Nedir.Org*
Soru Sor

Belediyenin Görevleri Nelerdir Sunumları

 • 1
  1 yıl önce
  İlgili Yazı: Belediyenin Görevleri Nelerdir

  Dosya Adı: Belediye Kanunu Ders Notları

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  BELEDİYENİN ORGANLARI Cevdet SÖKMEN Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı(İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü)

  2. Sayfa
  AnayasaMadde 127- Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir.Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yolu ile olur. Ancak, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir.           

  3. Sayfa
  Anayasa Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir. ………………

  4. Sayfa
  5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU  Belediyenin görev ve sorumlulukları (1)Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (…)(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. (1)

  5. Sayfa
  5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUBelediyenin görev ve sorumlulukları (2)Madde 14- b) (…)(2) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (3)

  6. Sayfa
  Belediyenin görev ve sorumlulukları (3) (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. (4)Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

  7. Sayfa
  Belediyenin OrganlarıBelediye Başkanı : Yürütme ve temsil organı Belediye Meclisi : Karar organıBelediye Encümeni : Yürütme (icra) organı

  8. Sayfa
  Belediyenin Organları Arasındaki İlişki Belediye başkanı, meclis ve encümen arasında bir ast ve üst ilişkisinden bahsedilemez. Organlar birbirine emir ve talimat veremez. Kanunlarla Belediye idaresine verilen görev ve yetkilerin hangi organ tarafından kullanılacağı yine kanunda gösterilmiştir.

  9. Sayfa
  Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Yetkisini DevredemezBelediye Başkanı için yetki devri düzenlenmiş, ancak Belediye meclisi ve Belediye Encümeninin yetki/yetkilerini devredebilmesine imkan veren bir düzenleme öngörülmemiştir.

  10. Sayfa
  BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ5393/40. Madde- Belediye başkanı izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı hallerde, bu süre içerisinde kendisine vekalet etmek üzere, belediye meclis üyeleri arasından birini başkan vekili olarak görevlendirir.Başkan vekili başkanın yetkilerine sahiptir.Başkan vekiline, görev süresince başkana ödenen aylık brüt ödeneğin gün hesabı üzerinden ödenek verilir.

  11. Sayfa
  Yetki Devri 5393 sayılı KanunMadde 42- Belediye başkanı, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, yöneticilik sıfatı bulunan belediye görevlilerine devredebilir. Belediye başkanı bütün yetkilerini devredemez. (yetki devrinde devredenin sorumluluğu ortadan kalkmaz. Devredilen yetkinin yerinde ve sağlıklı olarak kullanılıp kullanılmadığının yetkiyi devreden tarafından takip ve kontrol edilmesi gerekir.)

  12. Sayfa
  Bazı görev ve yetkiler kanunda özel olarak düzenlenmiştir. Belediye başkanının katılamaması durumunda meclise meclis birinci başkan vekili, onun da katılamaması durumunda ikinci başkan vekilinin başkanlık edeceğini, başkanının katılamadığı encümen toplantılarına belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesinin başkanlık edeceğini kanun düzenlemiştir. 5393 sayılı Kanun’un 19 ve 33’üncü maddelerdeki hükümler nedeniyle belediye başkanının meclis ve encümene başkanlık etme görev ve yetkisinin, 5393 sayılı Kanun’un 42’nci maddesi kapsamında birim müdürü ve daha üst görevlilere devri mümkün görülmemektedir.

  13. Sayfa
  Belediye BaşkanıMadde 37- Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

  14. Sayfa
  Belediye Başkanlarının amatör spor kulüplerinin başkanı olmasında ve yönetiminde yer almasında yasal bir engel bulunmamaktadır.

  15. Sayfa
  Belediye başkan vekili ile meclis birinci ve ikinci başkan vekillerinin spor kulüplerine başkanlık yapmalarına engel bir durum bulunmamaktadır.

  16. Sayfa
  Başkan ve Meclis Üyelerinin Görüşmelere Katılamayacağı Durumlar5393 sayılı KanunMadde 27- Belediye başkanı ve meclis üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar.

  17. Sayfa
  Başkan ve Meclis Üyelerinin Yükümlülükleri 5393/28 MaddeBelediye başkanı görevi süresince ve görevinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz.

  18. Sayfa
  2886/6 ve 4734/11 MaddelerBelediye başkanları, eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhrî hısımları belediye idaresinin doğrudan veya dolaylı olarak ihalelerine katılamazlar. (2886)Belediye başkanları, eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri, doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına ihalelere katılamazlar. (4734)

  19. Sayfa
  Belediye İdaresini Temsil Yetkisi 5393/38.Madde Belediye başkanının görev ve yetkileri Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. Belediye Başkanı Belediyeyi yargı yerlerinde davacı veya davalı olarak bizzat temsil etmek zorunda değildir. İsterse, Avukatlık Kanunu hükümleri çerçevesinde bir avukata vekâlet vererek temsil ettirebilir.

  20. Sayfa
  5393 say.K.Madde 38 Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. Hesap verme sorumluluğu 5018 say.Kanun:  Madde 8- Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden,kullanılmasından,muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.

  21. Sayfa
  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Üst yöneticiler Madde 11- ..., il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler.

  22. Sayfa
  5393 say.K.Madde 38 Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri-2Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

  23. Sayfa
  Meclise ve encümene başkanlık etmek. 5393/ Madde 19- .....             Meclise belediye başkanı, katılamaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da katılamaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır. (faaliyet raporunun görüşüldüğü oturumda meclise meclis başkan vekili başkanlık eder.)        5393/Madde 33- Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Büyükşehirlerde Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder.

  24. Sayfa
  Faaliyet raporunun görüşülmesi sırasında meclise belediye başkan vekili başkanlık edebilir mi ?

  25. Sayfa
  Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. Belediye Başkanının görevlerinden biriside, taşınır ve taşınmazların etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanımını sağlamak, kayıp ve kötüye kullanımını önlemek için gerekli tedbirleri almaktır.

  26. Sayfa
  Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60/(e) maddesi: idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütme görevini mali hizmetler birimine vermiştir. Mahalli idarelerde mali hizmetler birimi gelirlerin ve alacakların tahsilini muhasebe yetkilisi marifetiyle yapar. Belediye Başkanı belediyenin üst yöneticisi olarak, gelir ve alacakları takip ve tahsil etmekle sorumlu olan birim ve kişiler tarafından gelir ve alacakların takip ve tahsili için yeterli özenin gösterilip gösterilmediği konusunda gerekli tedbirleri almak ve takip etmekle görevlidir.           

  27. Sayfa
  Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. Örneğin 5393 sayılı Kanunun 18’inci maddesinde; meclisin görevleri arasında, borçlanmaya karar vermek, taşınmaz mal alımına, satımına, üç yıldan fazla kiralanmasına, şartlı bağışları kabul etmek ve vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beşbin YTL den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek, belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek yer almaktadır. 5393 sayılı Yasa’nın 33’üncü maddesinde ise encümenin görevleri arasında süresi üç yılı geçmemek üzere taşınmaz malların kiralanmasına karar vermek, vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek yer almaktadır. Meclisin ve encümenin görev ve yetkileri arasında yer alan yukarıda belirtilen veya benzer hususlarda karar aldıktan sonra bu konularda yapılacak sözleşmeler konusunda belediye başkanına verilecek yetkiler bu kapsamdadır.

  28. Sayfa
  Örneğin; belediye taşınmazları üç yıl süreli kiraya veriliyorsa belediye encümeninin, on yıl süreli kiraya veriliyorsa, belediye meclisinin bu sürelerle kiraya verilebileceğine dair kararı olmadan belediye başkanı bu taşınmazı ihaleye çıkarıp kiraya veremez ve kira sözleşmesi imzalayamaz.

  29. Sayfa
  Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. Madde 23- Belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde  meclise iade edebilir. (5216 sayılı Kanunda 7 gün)   Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir.   Belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya başvurabilir.

  30. Sayfa
  Kanun’un 23’üncü maddesi hükmüne göre; belediye başkanının hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını meclise iade etme ve meclisin ısrarı üzerine kesinleşen kararları idari yargıya götürme yetkisi var iken, encümen kararları için böyle bir yetki öngörülmemiştir. Ancak belediye başkanının encümen kararları aleyhine dava açmasını engelleyen bir hüküm de yoktur.

  31. Sayfa
  Belediye başkanı, meclis ve encümenin kendi görev ve yetkisi içerisinde hukuka uygun olarak almış olduğu kararların uygulamasından sorumludur. Meclis ve encümenin almış olduğu bir karar görev ve yetkisi dışında veya hukuka uygun değilse, bu kararların uygulanmasında açıkça bir suç ve kamu zararı oluşturma ihtimali varsa, bu şekilde olan kararlar belediye başkanı tarafından uygulanmayabilir mi ?

  32. Sayfa
  Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. Kesinleşen meclis kararlarının özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur

  33. Sayfa
  Belediye personelini atamak. Norm kadro ve personel istihdamı5393/Madde 49- Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.(Bir birim amirliği görevinden başka bir birim amirliği görevine atanmada da meclisin bilgilendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.)

