Nedir.Org*
Soru Sor

Bilimsel Araştırma Basamakları Sunumları

 • 22
  4 yıl önce
  İlgili Yazı: Bilimsel Araştırma Basamakları

  Dosya Adı: Bilimsel araştırma basamakları sunusu (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  BİLİMSEL YÖNTEMİN AŞAMALARI Bilimin 2 temel öğesi vardır: * Bilgi, * Düzenleme. Bilim düzenlenmiş bilgiler topluluğudur.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  2. Sayfa
  Bilimin Amaçları * Neden-sonuç ilişkilerini arama, * Kanıtlama, * Gerçekleme, * Denetleme. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  3. Sayfa
  Bilimsel Yöntemin Aşamaları 1- Gözlem: Rastlantıya bağlı olarak bilim adamının dikkatini çeken bir olayı gözlemesi ile ortaya çıkar. Bilimsel yöntemin ilk aşamasıdır. 2- Hipotez: Araştırmaya başlamadan önce araştırıcının ileri sürdüğü önyargıdır. 3- Gerçekleme: Araştırma yöntemlerinden biri kullanılır. Bu aşamada: * Veri toplama, * Değerlendirme. 4- Genelleme: Bir hipotez reddedilmezse varılan yargı genellenir.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  4. Sayfa
  Bir hastada boğaz ağrısı, ödem, ateş  GözlemSemptomların nedeni -hem. streptokoklar  HipotezBoğaz kültürü alınıp, sonucun değerlendirilmesi  GerçeklemeBoğaz ağrısı, ateş ve ödem nedeni -hem. streptokoklar  Genelleme style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  5. Sayfa
  EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMA PLANLANMASI Araştırma: Çeşitli konularda bilgi, veri toplamak için belirli koşullar altında, amaçlı, planlı, sistemli yapılan gözlem ve ölçümlerdir. Hipotez kurma  Test etme  Bilgi birikimine katkı   Araştırma Planı: Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkileri en doğru biçimde saptamak için düzenlenmiş, gözlem-ölçüm-değerlendirmelerin nasıl yapılacağı konusunda araştırıcının yönünü belirleyen bir çerçevedir.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  6. Sayfa
  Bir Araştırma Planında Bulunması Gereken BölümlerBÖLÜM I. Konu seçimi, tanımı ve amaçların belirlenmesi.BÖLÜM II. Literatür bilgilerinin derlenmesi.BÖLÜM III. Araştırma hipotezlerinin belirlenmesi. BÖLÜM IV. Hipotezlerin sınanmasına ilişkin çalışmalar (Materyal - Metod Bölümü).style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  7. Sayfa
  BÖLÜM I. Konu Seçimi, Tanımı ve Amaçların Belirlenmesi * İlk ve en güç iş  konu seçimidir (gözlem, deneyim, literatür taraması), * Konunun seçim nedeni  sağlık açısından önemi, yaygınlığı v.b., * Yakın gelecekteki yararları  araştırma bitiminde ulaşılacak hedefler, * Uzak gelecekteki yararları  sağlık hizmetlerinin yönlendirilmesi.style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  8. Sayfa
  BÖLÜM II. Literatür Bilgilerinin Derlenmesi* Konuyla ilgili bilgilerin toplanması, * Kullanılan yöntemler, * Karşılaşılan sorunlar, * Kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenler, * Kullanılan ölçümler saptanır.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  9. Sayfa
  BÖLÜM III. Araştırma Hipotezlerinin Belirlenmesi 4 hipotez kurma yöntemi vardır: 1- Farklılık Yöntemi: Bir olay sıklığının farklı koşullardaki bölgelerde çok farklı olması. Örn.: Serviks Ca. 2- Birlikte Bulunma Yöntemi: Farklı bölgelerde herhangi bir faktörün bulunması ve hastalığın sıklığı benzer olabilir. Örn.: GIS hastalığı 3- Birlikte Değişme Yöntemi: Bir faktörün bulunma sıklığı, hastalık sıklığı ile birlikte değişme gösterir. Örn.: Sigara - akciğer kanseri 4- Benzerlik Yöntemi: Bir toplumda iki hastalığın dağılımının benzer olması nedeniyle ortak etyolojik faktör aranması. Örn.: Burkit lenfoma - Sarı humma (sivrisinek)style.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  10. Sayfa
  BÖLÜM IV: Hipotezlerin Sınanmasına İlişkin Çalışmalar (Materyal - Metod Bölümü) * Araştırma yerinin seçimi, * Araştırmanın evreni, örnek büyüklüğü ve örnekleme yöntemi, * Kontrol grubu gereği, seçimi ve kaynakları,style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  11. Sayfa
  * Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenlerinin belirlenmesi,  Değişkenler;  Bağımlı Değişken: Genellikle bireyin kontrolü dışında birçok faktörün etkisiyle oluşan, bu faktörlerle kendisi arasındaki ilişkinin derecesi saptanmaya çalışılan değişkendir. Bağımsız Değişken: Bağımlı değişkeni ne ölçüde etkiledikleri saptanmaya çalışılan değişkenlerdir.  Sürekli: Değerler arasında boşluk yok. Boy, T.A., v.b. Süreksiz: Aralık var. Gebelik sayısı, medeni durum, v.b.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  12. Sayfa
  * Araştırmada kullanılacak terim, sınıflandırma ve kriterlerin açıklanması,* Araştırmada kullanılacak araç - gereçlerin saptanması,* Ön denemeler,* Gerekli insan gücünün sağlanması ve eğitilmesi,* Verilerin toplanması, düzenlenmesi ve analizi,* Meslek ahlakına ilişkin (etikal) sorunlar,* Araştırma ile ilgili çeşitli izinlerin alınması,* Araştırmanın ara raporları ve son raporunun hazırlanması,* Araştırmanın zamanlama çizelgesi,* Araştırma bütçesinin hazırlanması. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

