Nedir.Org
 • 1
19446
0
Okunma
35
Cevap
1
Soru :

1. dünya savaşında osmanlı devletinin topraklarının paylaşılması

1.dünya savaşında osmanlı devletinin topraklarının paylaşılması sırasında yapılan antlaşmalar nelerdir
Bölüm: Osmanlı İmp
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


152020-11-30 11:34:55 #
Cevap :

OSMANLI DEVLETİNİ PAYLAŞMAK İÇİN YAPILAN GİZLİ ANTLAŞMALAR

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na katılması üzerine topraklarının İtilaf Devletleri ta­rafından pay edilmesi gündeme geldi. Osmanlı Devleti’nin paylaşılma fikri ilk olarak 1908 Reval görüşmeleriyle ortaya çıkmıştır. Ancak Osmanlı topraklarının paylaşılması anlaşmazlıklara neden olabileceğinden, ön­ceden bu konuda bazı anlaşmalar yapmaya ihtiyaç duydular, İngiltere ve Fransa donan­malarının Çanakkale Boğazı’na saldırmaları Rusya’nın tedirgin olmasına ve itilaf Devletle­ri arasında gizli antlaşmaların yapılmasına neden oldu. Osmanlı Devletini paylaşma planları ve bu amaçla yapılan gizli antlaşmalar şunlardır :

1. Boğazlar Antlaşması (1915)

Çanakkale Cephesi’nin açılmasından sonra Rusya Boğazlan tehdit eden İngiltere ve Fransa’ya 4 Mart 1915′te bir nota göndererek boğazların kendisine verilmesini istedi. Os­manlıyı paylaşmak için ilk gizli antlaşma İn­giltere, Fransa ve Rusya arasında Boğazlar konusunda yapıldı. Bu antlaşma ile İstanbul, Boğazlar ve çevresi Rusya’ya verilecekti. Rusya da Osmanlı’nın diğer topraklarının İngiltere ve Fransa arasında paylaşılmasını kabul edecekti.

2. Londra Antlaşması (1915)

Bu antlaşma İngiltere, Fransa, Rusya ve İtal­ya arasında yapıldı. Bu anlaşma ile On iki Ada, Antalya ve çevresi İtalya’ya bırakıldı, İtalya da İtilaf Devletleri’nin yanında I. Dünya Savaşı’na girdi.

3. Petrograd Protokolü (1916)

Bu protokole göre İngiltere ve Fransa boğaz­lar bölgesine ek olarak Trabzon’a kadar Doğu Karadeniz kıyıları ile Erzurum, Van ve Bitlis’i Rusya’ya bıraktılar. Rusya da daha sonra imzalanacak olan Sykes-Picot Antlaşması’nı kabul etti.

4. Sykes-Picot Antlaşması (1916)

İngiltere ile Fransa arasında Osmanlı Devleti’nin diğer topraklarını paylaşmak ama­cıyla yapılan antlaşmadır. Buna göre;

■ Adana, Antakya, Suriye kıyıları ve Lübnan Fransa’ya; Musul hariç Irak İngiltere’ye bı­rakılacak.
■ Suriye’nin diğer bölgeleriyle Musul ve Ürdün’de, İngiltere ve Fransa’nın koruyu­culuğunda Büyük Arap Krallığı kurulacak.
■ Filistin’de uluslararası bir yönetim kurula­caktı.

Bu kararlar Arapların İngilizlerin yanında yer almasına ve Osmanlı Devleti’ne isyan etmesi­ne neden oldu. Bu anlaşmanın şartlarını Rusya kabul etti. Ancak antlaşmadan sonradan ha­berdar olan italya tepki gösterdi.

5. Mac-Mahon Antlaşması (1916)

Antlaşma ingilizlerin Mısır Valisi Mac-Mahon ile Hicaz Emiri Şerif Hüseyin arasında yapıl­mıştır. Mac-Mahon, Arapların Osmanlılara karşı isyan etmesi halinde, Arap bağımsızlı­ğını tanımayı kabul etti.