  34. Sayfa
  Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır, hükmünün (istisnası)5216 sayılı Kanunun 22’maddesi hükmüne göre, Büyükşehir belediyelerinde “genel sekreter”, 2560 sayılı Kanunun 7 ve 11’maddesi hükmüne göre de, Büyükşehir belediyelerine bağlı idarelerin (İSKİ, ASKİ gibi) “genel müdürü” ve “yönetim kurulunun üç üyesi” büyük şehir belediye başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanmaktadır.

  35. Sayfa
  Personelinin atanması konusunda meclisin ve encümenin bir yetkisi bulunmamaktadır. Belediye başkanı tarafından birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda meclisinin bilgisine sunulur. Bilgi sunma belli bir şekle tabi değildir. Yazılı yapılabileceği gibi, meclis toplantısına katılıp sözlü de yapılabilir.

  36. Sayfa
  Belediye başkanı tarafından yapılan personel atamasını meclisin; kabul etmeme, onaylamama, atanan kişinin yerine başka birini önerme, gibi bir karar alma yetkisi bulunmamaktadır. personel atamalarıyla ilgili mecliste bir oylama yapılması veya karar alınması madde hükmüyle bağdaşmaz.

  37. Sayfa
  Meclis Üyelerinden Başkan Yardımcısı GörevlendirmeNorm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001–200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001–500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir.

  38. Sayfa
  Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dahil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır.

  39. Sayfa
  Personel giderlerinin aşılması Belediye Kanununun 49’ncu maddesine göre; “Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır .“ Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir. Personelin her türlü alacakları zamanında ve öncelikli ödenir.

  40. Sayfa
  Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.Belediye başkanı, bütçede birimler ve birimlerin gördüğü hizmetler itibariyle yapılacak harcamaların ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasından sorumludurlar.Belediye başkanı bütçenin uygulamasını harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi, muhasebe yetkilisi, gerçekleştirme görevlileri ve iç denetçiler vasıtasıyla yerine getirir.

  41. Sayfa
  Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.Belediye başkanı belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını istediği zaman denetleyebilir.Denetimi bizzat yapabileceği gibi varsa müfettiş ve iç denetçilere veya belediye personelinden görevlendireceği kişilere de yaptırabilir.Belediye başkanının denetim yetkisi idari ve mali işlem ayrımı yapılmaksızın belediyenin tüm iş ve işlemlerini kapsamaktadır.

  42. Sayfa
  Şartsız bağışları kabul etmek.

  43. Sayfa
  Belediye Başkanının Görev ve YetkileriBelde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

  44. Sayfa
  Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.Belediye encümeni veya Belediye meclisinden karar alınmasını gerektirmez.

  45. Sayfa
  Bütçeye yoksul ve muhtaç olan kişilere yapılmak üzere konulan ödenekler bu kişilere nakden veya ayni olarak ödenebilir. Bu ödeneklerin kullanılmasında harcama yetkilileri harcama talimatı vermeden önce belediye başkanından bu ödeneklerin kullanılacağı yer, şekli ve miktarı konusunda onay almaları ve bu onayı müteakip harcama talimatı vermeleri gerekir. Belediye başkanının aynı zamanda harcama yetkilisi olduğu belediyelerde ise harcama talimatı dışında ayrıca bir onaya gerek bulunmamaktadır

  46. Sayfa
  Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. Bu fıkra belediye başkanına sınırsız bir kullanma yetkisi vermez. Belediye başkanları bu ödeneği kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanamazlar.

  47. Sayfa
  temsil ve ağırlama ödeneği temsil ve ağırlama ödeneğini kullanma yetkisini belediye başkanına vermiştir.  temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak yetkisi çerçevesinde temsil ve ağırlama gideri yapılması için harcama yetkililerince harcama talimatı verilmeden önce belediye başkanından onay alınması gerekir. Belediye başkanının gerek görmesi halinde bu yetkisini devretmesi de mümkündür. Belediye encümeni veya belediye meclisinden karar alınması gerekmez.

  48. Sayfa
  Temsil ağırlama giderleri, Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

  49. Sayfa
  Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Örneğin; Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Meclisten ve encümenden karar alması gerekmez. Çünkü, meclis veya encümenin görevleri arasında bu konuda karar almak görevi verilmemiştir.

  50. Sayfa
  Belediye meclisi5393 sayılı Belediye KanunuMadde 17. Belediye MeclisiBelediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda (2972 sayılı Kanun) gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.Meclis karar organı olması nedeniyle aldığı kararların uygulamasından sorumlu değildir. 5393 sayılı Yasa’nın 38’inci maddesinin (h) bendi meclis kararlarını uygulama görevini belediye başkanına vermiştir. Belediye meclisinin görev ve yetkileri genel olarak bu Yasa’da sayılmış olup ancak, başka yasalarla da belediye meclisine verilmiş görev ve yetkiler bulunmaktadır.

  51. Sayfa
  5393 sayılı Belediye KanunuMadde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

  52. Sayfa
  Stratejik plan hazırlama görevi belediye başkanınındır.Stratejik plan seçimden sonra 6 ay içinde meclise sunulur. Beş yıllık dönemi kapsar.Performans planı da ilgili olduğu yılbaşından önce meclise sunulur.Stratejik plan meclis tarafından aynen veya değiştirilerek kabul edilir. Meclisin stratejik planı reddetme yetkisi yoktur.

  53. Sayfa
  Yatırım ve Çalışma Programlarını Kabul EtmekYatırım ve çalışma programı belediye başkanınca hazırlanır.Yatırım ve çalışma programı belediye encümenince incelenir.Belediye encümeninin görüşüyle birlikte meclise sunulur.Yatırım ve çalışma programı meclis tarafından aynen veya değiştirilerek kabul edilir. Yatırımların öncelik ve zaman dilimini gösteren plandır.

  54. Sayfa
  Meclisin Görev ve YetkileriKanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

  55. Sayfa
  Belediye meclisi yasalarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirleyebilir. Bu kapsamda belediyeler, içme suyu, ulaşım, iş makinelerinin ücret tarifesi gibi ücret tarifelerini meclis kararıyla belirleyeceklerdir. Belediye meclisinin, su ücretleri de dâhil olmak üzere ücret tarifeleriyle ilgili aldığı kararlara istinaden tahakkuk etmiş ve dava konusu olmamış bir alacağın affı ve silinmesi yönünde bir karar alması mümkün gözükmemektedir.

  56. Sayfa
  Belediye Gelirleri Kanunu2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97’nci maddesinde, belediyelerin; bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkili oldukları belirtilmiştir.

  57. Sayfa
  Su alacaklarının gecikme faizleri kaldırılabilir mi?İçişleri Bakanlığının 23/01/2009 gün ve 45043 sayılı genelgesinde; su borç faizlerinin gecikme bedellerinin belediye meclis kararıyla kaldırılamayacağı,5393 sayılı belediye Kanununun meclisin görevlerini düzenleyen 18. inci maddesinde buna cevaz veren bir hüküm bulunmadığı,Belediye Meclislerine verilen yetkinin ancak, dava konusu olan uyuşmazlıkların sulh yolu ile çözülmesine yönelik anlaşmazlıklar için olduğu,2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanunda da gecikme cezalarının affedilmesine yönelik düzenleme bulunmadığı, Belirtilmiştir.

  58. Sayfa
  Konuya ilişkin Danıştay Birinci Dairesinin 11.11.2003 gün ve E: 2003/145, K:2003/153 sayılı kararında da;bu tür kararın benzer gerekçelerle ileriki tarihlerde de tekrarlanabileceği beklentisi yaratarak ödemeleri geciktirmeyi alışkanlık haline getirebileceği, su borçlarını zamanında ödeyen yükümlü ve borçlular aleyhine eşitlik ve adaleti zedeleyeceği, mevzuata ve hakkaniyete uygun olmadığı gerekçesiyle, bu konuda alınmış meclis kararını iptal etmiştir.

  59. Sayfa
  Meclisin Görev ve YetkileriVergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

  60. Sayfa
  Tasfiye, Kabul ve Feragat Nedir? Sulh: Uyuşma, anlaşma, uzlaşma, barış, Tasfiye: Temizleme, arıtma, süzme, Kabul: Razı olmak, bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma, hesap kapama, hesapları düzeltme. Feragat: Kendine ait olan bir şeyden vazgeçme, dava açan bir kimsenin davasından vazgeçmesi

  61. Sayfa
  Belediyeler, vergi, resim ve harçtan doğan alacaklarının bir kısmı veya tamamından anlaşma yolu ile vazgeçme yetkisine sahip değillerdir. Belediyenin miktarı beşbin TL den fazla olan ücrete tabii işlerinden, Örneğin su borcu, kira alacağı, mal satımından kaynaklanan alacaklarının tahsilinde zorluk bulunması durumunda, belediye meclis kararıyla bu madde hükmü işletilebilecektir. Miktarı beşbin TL ye kadar olan vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek, belediye encümeni’nin yetkisindedir.

  62. Sayfa
  Bu fıkranın uygulanabilmesi için:Belediye meclisi bu yetkisini ancak parasal uyuşmazlıklarda kullanabilir.Uyuşmazlık konusu aynı zamanda dava edilmiş olmalıdır.vergi, resim ve harç dışında kalan bir uyuşmazlık konusu olmalıdır.

