Nedir.Org*
Soru Sor

Osmanlıda Toprak Yönetimi Sunumları

 • 0
  1 yıl önce
  İlgili Yazı: Osmanlıda Toprak Yönetimi

  Dosya Adı: Bu sunuma açıklama eklenmemiş.

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Osmanlı Toprak Sistemi Ve Çifthane SistemiMehmet Emir Devrişoğlu10-H707

  2. Sayfa
  Osmanlı’da Toprak Sistemi

  3. Sayfa
  Miri Arazi(Devlet Toprağı)Çeşitleri;Havass-ı HümayunPaşmaklıkMalikaneYurtlukOcaklıkMukataaDirlik Toprakları(Has-Tımar-Zeamet)

  4. Sayfa
  Miri (Emiri) Arazi:Memleketteki toprakların büyük bir kısmı bu topraklardır.Bu topraklar devlete ait topraklardır.Bunlar devletin olmakla beraber,ekip-biçmek ve boş bırakılmamak şartıyla yine eski sahipleri üzerinde bırakılıyordu.Kendilerine arazi verilenler, şartlara uyarak,o toprağı ekip biçerler ve öldükleri zaman bu yerler vergisini vermek suretiyle çocuklarına kalırdı.Ancak bu topraklar onu işleyenlerin özel mülkü olmadığı için alınıp-satılamaz,vakıf yapılamaz ve hibe edilemezdi.

  5. Sayfa
  Havass-ı Hümayun:Bu toprakların geliri devlet hazinesine giderdi. Bu toprakların bir kısmı doğrudan padişaha ait olup geliri ise Hazineye giderdi.Paşmaklık:Padişahların kızlarına, annelerine ve ailelerine ayrılan topraklardır.Malikane:Devlet adamlarına hizmetleri sebebiyle mülk olarak verilen topraklardır. Bu toprakların mülkiyeti şahıslara aitti. Ancak tasarruf yetkisi devletin olup, istediği kimseye verirdi.

  6. Sayfa
  Yurtluk:Fetih sırasında bazı komutanların hizmetlerine karşılık olmak üzere verilen topraklardı. Yurtluk herhangi bir yerin gelirinin hayatta olduğu sürece bir kimseye verilmesidir.Ocaklık:Bu hakka sahip olanlar, öldüklerinde miras hakkı söz konusu olan topraklar idi. Kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılmıştır.Mukataa:Gelirleri doğrudan hazineye ayrılan topraklardı.

  7. Sayfa
  Dirlik Toprakları:Belli hizmet karşılığı devlet adamlarına ve görevlilere verilen topraklardır. Üç kısma ayrılmıştır.Has:Yıllık geliri yüz bin akçeden fazla olan dirliklerdir. Haslar padişahlara, vezirlere, divan üyelerine, şehzadelere, beylerbeylerine, sancak beylerine verilirdi. Has sahipleri dirliklerinin gelirine göre silahlı ve her an savaşa hazır cebelu beslerdi.

  8. Sayfa
  Tımar:Yıllık geliri üç bin ile yirmi bin akçe arasında olan dirliklerdir.Bunlar geçimlerini sağlamak ve hizmetlerine ait masrafları karşılamak üzere bir kısım asker ve memurlara tahsis edilen topraklardı.Tımar sahipleri gelirlerinin üç bin akçesini geçimleri için ayırırdı. Buna kılıç tımarı denirdi.Geri kalan her üç bin akçe için bir cebelü beslerlerdi.Üç kısma ayrılmıştır.1.Mustahfaz tımarı : Camii imam ve Hatiplerine verilirdi.2.Eşkinci tımarı : Savaşta yararlılık gösterenlere verilirdi.3.Hizmet Tımarı : Saray da çalışanlara verilirdi.

  9. Sayfa


  10. Sayfa
  Zeamet:Yıllık yirmi bin ile yüz bin akçe geliri olan topraklardır. Orta dereceli devlet memurlarına,kadılara,hazine ve tımar defterdarına,kethüdalara ve kale komutanlarına verilirdi. Zeamat sahipleri,ilk yirmi bin akçe hariç sonraki her beş bin akçe için bir cebelu beslerdi.

