Nedir.Org*
Soru Sor

Kültür Çeşitleri Sunumları

 • 1
  1 yıl önce
  İlgili Yazı: Kültür Çeşitleri

  Dosya Adı: Kültür Çeşitleri Slayt Sunum PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  KÜLTÜR ÇEŞİTLERİ

  2. Sayfa
  2KÜLTÜR ÇEŞİTLERİGenel KültürAlt KültürMaddi KültürManevi KültürBaskın KültürKarşıt KültürKitle KültürüHalk KültürüYüksek KültürPopüler Kültür16.09.2019Öğr. Gör. Dr. Pınar KIZILHAN

  3. Sayfa
  31. GENEL KÜLTÜRBir toplum ya da ülkenin kültürü denildiğinde, genel kültür söz konusudur. Her sosyal grupta, her coğrafi bölgede geçerli olan, benimsenen ve yaşanan hakim unsurlardan ibarettir. Toplumun hakim inançları, değerleri, hareket tarzları, yaptırım çeşitleri, sosyal ilişkileri, her türlü ortak davranış kalıpları o toplumun genel kültürünü oluşturmaktadır. Herhangi bir toplumun genel kültürü, üst bir sistem olarak, birçok sayıdaki alt sistemlerden meydana gelmektedir.[1] 16.09.2019Öğr. Gör. Dr. Pınar KIZILHAN

  4. Sayfa
  42. ALT KÜLTÜR“Alt kültür, kendisini oluşturan bütünle, yani onu içine alan kültürle aynı temel değerlere dayandığını, fakat onu belirleyen değerlerin, daha çok, ikinci derecede önemi olan değerler olduğunu söylemek de mümkündür” (Tezcan, 2011, s.189)“Bir çeşit kültür grupları olup değer ve normları baskın kültürden farklı olan kültürlerdir” (Kırel ve Sungur, 2015, s.71) Kısaca “aynı kültür içindeki farklardır” (Tezcan, 2011, s.189)16.09.2019Öğr. Gör. Dr. Pınar KIZILHAN

  5. Sayfa
  53. MADDİ KÜLTÜRBir toplumun teknolojisini, üretimini, bilgi ve becerilerini ifade eder. Kısaca toplumun fiziksel görünümüdür.Örneğin; giyim kuşamları, mimari yapıları vb.16.09.2019Öğr. Gör. Dr. Pınar KIZILHAN

  6. Sayfa
  64. MANEVİ KÜLTÜRBir toplumun düşünceleri, inançları ve değerleri o toplumun hafızasında yer alması, bu inanç ve değerlerin hayat tarzı oluşturması manevi kültürü ifade eder.Konuşulan dil, hukuk, din, ahlak gibi ögeler manevi kültürü oluşturur.16.09.2019Öğr. Gör. Dr. Pınar KIZILHAN

  7. Sayfa
  75. BASKIN KÜLTÜR“Toplum içindeki en güçlü grupların sahip olduğu kültürdür” (Kırel ve Sungur, 2015, s.71) Andersen ve Taylor’ göre baskın kültür, “toplum içindeki diğer kültürlerin standart olarak saptadığı ve yargıladığı kültürdür” (akt. Kırel ve Sungur, 2015, s.71)“Genelde orta sınıfın paylaştığı değerler, çeşitli alışkanlıklar ekonomik kaynaklar baskın kültürü oluşturur” (Kırel ve Sungur, 2015, s.71) 16.09.2019Öğr. Gör. Dr. Pınar KIZILHAN

  8. Sayfa
  86. KARŞIT KÜLTÜREgemen kültürel değerlerin hepsine karşı gelen grupların yaşam biçimlerine işaret etmektedir.[1] “Bir grup insanın, içinde yaşadıkları kültür sisteminin temel değerlerini yadsıması ve başka bir takım değerleri benimsemesi olayıdır” (Tezcan, 2011, s.189).“Karşıt kültür bir alt kültür olup değer, norm ve yaşam biçimleri açısından içinde yaşanılan kültüre ters düşen tutum ve davranışları içerir” (Kırel ve Sungur, 2015, s.71) 16.09.2019Öğr. Gör. Dr. Pınar KIZILHAN

  9. Sayfa
  97. KİTLE KÜLTÜRÜ“Kitle üretimi, iletişimi ve ulaştırması düşün ve sanat etkinliklerinin düzeyini düşürücü etkide bulunmaktadır. İşte, ‘Kitle Kültürü’ kavramı, bu durumu ifade eder” (Tezcan, 2011, s.191)İnsanların ürettikleri bir kültürü değil, aksine kitleler için kitlesel bir şekilde ve kültür endüstrisi tarafından ticari kaygılarla üretilen ve kitlesel düzeyde tüketilen kültürdür.[1] 16.09.2019Öğr. Gör. Dr. Pınar KIZILHAN