  63. Sayfa
  Yeniden Değerleme Oranının UygulanmasıMADDE 83 - Bu Kanunun 15, 18 ve 34 üncü maddelerinde belirtilen parasal miktarlar, her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artırılır.

  64. Sayfa
  Belediye Meclisinin uzlaşma yetkisi mutlak ve sınırsız değildir.Belediye meclisi bu yetkisini kullanırken kamu yararını gözetmelidir.

  65. Sayfa
  Meclisin Görev ve YetkileriBütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.(Mecliste bütçe ve kesin hesap tümüyle reddedilemez)

  66. Sayfa
  Bütçe hazırlama yükümlülüğü 5393/62 md. ile belediye başkanına verilmiştir.Bütçe belediye encümenince incelenir ve belediye meclisince kabul edilerek yürürlüğe girer.Meclis, yılbaşından önce bütçeyi karara bağlar. (BŞB’lerde Kasım, diğer belediyelerde Ekim toplantısında)Kesin hesap meclisin Nisan ayı toplantısında görüşülür.

  67. Sayfa
  Bütçe ve Kesin Hesabın ReddiBütçe ve Kesin Hesabın meclisçe reddedilmesi halinde, durum belediye başkanı tarafından belediye Kanununun 30’ uncu maddesine göre değerlendirilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir. İçişleri Bakanlığı meclisin görevini aksattığı kanaatine varırsa ve Danıştay’da bunu yerinde görürse meclis feshedilebilecektir.

  68. Sayfa
  Bütçede Aktarma YapmakMahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36, 37 ve 38’inci maddelerine göre, bütçede yıl içinde “aktarma”, “ek ödenek” ve “yedek ödenek” olmak üzere üç şekilde değişiklik yapılabilir. Belediye bütçesinden bir birimden diğer bir birime aktarma ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararıyla olur. Ek ödenek alınması ya da bilinen ismiyle ek bütçe yapılması da bütçenin hazırlanmasındaki usullere göre belediye meclisi kararı ile olur.

  69. Sayfa
  İmar Planlarını Görüşmek ve Onaylamak3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre imar planları belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer.Planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir.Belediye meclisi, belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları on beş (15) gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.

  70. Sayfa
  İl Çevre Düzeni Plânını Görüşmek 5302 ve 5393 sayılı Kanunlar il çevre düzeni planını yapmayı belediyeler ile il özel idarelerine birlikte vermiştir.Sınırları il sınırı olan büyükşehir belediyeleri hariç il çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır ve il çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır.Belediye sınırları il sınırı olan büyükşehir belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili büyükşehir belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan belediye meclisi tarafından onaylanır.Ancak 644 sayılı KHK ile çevre düzeni planı yapma yetkisi; büyükşehir belediye sınırlarında büyükşehir belediyelerine, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verilmek suretiyle; il özel idaresi ve belediyelerin 5302 ve 5393 sayılı Kanunlarda yer alan çevre düzeni planı yapma ve onaylama yetkileri zımni olarak kaldırılmıştır.

  71. Sayfa
  Borçlanma-5393 sayılı Kanun (md.68) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar Büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.

  72. Sayfa
  Borçlanma-5393 sayılı Kanun (md.68)e)-Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanmayı ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir.

  73. Sayfa
  Belediyelere bağlı idareler ile belediye şirketlerinin borç stok tutarlarının üst sınırı hesaplanırken belediyenin değil kendi bütçe gelirleri esas alınacaktır.

  74. Sayfa
  Borçlanma-5393 sayılı Kanun (md.68) Yukarıda belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak borçlanan belediye fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen durumlarda yetkilileri hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun görevi kötüye kullanmaya ilişkin hükümleri uygulanır.

  75. Sayfa
  Özel Bankalardan Borçlanma Belediyeler, Kanunun 68’inci maddesinin (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlara uymak suretiyle kamu ve özel bankalardan da borçlanabilirler. Ancak, bu bankaların sunduğu şartların İlbank’ın sunduğu şartlardan daha iyi veya aynı olmasına dikkat etmek gerekmektedir.

  76. Sayfa
  Belediyeler Borç Veremez5393 sayılı Kanun’un 15.maddesinin “i” bendinde “borç almak, bağış kabul etmek” belediyenin yetkileri ve imtiyazları arasında sayılmış, 18. maddesinin “d” bendinde ise meclisin görev ve yetkileri arasında “borçlanmaya karar vermek.” denilmiştir. 5393 sayılı Kanun'da belediyelerin borç vermesiyle ilgili düzenleme yer almamaktadır.

  77. Sayfa
  Belediyelerin borç verebilmesinin İstisnası5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun; 24.maddesinin (c) bendinde yer alan “ilçe belediyeleri ile bağlı kuruluşlara yapacakları yardımlar ve ortak proje giderleri.” ve 27’nci maddesinin 6’ncı fıkrasında yer alan “Büyükşehir belediyesi ile bağlı kuruluşları, belediye başkanının onayı ile birbirlerinin nakit ihtiyacını karşılayabilir. Bu şekildeki ödünç vermelerde faiz uygulanmaz.” hükümleri kapsamında Büyükşehir belediyelerinin bağlı idarelere ve sınırları içerisindeki ilçe belediyelerine borç vermesinin mümkün olduğu gözükmektedir.

  78. Sayfa
  Meclisin Görev ve Yetkileri Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

  79. Sayfa
  Taşınmaz Mal Alımına İzin Vermek Belediye adına 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre taşınmaz mal alımı yapılmadan önce belediye meclisinden izin alınması gereklidir. Belediye meclisi taşınmaz mal alımına izin verip vermemekte serbesttir.

  80. Sayfa
  Taşınmaz Mal Satımına İzin VermekTaşınmaz malların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır. Taşınmaz malların satışında belediye meclisinin izni gerekir. Belediye meclisinin izin vermesi halinde, belediye encümeni ihale komisyonu sıfatıyla taşınmaz malların satışını gerçekleştirebilir. Belediye meclisinin taşınmaz malların satışı konusunda genel bir izin vermesi yerine, satışı yapılacak taşınmazın özelliklerini (ada ve parsel numarası, mevkii gibi) içeren bir izin vermesi uygun olacaktır. Belediye meclisi taşınmaz mal satışına izin verip vermemekte serbesttir.

  81. Sayfa
  Taşınmaz Mal SatımıTaşınmaz malların satışı, belediye meclisi kararını müteakip 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 13. maddesi hükümleri uyarınca, bu kanun hükümlerine göre yapılacak olan ihalelerde ihale komisyonu sıfatını haiz belediye encümenince gerçekleştirilecektir. (5393 sayılı kanunun 35’nci maddesi uyarınca; Encümen üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir)

  82. Sayfa
  Taşınmazların Tahsisine İzin Vermek-1 Belediye, mülkiyetinde bulunan taşınmaz malları yasaların öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebilir. 5018 sayılı Kanun’un 47’nci maddesi kamu taşınmazlarının sadece tahsisini öngörmesine rağmen, 5393 sayılı Kanun’un 75’inci maddesi belediye taşınmazlarının devir ve tahsisini düzenlemiştir. Özel bir düzenleme olması nedeniyle belediye taşınmazlarının devir ve tahsisinde 5393 sayılı Kanun’un 75’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükmü uygulanacaktır.

  83. Sayfa
  Taşınmazların Tahsisine İzin Vermek-2 Belediye taşınmazlarının devir ve tahsis edilebilmesi için aşağıdaki şartların oluşması gereklidir:Taşınmaz ancak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devir ve tahsis edilebilir.Devir ve tahsis için belediye meclisinin kararı gerekir.Taşınmazın devir ve tahsis amacı belediyenin görev ve sorumluluk alanıyla da örtüşmelidir.Taşınmazın devir ve tahsisi yazılı bir protokole bağlanmalıdır. Taşınmaz devri ve tahsisi bedelli veya bedelsiz olabilir.

  84. Sayfa
  Taşınmazların Tahsisine İzin Vermek-3 Devir ve tahsis yapılan kamu kurum ve kuruluşu taşınmazı asli görev ve hizmetlerinde kullanmak zorundadır.Kamu kurum ve kuruluşlarına; belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.Taşınmazın tahsis süresi yirmi beş (25) yılı geçmemelidir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.

  85. Sayfa
  Taşınmaz Mal Tahsisi ve Tahsis Şeklinin DeğiştirilmesiÖrnek: Belediye bir arsasını okul yapılması amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edebilir.Üniversite yapılmak üzere ilgili üniversiteye de tahsis edilebilir.İlgili kurumlar bu arsayı amacı dışında kullanamazlar. Kullanırlarsa belediye tahsisin şeklini değiştirerek geri alabilir.

  86. Sayfa
  Taşınmazların Kiralanmasına Karar VermekTaşınmazların kiraya verilmesinin süresi üç yıldan fazla değilse belediye meclisinden karar alınmasına gerek bulunmamaktadır. Burada yetki encümendedir.2886 sayılı Kanunda taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıl (10) ile sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla, belediye meclisi en fazla on yıla kadar taşınmazların kiralanmasına karar verebilir.

