Nedir.Org*
Soru Sor

Sanat Felsefesi Sunumları

 • 10
  1 yıl önce
  İlgili Yazı: Sanat Felsefesi

  Dosya Adı: Sanat Felsefesi Nedir Slaytı (Sunum-PPTX)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  SANAT FELSEFESİSercan KALKANFelsefe Öğretmeni

  2. Sayfa
  Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır.A.G. Baumgarten

  3. Sayfa
  SANATA FELSEFE İLE BAKMAKESTETİKEstetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan ve bunun bilgisine ulaşmaya çalışan felsefe dalıdır. Sanat felsefesi ise, insanın meydana getirdiği eserleri (sanat yapıtlarını) ele alan, sanatın ne olduğunu sorgulayan, sanatçının etkinliğini inceleyen felsefe dalıdır style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_y

  4. Sayfa
  SANATA FELSEFE İLE BAKMAK{17292A2E-F333-43FB-9621-5CBBE7FDCDCB}EstetikSanat FelsefesiEstetik hem doğadaki hem de sanattaki güzeli sorgular Sanat felsefesi ise sadece sanattaki güzelliği sorgular. rrrrr

  5. Sayfa
  SANATA FELSEFE İLE BAKMAK

  6. Sayfa
  SANATA FELSEFE İLE BAKMAKEstetiğin temel ProblemleriEstetik bağımsız bir araştırma alanı olarak ilk defa Baumgarten tarafından kurulmuştur.Güzellik nedir? Bir standardı var mıdır?Güzellik özneden bağımsız mıdır?Objektif güzellik mümkün müdür?

  7. Sayfa


  8. Sayfa


  9. Sayfa
  SANATA FARKLI YAKLAŞIMLAR1-Taklit olarak Sanat (Yansıtma-Mimesis)Bu yaklaşıma göre sanatçı gerçeklikte (doğada) var olan bir şeyi eserinde taklit eder. Burada esas olan, sanatçının ele aldığı konuyu iyi yansıtmasıdır. Temsilcileri Platon ve Aristoteles’tir. style.visibilitystyle.visibilityrrrrr

  10. Sayfa
  SANATA FARKLI YAKLAŞIMLARPlatonSanat, sanatçının nesneleri taklit etmesiyle ortaya çıkar. Platon buna mimesis yani yansıtma adını verir.Platon’ a göre duyular evreni bir taklittir. Sanatçıda taklidin taklidiniyapar. Bu yüzden Platon sanata çok önem vermez.style.visibility

  11. Sayfa
  SANATA FARKLI YAKLAŞIMLARAristotelesOna göre de, sanatçı doğayı taklit eder. Ama nesneleri oldukları gibi değil, olmaları gerektiği gibi yansıtabilmelidir. Aristo’ya göre sanat, doğadaki eksikliğin tamamlanmasıdır.Ancak o zaman sanat yapıtı değerli olacaktır.style.visibility

  12. Sayfa
  SANATA FARKLI YAKLAŞIMLAR2-Yaratma Olarak SanatBu kurama göre sanat bir taklit değil, yeniden yaratma işidir.Sanat, sanatçının kişiliğinin ve hayal gücünün özgür bir yaratımıdır.Bendett Croce önemli temsilcisidir.Sanatçı tabiattan aldığı izlenimleri kendi hayalini, coşkusunu, duygu ve düşüncesini katarak mükemmel sanat eserini yaratır.style.visibility

  13. Sayfa
  SANATA FARKLI YAKLAŞIMLAR3-Oyun Olarak SanatBu yaklaşıma göre sanat ile oyun arasında bir takım benzerlikler vardır. Her iki etkinlik yarar amacı güdülmeden yapılır. Her ikisi de insanı gündelik yaşamın sıkıntılardan, kaygılarından uzaklaştırarak, insanın adeta kendisini unutmasını sağlar. Her ikisinde de dış dünyaya yani hayal dünyasına yönelme olur. Bu dünya içinde, insan mutlak özgür olur. style.visibility

  14. Sayfa
  SANATA FARKLI YAKLAŞIMLARFriedrich Schiller (1759-1805): Ona göre, “İnsan oynadığı sürece insandır.” Schiller’ e göre insan, gerçek özgürlüğe ancak sanat yoluyla ulaşabilir. İnsan sanatla uğraşırken, kendini zamandan koparılmış gibi hisseder. Bu ise oyun oynarken zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyişimize benzer. style.visibility

  15. Sayfa
  SANAT FELSEFESİNİN TEMEL KAVRAMI: GüzellikEstetik nesnenin, estetik öznede, estetik haz ve beğeni duygusuna yol açan temel özelliğine güzellik denir.

  16. Sayfa
  SANAT FELSEFESİNİN TEMEL KAVRAMI: Güzellik1-Doğada ve Sanatta GüzelYansıtma Teorisi: Platon, Aristoteles, Plotinos, gibi düşünürlere göre sanatın görevi doğayı tanıyıp onu yansıtmaktır. Platon’ a göre sanat sadece ideaların yansıması olan nesneleri taklit eder ve bizi gerçekten uzaklaştırır.style.visibility

  17. Sayfa
  SANAT FELSEFESİNİN TEMEL KAVRAMI: Güzellik1-Doğada ve Sanatta Güzelİdealist Teori: Doğa ve sanat güzelliğinin farklı şeyler olduğunu savunurlar. Kant’ a göre doğa ancak sanattarafından yansıtılırsa güzel olabilir. Benedetto Croce ise sanat güzelliğini doğa güzelliğinden daha üstün tutar. Çünkü sanat güzelliği sanatçı tarafından oluşturulur ve bir düşünsel etkinlik içermektedir.

