Nedir.Org*
Soru Sor

Tutanak Örnekleri Sunumları

 • 4
  1 yıl önce
  İlgili Yazı: Tutanak Örnekleri

  Dosya Adı: OLAY  TUTANAĞI (PERSONEL)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  4857 sayılı İş Kanununun “Süreli Fesih” başlıklı 17. maddesinde; belirsiz süreli iş OLAY  TUTANAĞI (PERSONEL)İŞYERİNİNUnvanı:TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİFaaliyet Konusu:YÜKSEKÖĞRETİMÇALIŞANINAdı Soyadı:T.C Kimlik No:Birimi / Bölümü:  Görevi / Kadrosu:OLAYIN KONUSU:          ...../..../..... tarihinde ..... - ...... saatleri arasında iş bu tutanaktaki olaya konu olan çalışan ……………………………………………… .............................................. yerinde/bölümünde……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….. eylemini yapmıştır. Adı geçen çalışan, Üniversitemiz ile imzaladığı iş sözleşmesinin ....... maddesine aykırı davranarak işyeri disiplinini ihlal etmiştir.   İş bu olay tespit tutanağı aşağıdaki imzası bulunan kişiler ve adı geçen işçi tarafından bir baskıya maruz kalmadan tanıklar huzurunda imzalanmıştır. ....../..../.... YETKİLİ AMİR           TANIKLAR                    ÇALIŞANTESLİM VE TESELLÜM TUTANAĞIİŞYERİNİNUNVANI:TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ………………………ADRESİ                     : ………………………………………………………….FAALİYET KONUSU :........................................................................TESLİM OLUNAN MALZEMEKODU                         :..................................TANIMI                       :..................................................DİĞER BİLGİLER       :........................................................................TESLİM TARİHİ         :....../......./..........   Mülkiyeti................................................................................ ye ait olan ................................... malzeme (çalışanın adı-soyadı) ……………..................ile birlikte çalışır durumda eksiksiz olarak teslim edilmiştir.Garanti kapsamına girmeyen ve kullanıcı hatasından kaynaklanan arızaların tamirinden kendisinden sorumlu olduğu imza sahibine hatırlatılmıştır.TESLİM EDENADI SOYADI        :...................................................................T.C KİMLİK NO   :..................................................................GÖREVİ               :...................................................................İMZASI                 :..................................       Mülkiyeti..............................................................................ye ait olan yukarıda belirtilen malzemeyi çalışır durumda eksiksiz olarak teslim aldım.Demirbaş olarak aldığım bu malzemeyi emeklilik, istifa veya görevden ayrılma gibi durumlarda eksiksiz ve çalışır durumda görevlilere teslim edeceğim.   TESLİM ALANADI SOYADI     :......................................................................T.C KİMLİK NO :......................................................................GÖREVİ            :......................................................................İMZASI              :........................................... KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME ZİMMET TUTANAĞIÇALIŞANINAdı Soyadı:İşyeri no:T.C Kimlik no:Görevi:    İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü uyarınca işyerinde kullanılması gereken ve aşağıda karşısında imzam bulunan kişisel koruyucu malzemeleri sağlam ve eksiksiz durumda teslim aldım.  *Bu koruyucu malzemeyi nerede ve ne zaman kullanacağımı bildiğimi,  *Kullanmadığım takdirde karşılaşabileceğim tehlikeleri bildiğimi,   *İşimle ilgili verilen bu malzemelerin bakımını yapılarak muhafaza edeceğimi,  *Kusurum nedeniyle malzemenin hasar görmesi durumunda derhal yenisini almak üzere yetkililere başvuracağımı ve kaybolması halinde rayiç bedelini ödeyeceğimi,  *Eskidikçe yenisi ile değiştirilmesini talep edeceğimi,  *Kullanmadığım takdirde ihtar edileceği, ikinci ihtarda 4857/25-II-ı bendi gereği iş sözleşmemin sona erdirileceği,  *İş sözleşmemin son bulması halinde bu malzemeleri teslim edeceğimi, kabul ve taahhüt ederim ...../...../......KORUYUCU MALZEMENİNKodu             Cinsi                    Adedi              Miadı                Teslim tarihi       TESLİM EDEN (GÖREVLİ)                                             TESLİM ALAN (ÇALIŞAN) Adı ve Soyadı                                                                         Adı ve Soyadı İZİN KARŞILIĞI TELAFİ ÇALIŞMASI MUTABAKAT  TUTANAĞI Sayı: .......                                                                       TARİH: ...../...../.....         4857 Sayılı İş Kanununun 64.maddesi uyarınca :*Doğal afetler nedeniyle bir haftadan fazla süren süreler için işin durması,*İşverenin yönetim anlayışına dayanarak ulusal bayram ve genel tatil günlerinden önce veya sonra işyerini tatil etmesi,*İşyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması,*Çalışanın talebi üzerine kendisine izin verilmesi,*Resmi makamlarca işyerinin tatil edilmesi, vb. gibi hallede işverenin  telafi çalışması yaptırma hakkına sahip olarak bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerde çalışma sayılmayacağı taraflarca bilinmekte ve haftalık çalışma süresine ilaveten üç saatten fazla olmamak kaydıyla ve hafta tatil günleri yapılmamak kaydıyla işçi, telafi çalışması yapmayı kabul ve taahhüt eder. Çalışanın Adı ve Soyadı:İmzası:İşyeri no           Adı ve Soyadı           Telafi Çalışması toplamı      Yapılacak Aylar       İmza-----------      ---------------------    -------------------------------    ---------------------   -------------  İŞYERİNİ TERK TUTANAĞISayı : ....ÇALIŞANIN Adı ve Soyadı: İşyeri no: T.C Kimlik no: Görevi: Adresi:    Yukarıda işyeri pozisyonu ve açık bilgileri bulunan .....................................................’nın ……/…../ …….günü saat........da işi bıraktığını ifade ederek, neden belirtmeksizin işi terk ettiği tespit edilmiştir. Adı geçen işçiye kendi isteği ile işi bırakması nedeniyle tazminat ödemesi yapılmayacağı, kanunen de böyle bir ödeme imkanının bulunmadığını ve bu durum karşısında işverenin maddi / manevi ve ihbar tazminatı talep etme hakkının bulunduğu kendisine söylenmiştir.   İş bu tutanak yukarıda bahse konu durumu belgelemek amacıyla olaya tanık olanların görgü ve bilgisi doğrultusunda okunarak tanıklarca imzalanmıştır. ...../....../.......TANIKLARINAdı ve SoyadıAdı ve SoyadıT.C Kimlik noT.C Kimlik noİmzasıİmzası İŞYERİ DİSİPLİNİNİ İHLAL TUTANAĞISayı: ......ÇALIŞANIN Adı ve Soyadı: İşyeri no: T.C Kimlik no: Bölümü:      ....../....../...... günü , saat...........de yapılan kontrollerde.................................işini yapan (çalışanın adı) işyerini paydos zamanından ….. saat …… dakika önce terk etmiş / işe ….. saat …….. dakika geç gelmiş olduğu tespit olunmuştur. Bu durum, diğer çalışanlara ek yük getirmiş ve çalışanın işyeri kültürünü benimsemeyerek  uyumsuz hareketlerin devamına neden olacağı ve bu uyumsuzluğun diğer çalışanlara kötü örnek teşkil edeceği sonucuna varılmıştır.   İş bu tutanak şahitler ve diğer çalışanlar huzurunda okunarak imzalanmıştır.TANIKLARINAdı ve SoyadıAdı ve SoyadıT.C Kimlik noT.C Kimlik noİmzasıİmzasıİŞYERİNİNUnvanı:Faaliyet konusu:Adresi:BİRİM SORUMLUSUNUNAdı ve Soyadı:Görevi:İmzası: İŞİ AKSATMA TUTANAĞIÇALIŞANINAdı Soyadı:İşyeri no:T.C Kimlik no:Görevi:      ..../...../.....günü saat..........da yapılan kontrollerde ................................................bölümündeçalışan   (çalışanın adı soyadı) işini zamanında yapmamış olduğu, işini yavaşlattığı, işlerin kötü, eksik ve yetersiz olarak yapılmasına sebep olduğu ve bu davranışın işyerine zarar verdiği tanıkların şahadeti ile de tespit edilmiştir.    