Nedir.Org
 • 1
19446
2
Okunma
10
Cevap
1
Soru :

17. ve 18. yüzyılda yapılan ıslahatlar

17. ve 18. yüzyılda yapılan ıslahatlar
Bölüm: Tarih
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 hf. önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


162020-11-21 04:20:24 #
Cevap : 17. YÜZYIL ISLAHATLARI

II.OSMAN dönemi yenilikleri şunlardır:

 1.  II. Osman, saray dışından evlilik yaparak sarayı halka açmıştır.
 2.  Şeyhülislam’ın fetva vermek dışındaki yetkilerini elinden aldı. Böylece ilmiye sınıfının devlet işlerine karışması engellenmiştir.
 3.  Zamanın ihtiyaçlarına göre yeni kanunların yapılması planlanmıştır.
 4.  II. Osman Hotin Seferi’nde yeniçerilerin durumunu görünce Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmak istedi. Ancak, Genç Osman düşüncelerini zamansız açığa vurduğundan ve ıslahatlar sırasında kendisine yardımcı olacak tecrübeli devlet adamı olmadığından ıslahat planları gerçekleştirilememiştir.
 
IV. Murat dönemi yenilikleri şunlardır:
 1.  Yeniçeri ve sipahi zorbaları ortadan kaldırıldı. Bu durum İstanbul’da asayiş ve güvenliğin kurulmasını sağlamıştır.
 2.  Bütçe açığının saray masraflarının çokluğundan ve lüzumsuz hediye ve bahşişlerden kaynaklandığını görünce bunları azaltmaya çalışmıştır.
 3.  Mali yılın bütçesini önceden hazırlamıştır.
 4.  Divan üyeleri ve diğer yöneticilerden hazineye para aktarmıştır.
 5.  Hazineye borcu olan kişilerden bu borçları tahsil etmiştir.
 
Köprülü Mehmet Paşa dönemi yenilikleri şunlardır:
Memleketin iç durumunu ele aldı. Dini yönden fikir ayrılığına düşen İstanbul ulemasını değişik yerlere göndererek kargaşaya son vermiştir.
 1. Maliyeyi düzene sokan Köprülü Mehmet Paşa, Kuyucu Murat Paşa ve IV. Murat gibi baskı ve şiddet kullanmıştır. Onun ölümünden sonra, kendi tavsiyesiyle oğlu Fazıl Ahmet Paşa sadrazamlığa getirilmiştir.
 2. Ordu ve donanmayı ele aldı. Çanakkale Boğazı’nı ablukaya alan Venedik donanmasını buradan uzaklaştırıp, Venedik tarafından işgal edilen Limni, Bozcaada ve Gökçeada’yı geri alarak Akdeniz yolunu açmış ve Girit Adası’na yardım göndermiştir.
 3. Erdel Beyi Rakoçi ve Halep Valisi Abaza Hasan Paşa’nın isyanlarını bastırarak asayişi sağlamıştır.
 4. Tımarlar eskiden olduğu gibi savaşlarda yararlılık gösterenlere verilmiştir. Anadolu ve Rumeli’deki tımarlı sipahilerin gerçek mevcudunu öğrenmek için yoklamalar yapılmıştır. Haksızlık ve zorbalık yapan devlet memurları engellenerek kanun hakimiyeti kurulmaya çalışılmıştır.
 5. Devletin duraklamasının ve kötü gidişatın durdurulması için neler yapılması gerektiğine ilişkin devlet ileri gelenlerinden raporlar alınmıştır.
 6. XVII. yüzyılın önemli şahsiyetlerinden biri olan Koçi Bey, devletin Kanuni’den sonra düştüğü sıkıntıları, kurumların nasıl bozulduğunu anlattığı “Koçi Bey Risalesi” adlı raporunu IV. Murat’a takdim etmiştir.
 7. İran üzerine iki defa sefer düzenlendi. Bu seferler sırasında Anadolu’daki Celâliler ortadan kaldırılmış, emniyet ve güvenlik sağlanmıştır.
 8. Uyuşturucu maddelerin ve tütünün kullanımı, gece sokağa çıkılması yasaklanmıştır.
 