  18. Sayfa
  SANAT FELSEFESİNİN TEMEL KAVRAMI: Güzellik2-Güzelliğin KaynağıPlotinos: Ona göre madde kendi başına düzensiz ve çirkindir. Ona biçim vermek suretiyle güzellik kazandıran ideadır.

  19. Sayfa
  Güzellik-Doğruluk İlişkisi:Bir matematik probleminin sonucunun veya önermenin doğruluğundan bahsedilebilir. Fakat bir şiirin ya da resmin doğruluğundan bahsedilemez.Platon doğruluk ve güzellik kavramlarını birbirine özdeş tutmaktadır.Kant ise bu görüşe karşı çıkar. Kant doğruluğun bilgi ile ilgili olduğunu ve estetik hazla ilgili olmadığını savunur.SANAT FELSEFESİNİN TEMEL KAVRAMI: Güzellik

  20. Sayfa
  Güzellik-İyi İlişkisi:Estetik bir yargı bir ahlak yargısı değildir. Bir sanat eserinin değeri de onu dinleyen veya izleyen birinin ahlakını düzeltmesiyle belirlenemez.Platon ve Tolstoy gibi düşünürler ahlaki bir mesajı bulunmayan ya da ahlakımızı geliştirmeyen sanatın sanat olmadığını savunurlar. Bunun tam tersini savunan görüşe ise (estetizm) ahlakın sanat uğruna feda edilebileceğini savunur.Kant güzellik ve iyiliğin birbiriyle ilişkili olmayan kavramlar olduğunu savunur.SANAT FELSEFESİNİN TEMEL KAVRAMI: Güzellik

  21. Sayfa
  Güzellik-Hoş:Hoş bir eğilimi tatmin eden her şeydir.Bir tat, koku, serinlik hoş olabilir fakat güzel olmaz. Güzellik-Yüce:Yüce, büyüklük sonsuzluk, sınırsızlık ifade eder ve insan ölçülerinin üstündedir.Güzel sınırlı, yüce ise sınırsızdır.SANAT FELSEFESİNİN TEMEL KAVRAMI: Güzellik

  22. Sayfa
  Bir sanatçı tarafından yaratılan ve estetik bir değerlendirmenin konusu olan şeydir.SANAT ESERİJacques Louis David’in 1787’de yaptığı yağlı boya tabosu, Sokrates’in Ölümü

  23. Sayfa
  SANAT ESERİNİN ÖZELLİKLERİ1-İnsanın yaratıcı hayal gücünün eseridir. Doğada bulunmaz.2-Sanat eserinin estetik haz ve heyecan vermek dışında birİşlevi yoktur. Pratik bir fayda sağlamaz.3-Tek ve biriciktir. Benzeri yoktur. Özgündür.

  24. Sayfa


  25. Sayfa


  26. Sayfa
  SANAT ESERİNİN ÖZELLİKLERİSeri üretimle üretilen ve sonunda bir fayda sağlaması beklenenŞeyler sanat eseri değildir. Bir araba çok güzel olabilir ama Yapılma amacı para kazanmak ve kullanmak olduğundan sanatEseri sayılamaz.style.visibilityppt_xppt_y

  27. Sayfa


  28. Sayfa
  SANAT ESERİNİN ÖZELLİKLERİEstetik gerçeklikte 4 öğe bulunur:Estetik SujeEstetik ObjeEstetik yargıEstetik değer

  29. Sayfa
  ORTAK ESTETİK YARGILARIN VARLIĞIOrtak Estetik Yargıların Varlığını Reddedenler (Öznelci Görüş): Sanat eseri, değerini, insanda uyandırdığı duygulardan, yaşantılardan alır. Yoksa bu kendi başına taşıdığı bir nitelik değildir. Nesne, kendi başına güzel olamaz. Her insanın yaşantıları farklıdır. Dolayısıyla ortak estetik yargılar olamaz.

  30. Sayfa
  ORTAK ESTETİK YARGILARIN VARLIĞICroce: Ona göre her sanatçı kendi duyumlarını ve izlenimlerini alır, bunları ruhunda bir senteze tabi tutarak onları kendine özgü bir şekilde eserinde ifade eder. Sanat eserine bakan inşalarda da bu durum böyledir. Bu yüzden ortak estetik yargılardan söz edilemez.

  31. Sayfa
  ORTAK ESTETİK YARGILARIN VARLIĞI2. Ortak Estetik Yargıların Varlığını Kabul Edenler (Nesnelci Görüş): Sanat eseri güzellik değerini kendisinde taşır. Güzellik, insandan bağımsız olarak vardır. Bir nesne güzelse, insan olsa da olmasa da güzel olacaktır. Bu nedenle ortak estetik yargılar vardır.

  32. Sayfa
  ORTAK ESTETİK YARGILARIN VARLIĞIKant: Duygusal beğeniye dayanan bazı yargıların tamamen sınırlı ve kişisel yargılar olduğunu, ama gerçek estetik yargıların duygusal ve kişisel olmaktan çıkıp, düşünsel, zorunlu ve genel geçerli hale geldiğini söyler. İnsanların bir şeye güzel derken, başkalarından da onu güzel bulmalarını beklediklerini, bunun her insanda olduğunu ve bu yüzden estetik yargıların genel geçer olduklarını savunur.

  33. Sayfa


  İndir / Download : 91_sanat_felsefesi_nedir.pptx


  Yorumlar

  Sil