İş bu tutanak mahallinde tanzim olundu ve okunarak imza altına alındı. …../ ….. / …….TANIKLARINAdı ve SoyadıAdı ve SoyadıT.C Kimlik noT.C Kimlik noİmzasıİmzası İŞYERİNİNUnvanı:Faaliyet konusu:Adresi:BİRİM SORUMLUSUNUNAdı Soyadı:Görevi:İmzası:İŞE GELMEME TUTANAĞISayı: ...........İŞÇİNİN        Adı Soyadı              : T.C Kimlik no         :Çalıştığı bölüm       :İşe gelmediği tarih   :İşbaşı saati               :      ………………………………………… unvanlı ……………………………………………….. adresinde kurulu......................................işyeri numarasında işlem gören işyeri çalışanı bildirimde bulunmaksızın ve izinsiz olarak yukarıda belirtilen tarihteki mesaisine gelmemiştir.     İş bu tutanak şahitler huzurunda anılan çalışanın, yapılmakta olan işbaşında çalışma yerinde olmadığının tespiti üzerine …../..../….. .tarihi saat .....de düzenlenmiştir. YETKİLİ AMİR                            TANIK                                   TANIKİŞE  BAŞLATMA  TUTANAĞI  ..............................................................unvanlı işyerinde ................... işinde çalışmaya başlayacak olan (çalışanın adı soyadı) yaptığı iş ile ilgili standartlar, çalışma şekilleri, alınması gerekli tedbirler, iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili uyarılar araştırma ve tecrübeye dayanılarak yeterli olarak verilmiştir.     Yukarıda adı geçen işçi bu hususlarda yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğu, işine azami dikkati ve önemi vereceği tespit edildikten sonra ...../...../...... tarihinde işe başlatılmıştır.    İş bu tutanak görev yerinde okunarak taraflarca imza edilmiştir. …. / / YETKİLİ AMİR                                                    ÇALIŞANİŞ SÖZLEŞMESİ / PERSONEL YÖNETMELİĞİ                                 BİLDİRİM TUTANAĞISayı:.......... Düzenlenme tarihi: ....../....../......     İş sözleşmesi / personel yönetmeliğindeki iş şartlarını itirazsız kabul ediyorum.4857 Sayılı İş Kanununun 8 ve 22.ci maddeleri uyarınca iş şartlarını belirtir iş sözleşmesinin / personel yönetmeliğinin bir nüshasını yetkililerden aldım.ÇALIŞANIN  Adı ve Soyadı:  Adresi:  Ev tel :   Cep tel:  İmza İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ TUTANAĞISayı: .......EĞİTİMİN KAPSAMI-Genel iş sağlığı ve güvenliği-İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebepleri-İşyerindeki riskler-İş ekipmanlarının güvenli kullanımı-Kişisel koruyucu alet ve edevat kullanımı-Uyarı işaretleri-Yangın olayı ve yangından korunma-Temizlik, tertip ve düzen-İlk yardım ve kurtarma-İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma-Sivil savunma ile ilgili bilgiler-Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler-Çalışanların hak ve sorumlulukları       .........................................................................unvanlı işyerinde................................işinde çalışan(çalışanın adı……………) yapacağı işlerde karşılaşabileceği mesleki riskler, iş kazaları ve meslek hastalıkları alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda işyerimizde düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimi programında çalışma şekilleri ve kendisinden istenenler, teorik ve pratik bilgiler verilmiş ve aşağıda kimliği belirtilen çalışanın iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğu ölçme ve değerlendirmeler sonucu anlaşılmış ve bu eğitimin sonucunda işe başlatılmıştır. ÇALIŞANIN         İŞYERİ HEKİMİNİN             İŞYERİ UZMANININ    İŞVERENİN Adı ve Soyadı Adı Soyadı Adı ve Soyadı UnvanİŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI TUTANAĞIÇALIŞANINAdı ve Soyadı     :İşyeri özlük no :T.C Kimlik no :Çalıştığı bölüm:Görevi             :   Yukarıda açık kimliği yazılı (ÇALIŞANIN ADI SOYADI…………) işyerimizde aşağıda belirtilen şartları muhakkak surette riayet ederek çalışacağına dair bu talimat ve tutanak muhteviyatı, tarafların serbest iradeleri çerçevesinde tanzim ve imza edilmiştir.