Tarhuncu Ahmet Paşa dönemi yenilikleri şunlardır:
 1. Tarhuncu Ahmet Paşa mali alanda ıslahatlar yaparak devletin gelir – gider dengesini sağlamaya çalışmıştır.
 2. Bazı illerin gelirinin iltizama verilmesini, dirlik sahiplerinin gelirlerinin bir kısmının da hazineye aktarılmasını sağlamıştır.
 3. Bütçe açığının saray masraflarının çokluğundan ve lüzumsuz hediye ve bahşişlerden kaynaklandığını görünce bunları azaltmaya çalışmıştır.
 4. Mali yılın bütçesini önceden hazırlamıştır.
 5. Divan üyeleri ve diğer yöneticilerden hazineye para aktarmıştır.
 6. Hazineye borcu olan kişilerden bu borçları tahsil etmiştir.
Sonuç olarak, 17. Yüzyıl Islahatları daha çok düşünce safhasında kalmış ve başarılı olamamıştır. Baskı ve şiddet ile otorite sağlanmaya çalışılmış fakat buda başarısız olmuştur. Sorun köküne inilmeyip çözüm getirilmediği için yüzeysel kalmıştır. Her gelen farklı ıslahatlar yaptığından süreklilik ve başarı sağlanamamıştır. Yapılan ıslahatlar maalesef sorunlara çözüm olamamış, duraklamayı engelleyememiş ve gerileme dönemine girilmiştir.

18. YÜZYIL ISLAHATLARI
 1.  İlk kez Avrupa’nın önemli merkezlerinde geçici elçilikler açıldı (Paris, Viyana, Moskova ve Lehistan). Osmanlı Devleti, elçilikleri kurmakla; Avrupa’daki teknik, bilimsel ve sosyal gelişmeleri takip etmeyi ve Avrupa devletlerinin politikalarını öğrenmeyi amaçlamıştır.
 2.  Said Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından ilk Türk matbaası kuruldu (1727). İbrahim Müteferrika’nın evinde kurulan bu ilk Osmanlı matbaasında dini kitaplar hariç tarih, coğrafya ve edebiyata ait bazı kitaplar basılmıştır. Matbaada basılan ilk eser Vankulu Lügati adlı sözlüktür.
 3.  Osmanlı Devleti’nde binlerce insan hattatlık yaparak geçimlerini sağlıyordu. Bu insanları mağdur etmemek amacıyla devlet önceleri matbaada dini kitapların basımını yasaklamıştır.
 4.  Yeniçerilerden oluşturulan bir itfaiye örgütü kurulmuştur (Tulumbacılar).
 5.  Yalova’da bir kağıt imalathanesi kurulmuştur.
 6.  İstanbul’da bir kumaş ve çini imalathanesi açılmıştır.
 7.  İlk defa çiçek hastalığı için aşı bulunmuştur.
 8.  Kütüphaneler açılmıştır (En önemlileri Enderun ve Yeni Cami kütüphaneleridir).
 9.  Askeri alanda esaslı bir ıslahat görülmemiş, sınırlarda bazı kaleler ve istihkamlar yaptırılmıştır. Ayrıca İstanbul surları onarılmıştır.
 10.  Doğu klâsiklerinden bazı eserler Türkçeye tercüme edilmiştir.
 11.  Resim, minyatür, edebiyat ve az da olsa bilim alanında gelişmeler gözlenmiştir.
 12.  Avrupa’dan Rokoko ve Barok tarzı mimari örnek alınarak çeşitli eserler yapılmıştır.
 13.  Osmanlı mimarisinin Avrupa mimarisinin etkisinde kalması sonucunda sivil mimari ön plana çıkmıştır.
 14.  Osmanlı Devleti bu dönemde sadece Doğu’da İran’la savaşmıştır.
 15.  Lâle Devri Patrona Halil İsyanı ile sona ermiştir.
I. Mahmut dönemi yenilikleri şunlardır:
l. Mahmut orduya düzen vermenin ve Avrupa orduları gibi savaşa hazırlanmanın lüzumunu anlamış ve bu işi Fransız asıllı Humbaracı Ahmet Paşa’ya (Kont dö Boneval) vermiştir.
 