  87. Sayfa
  Sınırlı Aynî Hak Tesisine Karar VermekBelediyenin sahip olduğu taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisi de meclis kararı ile olur.Taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisi otuz yılı geçemez. Sınırlı ayni hak tesisi 2886 sayılı Kanun’da belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

  88. Sayfa
  Belediye Taşınmazlarının Kiraya verilmesiBelediye taşınmazlarının üç yıla kadar kiraya verilmesinde belediye encümen kararı yeterlidir. Üç yıldan fazla süreli kiraya verme düşünülüyorsa bu konuda belediye meclis kararı alınacaktır. Ancak, belediye meclis kararıyla yapılacak kiralamalar on yıldan fazla süreli olamaz. (2886/64)Belediye meclisi belediye taşınmazlarının on yıla kadar kiralanması konusunda karar alacak, ihaleyi yine belediye encümeni yapacaktır.Turistik tesis kurulacak yerlerin ve turistik tesislerin ve enerji üretimi tesisleri ile iletim ve dağıtım tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin on yıldan ve doğal gaz iletim, dağıtım depolama ve tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin fazla süre ile kiraya verilmesi mümkündür. Bu durumda da belediye meclisi kararı alınması gerekir. (2886/64)

  89. Sayfa
  İl sınırları içinde büyükşehir Belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nufusu 10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla ; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, terminal, kanalizasyon, doğalgaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir….Sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

  90. Sayfa
  Şartlı Bağışları Kabul EtmekBağışlar, belediyenin gelirleri arasında yer almaktadır.Belediye şartlı ve şartsız bağış kabul edebilir. Yasa hükmüne göre bağışın nakdi veya ayni olması önemli değildir.Şartlı bağış ancak meclis kararı ile kabul edilebilir. Çünkü şartlı bağış amacı dışında kullanılamaz ve bağışa konu olan şart kadar belediyeyi yükümlülük altına sokan bir işlemdir.Şartsız bağışların kabulü için meclis kararı gerekmez.

  91. Sayfa
  Belediyenin belirli bir yükümlülüğü yerine getirmesi karşılığında yapılan bağışlar, şartlı bağış olarak değerlendirilmektedir. Şartlı bağışların amacı dışında kullanılmaması gerekir.

  92. Sayfa
  İşletme Kurulmasına Karar Vermek5393 sayılı Kanun’un 71’inci maddesi hükmüne göre belediye, özel gelir ve gideri bulunan su, toplu taşıma hizmetleri, toplu konut uygulaması gibi hizmetlerini İçişleri Bakanlığı’nın izniyle bütçe içi işletme kurarak yapabilir.İçişleri Bakanlığı’ndan izin alınmadan önce bütçe içi işletme kurulmasına dair belediye meclisinden karar alınması gerekmektedir.İçişleri Bakanlığı ancak meclisin işletme kurulması konusundaki kararına istinaden işletme kurulmasına izin verebilir.

  93. Sayfa
  Şirket Kurulmasına Karar Vermek6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belediyeler “limitet” ve “anonim” şirket kurabilir veya kurulmuş şirketlere ortak olabilir. Bu şirketlerden ayrılabilir veya sermaye artırımında bulunabilir. 5393 sayılı Yasa’nın 18’inci maddesinin (i) bendi hükmüne göre bütün bunların yapılması için belediye meclisinin kararı gereklidir. 6762 sayılı Yasa’ya tabi şirket kurulması mevcut veya kurulacak şirketlere sermaye katılımında bulunması, için sadece meclisin kararı yeterli değildir. 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 26’ncı maddesi hükmüne göre Bakanlar Kurulu'nun izni de gereklidir.

  94. Sayfa
  Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kurulmasına Karar VermekGayrimenkul yatırım ortaklıkları;Bir alışveriş merkezi gibi belirli bir projeyi gerçekleştirmek amacıyla süreli,Turizm ve sağlık gibi belirli alanlarda yatırım yapmak amacıyla süreli veya süresiz, Belirli bir proje veya yatırım alanına yatırım yapmak gibi amaçlarında bir sınırlama olmaksızın, süreli veya süresiz, Olarak kurulabilir. Gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulması için de belediye meclisinin kararı ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 26’ncı maddesi hükmüne göre Bakanlar Kurulu'nun izni gereklidir.

  95. Sayfa
  İmtiyaz Sözleşmesi Yapılmasına Karar Vermek-1 Kanun’un 15’inci maddesinin dördüncü fıkrası belediyelerin ancak, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebileceğini düzenlemiştir. Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

  96. Sayfa
  İmtiyaz Sözleşmesi Yapılmasına Karar Vermek-2 İmtiyaz sözleşmeleri, imtiyazın verilmesine ilişkin irade beyanı yanında, hizmetin nasıl yürütüleceğine ilişkin şartları da taşıması nedeniyle, idari sözleşmeler arasında daha ayrıcalıklı bir sözleşme çeşidi olarak yer alır.Belediyenin, yasayla kendisine verilmiş kamu hizmetlerini yapma görevini idari bir sözleşme ile özel kişi veya kuruluşlara devretmesine kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi veya şartlaşması denir. İmtiyaz sözleşmeleri için İçişleri Bakanlığı’nın kararı ve Danıştay görüşü alınabilmesi için daha öncesinden bu konuda alınmış belediye meclisi kararı olmalıdır.İmtiyaz sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar Danıştay tarafından karara bağlanır.

  97. Sayfa
  Yap-İşlet-Devret Modeline İzin VermekYap-işlet-devret modeli; ileri teknoloji ve yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen özel bir finansman modelidir.Yap-işlet-devret modeline göre yatırım hizmeti yapılmasına belediye meclisi karar verir. Belediye meclisi kararından sonra iş 3996 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.

  98. Sayfa
  Yap-İşlet Modeline İzin Vermek Bütçeden bir harcama ve ödenek kullanımı söz konusu olmaksızın belediyeye ait taşınmaz malların kat ve/veya arsa karşılığı inşaat yapılması işine yap-işlet modeli denilmektedir. Yap-işlet modeliyle iş yaptırılabilmesi için belediye meclisi kararı alındıktan sonra, bütçeden bir ödenek kullanımı söz konusu olmadığı için işin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre değil, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale edilmesi gerekir. Yap-işlet modeliyle yapılacak işi encümen ihale eder.

  99. Sayfa
  Yap İşlet Modeli” ile yaptırılabilecek işlere örnekler:İçme, kullanma ve endüstri suyu sağlanması, Toplu taşıma sistemlerinin kurdurulması,Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması.

  100. Sayfa
  Özelleştirmeye Karar VermekBelediye, meclis kararı ile işletme ve şirket kurabilir veya kurulmuş şirketlere iştirak edebilir.Belediyenin ortak olduğu şirket, iştirak veya kurduğu işletmelerin özelleştirilmesi belediye meclisi kararı ile olur.

  101. Sayfa
  Başkanlık Divanı, Encümen ve Komisyon Üyesi SeçmekBelediye meclisi başkanlık divanı üyeleri olan, meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile kâtip üyeler,Belediye encümeninin seçilmiş üyeleri,İhtisas ve denetim komisyonu üyeleri,belediye meclisi tarafından kendi üyeleri arasından seçilir.

  102. Sayfa
  Başkanlık Divanı5393 Say.Kan. madde/19- Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Başkanın toplantıya katılamaması durumunda en yaşlı üye toplantıya başkanlık eder. Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar.Başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır.Meclisin çalışması ve katılıma ilişkin esas ve usûller İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.Yönetmelik Madde 9- Meclise, belediye başkanı başkanlık eder. Belediye başkanının bulunmadığı durumlarda meclis birinci başkan vekili, onun da olmadığı durumda ikinci başkan vekili meclise başkanlık eder. Meclis birinci ve ikinci başkan vekilinin de bulunmaması durumunda, varsa katip üyeler, yoksa en genç iki meclis üyesi tarafından imzalanmış tutanakla durum tespit edilerek toplantı yapılmaksızın meclis kapatılır. Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.

  103. Sayfa
  Başkan Vekilleri ve Katip Üyelerin SeçimiYönetmelik Madde 19- Meclis, mahalli idareler seçiminden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından ve gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekillerini, ikisi yedek olmak üzere en az dört kâtip üyeyi iki yıl görev yapmak üzere seçer. İki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar.Meclis başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır. Başkanlık divanı seçimi bu süre içinde tamamlanmaz ise Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca işlem yapılır.Başkanlık divanında boşalma olması durumunda, yapılacak ilk toplantının ilk birleşiminde, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.İki yılın hesabında başkanlık divanının seçildiği ay esas alınır ve ikinci yılın sonunda aynı ayda ikinci dönem başkanlık divanı seçimi yapılır. Meclis tatilde ise başkanlık divanı seçimi izleyen ayın toplantısında yapılır.

  104. Sayfa
  Meclisin Olağan Toplantısı5393 sayılı Kanun’un 20’nci maddesine göre belediye meclisi her ay olağan toplantı yapmak zorundadır. Bunun istisnası ise meclisin isterse bir ay tatil kararı alabilir.5393 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinde geçen Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır.

  105. Sayfa
  Ayın ilk haftasının meclisin toplantıya başlayıp sonuçlandıracağı bir süre olarak mı, yoksa toplantıya başlayacağı süre olarak mı anlaşılması gerekir ?