-İşyerinde alınmış iş güvenliği tedbirlerine tamamen uyacağım.-İşyeri tarafından bir örneği asılmış bulunan İş Güvenliği Talimatlarını okudum, bu talimatlara kesinlikle uyacağım.-İşyerinde asılmış bulunan iş güvenliği tedbirleri ile ilgili ikaz levhalarını  gördüm, bu levhalardaki uyarıları dikkate alacağım.-Verilen görevi bana tarif edildiği şekilde yapacağım. Amirlerimin verdiği emirlere tamamen uyacağım.-Kendi işimden başka işe karışmayacağım.-İşimin icap ettirdiği kişisel emniyet malzemesinin bulunduğunu biliyorum. İşimin türüne göre bana teslim edilen koruyucu malzemeyi iş zamanında daima kullanacağım. Bu malzemeyi eskitir veya kırarsam yahut kaybedersem amirime hemen haber vererek yenisini isteyeceğim. Koruyucu malzemeyi almadan işbaşı yapmayacağım.-İşyerinden izinsiz ayrılmayacağım. İşyeri yetkililerinden izin almadan misafir kabul etmeyeceğim.-Toz yoğun yerlerde toz maskesi, baretle çalışılması gerekli yerlerde baret, düşme tehlikesi olan yerlerde emniyet kemerini kullanacağım.-Arızalı takım ve alet kullanmayacağım.-İşyerinde sağlık ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduğunu yahut koruma tedbirlerinde aksaklık olduğu kanaatine varırsam yetkililere derhal haber vereceğim.İş bu tutanak 2 nüsha olarak ..../...../......tarihinde imzalanmıştır.BİRİM SORUMLUSUNUN                             ÇALIŞANINAdı Soyadı                                                Adı Soyadı             TESLİM TUTANAĞI VE TAAHHÜTNAMEİşyeri Ünvanı          :İşyeri Numarası   :İşyeri Adresi           :İşyeri Tel. No      :TÜRÜ   CİNSİ   ADEDİ   KULLANIM SÜRESİ►Baş Koruyucuları   - Örnek:…Baret  -  1 adet  -  Sürekli►El ve Ayak Korunması   - Örnek:…...Eldiven, Lastik Eldiven, Koruyucu Ayakkabı  -  1 Takım, 1 Takım, 1 Takım 6 Aylık, 6 Aylık, 6 Aylık►Koruyucu Giyim   - Örnek:……….Önlük , İş Elbisesi   - 1 Takım,1 Takım  -  6 Aylık , 6 Aylık►Koruyucu Aletler  - Örnek:……….Emniyet Kemeri ve Halatı, Kauçuk Ayakkabı   - 1 Takım, 1 Takım  -  Teslim EdenAdı ve Soyadı      :            Görevi/Ünvanı:          İmza   ………………………………………….. adresinde bulunan …………….nde, işe başladığım ../../… tarihinde tarafıma yukarıda belirtilen  baret, eldiven, emniyet kemeri ve emniyet halatı, kauçuk ayakkabı, iş elbisesi olmak üzere (  ) adet iş güvenliği malzemesini tam ve çalışır vaziyette teslim aldım. Bu malzemeleri iş esnasında ve mutlaka kullanım kılavuzunda yazılı olduğu ve okuduğum ve tarafıma öğretilen şekliyle kullanacağımı, bu malzemeleri gerektiğinde kullanmadığım takdirde meydana gelecek olaylardan, kazalardan işverenimi sorumlu tutmayacağımı, malzemelerin eskimesi veya arızalanması halinde yenisini almak üzere iade edeceğimi ve arızalı, kullanılmayacak durumdaki iş güvenliği malzemeleri ile çalışmayacağımı beyan ve taahhüt ederim.   / /Teslim Alan: Adı ve Soyadı:              T.C. Numarası:                                                                     İmza  FESİH BİLDİRİMİNİN TEBELLÜĞ EDİLMEMESİ                                     TUTANAĞISayı:. ....İŞYERİNİNUnvanı:Adresi:ÇALIŞANINAdı ve Soyadı:İşyeri no:T.C Kimlik no:Birimi / Bölümü :Adresi:   Yukarıda belirtilen adreste kurulu .....................................................................unvanlı işyerimiz (çalışanın adı soyadı………) iş sözleşmesi ...../...../...... tarihinde 4857 Sayılı İş Kanununun 17.maddesine göre feshedilmiştir.   Bu konuda işverenliğimizce düzenlenen ...../...../..... tarih ve .......sayılı yazılı bildirim işçitarafından imzadan kaçınılmış ve tebellüğ edilmemiştir. Söz konusu bildirim şahitler huzurunda kendisine okunmuştur. Bu hususu tespit için aşağıdaki şahitlerin imzaları ile iş bu tutanak..../..../..... tarihinde tanzim edilmiştir.