Nedir.Org*
Soru Sor

Feodalite Sunumları

 • 3
  1 yıl önce
  İlgili Yazı: Feodalite

  Dosya Adı: Ortaçağ Avrupa Tarihi Feodal Toplum Yapısı Slayt PPTX Powerpoint Sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  ORTAÇAĞ’DA AVRUPAFEODALİTEHAÇLI SEFERLERİMAGNA CARTAYÜZYIL SAVAŞLARIÖZGÜ® GÜVE®CİNTA®İH NOTLA®Istyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  2. Sayfa
  SİYASİ DURUM (YÖNETİM)Feodalite (Derebeylik) rejimi vardır.Kralın gücü azalmıştır (Merkezi otorite güçsüzdür)Derebeyi, hem toprağın hem köylünün sahibidir.Yöneten (Himaye eden) - “SÜZEREN”Yönetilen (Himaye edilen) – “VASAL”

  3. Sayfa
  FEODALİTE (DEREBEYLİK) Siyasal ve toplumsal bir kavramdır. Ortaçağ Avrupa’sında görülür. Toprak ağaları ve toprak kölelerinden (serf) oluşur. Toprağa dayalı üretim hakimdir Barutun ağır ateşli silahlarda kullanılması ile son bulacak. Merkezi otorite(kral) güçlenecek

  4. Sayfa
  FEODALİTE

  5. Sayfa
  Feodal mimari (şato)

  6. Sayfa
  SOSYAL DURUM(Toplum eşit değil, sınıflıdır)Soylular:Yönetim ve askerlik ile uğraşan vergi vermeyen aristokrat sınıftır.Din Adamları:Katolik kilisesindeki din adamlarıdır. Vergi vermez ve gelirleri çok iyidir.Burjuvalar: Şehirli sınıftır. Ticaret ve sanatla uğraşırlar. Coğrafi keşifler ile zenginleşmişlerdir. Fransız İhtilali ile yönetime katılmışlardır. Köylüler:Hür Köylüler: Vergi, angarya.Köleler (Serfler): Maldırlar.

  7. Sayfa
  DİNİ DURUMKatolik kilisesinin ve papaların çok önemli hak ve yetkileri vardır.Aforoz, Enterdi, Endülijans, Krallara taç giydirme gibi önemli yetkileri vardır.Skolastik düşünce çok etkilidir.Dogmatizm anlayışı vardır.

  8. Sayfa
  EKONOMİK DURUMTarıma dayalı üretim vardır.Zenginlik ölçüsü topraktır.Haçlı seferleri ile Akdeniz Ticareti canlanacaktır.

  9. Sayfa
  Kilisenin YetkileriAforoz: Kilisenin emirlerine uymayanların dinden çıkarılması ve toplumun dışına atılması. Enterdi: Papa tarafından bir ülkedeki tüm dini faaliyetlerin (evlenme, vaftiz töreni vs.) durdurulması. Not: Ortaçağda kralların Papanın otoritesine boyun eğmesinde Enterdi ilanının rolü büyüktür. Çünkü dinden çıkarılan bir ülkede kral, otoritesini yitirmektedir.

  10. Sayfa
  Kilisenin YetkileriEndüljans: Günahların para karşılığında affedildiğini gösteren belge. Cennetten yer satın alma anlamına gelir ve Kilisenin emlakçılık yaptığı da söylenebilir. Engizisyon: Yüksek din görevlilerinden oluşan mahkemedir.

  11. Sayfa
  Skolastik Düşünce:Siyasal, sosyal olaylar ve doğa olayları, çoğu din adamı olan filozoflar tarafından kilisenin çıkarları doğrultusunda açıklanmıştır.Kilisenin koyduğu kurallar geçerlidir. Deneye, tartışmaya ve eleştiriye yer yoktur, yani dogmatik tir. Skolastik düşünce, Ortaçağ Avrupa’sında akılcı, eleştirel, özgür düşüncenin, bilimin ve sanatsal faaliyetlerin önündeki en büyük engeldir.