Ahmet Paşa dönemi yenilikleri şunlardır:
 1.  Osmanlı ordusundaki Humbaracı ve Topçu sınıfını ıslah etmiştir.
 2.  Ordunun ıslahı için raporlar hazırlamıştır.
 3.  Subay yetiştirmek amacıyla Kara Mühendishanesi’ni kurmuştur (1734). Böylece Avrupa tarzında ilk teknik okul açılmıştır.
 4.  Emrindeki kıtaları Avrupa ordularının düzenine göre örgütlemiş, bölük, tabur ve alay örgütlerini oluşturmuştur.
III. Mustafa dönemi yenilikleri şunlardır:
Bu dönemin ıslahatlarını Sadrazam Koca Ragıp Paşa ve Baron dö Tot yapmıştır:
 1.  III. Mustafa lüzumsuz masrafları keserek maliyede ıslahat yaptı. İlk defa bu dönemde iç borçlanma sistemi (esham) uygulanmıştır.
 2.  Fransızca’dan matematik ve astronomiyle ilgili kitaplar tercüme edilmiştir.
 3.  Fransa’dan getirilen Baron dö Tot topçu ve istihkam askerlerini ıslah etmiştir.
 4.  Sürat Topçu Ocağı kuruldu. Bu ocak Avrupa tarzında yetiştirilmiştir.
 5.  Tophane ıslah edilmiştir.
 6.  Deniz subayı yetiştirmek amacıyla Deniz Mühendishanesi kurulmuştur.
 7.  Çeşme faciasından sonra tersane ıslah edilerek yeni bir donanma kurulmuştur.
 
I. Abdülhamit dönemi yenilikleri şunlardır:
 
Devrin ileri gelen ıslahatçı devlet adamları Halil Hamit Paşa ve Cezayirli Hasan Paşa’dır.
 1. Halil Hamit Paşa, Sürat Topçu Ocağı’nı genişleterek mevcudunu artırmıştır.
 2. İstihkam Okulu açıldı. Lağımcı ve Humbaracı ocaklarının gelişmesi sağlandı. Kara ve deniz kuvvetlerini ıslah etmek için Avrupa’dan çok sayıda mühendis ve uzman getirilmiştir.
 3. Yeniçerilerin sayımı yapıldı. Tımar sisteminde düzenlemeye gidildi. Ulufe alım satımı yasaklandı. Halil Hamit Paşa maliyeyi düzeltmek için çalışmalar yaptı. Ancak başarılı olamadı.
 
III. Selim dönemi yenilikleri şunlardır:
 1. III. Selim döneminde yapılan ıslahatlara Nizam-ı Cedit adı verilmiştir. Bu dönem ıslahatlarının ağırlık merkezini askeri ıslahatlar oluşturmuştur.
 2. Nizam-ı Cedit Ordusu kuruldu. Bu ordu yeniçerilerden seçilen ve Anadolu’dan getirilen askerlerden kurulmuştur. Avrupa tarzında eğitilen bu ordu ilk askeri başarısını Akka’da Fransızlara karşı kazanmıştır. Ordunun giderleri yeni kurulan İrad-ı Cedit hazinesi tarafından karşılanmıştır.
 3. III. Selim donanmaya önem vermiş ve tersaneyi ıslah etmiştir.
 4. Mühendishane-i Berr-i Hümayun (Kara Mühendishanesi) ve Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (Deniz Mühendishanesi) adıyla okullar genişletilmiştir.
 5. Avrupa’daki gelişmeleri takip etmek ve Osmanlı Devleti hakkındaki düşüncelerini öğrenmek amacıyla Avrupa’nın önemli merkezlerinde sürekli elçilikler kurulmuş, Paris, Londra, Viyana ve Berlin’e elçiler gönderilmiştir.
 6. Ülke parasının değerini korumak için yerli malı özendirilmiştir.
 7. Resmi devlet matbaası kurulmuştur.
 8. İlmiye sınıfının ıslahı için çalışıldı. Yeni kitaplar tercüme edilmiş ve Fransızca devletin ilk resmi yabancı dili haline getirilmiştir.
 9. III. Selim tarafından yapılmak istenen ıslahatlar; yeniçerilerin tepkisi, devlet adamlarının lüks ve israfa dalmaları, İrad-ı Cedit hazinesi için konulan vergilerin toplumda meydana getirdiği huzursuzluk ve yabancı elçilerin aleyhte propaganda yapmaları gibi nedenlerden dolayı başarılı olamamıştır.
 10. Kabakçı Mustafa İsyanı’yla III. Selim öldürülmüş (1807) ve Nizam-ı Cedit ıslahatları ortada kalmıştır.