6. Saint-Jean de Maurienne Antlaşması (1917)

İtalya’nın Sykes-Picot Antlaşması’na tepki göstermesi üzerine ingiltere, Fransa ve italya arasında imzalandı. Buna göre;

■ İtalya üç müttefikin yapmış olduğu anlaş­mayı kabul etti.
■ Antalya, Konya, Aydın ve izmir italya’ya verildi.
■ Anlaşmanın kesinleşmesi görüşmelere katılmayan Rusya’nın onaylaması şartına bağlandı.

Bu antlaşmanın yapıldığı tarihlerde Rusya’da iç karışıklıklar yaşanıyordu. Bu nedenle Rusya bu antlaşmayı onaylamadı, İngiltere ve Fransa bu durumu bahane ederek anlaşmayı yürürlüğe koymadılar. Bu durum İtalya ile iki devlet ara­sında anlaşmazlıklara neden oldu.

7. Erfurt Görüşmesi

Fransa ile Rusya arasında gerçekleşen gö­rüşmedir. Rusya’nın Tuna Nehri’ne kadar ge­nişlemesini öngörüyordu.

8. Tilsit Görüşmeleri

Fransa ile Rusya arasında gerçekleşen gö­rüşmelere göre Rusya Fransa’nın Ege adala­rını almasını destekleyecekti.

9. Bolfour Deklerasyonu

İngiltere’nin Filistin’de bir İsrail Devleti’nin kurulmasına yönelik çalışmalarını içerir.

Osmanlı Devletini Paylaşmak İçin Yapılan Bu Gizli Antlaşmaların Genel Değerlendirmesi ve Sonuçları :

I. Dünya Savaşı sırasında itilaf Devletleri ara­sında yapılan gizli antlaşmaları Rusya’daki Bol­şevikler dünya kamuoyuna duyurdular. Bu ne­denle gizli antlaşmaların uygulanması zorlaştı. Rusya’nın savaştan çekilmesinden sonra payla­şım planları değişikliğe uğradı, itilaf Devletleri Rusya’ya bırakılan boğazları ortak yönetmeyi Doğu Anadolu’yu parçalayıp burada yeni devletler kurmayı ve Ermenilere de toprak verme­yi kararlaştırdılar.

Gizli antlaşmalara en büyük tepki Wilson ilke­lerinin yayınlanmasıdır. Mondros’tan sonraki işgaller gizli antlaşmaların bir sonucudur

1. dünya savaşında osmanlı devletinin topraklarının paylaşılması...

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Dünya Üzerindeki Okyanuslar

Kıtalar arasındaki büyük çukurlarda kalan geniş ve derin su kütlelerine okyanus denir. Okyanuslar denizlere göre çok daha geniş ve derindir. Ortalama derinlikleri 3 bin metre olan okyanuslar dünyamızın üçte ikisini kaplarlar. Dünyada beş okyanus vardır. bunlar; Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Güney Okyanusu ve Arktik Okyanus. Bunların arasında dünyanın en büyük  okyanusu ise Büyük Okyanus’tur. büyüklük sırasına göre okyanuslar ve belli başlı özellikleri şöyledir; 
1. Büyük Okyanus
Dünya’nın en büyük okyanusu olan.. - Yazıya Git..

02 | Osmanlıda Toprak Yönetimi

Daha önceleri Türk-İslâm devletlerinde olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de toprak üç birime ayrılmıştı.
1. Mülk Arazi
Osmanlı devletinde halkın elinde bulunan tamamen halka ait topraklardı. Bu tür topraklar ikiye ayrılırdı.
a) Öşür Topraklar
Fetih sırasında Müslüman­lara ait olan veya ele geçirildiğinde Müslümanlara verilmiş olan topraklardır. Bu topraklar sahiplerinin mülkü olup, istedikleri gibi tasarruf edebilirlerdi. Bu mal sahipleri öldükleri zaman öldüklerinde toprakla­rı varislerine kalabiliyordu. Devlet bu toprak.. - Yazıya Git..