  10. Sayfa
  108. HALK KÜLTÜRÜBir toplumda nesilden nesile sözlü olarak aktarılan kültüre halk kültürü ya da folk kültür denir.16.09.2019Öğr. Gör. Dr. Pınar KIZILHAN

  11. Sayfa
  119. YÜKSEK KÜLTÜR“Toplum içinde özel bir yaşam biçimi, zevkleri ve alışkanlıkları olan küçük bir elit grubun sahip olduğu kültüre yüksek kültür denilir” (Kırel ve Sungur, 2015, s.72). 16.09.2019Öğr. Gör. Dr. Pınar KIZILHAN

  12. Sayfa
  1210. POPÜLER KÜLTÜR“Popüler kültür bir "çabuk kullanım ve hızlı tüketim" kültürüdür” (Erdoğan, 2004). “Popüler kültürde, aynı zamanda, sürekli kalıcılıkla değil, sürekli değişimle sermayenin ve sermaye sisteminin sürdürülebilirliliği gerçekleştirilir: Müzik alanında, popülerlik her hafta değişen "top 40" içinde olma ve bunları dinlemedir. Giyimde popüler olan şey mevsimlerle değişen modayla gelen güdümlü kültürel yaşamdır. Yeme ve içmede Pepsi ve Coca Cola; Marlboro ve Winston; Pizza Hut ve Pizza King; McDonalds ve Burger King arasındaki özgür seçim için tüketici kazanma mücadelesi ve bunun bireysel özgürlük, zevk ve tercih olarak sunulmasıdır” (Erdoğan, 2004)Kısaca popüler kültür modern yaşamda kapitalimin şekillendirmesiyla oluşan kültürdür.16.09.2019Öğr. Gör. Dr. Pınar KIZILHAN

  13. Sayfa
  13KÜLTÜREL SÜREÇLERKültürleme (Enculturation): Bir toplum içinde doğan bir bireyin o toplumun kültürünü öğrenme sürecidir.Kültürleşme (Acculturation): İki farklı kültürün birbirleri ile girdiği alışverişe ve bu alışveriş sonucunda birbirlerinden ögeler almasıyla oluşan süreçtir.Kültürel Yayılma (Diffusion): “Belirli bir kültür merkezinde ortaya çıkan maddi ve manevi bazı kültür ögelerinin çevreye, başka kültürlere yayılmasıyla yaşanan bir kültürel süreçtir” (Üstündağ, 2013, s.39).Kültürlenme (Culturation): Değişik kültürlere sahip kimselerin bir araya gelerek birbirlerini etkilemesi sonucunda ortaya çıkan yeni kültürel bileşime denir.[2] 16.09.2019Öğr. Gör. Dr. Pınar KIZILHAN

  14. Sayfa
  14KÜLTÜREL SÜREÇLERKültür Şoku (Culture Shock): Bir bireyin kendi kültürünün dışanda farklı bir kültüre geçtiğinde o kültürün değerlerini çözemediğinde girdiği bunalımdır.Kültürel Gecikme ( Cultural Lag): Bir toplumdaki maddi kültür öğelerinde meydana gelen değişim hızına, manevi kültür öğelerinin ayak uyduramaması oluşan uyumsuzluk ve görgüsüzlük durumudur.[3] Kültürel Özümseme (Assimilation): Bir kültürün başka bir kültürü etkisi altına alarak kendine benzetmesidir.Kültürel Bütünleşme (İntegration): Kültür öğelerinin dengeli bir bütünlük sağlayacak biçimde karşılıklı olarak birbirine uyarlanması süreci. [4]Zorla Kültürleme (Trans-Culturation): Egemen kültürün, başka kültürleri zorla kendine benzeterek yok etmsidir.16.09.2019Öğr. Gör. Dr. Pınar KIZILHAN

  15. Sayfa
  15KAYNAKÇAhttps://circlelove.co/kultur-nedir-kultur-ozellikleri-kultur-cesitleri/http://www.felsefe.gen.tr/sosyoloji/kulturlenme_nedir_ne_demektir.asphttp://kulturel-gecikme.nedir.org/http://www.neokur.com/abc/36847/kulturel-butunlesme-nedirErdoğan, İ. (Kasım 2004).Popüler Kültürün Ne Olduğu Üzerine. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Yıl:5, sayı:57Kırel, Çiğdem A. ve Sungur, Z. (Şubat 2015).Davranış Bilimleri-1. Anadolu Üniversitesi Yayınları, EskişehirTezcan, M (2011). Sosyolojiye Giriş. Anı Yayıncılık, AnkaraÜstündağ, H. (Edidör)(Temmuz 2013). Antropoloji. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir16.09.2019Öğr. Gör. Dr. Pınar KIZILHAN

  İndir / Download : 8_kultur-cesitleri.pptx


  Yorumlar

  Sil