Sonuç olarak, 18.yüzyıl ıslahatları 17.yüzyıl ıslahatlarına göre daha esaslı ıslahatlar yapılmıştır. Ancak, ıslahatlarla amaçlanan hedefler gerçekleştirilememiş ve devlet çöküntüden kurtarılamamıştır. Islahatlar padişah ve devlet adamları tarafından yapılmış, halkın ıslahatlar konusunda bir isteği ve desteği olmamıştır. Savaşların yenilgiyle sonuçlanması ve toprak kayıplarının devam etmesi, ıslahatların askeri alanda yapılmasına neden olmuştur.  Islahatlar, gösterilen tepkiler yüzünden (özellikle yeniçerilerin) devamlı olmamıştır.

0 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | 18. Yüzyıl Islahatları

18. yy ISLAHATLARI (GERİLEME DÖNEMİ) ( 1699-1792)
PADİŞAHLARI
III.AHMET 1703-1730I.MAHMUT 1730-1754III.OSMAN 1754-1757III.MUSTAFA 1757-1774I.ABDULHAMİT 1774-1789III.SELİM 1789-1807Lale Devri (1718 - 1730)
Pasarofça Antlaşması ile batının üstünlüğünü kabul edildi.. lale devri pasarofça ile başlar 1730'da Patrona Halil isyanına kadar sürer bu dönem bir zevk ve eğlence dönemi olarak bilinmekle birlikte önemli yeniliklerin yapıldığı bir dönem oldu.Lale Devri’nde;Avrupanın üstünlüğü kabul edildi ilk kez fransada pariste geçici elçilik.. - Yazıya Git..

02 | 18. Yüzyıl Felsefesi

17.yy durulma dönemiydi. 18.yy ise yeniden hareketliliğin yaşandığı aydınlanma dönemidir. Bu dönemde insan kendi aklıyla dine ve geleneklere bağlı kalmadan kendi hayatını aydınlatmaya çalışmıştır. Bu anlayış aslında Rönesans’ta başlamıştır. Fakat 17.yy’da duraklamaya uğramış ve bu yüzyılda bu anlayış doruk noktasına ulaşmıştır.Aydınlanma ile insan, kendi aklı ile düştüğü bu durumdan yine kendi aklı ile kurtulacaktır. Aydınlanma felsefesi metafizik konularla şiddetle savaşır. Bu dönemde akla aşırı bir güven beslenerek,.. - Yazıya Git..

03 | 17. yy ıslahatları

17.yy OSMANLI ISLAHATLARI ( DURAKLAMA DÖNEMİ) (1579-1699)İÇ NEDENLER
Devlet teşkilatındaki ve yönetici kadrosundaki bozulmalar
Adam kayırmaların artması (neopotizm)
Savaşların uzun sürmesi sonucu ekonominin ve ordu düzenin bozulması
İltizam sisteminin ve tımar sisteminin bozulması
Medreselerin bozulması(beşik ulemalığı-alimin oğlu da alimdir)

DIŞ NEDENLER
Devletin doğal sınırlara ulaşmış olması (okyanuslara ve aşılmaz dağlara sınırının olması)
Avrupadaki yenilikleri takip edememesi (reform.. - Yazıya Git..

04 | 17. Yüzyıl Felsefesi

A- 17.YY. FELSEFESİ 17. YY. FELSEFESİ İLE RÖNESANS FELSEFESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 1- 17.yy. dönemi bir durulma dönemidir. Rönesans ile antikçağın eserleri yeniden incelenerek bir uyanış devresi olmuştu ve felsefede çok çeşitlilik vardı.
2- 17.yy. Rönesans’ın elde ettiği sonuçları derleyip düzenleyen, bunlarla birliği olan yeni bir dünya görüşü sunmaya çalışan yüzyıldır. Rönesans ise ortaçağdan yeniçağa ulaştıran geçitti.
3- 17.yy. felsefesi formüllerinde tam bir sağlamlığa ulaşıldığı yüzyıldır. Rönesans’ta.. - Yazıya Git..