  11. Sayfa
  Mülk AraziÇeşitleri;Öşür TopraklarHaraci Topraklar

  12. Sayfa
  Mülk Arazi: Osmanlı’da devlet hizmetinde bulunmuş ve üstün başarı elde etmiş devlet adamlarına devletin bağışladığı topraklardır.Bunlar tamamıyla şahsa ait mülklerdir.Şahıslar bu mülkleri istedikleri gibi satma, miras bırakma veya vakfetme hakkına sahiplerdir.

  13. Sayfa
  Öşür Topraklar:Fetih sırasında Müslümanlara ait olan veya ele geçirildiğinde müslümanlara verilmiş olan topraklardır.Bu topraklar sahiplerinin mülkü olup, istedikleri gibi tasarruf edebilirlerdi. Bu mal sahipleri öldükleri zaman toprakları varislerine kalabiliyordu. Devlet bu toprak sahiplerinden toprak üretim vergisi olan öşür(onda bir oranında alınan vergi) alırdı.

  14. Sayfa
  Haraci Topraklar:Fetih sırasında Müslüman olmayan yerli halkın ellerinde "mülk" olarak bırakılan topraklardır. Bu şekildeki topraklarda öşrü topraklar gibi sahipleri tarafından şahsi tasarrufa açıktı. Miras bırakabilirdi. Yalnız bu topraklardan alınan vergi biraz farklıydı. Haraci topraklardan iki türlü vergi alınırdı. -Harac-ı Mukaseme: Toprağın verimine göre alınan üretim vergisidir. -Harac-ı Muvazzaf: Arazinin yüzölçümüne göre alınan vergidir.

  15. Sayfa
  Vakıf Arazileri: Gelirleri cami, medrese, hastane, imarethane, han ve hamam gibi topluma hizmet veren kuruluşların masrafları için ayrılmış arazilerdir. Vakıf arazilerinin alınıp satılması kesinlikle yasak olup vergiden muaf tutulmuşlardır. Vakıf topraklar üzerinde çalışan halk, arazisi hangi vakfa ayrılmışsa öşür vergisini o vakfın yöneticisine veriyordu.

  16. Sayfa
  Çifthane Sistemi“Çift” denilen bu arazi, verime göre 50 ile 150 dönüm arasında değiştirmiştir. Bir çift öküzün işleyebildiği arazilerin tümüne çiftlik, köylü ailesine ise hane denmiştir. Çifthane sisteminde; ailenin emeği, bir çift öküz ve işlenen arazi bir üretim birimini ve dolayısıyla bir mali birimi oluşturmuştur. Üretici konumda olan hane vergilendirmede esas sayılmıştır. Çiftçinin elindeki araziyi satması, hibe veya vakfetmesi yasaktır. Tahrir defterleriyle kayıt altına alınan arazilerden “çift resmi” adı altında vergi alınmıştır.

  17. Sayfa
  Çifthane sistemi, toprakların büyük çiftlikler hâline getirilmesini önlemiş ve ekonominin temeli olan tarımın belirli ellerde toplanmasına izin vermemiştir. Osmanlı Devleti bu sistem sayesinde toprakların bağımsız işletilmesini ve zirai üretimin sürdürülmesini garanti altına almıştır.

  18. Sayfa
   Çifthane sistemiyle devlet, toprak ve reaya üzerinde sıkı kontrolünü sürdürmüş ve mevcut çiftliklerin dağılmasını, tarlaların bağ bahçe hâline gelmesini ve büyük çiftlik sahiplerinin ortaya çıkmasını engellemek istemiştir. Bu sebeple Osmanlılar, çifthane sistemini titizlikle korumaya çalışmıştır.

  19. Sayfa
  İşlediği toprağını haklı bir neden olmaksızın terk ederek başka yerlere göç eden veya başka işlerle uğraşmaya başlayan dolayısıyla arazisini üç yıl boş bırakan kimselerden “çiftbozan resmi” adı altında bir vergi alınırdı.

  20. Sayfa
  Dinlediğiniz için teşekkür ederim

  21. Sayfa
  Kaynakça;http://www.osmanlidevleti.gen.trhttp://www.nedir.org/

  İndir / Download : 21_proje_ödevi.pptx


  Yorumlar

  Sil