya faal nüfus olarak da adlandırılır.15 - 64 yaş arasındaki nüfusa çalışma çağındaki nüfus denilmektedir. Çalışabilecek yaştaki nüfus içinde, çalışan nüfus oranı ne kadar çoksa, işsizlik oranı o kadar azdır.

  36. Sayfa
  3. Çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı Ekonomik faaliyetler üç büyük gruba ayrılır. Bunlar Tarım (Tarım, hayvancılık, ormancılık, vs.) Sanayi (Endüstri, madencilik, vs.) Hizmet (İnşaat, ticaret, turizm, vs.) sektörleridir.

  37. Sayfa


  38. Sayfa


  39. Sayfa


  40. Sayfa
  4. Nüfusun Eğitim Durumu 6 yaşını bitiren nüfusa, tüm Dünya'da eğitim verilmeye çalışılır. Eğitim okur - yazarlık, ilköğretim, lise ve üniversite olmak üzere sınıflandırılabilir. 1990 yılına göre, Türkiye'deki faal nüfusun % 55'e yakınını ilkokul mezunları, % 7,4'e yakınını okur - yazar, % 5'e yakınını ortaokul ve lise mezunları, % 4'ünü de üniversite mezunları oluşturmaktadır.

  41. Sayfa
  2010 verilerine göre TÜRKİYE

  42. Sayfa


  43. Sayfa


  44. Sayfa
  6. Nüfusun Kırsal - Kentsel Durumu Türkiye'de nüfusu 10.000'den az olan yerleşmelere kır nüfusu, fazla olan yerleşmelere de kent nüfusu denilmektedir.

  45. Sayfa


  46. Sayfa


  47. Sayfa


  48. Sayfa


  49. Sayfa
  NÜFUS HAREKETLERİ (GÖÇLER) İnsanların, doğdukları yerden başka yerlere geçici ya da sürekli olmak üzere taşınmasına göç denir.

  50. Sayfa
  Ülke içerisinde, nüfusun yer değiştirmesine iç göç denir. İç göçlerle bir ülkenin toplam nüfusunda değişme olmaz. İç göçler, sürekli ve mevsimlik göçler olmak üzere ikiye ayrılır.

  51. Sayfa
  1. Sürekli İç Göçler Ülke içerisinde yer değiştiren insanların, göç ettikleri yerlere yerleşmesiyle gerçekleşir. Türkiye'de, Cumhuriyetin başlangıcından günümüze kadar, özellikle kırsal alanlardan kentlere doğru hızlı bir göç olayı görülmektedir.

  52. Sayfa
  İç göçün nedenleri Kırsal alanlardaki hızlı nüfus artışı Miras yoluyla tarım alanlarının daralması-geçim sıkıntısıTarım alanlarının yetersiz gelmesi -erozyon –toprak verimsizliğiTarımda makineleşme sonucu tarımsal işgücünün azalması Kırsal kesimde iş imkanlarının sınırlı olması Ekonomik istikrarsızlık ve sosyal problemler Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri Kentlerde sanayinin gelişmiş olması-iş olanakları Kentlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlığı

  53. Sayfa
  2. Mevsimlik İç Göçler Kırsal kesimdeki bazı ailelerin büyük şehirlere, tarımın yoğun olarak yapıldığı yerlere, yaz turizminin geliştiği yerlere bir müddet çalışmak üzere göç etmeleri ile gerçekleşir. Yaylaya çıkma olayı da mevsimlik göçler içerisinde yer alır. Mevsimlik göçlerle Adana, Mersin, Hatay, Aydın, Muğla, Antalya gibi merkezlerde, yaz ile kış mevsimleri arasındaki nüfus miktarlarında önemli değişmeler olmaktadır.

  54. Sayfa


  55. Sayfa


  56. Sayfa
  1961 - 1986 yılları arasında Türkiye'den yurtdışına yapılan resmi işçi göçü Türkiye'den yurt dışına göç sonucunda; ● Ülkemize giren işçi dövizi artmıştır. ● Ülke turizminin gelişmesi sağlanmıştır. ● Türk ticaretinin yaklaşık % 20 sine kaynak sağlanmıştır. ● Artan nüfusun işsizlik sorununa kısmen çözüm bulunmuştur.

