Nedir.Org*
Soru Sor

Belediyenin Görevleri Nelerdir Sunumları

 • 1
  1 yıl önce
  İlgili Yazı: Belediyenin Görevleri Nelerdir

  Dosya Adı: BELEDİYENİN GÖREV VE YETKİLERİ SLAYT SUNUM PPTX POWERPOINT

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  BELEDİYENİN GÖREV VE YETKİLERİ ZEKERİYA ŞARBAK28 Mayıs 2015

  2. Sayfa
  Belediye- Belde halkının, mahalli ve müşterek ihtiyaçları için, Doğumdan ölüme kadar, Geniş ve dinamik bir alanda hizmet verir

  3. Sayfa
  GÖREVLERİsorumluluklarıyetkileriimtiyazlarıBelediyenin

  4. Sayfa
  Belediyenin Görevleri5393 sayılı kanun 14/a maddeMADDE 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;imar, su ve kanalizasyon, ulaşımcoğrafî ve kent bilgi sistemleri çevre ve çevre sağlığı temizlik ve katı atık zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulansşehir içi trafik (trafik araçları hariç)defin ve mezarlıklarağaçlandırma, park ve yeşil alanlar

  5. Sayfa
  Belediyenin Görevleri5393 sayılı kanun 14/a maddesikonutkültür ve sanat turizm ve tanıtım gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları sosyal hizmet ve yardımnikâhmeslek ve beceri kazandırma ekonomi ve ticaretin geliştirilmesikadınlar ve çocuklar için koruma evleri (Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'i geçen belediyeler)

  6. Sayfa
  Belediyenin görevleri/ihtiyarimadde 14/bBelediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapımı, bakım ve onarımı, araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanmasısağlıkla ilgili her türlü tesis mabetlerin inşaatı, bakımı ve onarımını kültür ve tabiat varlıklarının korunması, yenilenmesiamatör sporu teşvik etmek (gençlere spor malzemesi vermek,amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım (bir önceki yıl gelirlerinin büyükşehir bel için %0,7-diğer belediyelerde %0,12’yi aşmamak üzere)sporcuların ödüllendirilmesiGıda bankacılığı

  7. Sayfa
  Belediyenin yetkileri (madde-15)Kanunla verilen görevleri yerine getirmek amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. İşletme ve şirket kurmak.Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını tahsilini etmek; özel hukuk hükümlerine göre verdiği hizmetlerin (doğal gaz, su, atık su ve diğerleri) bedelini tahsil etmek.Görevlerin yerine getirilmesi amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

  8. Sayfa
  belediyenin yetkileri /madde-15- borç almak, bağış kabul etmek.- toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, yat limanı ve iskele kurmak, gerçek ve tüzel kişilerce açılacak bu yerlere izin vermek.- vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkları anlaşmayla tasfiye etmek.- gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak- izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, (iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek)- reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar belirlemek

  9. Sayfa
  belediyenin yetkileri /madde-15- gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek.- kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek.

  10. Sayfa
  Belediyenin imtiyazlı yetkileri/madde-15- içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırmak (bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek)- toplu taşıma (bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek)- katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması

  11. Sayfa
  Belediyenin imtiyaz devri/madde-1515 inci maddenin (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen imtiyazlarını, Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz (49) yılı geçmemek üzere devredebilir (imtiyaz devri)toplu taşıma hizmetleri, imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67’nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla da yerine getirilebilir.

  12. Sayfa
  Belediyenin yetkileri /madde-15Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla TAŞINMAZ tahsis edebilir. (10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanun)

  13. Sayfa
  Belediyenin yetki ve imtiyazları /madde-15Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. (kiracıların mülki amir tarafından tahliye edilmesi: Uyuşmazlık mahkemesinin 30.12.2013 tarihli kararı, 4 Eylül 2014 tarihli resmi gazetede yayımlandı)Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri, diğer kurumlardan aldığı paylar haczedilemez.

  14. Sayfa
  hizmet sunumunda kriterler- hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.- belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.- belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.- belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

  15. Sayfa
  Büyükşehirlerde belediyelerin görevleriİMARLA İLGİLİ GÖREVLER- Büyükşehir belediyeleriNazım imar planları (1/5.000-1/25.000 ölçekli)İlçe belediyelerinin uygulama imar planlarını, parselasyon ve imar ıslah planlarını onaylamak,Uygulama imar planlarının bir yıl içinde ilçe belediyesi yapmadığı takdirde bu planları yapmak,İlçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemek,Düzenli kentleşme için konut, ticaret ve sanayi için imarlı ve altyapılı arsa üretmek, konut yapmak.- İlçe belediyeleriUygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını yapmak,Yapılaşmayı denetlemek ve yapıları ruhsatlandırmak,

  16. Sayfa
  Büyükşehirlerde belediyelerin görevleriSU VE KANALİZASYONLA İLGİLİ GÖREVLERBüyükşehir Belediyeleri (İSKİ)Bölgedeki su kaynaklarını korumak (Su Kanun Taslağı),Kentin içme, kullanma ve endüstri suyunu temin etmek ve dağıtmak,Kullanılmış suları uzaklaştırmak ve bertaraf etmek,Yağmur sularını toplamak ve yerleşim yerlerinden uzaklaştırmak,

  17. Sayfa
  Büyükşehirlerde belediyelerin görevleriULAŞIMLA İLGİLİ GÖREVLERBüyükşehir BelediyesiUlaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)Ulaşım ana planıUlaşım ve toplu taşıma hizmetleriTrafik düzenlemeleriHer türlü servis ve toplu taşıma araçları ve taksilerin sayısını ve tarifelerini belirlemek,Araç park yerlerini belirlemek ve işletmek

  18. Sayfa
  Büyükşehirlerde belediyelerin görevleriALT YAPIYLA İLGİLİ GÖREVLERBüyükşehir BelediyeleriAlt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME)Meydan, bulvar, cadde ve anayolları yapmak, bakım ve onarımını sağlamak

  19. Sayfa
  Büyükşehirlerde belediyelerin görevleriDİĞER GÖREVLERBüyükşehir BelediyeleriAtık yönetimi (katı atık toplama hariç)İtfaiye ve acil yardım hizmetleriMezarlıklar, yolcu ve yük terminalleri, açık ve kapalı otoparklar, toptancı halleri, mezbahaBirinci sınıf gayrisıhhi işyerleriMeydan, bulvar, cadde, yol ve sokak isimleri, bina numaralandırma,Meydan, bulvar, cadde ve ana yollara cephesi olan binalarla ilgili düzenlemeler

  20. Sayfa
  Büyükşehirlerde belediyelerin görevleriilçe belediyeleriKatı atıkları toplamakSıhhi işyerlerini, 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi işyerleri ruhsatlandırmaKültür ve tabiat varlıklarını koruma ve yenilemeDevlete ait eğitim ve sağlık binalarının yapımı, bakım ve onarımı, Sosyal görevler (gençlere, kadınlara, çocuklara yönelik hizmetler, meslek ve beceri kazandırma)Büyükşehir belediye meclisince devredilmesi halinde, terminaller, otoparklar, mezarlıklar, toptancı hali ve mezbahalar, temizlik hizmetleri, adres ve numaralandırma

  Yorumlar

  Sil