  13. Sayfa
  ÖRNEKLEME  Örnekleme, örnek seçimi için kullanılan yöntemlerdir. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  14. Sayfa
  Örneklemin Yararları1- Örnek üzerinde bilgi toplamak daha pratik; zaman, personel ve parasal yönlerden daha ucuzdur. 2- Sonuçlar daha kısa sürede alınabilir. 3- Elde edilen sonuçlar tüm evrene genellenebilir. 4- Uygun yöntemlerle seçildiğinde örnekleme hataları en az düzeye indirilebilir. 5- İncelenen konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler toplanabilir, uygulamalar yapılabilir. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  15. Sayfa
  Örneğin Özellikleri* Evrenden alınan her örnekte araştırılacak konu tesadüfe bağlı varyasyon gösterir. * Örnek büyüdükçe sonuçlar evren değerine o ölçüde yaklaşır.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  16. Sayfa
  Örnekleme Yöntemleri 1- Olasılığı Bilinmeyen Örnekler (Olasılıksız Örnekleme Yöntemleri), 2- Olasılıklı Örnekleme Yöntemleri.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  17. Sayfa
  Olasılığı Bilinmeyen Örnekler (Olasılıksız Örnekleme Yöntemleri)a. Gelişigüzel Örnekleme  Evren büyüklüğü bilinmezb. Kota örneklemesi  Kişilerin örneğe girme olasılığı ?c. İkna yoluyla  Kamuoyu görüşü saptamada kullanılırlard. Uygunluk nedeniylee. Gereklilik nedeniyle style.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  18. Sayfa
  Olasılıklı Örnekleme Yöntemleria. Basit rastgele örnekleme yöntemi: * Evren homojen (sosyodemografik özellikler) * Her bireyin örneğe seçilme şansı eşit b. Sistematik örnekleme yöntemi: * Evren büyük ve homojen, hazır liste var * Listeden eşit aralıklarla seçim söz konusu style.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  19. Sayfa
  Olasılıklı Örnekleme Yöntemleric. Tabakalı örnekleme yöntemi: * Evren homojen yapıda değildir. Alt gruplar (+) * Her tabaka kendi içinde homojendird. Küme örnekleme yöntemi: * Küme içi heterojen olmalıdır * Kümeler küçük olmalıdırstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  20. Sayfa
  ANKET YÖNTEMİ  Anket, kişilerden çeşitli konularda, planlı ve standart biçimde bilgi almak için geliştirilmiş, özellikle epidemiyolojik ve sosyolojik araştırmalarda sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.  style.visibilityppt_xppt_yppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_yppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_yppt_wppt_h