  106. Sayfa
  Gündemde konu olmasa bile belediye meclisi her ay toplantı yapmak zorundadır. 5393 sayılı Kanun’un 20’nci maddesi meclisin her ay toplanmasını öngörmüştür. Bu hüküm karşısında meclis, gündemde görüşülecek konu bulunmasa dahi aylık toplantı yapmak zorundadır.

  107. Sayfa
  Meclisin Olağanüstü Toplantısı5393 sayılı Kanun’un 20’nci maddesi belediye meclisinin, aylık olağan toplantı yapması yanında gerekli görülmesi halinde olağanüstü toplantı da yapmasını öngörmüştür. Meclisin olağanüstü toplantı yapması için acil bir durumun ortaya çıkması nedeniyle meclisi olağanüstü toplantıya çağırmaya belediye başkanı yetkilidir.

  108. Sayfa
  Meclisin Olağanüstü ToplantısıBir yılda en fazla üç (3) defa olağanüstü toplantı yapılabilir. Yapılacak her bir olağanüstü toplantının süresi bir birleşimi (bir günü) geçemez. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca mutat usullerle ilan edilir.Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez. Meclis başkanı ve üyeleri görüşülmesi için gündeme yeni bir konu öneremez.

  109. Sayfa
  Meclis Toplantılarının Süresi5393 sayılı Kanun’un 20’inci maddesine göre;Meclisin aylık olarak yapacağı olağan toplantılarının sınırı gün olarak bütçe görüşmelerine rastlayan ay hariç beş (5) gündür. Bütçe görüşmesine rastlayan ayda ise bu sınır yirmi (20) gündür. Kesin hesabın görüşüldüğü toplantı süresi de en fazla beş (5) gün olacaktır.

  110. Sayfa
  Meclisin Tatil Kararı Alması5393 sayılı Kanun’un 20’inci maddesi , tatil kararı alınmasını ve tatil yapılacak ayın tespitini de meclisin kendi takdirine bırakmıştır. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6’ncı maddesine göre meclis, başkanlık divanı, encümen ve denetim komisyonu üyeliği seçiminin yapılacağı, faaliyet raporu, bütçe ve kesin hesabı ile belli bir ayda görüşülmesi zorunlu olan konuların görüşüleceği ayların dışında bir ay tatil kararı alabilir.

  111. Sayfa
  Meclis Toplantılarının Aleni OlmasıMeclis toplantıları halka açıktır. Şehir ve belde sakinleri meclis toplantılarına katılarak meclis görüşmelerini izleyebilirler. Ancak, görüşmelerin huzur ve sükûnetini bozucu tutum ve davranış içinde olamazlar. Görüş ve öneride bulunamazlar.

  112. Sayfa
  Meclisin Kapalı Oturum YapmasıGenel kural meclis toplantılarının halka açık olmasıdır. Bunun istisnası ise meclis kararıyla kapalı oturum yapılabilmesidir. Meclis başkanının veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir.

  113. Sayfa
  Belediye Meclisi kapalı oturum yapılabilmesine neden ihtiyaç duyabilir ?

  114. Sayfa
  Meclisin Toplantı Yeter Sayısı5393 sayılı Kanun’un 22’nci maddesi, belediye meclisinin toplantı yapması ve müzakerelere başlaması için üye tam sayısının salt çoğunluğunu aramaktadır.Salt çoğunluk, üye tamsayısının yarıdan bir fazlası olan çoğunluk değil, yarıdan fazla olan çoğunluğu ifade etmektedir. Örneğin, 49 üyesi olan bir meclisin yarıdan bir fazla olan çoğunluğu 26 iken, yarıdan fazla çoğunluğu 25’dir. Meclis toplantılarında belediye başkanı meclis üye tam sayısına dâhil dir.Meclis üye tamsayısı belediye başkanı dâhil hesaplanacak toplam meclis üye sayısıdır.

  115. Sayfa
  Toplantı Yeter Sayısının SağlanamamasıMeclisin aylık olağan veya olağanüstü toplantısının başlangıcında yapılan yoklama sonucu üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamamışsa, meclis başkanının toplantı yapmaması ve gün ve saatini de belirmek suretiyle en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil etmesi gerekir.Toplantı yeter sayısının bulunmaması nedeniyle ertelenen ve üç gün içinde yapılacak meclis toplantısında, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu aranmaz. Bu toplantıya meclis üye tam sayısının en az dörtte biri kadar üye katılmış ise toplantı yapılır ve karar alınabilir.Üye tam sayısının salt çoğunluğu bulunmadığı gerekçesiyle ertelenerek üç gün içinde yapılan meclis toplantısında karar yeter sayısı için katılanların salt çoğunluğu yeterli olacaktır.

  116. Sayfa
  Meclisin Karar Yeter Sayısı5393 sayılı Kanun’un 22’nci maddesi, meclisin bir konuda karar alması için toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun oyunu aramaktadır. Örnek 1-Başkan dâhil üye tamsayısı (10) olan bir mecliste, üyelerin eksiksiz meclis toplantısına katıldığını varsayalım. Mecliste görüşülen bir önerinin kabul edilmesi için en az (6) üyenin olumlu/kabul yönünde oy kullanması gerekir. Örnek 2- Üye tamsayısı on altı (16) olan bir belediye meclisi başkan dâhil dokuz (9) üyenin katılımı ile toplanıyorsa bir konuda karar alması için en az beş (5) üyenin olumlu/kabul yönünde oy kullanması gerekir.

  117. Sayfa
  Oylamalarda Eşitlik OlmasıBu düzenlemeye göre açık oylamalarda eşitlik çıkması durumunda, meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır ve öneri kabul veya reddedilir. Gizli oylamalarda eşitlik çıkması durumunda oylama bir kez tekrarlanır, eşitliğin bozulmaması durumunda meclis başkanı tarafından kur’a çekilir. Kurada çıkan sonuç meclisçe kabul edilmiş sayılır.

  118. Sayfa
  Görüşme Sırasında Karar Yeter Sayısının OlmamasıBaşkan veya üyelerden birinin isteği üzerine yapılacak yoklamada karar yeter sayısının bulunmadığı anlaşılırsa, meclis başkanının toplantıya devam etmemesi ve gün ve saatini de belirtmek suretiyle en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil etmesi gerekir.Örnek- Üye tamsayısı otuz iki (32) olan bir meclisin toplantı yapabilmesi için en az on yedi (17) üyenin toplantıda hazır bulunması gerekir. On yedi (17) üyenin katılımı ile toplanan mecliste karar yeter sayısı ise dokuz (9)’dur. On yedi (17) üye ile toplanan bu mecliste görüşme esnasında yapılan yoklama sonucu dokuz (9) kişiden az üye bulunursa (örneğin sekiz kişi), karar yeter sayısı bulunmadığı gerekçesiyle gün ve saati belirlenerek üç gün içinde toplanmak üzere ertelenir.

  119. Sayfa
  Mecliste Düzenin SağlanmasıBelediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 12’nci maddesine göre meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.Meclis görüşmeleri sırasında söz alan üyenin konu dışına çıkması, kişiliğe dokunur söz söylemesi, diğer üyelerin hatibin sözünü kesmesi ve meclisin düzenini bozacak davranışta bulunması yasaktır. Buna aykırı davranan üyeler, başkan tarafından uyarılır, buna rağmen davranışlarında ısrar eden üye başkanın talimatıyla görevliler tarafından meclisten çıkarılır.

  120. Sayfa
  Mecliste Düzenin SağlanmasıMeclis görüşmeleri sırasında sükûnetin bozulması durumunda başkan tarafından ilgililere ihtarda bulunulur. Görüşmelere devam edilemeyeceğinin anlaşılması halinde başkan oturuma ara verebileceği gibi görüşmeleri bir sonraki birleşime erteleyebilir.Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 15’inci maddesine göre de oturuma ara ve birleşime son verme yetkisi başkana aittir. Oturuma ara verilirken gelecek oturumun saati ile birleşime son verilirken gelecek birleşimin günü ve saati başkan tarafından üyelere duyurulur ve meclis salonunun uygun bir yerine asılır.

  121. Sayfa
  Meclis Kararlarının KesinleşmesiBeş gün içinde belediye başkanı tarafından hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yeniden görüşülmek üzere meclise iade edilmeyen veya Belediye başkanı tarafından iade edildiği halde meclisçe tekrar görüşerek, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edilen, Meclis kararları kesinleşmiş sayılır. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 17’nci maddesine göre iade edilmesi durumunda meclis kararının kesinleşme tarihi, ikinci kararın tarihidir.

  122. Sayfa
  Başkanın Kararları İdari Yargıya GötürmesiMeclis, belediye başkanının iade ettiği bir kararda üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar ederse meclis kararının hukuka aykırılığı konusunda belediye başkanının ısrarı devam ediyorsa, bu meclis kararı aleyhine on (10) gün içinde idari yargıya başvurma hakkı vardır.

  123. Sayfa
  Meclis Kararlarının Halka Duyurulması5393 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesi, kesinleşen meclis kararlarının özetlerinin yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurulacağını belirtmiş, ancak bu duyurma ile ilgili özel bir yöntem belirlememiştir. Meclisçe kabul edilip kesinleşen kararların özetleri, yedi gün içinde resmi binaların girişlerine asmak, hoparlör ilanı yapmak, yerel gazete, radyo ve televizyonlarda ilan yaptırmak suretiyle halka duyurulabilir.