05 | 17. YY. Felsefesi ile 18.YY. Felsefesi Karşılaştırması

17.yy durulma dönemiydi. 18.yy ise yeniden hareketliliğin yaşandığı aydınlanma dönemidir. Bu dönemde insan kendi aklıyla dine ve geleneklere bağlı kalmadan kendi hayatını aydınlatmaya çalışmıştır. Bu anlayış aslında Rönesans’ta başlamıştır. Fakat 17.yy’da duraklamaya uğramış ve bu yüzyılda bu anlayış doruk noktasına ulaşmıştır.

Aydınlanma ile insan, kendi aklı ile düştüğü bu durumdan yine kendi aklı ile kurtulacaktır. Aydınlanma felsefesi metafizik konularla şiddetle savaşır. Bu dönemde akla aşırı bir güven.. - Yazıya Git..

06 | 18.yüzyıl ıslahatlarının başarısız olmasının nedenleri nelerdir?...

18.yüzyıl ıslahatlarının başarısız olmasının nedenleri nelerdir? - Soruya Git..

07 | 18. yüzyılda yapılan haberleşme ıslahatları

18.yuzyilda yapilan haberlesme islahatlari nelerdir? - Soruya Git..

08 | 18.yüzyıl ıslahatlarının en önemli özellikleri nelerdir?

18.yüzyıl ıslahatlarının en önemli özellikleri nelerdir? - Soruya Git..

09 | 18. yüzyıl ıslahatları

18 inci yüzyıl ıslahatları - Soruya Git..

10 | 18.yy ekonomide neden ücret fiyatlar esnektir

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..


Benzer Sorular
İlgili Aramalar
 1. 17. ve 18. yüzyılda yapılan ıslahatlar
 2. 17. ve 18. yüzyılda yapılan yenilikler
 3. 17. ve 18. yüzyıl ıslahatları
 4. 17 ve 18 yy ıslahatları karşılaştırılması
 5. 17 ve 18 yy ıslahatları ile ilgili soruları
 6. 17. ve 18. yüzyıl ıslahatlarının farkları
 7. 17 ve 18 yy ıslahatları pdf
 8. 17. ve 18. yüzyıl ıslahatları ile ilgili soruları
 9. 17 ve 18 yüzyıl ıslahatları özet
 10. 17. ve 18. yüzyılda osmanlı devletinde yapılan yenilikler
Tarih Bölümü Yeni SorularGeri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Berk Eren Baygeldi
  Berk Eren Baygeldi
  Belirtmemiş
 • Ask4746
  Ask4746
  Belirtmemiş
 • Yüksel Özcan
  Yüksel Özcan
  Belirtmemiş
 • Dadal Oğlu
  Dadal Oğlu
  Belirtmemiş
 • Eyup Vural
  Eyup Vural
  Belirtmemiş
 • Dilerya urek
  Dilerya urek
  Belirtmemiş
 • ali70
  ali70
  Belirtmemiş
 • Selime 01
  Selime 01
  Belirtmemiş
 • kocakemirberat
  kocakemirberat
  Belirtmemiş
 • Muz
  Muz
  Belirtmemiş
 • Dillen
  Dillen
  Belirtmemiş
 • Lukladı
  Lukladı
  Belirtmemiş
 • Nilay Güçel
  Nilay Güçel
  Belirtmemiş
 • cxollive
  cxollive
  Belirtmemiş
 • Ertuğrul Köseri
  Ertuğrul Köseri
  Belirtmemiş
 • Derya Alieva
  Derya Alieva
  Belirtmemiş
 • jeuei aydınoğlu
  jeuei aydınoğlu
  Belirtmemiş
 • kardelen cik
  kardelen cik
  Belirtmemiş
 • dkn clk
  dkn clk
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • zy01ADANA
  zy01ADANA
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Süleyman Geyik
  Süleyman Geyik
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×