  21. Sayfa
  Anket Türleri 1. Yüz - yüze anket. 2. Posta aracılığı ile anket. 3. Telefonla anket. 4. Gözlem altında anket. style.visibilityppt_xppt_yppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  22. Sayfa
  Anket Soru Tipleri1. Açık uçlu sorular: Örn.: Sigara içmenin sağlığa etkisi nedir? 2. Kapalı uçlu sorular: Örn.: Gebelikten korunmak için herhangi bir yöntem kullanıyor musunuz? 1- Evet 2- Hayır 3- Cevapsızstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  23. Sayfa
  Anket Formunun Bölümleri 1. Tanıtım Bilgileri, 2. Araştırmanın Amacına İlişkin Bilgiler. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  24. Sayfa
  Tanıtım Bilgileri a- Uygulayanın tanıtımı: - Anketörün adı - soyadı, - Anketin süresi, - Anketörün izlenimleri, - Anketin sonucu. b- Uygulanan kişinin tanıtımı: - Kimliği, - Sıra no, - Adresi, - Sosyodemografik özellikleri (yaş, cins v.b.).style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  25. Sayfa
  Araştırmanın Amacına İlişkin Bilgiler * Bilgi - tutum - davranışı belirleme soruları, * Hizmetten yararlanma düzeyini belirleme soruları, * F.M., laboratuvar bulgularına ilişkin bilgiler.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  26. Sayfa
  Soru Hazırlamada Uyulması Gereken Kurallar * Soru, araştırmanın konu ve amacına uygun olmalıdır. * Soru tipi, araştırmanın konusuna göre seçilmelidir. * Sorular, anlaşılabilir biçimde sorulmalıdır. * Her konuda sadece bir konu sorulmalıdır. * Soruda yabancı ve teknik kelimeler kullanılmamalıdır. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  27. Sayfa
  Soru Hazırlamada Uyulması Gereken Kurallar * Soru yönlendirici biçimde sorulmamalıdır. * Soru sayısı çok fazla olmamalıdır. * Kişinin ilgisini çekecek sorular öncelikle sorulmalıdır. * Kodlama için boş yer bırakılmalıdır. * Her kişi için ayrı bir anket formu kullanılmalıdır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  28. Sayfa
  ARAŞTIRMALARDA HATA KAYNAKLARI 1- Yan Tutma: * Örneklem seçiminde yan tutma. Örn.: tbc. - sosyoekonomik durum. * Deney ve kontrol gruplarını seçerken yan tutma. Örn.: iki ilaç - ağır / hafif hasta. * Veri toplama aşamasında yan tutma. Örn.: Yönlendirici soru sorma, sonucu etkileyecek etkenleri dikkate almama. * Ölçümleri yaparken yan tutma. * Sonuçların yorumlanmasında yan tutma. * Yedek denek yerleştirmek.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  29. Sayfa
  2- Uygun Örnekleme Yöntemi Seçememek: * Olasılıksız örnekleme yöntemi  Zorunlu kalınca * Olasılıklı örnekleme yöntemi  Tecih edilen  3- Yeterli Sayıda Denek Üzerinde Çalışamamak: * Denek sayısı , alınan sonucun güvenilirliği . 4- Kontrol Grubu Kullanmamak: * Elde edilen sonuçlar mutlaka karşılaştırılmalıdır.  style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  30. Sayfa
  5- Farkına Vardırmama İlkesine Uymamak: * Tek taraflı  Hasta grubunu bilmez * İki taraflı  Hasta ve uygulayıcı grubu bilmez. 6- Uygun Ölçü Bulamamak: Örn.: İlacın iyileştirme süresi (ilk 10 saat). 7- Değişkenler Arası İlişkileri Saptamada Başarısızlık: * Bağımlı değişkeni etkileyebilecek önemli değişkenler değerlendirme dışı bırakılmamalıdır. Örn.: Canlı doğum sayısı ve HT artışı (yaş ?). 8- Araştırmayı Standart Koşullarda Yürütememek: * Deneylerin aynı koşullarda tekrarlanması * Anket yönteminde, aynı soruların sorulmasıstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_wppt_h

  31. Sayfa
  9- Doğru, Güvenilir ve Eksiksiz Veri Toplayamamak: 10- Uygun Olmayan İstatistiksel Yöntemler Kullanmak: Örn.: Doğum Ölüm  Mutlak sayılarla değerlendirilmez Göç (nüfusa oranlanmalıdır) 11- Karşılaştırılamayacak Durumları Karşılaştırmak: * Karşılaştırılması anlamsız grupları karşılaştırmak. Birey ve yöntemler farklı ise karşlılaştırma anlamsızdır. * Mutlak sayılarla karara varmak. * Hastane başvurularının sonuçlarını topluma genellemek. * Olanaklara bakılmaksızın iki hastane veya bölgeyi karşılaştırmak. 12- Sonuçları doğru yorumlayamamak.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  32. Sayfa
  TABLO ve GRAFİK YAPIM YÖNTEMİ Tablo: Toplanan verilerden elde edilen bulguların yazı metnine başvurmadan, açık ve kolay anlaşılır bir biçimde okuyucuya sunulmasını sağlayan bir araçtır.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