  124. Sayfa
  Meclis Kararlarının Yürürlüğe Girmesi5393 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesine göre, belediye meclisi kararları kesinleştikten sonra, kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine (bağlılığına göre vali veya kaymakama) gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez.

  125. Sayfa
  Meclis Başkan ve Başkan Vekilliği5393 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesine göre; meclise belediye başkanı, belediye başkanının katılamaması durumunda “meclis birinci başkan vekili”, onun da katılamaması halinde “meclis ikinci başkan vekili” meclis toplantısına başkanlık eder. Bir belediye meclisi toplantısına belediye başkanı, meclis I. ve II. başkan vekilinden hiç birisi katılmamışsa meclis toplantısı yapılamaz ve durum bir tutanağa bağlanarak toplantı salonu terk edilir.

  126. Sayfa
  İhtisas Komisyonlarının Oluşumu Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nispi çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Büyükşehir belediyelerinde bu komisyonlar en az beş en çok dokuz üyeden oluşturulur. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000 in üzerinde olan belediyelerde plan ve bütçe komisyonu ile imar komisyonunun kurulması zorunludur.

  127. Sayfa
  İhtisas Komisyonlarının Oluşumu Komisyonlar, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İhtisas komisyonlarına siyasi parti grupları aday gösterebileceği gibi, üyeler de o partiden aday olabilir. Birden fazla komisyonda görev almak mümkündür.Komisyonların toplam üye sayısının meclis üye tam sayısından fazla olduğu durumlarda komisyona üye veremeyen siyasi partilerin üyeleri ile bağımsız üyeler meclis kararıyla komisyonlarda görev alabilirler.Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Komisyon toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği meclis kararı ile düşürülebilir.

  128. Sayfa
  İmar ve bütçeye ilişkin konular hakkında meclis tarafından karar alınmadan önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi zorunludur.İhtisas komisyonları toplantılarını, meclisin toplantı süresinde veya müteakip günlerde yapar. İmar ve bayındırlık komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır ve raporunu meclise sunar. Rapor Kanunda öngörülen sürenin sonunda meclise sunulmadığı takdirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır.

  129. Sayfa
  İhtisas komisyonları toplantılarına Kanunda belirtilen kişi, kurum ve kuruluşların katılımına ilişkin usul ve esaslar hakkında meclis önceden genel bir karar alabileceği gibi herhangi bir komisyon toplantısı için ayrıca bir karar da alabilir. Meclisin bir karar almadığı durumlarda komisyon uygun gördüğü takdirde katılım için gerekli tedbirleri alır.

  130. Sayfa
  Komisyonlar üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. İhtisas komisyonları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Komisyonlar çalışmalarında uzman kişilerden de yararlanabilir.Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere belediye meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir. Gerektiğinde bir konu meclis başkanınca birden fazla komisyona havale edilebilir.

  131. Sayfa
  Komisyon raporları bağlayıcımıdır ?

  132. Sayfa
  Denetim Komisyonunun Oluşumu (5393:25,BMÇY Md:22)-1İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için her yılın Ocak ayı toplantısında meclis, üyeleri arasından gizli oyla üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur.Denetim komisyonu, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyona üye seçiminde ihtisas komisyonlarına üye seçimindeki usul ve esaslar uygulanır.Denetim komisyonu kendi arasından bir başkan, bir başkan vekili seçer. Denetim komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

  133. Sayfa
  Kadro İhdası ve Değişikliği Yapmak5393 sayılı Kanun’un 18’inci maddesi hükmüne göre belediye meclisi kadro iptali, ihdası ve değiştirmesini norm kadro çerçevesinde yapabilecektir. Kanun’un 49’uncu maddesi hükmüne göre, norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediye ve bağlı kuruluşların (ASKİ, İSKİ ve EGO gibi) kadro iptal, ihdas ve değişikliği Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre meclis kararı ile yapılır.

  134. Sayfa
  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik  Geçici işçilerMADDE 24- Belediyeler ve mahalli idare birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak geçici iş pozisyonu sayısı tespit edilir.(E) grubu belediye bağlı kuruluşlarında kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde onunu geçemez.

  135. Sayfa
  Sosyal Denge Sözleşmesi Yapılmasına Karar Vermek 375 sayılı KHK’nin Ek 15’inci maddesi hükmüne göre belediyeler ve bağlı kuruluşları kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine (memur ve sözleşmeli personel) sosyal denge tazminatı ödenebilmektedir. Ancak belediye personeline sosyal denge tazminatı ödenebilmesi için, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 32’nci maddesine göre belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisinin sosyal denge sözleşmesi yapma yetkisi vermesi gerekmektedir.

  136. Sayfa
  Yönetmelik ÇıkarmakYasalarda belli konularda belediyenin yönetmelik çıkarılması öngörülmüş ise, belediyece yönetmelik çıkarılması zorunludur. Bunun dışında kalan konularda yönetmelik çıkarılması belediyenin takdirindedir. Mahalli idarelerin çıkaracakları yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayımlanma zorunluluğu bulunmamakta, mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan olunması yeterli olmaktadır.Ancak, 3194 sayılı İmar Kanununun Ek 5’inci maddesi hükmüne göre, belediyelerin imar uygulamalarına ilişkin çıkaracakları yönetmelikler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir.

  137. Sayfa
  Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde mevzuata uygun olarak çıkarılacak olan yönetmelikleri kabul etmek meclisin görev ve yetkilerindendir.3011 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanacak olan Yönetmelikler Hakkında Kanun’un 2. maddesi hükmüne göre, mahalli idarelerce düzenlenen ve bu idarelerin yetki ve görev alanlarına giren yönetmeliklerin, mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edilmesi yeterli olacaktır.

  138. Sayfa
  Ad Vermek, Amblem ve Flama Kabul Etmek5393 sayılı Kanun’un 81’inci maddesine göre;Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu,Bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun,kararı aranır ve bu kararlar mülkî idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.

  139. Sayfa
  Mahalle Kurulması, Adları ve Sınır Tespiti5393 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi ile 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendine göre belediye sınırları içinde;mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi,belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olur.

  140. Sayfa
  Belde Adının Değiştirilmesi5393 /Madde 10- Bir beldenin adı, belediye meclisi üye tam sayısının en az dörtte üç çoğunluğunun kararı ve valinin görüşü üzerine İçişleri Bakanlığının onayı ile değiştirilir. Bu karar Resmî Gazetede yayımlanır. Beldenin adının değişmesi ile belediyenin adı da değişmiş sayılır.

  141. Sayfa
  Birlik Kurulması, Üyelik ve Ayrılma5393 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi belediyenin diğer mahallî idarelerle;birlik kurmasına,kurulmuş birliklere katılmasına,ayrılmasına,karar verme yetkisinin belediye meclisine ait olduğunu belirtmektedir.

  142. Sayfa
  o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, Kurulmuş birliklere katılmaya, Veya ayrılmaya, Karar verme yetkisi belediye meclislerine aittir. Birlikler, birlik tüzüğünün kesinleşmesinden sonra Bakanlar Kurulunun izni ile kurularak tüzel kişilik kazanmaktadır. Birliklerle ilgili hususlar, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununda düzenlenmiştir.

  143. Sayfa
  5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu    Madde 4.- “…Su, atık su, katı atık ve benzeri altyapı hizmetleri ile çevre ve ekolojik dengenin korunmasına ilişkin projelerin zorunlu kılması durumunda; Bakanlar Kurulu, ilgili mahallî idarelerin, bu amaçla kurulmuş birliğe katılmasına karar verebilir. Bu fıkrada belirtilen birliklerden ayrılma da Bakanlar Kurulunun iznine bağlıdır.”Bu hükme göre belediye meclisince ayrıca karar alınmasına gerek bulunmamaktadır.

  144. Sayfa
  p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

  145. Sayfa
  İşbirliği Yapılmasına Karar Vermek 5393 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendine göre belediyelerin, yurtiçi belediye ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği ve ortak proje yapması için meclis kararı yeterlidir. Ancak belediyelerin yurtdışı belediye ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği ve ortak proje yapmaları için meclislerinin kararı yanında ayrıca İçişleri Bakanlığı’nın izni gerekmektedir.

  146. Sayfa
  Yurt Dışı İlişkileri5393 sayılı KanunMadde 74.Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir.Belediye bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir.Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden İçişleri Bakanlığının izninin alınması zorunludur.

  147. Sayfa
  Fahrî Hemşehrilik Payesi ve Beratı VermekBeldeye faydalı olan veya olacağı düşünülen veya toplum için faydalı hizmetleri olmuş veya topluma mal olmuş kişiler ile beldeyi ziyaret eden yerli ve yabancı konuk ve devlet adamlarına belediyece onursal hemşehrilik belgesi verilebilir. Bu şekilde bir hemşehrilik payesi ve beratı belediye meclisi kararıyla verilebilir.