İŞVEREN veya Vekili                             TANIK                      TANIK HUKUKA AYKIRI DAVRANIŞ TESPİT TUTANAĞISayı: ......ÇALIŞANINAdı ve Soyadı:İşyeri no:T.C Kimlik no:Görevi:AYKIRI DAVRANIŞINYeri-Bölümü:Olay tarihi ve saati:Olayın öğrenme tarihiÖZÜ:*İş sözleşmesinin yapılması esnasında kendi vasıfları ile ilgili işvereni yanıltmak 4857/25-II-a*Çalışanın mazeretsiz ve izinsiz olarak bir ay içinde 3 iş günü işe devamsızlık 4857/25-II-g*Evrakta sahtecilik yapmak   4857/25-II-e*Zimmetine para geçirmek  4857/25-II-e*İşyerinde hırsızlık yapmak  4857/ 25-II-e*İşverenin mesleki sırlarını ifşa etmek 4857/25-II-e*İşveren veya personeli hakkında şeref ve namusuna dokunacak asılsız davranışta bulunmak4857/25-II-b*Topluca verimi düşürmek 2822-25 md.*İşyerinde 7 günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi 4857/25-II-f*İşyerinde başka bir işçiye cinsel tacizde bulunmak veya ilişkiye girmek 4857/25-II-c*İzin almadan mazeretsiz olarak bir ayda herhangi bir tatil gününden sonra gelen işgünü işe devamsızlığı iki kez tekrarlamak 4857/25-II-g*İş güvenliği ve işçi sağlığı talimatlarına uymamak 4857/25-II-ı  Yukarıda kimliği belirli personelin aykırı davranışını tespit amacıyla iş bu tutanak şahitler huzurunda ve belgeler ışığında İş Yasasının 25-II ve 109.maddeleri gereğince tanzim ve imza olunmuştur.OLAY           :TANIKLAR  :BELGELER  :ÖNERİLER   :A-İhtar verilsinB-Eğitime alınsın C-İş değişikliği yapılsınD-İş akdi feshedilsin                                                                İŞVEREN veya VekiliEĞİTİME KATILMA TUTANAĞIÇALIŞANINAdı ve Soyadı:T.C Kimlik no:Görevi:*İşyerinde işe alınmadan önce, çalışma yeri ve iş değişikliğinde makine ekipmanların değişmesinde, yeni yönetim teknikleri ve teknolojiler uygulanmasında teorik ve pratik olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda aşağıdaki çizelgede belirtilen eğitimlere katıldığımı,*Eğitim personeli tarafından işbaşında eğitim verildiğini ve bu eğitimlere işyerindeki makine ve tezgahların çalışması, tehlikeleri ile tehlikeli davranışların ve alınması gerekli önlemlerin öğretildiği,*Teslim edilen koruyucuların nerede ve ne zaman kullanılacağı, kullanılmadığı takdirde karşılaşılabilecek tehlikeler ve cezai yaptırımların anlatıldığı,*İşyerinde imza karşılığı verilen yazılı dokümanlar ve yetkililer tarafından yapılan kontrol ve ikazlar doğrultusunda tüm işçi sağlığı e iş güvenliği kurallarına uymayı, kurallara uymamaktan kaynaklanan üçüncü şahıslara ve işletmeye verilecek zarar ve ziyandan sorumlu olacağımı kabul ve taahhüt etmekle işvereni ibra ederim.TARİH:..../...../......EĞİTİMİ SAĞLAYANINUnvanı:Faaliyet Konusu:Adresi: VERİLEN EĞİTİMİN                                                       EĞİTİMİ VERENSıra no           tarihi           Konusu                                     Adı ve Soyadı1-2-3-EĞİTİMİ ALANAdı ve SoyadıFAZLA ÇALIŞMA / FAZLA SÜRELERDE ÇALIŞMA                               MUTABAKAT TUTANAĞISayı: İŞYERİNİNUnvanı:Adresi:       Yukarıda unvanı ve açık adresi belirtilen işyerinde işveren veya vekilinin talep etmesi halinde imzaladığım iş sözleşmesindeki çalışma şartları çerçevesinde fazla çalışma/fazla sürelerde çalışma yapmayı, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde gerekirse hafta tatilinde çalışmayı kabul ve taahhüt ediyorum.      Sağlık koşullarımın fazla çalışma yapmama engel teşkil ettiğini belgelendiremediğim takdirde işyeri bir yıl süresince sorumlu ve kusurlu değildir.ÇALIŞANINAdı ve Soyadıİşyeri noT.C Kimlik noİşe giriş tarihiMutabakat tarihiİmzasıİş arama iznini kullandığıma dair tutanak örneği

  İndir / Download : 62_isyeri-olay-tutanagi.docx


  Yorumlar

  Sil