  12. Sayfa
  HAÇLI SEFERLERİ (1096-1270) DİNSEL NEDENLER:Hıristiyanların, kutsal yerleri (Kudüs) Müslümanlardan geri almak istemeleri.Kluni tarikatının çalışmaları ile feodal prensler arasında barış ortamı doğması ve toprak kazanma ihtiyacının doğması.Papa’nın nüfuzunu ve otoritesini arttırmak için savaşa katılacak olanlara cennet vaadinde bulunması.Hıristiyanlığı yayma düşüncesi.

  13. Sayfa
  SİYASAL NEDENLERTürklerin Anadolu’ya ve Ege kıyılarına kadar gelmesinden dolayı Bizans’ın Papa’dan yardım istemesi. Fatımilerin haçlıları davet etmesi.Kralların yetkilerini arttırmak istemeleri.

  14. Sayfa
  EKONOMİK NEDENLERAvrupa halkının büyük bölümü yoksulluk içindeydi, Doğu ise zenginlik ve bolluk içindeydi. Doğu ticaret yolları ve merkezlerini ele geçirme düşüncesi.Derebeylerin yeni topraklar ele geçirmek istemeleri. Şovalyelerin macera aramaları.

  15. Sayfa
  I.Haçlı Seferi (1096-1099)II.Haçlı Seferi (1147-1199)III.Haçlı Seferi (1189-1192)IV.Haçlı Seferi (1200-1204)I.Haçlı Seferi amacına ulaşan tek seferdir. Anadolu Selçuklu Devletinin başkenti Konya’ya taşındı. Batı Anadolu’da üstünlük Haçlılara geçti. II.Haçlı Seferi başarısız olmuştur. Haçlılar vasıtası ile Anadolu’yu ele geçiremeyeceğini anlayan Bizans kendi gücünü kullanarak 1176 Miryokefalon Savaşını yaptı ve yenildi.

  16. Sayfa
  III.Haçlı Seferi, Selahattin Eyyubi’nin 1187’de Hıttin Savaşı ile Kudüs’ü geri alması sonucu başlamıştır. Haçlılar Eyyubiye karşı başarılı olamadı. IV.Haçlı Seferi, Eyyubilerin Filistin sahil şeridini haçlılardan temizlemesi üzerine düzenlendi. İstanbul’da karışıklık çıktığını duyan Haçlılar yolunu değiştirerek İstanbul’a gitmiş ve Latin Krallığını kurmuşlardır. İznik ve Trabzon’da Rum imparatorlukları kuruldu.NOT: Amacından sapmış bir seferdir.

  17. Sayfa
  Haçlı Seferlerinin SonuçlarıKiliseye ve din adamlarına duyulan güven azalmıştır.Derebeylik rejimi sarsılmıştır (güçsüzleşmiştir)Skolastik düşünce zayıflamaya başlamıştır.Akdeniz limanları ve Akdeniz ticareti önem kazanmıştır.Venedik ve Ceneviz gibi İtalyan şehir devletleri Akdeniz ticareti sayesinde zenginleşmiştir.İslam dünyasındaki (Doğu) teknik buluşlar Avrupa’ya taşınmıştır.(Kağıt, matbaa, pusula, barut, dokuma, cam, deri işleme)

  18. Sayfa
  Bazı Müslüman alimlerin (İbn-i Sina, Farabi) eserleri Avrupa’ya taşındı.Anadolu, Suriye, Filistin, İstanbul gibi bölgeler harap olmuştur.Türklerin İslam dünyası içindeki değeri artmıştır.Türklerin Batıya ilerleyişi duraklamıştır.Avrupalılar İslam medeniyetini yakından tanımışlardır. Burjuvalar ve Krallar güçlendi.