  148. Sayfa
  Başkan ve Encümen Arasındaki Uyuşmazlığı GidermekBelediye başkanı kendi muhalefetine rağmen encümenin oyçokluğuyla aldığı kararı belediye meclisinin gündemine taşıyarak burada bir karar alınmasını sağlayabilir. Bu şekilde meclis gündemine gelen ve görüşülen konu artık bir meclis kararı haline geldiğinden Yasa’nın 23’üncü maddesine göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

  149. Sayfa
  Mücavir Alanlara Hizmet Götürülmesine Karar Vermek5393 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinde, belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanının belediye sınırlarını kapsadığı belirtildikten sonra, belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetlerinin götürülebileceği ifade edilmiştir.Belediye hizmetlerinin belediye sınırları içine götürülmesi esas olmakla birlikte, mücavir alanlara da belediye meclis kararıyla belediye hizmeti götürülebilmektedir.

  150. Sayfa
  İmar Programlarını Karara BağlamakBelediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere beş (5) yıllık imar programlarını hazırlarlar. Bu programlar, belediye meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir.İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek belediye meclisinin görevleri arasındadır.

  151. Sayfa
  Başarılı Sporculara Ödül Vermek5393 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan;öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere,belediye meclisi kararıyla ödül verilebilir.

  152. Sayfa
  Denetim Komisyonunda Görevli Uzmanların Ücretlerini Belirlemek5393 sayılı Kanun’un 25’inci maddesi hükmüne göre, denetim komisyonu toplantılarına,belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000);kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere büyükşehir belediyelerinde (3.000),diğer belediyelerde (2.000)gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, belediye meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır.Denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı belediye meclisince belirlenir.

  153. Sayfa
  Meclis Üyeliğinin Sona ErmesiMadde 29- Meclis üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis üyeliğinden istifa dilekçesi belediye başkanlığına verilir ve başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur.Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir.Belediye meclisi üyeliğine seçilme yeterliğinin kaybedilmesi durumunda, valinin bildirmesi üzerine Danıştay tarafından üyeliğin düşmesine karar verilir.

  154. Sayfa
  Meclisin FeshiMadde 30- Belediye meclisi;a)-Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa,b)-Belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar alırsa,İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine Danıştay’ın kararı ile feshedilir.İçişleri Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde meclisin feshine dair bildirim ile birlikte, karar verilinceye kadar meclis toplantılarının ertelenmesini de ister. Danıştay, bu hususu en geç bir ay içinde karara bağlar.Bu şekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi tamamlar.

  155. Sayfa
  Boşalan Meclisin Görevinin Yerine GetirilmesiMadde 31- Belediye meclisinin;a) Danıştay tarafından feshi veya meclis toplantılarının ertelenmesi,b) Meclis üye tam sayısının yarıdan fazlasının tutuklanması,c) Yedek üyelerin getirilmesinden sonra da meclis üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi,d) Geçici olarak görevden uzaklaştırılması,Hâllerinde, meclis çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi yapılıncaya kadar meclis görevi, belediye encümeninin memur üyeleri tarafından yürütülür.

  156. Sayfa
  Huzur ve İzin HakkıMadde 32- Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.Meclis üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır. Ayrıca mazeretleri durumunda, bir yıl içindeki toplantı süresinin yarısını aşmamak şartıyla istekleri üzerine meclis tarafından izin verilebilir.Madde 20: Bütçe 20, diğer toplantılar 5 gün.Madde 24: İmar Komisyonu 10 iş günü, diğer komisyonlar 5 iş günü.Madde 25: Denetim komisyonu kırk beş işgünü.

  157. Sayfa
  Belediye Başkan Vekili SeçmekBelediye başkanı izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı hâllerde, bu süre içinde kendisine vekâlet etmek üzere, belediye meclisi üyeleri arasından birini başkan vekili olarak görevlendirir. Ancak başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda belediye meclisi kendi üyeleri arasından bir başkan vekili seçer.

  158. Sayfa
  Meclis toplantısına başkanlıkBelediye başkanının izin, hastalık veya görevli olarak belde dışına çıkması sebebiyle görevi başında bulunmadığı durumlarda belediye başkan vekili istediği takdirde meclis toplantılarına başkanlık edebilirimi ? Yoksa meclis başkan vekilimi başkanlık edecektir ?

  159. Sayfa
  Sözleşmeli Personelin Ücretini Belirlemek5393 sayılı Kanun’un 49’uncu maddesine göre, belediyede tam ve kısmi zamanlı çalışacak olan sözleşmeli personelin ücreti belediye meclisi kararıyla belirlenir. Belediye meclisinin yetkisi sadece sözleşmeli personelin ücretinin belirmesiyle sınırlı bir yetki olup, sözleşmeli personel istihdam edilmesi veya edilmemesine yönelik bir yetkisi bulunmamaktadır.

  160. Sayfa
  Başkan Yardımcısının Ödeneğini BelirlemekNorm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde,nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir,nüfusu 50.001–200.000 arasında olan belediyelerde iki,nüfusu 200.001–500.000 arasında olan belediyelerde üç,nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört,belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir.Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir.

  161. Sayfa
  Fazla Çalışma Ücreti Belirlemek5393 sayılı Kanun’un 51 ve 52’nci maddeleri hükmüne göre zabıta ve itfaiye personelinin fazla mesai ücreti, yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilir.

  162. Sayfa
  Performans Ölçütlerini BelirlemekBelediye yönetimi, belirleyebildiği ölçüde personelin performans ölçütlerini hazırlayarak belediye meclisi kararıyla uygulamaya koyabilir. Örneğin, 5393 sayılı Kanun’un 49’uncu maddesine göre memurlara verilen ikramiye bu ölçütlere göre verilebilir.

  163. Sayfa
  Yıllara Yaygın İhale Yapılmasına Karar Vermek5393 sayılı Kanun’un 67’nci maddesine göre belediye meclisinin kararı ile;park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri;araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri;makine-teçhizat bakım ve onarım işleri;bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri;sağlıkla ilgili destek hizmetleri;fuar, panayır ve sergi hizmetleri;baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler;kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler;toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri;sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler,süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.

  164. Sayfa
  Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarını İlan Etmek5393 sayılı Kanun’un 73’üncü maddesine göre, kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine konu olacak alanlar, meclis kararı ile ilân edilir.

  165. Sayfa
  Yasak Koymak-15393 sayılı Kanun’un 15’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belediyenin yetkileri arasında “Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek” yer almakta,Kanun’un 51’inci maddesinde ise, “Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.” hükmü bulunmaktadır.

  166. Sayfa
  Yasak Koymak-21608 sayılı Kanun’un 1’inci maddesine göre, belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara belediye encümenince Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesi hükmüne göre idarî para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir.Dolayısıyla 5393 sayılı Kanun’un 15 ve 51’inci maddeleri ile 1608 sayılı Kanun’un 1’inci maddesi kapsamında belediye meclisi kanunların verdiği yetki çerçevesinde yasak koyabilir.

  167. Sayfa
  Arsa ve Konut Üretimine Ait Yetkileri5393 sayılı Kanun’un 69’uncu maddesine dayanılarak çıkarılan Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 10’uncu maddesine göre;konutlar için inşaata başlama ve yapım süreleri,13’üncü maddesine göre sosyal konutların kira artışları,17’nci maddesine göre konut ve işyerlerinin satışında vade farkı,belediye meclisi tarafından belirlenir.

  168. Sayfa
  Meclise Diğer Mevzuatla Verilen Görev ve YetkilerTaşıt Alımına İzin Vermek (237 sayılı Taşıt Kanunu)Katılma Payı Alınmasına Karar Vermek (2464 sayılı Kanun)İlan ve Reklâm Vergisini Taksitlendirmek (2464 sayılı Kanun)Yenilenecek Tarihi ve Kültürel Alanları Belirlemek (5366 sayılı Kanun)Arsaların Kullanım Amacını Belirlemek (775 sayılı Kanun)Gayrimenkul Satış Komisyonuna Üye seçmek (6183 sayılı Kanun)Çeltik Mutemet Heyetine Üye Seçmek (3039 sayılı Kanun)Çiftçi Mallarını Koruma Meclisine Üye Seçmek (4081 sayılı Kanun)Kadastro Komisyonu ve Ekibine Bilirkişi Seçmek (3402 sayılı Kanun)Yangın İhtimali Olan Sahaları Belirlemek (7269 sayılı Kanun)Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Üye Seçmek (4077 sayılı Kanun)İşyerlerinde Öğle Dinlenmesini Belirlemek (6301 sayılı Kanun)Sosyal Denge Sözleşmesi Yapılmasına Karar Vermek (4688 sayılı Kanun)

  169. Sayfa
  Diğer Kuruluşlarla İlişkiler5393 Say. Kan. Madde 75- Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;a)-Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.b)-Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.

  170. Sayfa
  Diğer Kuruluşlarla İlişkiler c)-(Değişik: 12/11/2012-6360/19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.

  171. Sayfa
  d)-Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.

  172. Sayfa
  Diğer Kuruluşlarla İlişkilerKamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.

  173. Sayfa
  Örneğin; belediye, Yasa’nın 75’inci maddesinin (a) bendi kapsamında kamuya ait her derecedeki okulların ve üniversitelerin, sağlık kuruluşlarının, sosyal hizmet, çevre ve çevre sağlığı, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve sporla ilgili kurumlara ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işini bedelli ve bedelsiz üstlenebilir.