  57. Sayfa


  58. Sayfa
  İnsanların, çok farklı türdeki konutlarda, yaşamlarını toplu ya da dağınık şekilde sürdürmelerine yerleşme denir.

  59. Sayfa
  A. KIRSAL YERLEŞME Türkiye'de, nüfusu 10.000'in altında olan yerleşmelere denmektedir. Kır yerleşmeleri, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin birlikte yapıldığı ya da ön plana çıktığı yerleşmelerdir. Kırsal yerleşmelerin bazılarında yerleşik hayat tarzı (köy gibi), bazılarında konar - göçerlik veya yaylacılık gibi yarı yerleşik tarz görülür.

  60. Sayfa
  Kırsal kesimde yerleşmeler toplu ve dağınık olmak üzere ikiye ayrılır. Toplu Yerleşme: Evlerin birbirine yakın olduğu yerleşme biçimidir. Suyun az olduğu yerlerde ve arazinin düz olduğu ovalık alanlarda insanlar toplu olarak yerleşmişlerdir. Türkiye'de İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde su kaynakları az olduğu için toplu yerleşmeler fazladır.

  61. Sayfa
  Kırsal kesimde yerleşmeler toplu ve dağınık olmak üzere ikiye ayrılır. Dağınık Yerleşme: Suyun (yağışların) bol olduğu yerlerde, arızalı ve eğimli bölgelerde, evlerin birbirinden uzak olduğu bahçeler içerisinde insanlar dağınık olarak yerleşmişlerdir. Türkiye'de Karadeniz Bölgesi, dağınık yerleşmenin en yaygın olarak görüldüğü yerdir. Dağınık yerleşmede su fazlalığı ve yerşekillerinin engebeliliği etkilidir.

  62. Sayfa
  Kırsal yerleşme çeşitleri a. Köy altı yerleşmeleri: Çiftlik, mezra, kom, divan, oba, yayla gibi yerleşmelere denir. Bunlar köylerden küçüktür. Daha çok, hayvancılık amaçlı veya yazları serinlemek amacıyla kurulmuştur. Doğu Anadolu, G. Doğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde yaygındır. b. Köyler c. Bucak ve nahiyeler

  63. Sayfa
  Kırsal meskenlerin yapımında kullanılan malzemeler doğal çevre ile yakından ilişkilidir. Çevrede taş malzemeler yaygınsa konutlarda taş kullanılır. Ormanlık yörelerde meskenlerde daha çok ahşap kullanılır. Taş ve ahşap malzemenin bulunmadığı yarı kurak bölgelerde, meskenlerde kerpiç malzeme kullanılır. MEKAN TİPLERİ

  64. Sayfa
  MEKAN TİPLERİ● Taş meskenler: Köylerimizde çok rastlanan mesken tiplerinden biri olup, daha çok Akdeniz, Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinde rastlanır. ● Ahşap meskenler: Ahşap köy meskenlerinin en yoğun olduğu yerler ormanlık yörelerimizdir. Daha çok, Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Güney Marmara'da yaygındır. ● Kerpiç meskenler: Ülkemizde İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygın olarak görülür.

  65. Sayfa
  Türkiye'de, nüfusu 10.000 den fazla olan yerleşmelere kentsel yerleşme denmektedir. 1935'e kadar nüfusun % 80'i köylerde otururken, kent nüfusu % 20'sini oluşturuyordu. 2000 yılında yapılan sayım sonuçlarına göre, ise nüfusun % 65,01'i kentlerde % 34,99'u kırsal kesimde toplanmıştır. 2008 de kırsal %32 ye düşmüştürGünümüzde ise (2016) kırsal % 26 olmuştur

  66. Sayfa
  Türkiye'de kentleşme hızı sanayileşme hızından daha yüksektir.Bu durum gecekondulaşma gibi bir çok problemi beraberinde getirmiştir. Kentleşme oranının en yüksek olduğu bölge Marmara'dır. Bu durum, bölgenin çok göç aldığını ve sanayileşmede ileri gittiğini gösterir. Marmara'yı, Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri takip eder. Kentleşme oranı en az Karadeniz Bölgesi'nde görülür

  67. Sayfa
  {5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}DOĞRUYANLIŞ

  68. Sayfa


  Yorumlar

  Sil