  33. Sayfa
  Tablo Yapımında Dikkat Edilecek Noktalar 1- Her tablonun bir başlığı olmalıdır (ne, nerede, ne zaman). 2- Kolon (bağımlı) ve satır (bağımsız) başlıkları açık bir biçimde yazılmalıdır. 3- Kolon ya da satırlarda gösterilen ölçekler ve birimler belirtilmelidir (gr., cm., %, gün). 4- Tablo çok karışık ve sıkıcı olmamalıdır. 5- Gerekli yerlerde sayı yanında yüzdelerde konmalıdır. 6- Gereken yerlerde kolon ve satır toplamları verilmelidir.style.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  34. Sayfa
  Marjinal Tablo Deneklerin incelenen herhangi bir değişkenin seçeneklerine nasıl dağıldığını gösteren tablodur. Tablo 1. Çocukların Oturdukları Bölgelere Göre DağılımıBölge Çocuk Sayısı % A 27 30.0 B 33 36.7 C 30 33.3 Toplam 90 100.0 style.visibilityppt_xppt_yppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  35. Sayfa
  Çapraz Tabloİki ya da daha çok değişkenin birlikte incelendiği tablodur. Tablo 2. Eğitim Düzeylerine Göre Aile Planlaması Kullanma DurumuEğitim AP Kullanan % AP Kullanmayan % ToplamOYD 15 25.0 45 75.0 60 İlk 25 41.7 35 58.3 60 Orta 32 53.3 28 46.7 60 Lise 40 66.7 20 33.3 60 Yüksek 48 80.0 12 20.0 60 Toplam 160 53.3 140 46.7 300 style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  36. Sayfa
  Grafik Yapım Yöntemi Grafik, bulguların şekillerle ifade edilerek açık ve kolay anlaşılır bir biçimde okuyucuya sunulmasını sağlayan bir araçtır. * Bilimsel yazılarda grafikler hiçbir zaman tablo yerine geçemezler. Bu yüzden tablo olmadan grafik yapılmamalıdır.style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  37. Sayfa
  Grafik Yapımında Dikkat Edilecek Noktalar 1- Her grafiğin bir başlığı olmalıdır (ne, nerede, ne zaman). 2- Eksenlerin neyi ifade ettiği belirtilmelidir. X ekseni  değişken Y ekseni  frekans, oran (%) 3- Grafikte kullanılan ölçekler ve işaretler hakkında açıklayıcı bilgi konulmalıdır. 4- Grafik karışık olmamalıdır.style.visibilityppt_xppt_yppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  38. Sayfa
  Grafik Türleri1- Çubuk Grafikler 2- Histogram 3- Dağılım Poligonu 4- Çizgi Grafikler5- Kümülatif Çizgi Grafikler6- Daire Dilimleri Grafiğistyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  39. Sayfa
  Çubuk Grafik Frekansların ya da yüzdelerin bir çubukla gösterilmesidir. Çubuğun yüksekliği frekansı ya da yüzdeyi gösterir. Grafik 1. Eğitim Düzeylerine Göre AP Kullanma Durumustyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  40. Sayfa
  Histogram Sürekli değişkenler için çizilir. Alanlar eşit olarak çizilmelidir. Örn.: Grafik 2. Çocukların Boy Uzunluğuna Göre Dağılımıstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  41. Sayfa
  Dağılım Poligonu Histogramdaki çubukların orta noktalarından geçecek şekilde çizgilerin çizilmesiyle elde edilir. Dağılım Poligonu Alanı = Histogram Alanı Grafik 3. Çocukların Boy Uzunluğuna Göre Dağılımıstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  42. Sayfa
  Çizgi Grafik Bir değişkenin belirli bir süre içinde gösterdiği değişiklikleri incelemek için çizilen bir grafik türüdür. Örn.: Grafik 4. Kızamık Vakalarının Aylara Göre Dağılımı (1991)style.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  43. Sayfa
  Kümülatif (Yığılımlı) Çizgi Grafikler Frekanslardan elde edilen kümülatif sayıların grafikleştirilmiş halidir. S harfi şeklinde bir görüntü verirler. Örn: style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  44. Sayfa
  Daire Dilimleri Grafiği Gelir, harcama, personel v.b. dağılımlarda başvurulan bir grafik türüdür.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  Yorumlar

  Sil