  174. Sayfa
  Ayni Yardım, Araç ve Personel Temini5393 sayılı Yasa’nın 75’inci maddesinin (b) bendine göre belediye, mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir. Örneğin belediye, devlete ait okulların ve sağlık kuruluşlarının kırtasiye veya diğer demirbaş ihtiyaçlarını karşılayabilir veya bu kuruluşlara araç ve personel görevlendirebilir.

  175. Sayfa
  Büyükşehir Belediyesinin İlçelere Yetki DevriBüyükşehir belediyeleri;Terminal, Otopark, Mezarlık, Hal, Mezbaha,Temizlik,Adres ve numaralandırmaya,ilişkin görevlerini meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilirler veya birlikte yapabilirler.

  176. Sayfa
  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİBüyükşehir belediyesinin Görevi:Üst planları yapmak (1/25.000, 1/5000)Su ve kanalizasyon,Ulaşım ve toplu taşıma,İtfaiye,Çevre ve katı atık bertarafı,Arsa ve konut üretimi,Sosyal yardım,Ana cadde ve sokakların bakımı,Büyük park ve sosyal donatı alanları,TerminallerHalDefin ve mezarlıklar…İlçe Belediyesinin Görevi: Temizlik ve katı atık toplamak,1/1000 Ölçekli imar planı yapmak,Ana cadde ve sokaklar dışındaki yerlerin bakımını yapmak,Küçük park ve sosyal donatı alanlarını yapmak, Gençlik ve spor,Sosyal yardım,Semt pazarı kurmakDefin hizmetleriNikah hizmetleri,…

  177. Sayfa
  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN KOORDİNASYON YETKİSİ Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilâf çıkması durumunda, büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir.Yeni kurulan büyükşehir belediyelerinde meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel tesislerin büyükşehir belediyesi ile büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasında dağılımına ilişkin esaslar büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenir.

  178. Sayfa
  Belediye encümeniMadde 33- Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden,Oluşur. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

  179. Sayfa
  Belediye Meclisi Çalışma YönetmeliğiMadde 20- Meclis, mahalli idareler seçiminden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından gizli oyla Kanunda belirtilen sayıda encümen üyesini seçer. Seçilen bu üyeler gelecek yılın aynı ayına kadar görev yapar ve her yıl o ayda encümen seçimleri yenilenir. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.Encümenin seçilmiş üyeliklerinde herhangi bir nedenle boşalma olması halinde, meclisin yapılacak ilk toplantısının ilk birleşiminde kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.

  180. Sayfa
  ENCÜMENİN GÖREV VE YETKİLERİStratejik Planı İncelemek Encümenin stratejik planı reddetme veya değiştirme yetkisi bulunmamaktadır. Encümen stratejik plan üzerindeki değişiklik önerilerini raporuna yazar ve görüşlerini meclise bildirir.

  181. Sayfa
  Yıllık Çalışma Programını İncelemek Stratejik plan gibi yıllık çalışma programı da meclise sunulmadan önce encümen tarafından incelenir ve encümen görüşünü içerir bir rapor düzenlenerek meclise sunulur.

  182. Sayfa
  Bütçe ve Kesin Hesabı İncelemek bütçe ve kesin hesap meclise sunulmadan önce belediye encümeninde incelenerek encümenin de görüşünü içerir bir rapor meclise sunulur.

  183. Sayfa
  Kamulaştırma Kararı Almak ve Uygulamak5393/34’üncü madde belediye encümenine, yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını alma ve uygulama yetkisi verilmiştir.2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 5’inci maddesinde belediye yararına yapılan kamulaştırmalarda kamu yararı kararının belediye encümeni tarafından verileceği düzenlenmiştir.2942/6’ncı maddesine göre belediye encümeninin yapacağı kamulaştırma hakkında aldığı kamu yararı kararı, ilçelerde kaymakamın, il merkezlerinde ise valinin onayı ile kesinleşmekte ve yürürlüğe girmektedir.

  184. Sayfa
  Yedek Ödenek ve Harcanması Yedek ödenek tertibinden diğer tertiplere aktarmaya, bu amaçla bütçede gerekli tertipler açmaya, bu tertiplere aktarma yapmaya ve tertiplerden yapılacak ödemelerin yer ve esaslarını tespite belediye encümeni yetkilidir.

  185. Sayfa
  Bütçede Aktarma YapmakMahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36’ncı maddesine göre, bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine yapılan eklemeye aktarma denir. Bütçede, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla yapılır.

  186. Sayfa
  Encümenin Ceza Verme Yetkisi5393 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde encümenin görevleri arasında yasalarda öngörülen cezaları vermek yer almaktadır. Mer’i mevzuatımızda, yasada belirtilen kurallara aykırı davranan kişilere encümen kararıyla yine yasalarda belirtilen miktarlarda ceza verilebilmektedir.

  187. Sayfa
  Ruhsatsız ve Ruhsat Eklerine Aykırı Yapılar 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32 ve 42’nci maddelerine göre istisnalar hariç ruhsat alınmadan veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapılması yasaktır. Bu yasaklara aykırı hareket edenlere ve yapılarını süresi içerisinde ruhsatlandırmayan veya ruhsata uygun hale getirmeyenlere belediye encümenince yıkım ve para cezası verilir.

  188. Sayfa
  Uyuşmazlıkların Tasfiyesine Karar Vermek 5393 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi belediye encümenine vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar verme yetkisi vermiştir.

  189. Sayfa
  Taşınmazların Kiralanmasına Karar Vermek Belediye mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan bir taşınmazın kiraya verilmesi işlemi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılır. 2886 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesine göre belediyelerde ihale komisyonu belediye encümenidir. 5393 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre taşınmazların kiralama süresi üç yılı geçmiyorsa belediye encümeni kararıyla kiraya verilmesi mümkündür. Belediye encümeni ihale kararı almadan önce taşınmazın kira süresini de belirlemelidir.

  190. Sayfa
  İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Çalışma Saatlerini Belirlemek5393 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi, umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirleme yetkisini belediye encümenine vermiştir.

  191. Sayfa
  Memurlara İkramiye Vermek5393 sayılı Kanun’un 49’uncu ve 5216 sayılı Kanun’un 22’nci maddesi hükmüne göre, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde onunu (%10) ve büyükşehir belediyelerinde 30.000, diğer belediyelerde 20.000 gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dâhil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilmektedir.

  192. Sayfa
  İmar Mevzuatına Göre Tevhit ve İfrazları Onaylamak,Parselasyon Planlarını Onaylamak,Dilencilik Gelirinin Kamuya Geçirilmesine Karar Vermek,

  193. Sayfa
  Encümen toplantısıEncümen haftada en az bir toplantı yapar,Gündemde görüşülecek konu olmasa bile üyelerin gündeme konu teklif edebilmesi açısından toplantı yapılır,Encümen haftanın hangi günü veya günlerinde ve hangi saatte toplanacağını önceden kendisi belirler,encümen, toplantı gününü önceden belirlemek suretiyle olağan toplantılarının yanında, acil durumlarda olağanüstü toplantı da yapabilir. Kanun belediye encümenini acil toplantıya çağırma yetkisini sadece belediye başkanına vermiştir.

  194. Sayfa
  Encümenin toplantı ve karar yeter sayısıEncümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır,Encümenin karar alması için, toplantılara katılanların salt çoğunluğunun oyu gerekir. Encümen toplantılarına katılan üyeler çekimser oy kullanamazlar.

  195. Sayfa
  Encümenin gündemiEncümenin gündemini belirleme yetkisi belediye başkanına aittir. Encümen üyeleri belediye başkanının uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilirler. Encümen üyelerinin gündem maddesi teklifleri belediye başkanınca uygun görülmemesi halinde gündeme alınmaz ve bu konuda müzakere yapılmaz. Belediye başkanı tarafından havale edilmeyen konular encümende görüşülemez.

  196. Sayfa
  Başkan tarafından encümene havale edilen konunun bir hafta içinde encümende görüşülmesi ve karara bağlanması zorunludur. Kanunda özürsüz olarak toplantılara katılmayan encümen üyeleri için bir yaptırım öngörülmemiştir.

  197. Sayfa
  Encümen Üyelerinin Katılamayacağı ToplantılarEncümen başkan ve üyelerinin, münhasıran kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü encümen toplantılarına katılmaları kısıtlanmıştır.Yukarıda sayılan encümen toplantılarına katılamama hali, toplantıda bulunarak imza atmama şeklinde de olamaz. Bu hallerde encümen üyeleri, hiçbir şekilde toplantıya katılamazlar.

  198. Sayfa
  Encümen Üyelerinin Ödenekleri5393 sayılı Kanun’un 36’ncı ve 5216 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesi encümen üyelerine verilecek ödenek miktarını belediye gruplarına bağlı olarak gösterge rakamına bağlamıştır. Encümenin seçilmiş üyelerine kanunlarda belediye grupları için öngörülen gösterge rakamlarının cari olan memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyeleri ise bu miktarın yarısı kadar aylık ödenek alır.

  199. Sayfa
  TEŞEKKÜRLER

  Yorumlar

  Sil