03 | Dünyanın Kendi Etrafındaki Hareketi Sonucu Neler Meydana Gelir

Dünyamız iki türlü hareket eder; kendi etrafında ve Güneş'in etrafında dönüş yapar. Biz kendi ekseni etrafındaki hareketinden bahsedelim.Dünyanın kendi etrafındaki hareketiDünya batıdan doğuya doğru devam eden 1 tam dönüşünü 24 saatte tamamlar. Bu harekete eksen hareketi de denir. Dünyamız bu eksen hareketini yaparken Ekvator'da saatte 1670 kilometrelik bir hıza ulaşır.Kutuplara gittikçe azalan bu hız, kutup noktalarında 0’a iner. Bu nedenle Ekvator'dan kutuplara gidildikçe gündoğumu ve günbatımı uzar.Dünya’nın 24 saatte tamamladığı, kendi.. - Yazıya Git..

04 | Osmanlı Divan Üyeleri

Asil Üyeler : Padişah, Sadrazam, Kadıasker (Kazasker), Defterdar, Nişancı.Üyeler : Rumeli Beylerbeyi, Kaptan-ı Derya, Yeniçeri Ağası. (Üyedirler ama her zaman katılmazlar)Üye olmayan : Şeyhülislam (İhtiyaç olursa çağırılır üye değildir).Divanı-ı Hümayun (Özet) : Divana üç sınıf katılır.Bunlar; Seyfiye Sınıfı, İlmiye Sınıfı ve Kalemiye Sınıfı.Seyfiye Sınıfı : Sadrazam, Kubbealtı Vezirleri, Yeniçeri Ağası, Kaptanı-ı Derya.İlmiye Sınıfı : Kazaskerler, Şeyhülislam.Kalemiye Sınıfı : Nişancı, Defterdar, Reisülküttap.
Divan-ı.. - Yazıya Git..

05 | Osmanlıda Askeri Teşkilat

Osmanlıda Askeri Teşkilat : Osmanlı beylik iken ordusu aşiretin gönüllü gazileri olan Türkmenler, alp erenler ve gazilerden meydana geliyordu. Orhan Bey döneminde ilk düzenli yaya ve atlı birlikler kuruldu.”Yaya ve Müsellem” adı verilen bu askerlere savaş zamanlarında gündelik verilirdi. I. Murat döneminde “Kapıkulu Ocağı” kurulmuştur. 15. yüzyılda Osmanlı askeri teşkilatı kara ve deniz olmak üzere iki bölümden meydana gelmiştir.
A - KARA KUVVETLERİ1 - KAPIKULU ASKERLERİ I. Murat döneminde Yeniçeri Ocağı kurularak.. - Yazıya Git..

06 | Osmanlı devletinden ayrılan ilk balkan milleti kimdir

OSMANLI DEVLETİNDEN AYRILAN İLK BALKAN MİLLETİ.........................OLMUŞTUR - Soruya Git..

07 | Osmanlı devletinin haçlılarla yaptığı savaşlar

Osmanlı devletinin haçlılarla yaptığı savaşlar hangileridir ? - Soruya Git..

08 | Dünyadaki körfezler

Dünyadaki körfezler, kanallar ve boğazlar - Soruya Git..

09 | 1. Elden kaynaklara örnekler

1.elden kaynaklara örnek bulgulara denir tarihçenin kalan kısmına oluşan bulgulara denir - Soruya Git..

10 | Osmanlı devleti'nin sevr barış antlaşması'nı imzalamasının hızlan...

osmanlı devleti'nin sevr barış antlaşması'nı imzalamasının hızlandıran olay nedir - Soruya Git..
Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • zekeriya500
  zekeriya500
  Belirtmemiş
 • Kenan17
  Kenan17
  Belirtmemiş
 • Ragad
  Ragad
  Belirtmemiş
 • Mustaf Mohamed Abukar
  Mustaf Mohamed Abukar
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • beste
  beste
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • esoes
  esoes
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • Fatih Çam
  Fatih Çam
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×