  19. Sayfa
  Ortaçağ Avrupa’sında bilim, teknik ve özgür düşüncenin duraklaması, aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur? A. Ekonomik durumun bozuk olmasıB. İmparatorlukların güçlü olmasıC. Skolastik düşüncenin egemen olmasıD. Mezhep savaşlarının yaşanması E. Halkın sınıflara ayrılması

  20. Sayfa
  Ortaçağ Avrupa’sında bilim, teknik ve özgür düşüncenin duraklaması, aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur? A. Ekonomik durumun bozuk olmasıB. İmparatorlukların güçlü olmasıC. Skolastik düşüncenin egemen olmasıD. Mezhep savaşlarının yaşanması E. Halkın sınıflara ayrılması

  21. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ Avrupa’sı için söylenemez?A. Egemen güç kilise ve feodalitedir. B. Skolastik düşünce egemendir. C. Mezhep birliği yoktur.D. Doğu dünyasındaki teknik gelişmeler batıya taşınmıştır.E. Bilimsel gelişmeler kilise tarafından engellenmiştir.

  22. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ Avrupa’sı için söylenemez?A. Egemen güç kilise ve feodalitedir. B. Skolastik düşünce egemendir. C. Mezhep birliği yoktur. (Reform ile)D. Doğu dünyasındaki teknik gelişmeler batıya taşınmıştır.E. Bilimsel gelişmeler kilise tarafından engellenmiştir.

  23. Sayfa
  Haçlı seferlerinden etkilenen devletlerAnadolu SelçukluBüyük SelçukluEyyubilerZengilerDanişmentlilerMemlüklerFatımilerBizans

  24. Sayfa
  magna charta (büyük şart)1215Aslan yürekli Rişar’ın kardeşi Yurtsuz Jan İngiltere kralı olunca soyluların baskısı ile karşılaşmış ve Magna Charta’yı imzalamak zorunda kalmıştır. Not 1: Avrupa’da demokrasi çalışmalarının başlangıcıdır. Parlamentonun kurulmasına zemin hazırlamıştır. Not 2: İlk kez hükümdarın yetkilerinin kısıtlanması açısından Sened-i İttifak’a, Kanun üstünlüğünün kabul edilmesi açısından Tanzimat Fermanına benzer.

  25. Sayfa
  YÜZYIL SAVAŞLARI (1337-1453)İngiltere X Fransa Başlangıçta İngiliz üstünlüğü olan savaşlar, Fransa’da Jan Dark’ın etkisi ile Fransa lehine değişmiş ve İngiltere mağlup olmuştur. Sonuçlar: Top ilk kez 1346 Kresy Savaşında İngilizler tarafından kullanıldı. Fransa’da milli duyguların gelişmesine neden olmuştur.

  26. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi, Haçlı Seferlerinin “siyasi sonucu” olarak görülebilir? A. Derebeylerin güçlerini yitirmesi B. Skolastik düşüncenin zayıflamasıC. Halkın sınıflara ayrılmasıD. Akdeniz ticaretinin canlanmasıE. Bazı buluşların batıya taşınması

  27. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi, Haçlı Seferlerinin “siyasi sonucu” olarak görülebilir? A. Derebeylerin güçlerini yitirmesi B. Skolastik düşüncenin zayıflamasıC. Halkın sınıflara ayrılmasıD. Akdeniz ticaretinin canlanmasıE. Bazı buluşların batıya taşınması

  28. Sayfa
  I. Matbaanın kullanılmaya başlanması II. Barutun ateşli silahlarda kullanılmasıIII. Fransa ile İngiltere arasındaki Yüzyıl Savaşları gelişmelerinden hangileri Avrupa’nın siyasi yapısını değiştirmiştir? A. I ve II B. Yalnız I C. Yalnız II D. I ve III E. II ve III

  29. Sayfa
  I. Matbaanın kullanılmaya başlanması II. Barutun ateşli silahlarda kullanılmasıIII. Fransa ile İngiltere arasındaki Yüzyıl Savaşları gelişmelerinden hangileri Avrupa’nın siyasi yapısını değiştirmiştir? A. I ve II B. Yalnız I C. Yalnız II D. I ve III E. II ve III

  İndir / Download : 40_ortacag-avrupa-tarihi.pptx


  Yorumlar

  Sil