Nedir.Org
Soru Tara Cevapla Giriş


Cevap Ara?

14.756.348 den fazla soru içinde arama yap.

Sorunu Tarat
Kitaptan resmini çek hemen cevaplansın.

9.sınıf mesleki gelişim atölyesi kitabı cevapları evvel cevap

9.sınıf mesleki gelişim atölyesi kitabı cevapları evvel cevap sorusunun cevabı nedir?

Bu soruya 3 cevap yazıldı. Cevap İçin Alta Doğru İlerleyin.
Şikayet Et Bu soruya 39 yorum yazıldı.
6 ay önce S Sayfa 141
6 ay önce E Syf 164
6 ay önce N Sayfa 104
6 ay önce M 78 cevap
7 ay önce A 122
7 ay önce S 73
7 ay önce L Sayfa 92
7 ay önce G Sayfa 154
7 ay önce O Sayfa 274
7 ay önce Y 139

İşte Cevaplar


Zeus

  • 2021-10-27 05:22:15

Cevap :

MESLEKİ GELİŞİM MESLEK AHLAKI VE AHİLİK MODÜL SORULARI VE CEVAPLARI

1. Aşağıdakilerden hangisi meslek seçimini belirleyen unsurlardan biri değildir?
A) Toplumsal değerler B) Çevre ve aile C) Hukuk kuralları D) Eğitim

2. Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel kavramlarından biri değildir?
A) Vicdan B) İyi/kötü kavramları C) Ahlaki bildiri D) Erdem/fazilet

3. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ahlak kurallarından biridir?
A) Yalan söylememek. B) Kin duymamak. C) Riyakâr (ikiyüzlü) olmak D) Sırada öne geçmemek

4. İrade ile iyi ve kötü davranışlardan birini seçme gücüne ne denir?
A) Ahlaki eylem B) Özgürlük C) Vicdan D) Erdem

5. Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaka uygun bir davranışlardan değildir?
A) Çıkarlarına göre davranmak B) Anneye babaya hürmet etmek C) Otobüste büyüklere yer vermek
D) Hasta ziyaretinde bulunmak

6. Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakı ilkelerindendir?
A) Mesleğe bağlı olmak B) İşe bağlı olmak. C) Mesleki anlamda yetersiz olmak D) Kişiye göre davranmak.

7. Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakına uygun davranmanın meslek erbabına katkılarındandır?
A) İş ortamında saygınlık kazanmak B) İş ortamındaki güvenilir olmak
C) İş hayatında iyi bir imaja sahip olmak D) Hepsi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8 Mesleki değerlerimiz açısından geçmiş ve günümüz meslek erbabı profili arasındaki farkın en önemli sebebi nedir?
A) Tüketimin azalması B) Ahlaki ilkelerin yitirilmesi C) Meslek erbabının niteliğinin artması D) Paranın önem kazanması

9. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarını ahlak kurallarından ayıran bir özelliktir?
A) İlahi kaynaklı olması B) Toplumsal olması C) Sözlü olması D) Kanuni yaptırım içermesi

10. Aşağıdakilerden hangisi meslek ile iş kavramları arasındaki farklardan biri değildir?
A) Meslek eğitim gerektirirken iş eğitim gerektirmez. B) Mesleği olan herkesin işi de olur. C) İş, sadece belli bir alanda yapılır. D) İş, benzer etkinlikler grubudur

Cevap Anahtarı:

1 C-2 C-3 D-4 B-5 A-6 A-7 D-8 B-9 D-10 C

Öğrenme Faaliyetİ 2

1. Aşağıdakilerden hangisi Türk toplumundaki meslek kuruluşlarından biri değildir?
A) Ahilik Teşkilatı B) Lonca Teşkilatı C) Esnaf ve Sanatkârlar Odası D) Yıldız Teşkilatı

2. Aşağıdakilerden hangisi “söz söylemekle ilgili edeplerden” biri değildir?
A) El kol hareketleriyle bir şey ifade etmemek B) Sert konuşmamak C) Sen, ben değil de biz olarak hitap etmek D) Çıkarken yukarı bakmamak

3. Aşağıdakilerden hangisi ahi törenlerinden biri değildir?
A) Yiğitbaşlık töreni B) Yol Sahibi Olma töreni C) Yol Kardeşliği töreni D) Şed Kuşanma töreni

4. Aşağıdakilerden hangisi Ahilikte eğitim sisteminin özelliklerinden biridir?
A) Derslerin yetkili kişiler tarafından verilmesi esastır. B) İş başı eğitimiyle iş dışı eğitim bağımsızdır. C) Eğitimin süresi sınırlıdır. D) Eğitim ücretlidir.

5. Aşağıdakilerden hangisi Ahilik kültürünün oluşmasında en önemli payı içerir?
A) Eleman eksikliği B) Ahlaklı ve nitelikli personel ihtiyacı C) Kazancın önemi D) Dini temeller

6) Aşağıdakilerden hangisi Ahilerin toplandığı, büyük kutlamaların yapıldığı ve değişik törenlerin gerçekleştiği yere verilen isimdir?
A) Ahilik dergâhı B) Ahilik odası C) Ahi törenleri D) Ahi zaviyeleri

7) Aşağıdakilerden hangisi kökeni Ahilik teşkilatına dayanan günümüz kurumlarından biri değildir?
A) Bağ – Kur B) Esnaf Kefalet Kooperatifleri C) Halk Bankası D) Barolar Birliği

8) Aşağıdakilerden sözlerden/hadislerden hangisi ahi zaviyelerinde görgü kuralları dersleri verilirken esas alınmıştır?
A) “Nefs terbiyesi ders terbiyesinden hayırlıdır.” B) “Eline, diline beline sahip ol. Kalbini kapını, alnını tut. C) “Her insanın kıymeti ahlakının güzelliği kadardır.” D) “Sizin en hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır. ”

9) Aşağıdakilerden hangisi Ahilik eğitim sisteminde yer almaz?
A) Eğitim, ömür boyu süren bir süreçtir. B) İş başında yapılan eğitim, iş dışında yapılan eğitimle bütünleşir C) Yaygın eğitim amaçlanmıştır. D) Derslerin yetkili kişiler tarafından verilmesi esastır.

10) Aşağıdakilerden hangisi Ahi Birliklerindeki ‘Dâhililer’ grubundandır?
A) Emekliler B) Düşkünler C) Hastalar D) Çıraklar

11) Aşağıdakilerden hangisi Ahilik sisteminin günümüze yansımasıyla oluşmuş bir kurum değildir?
A) Türk Standartları Enstitüsü B) Türk Tarih Kurumu C) Tüketiciyi Koruma Kanunu D) Toplam Kalite Yönetimi

12) Ahiliğin bir sivil toplum kuruluşu olması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilidir?
A) İnsan Hakları B) Adalet C) Demokrasi D) Sevgi

13) Aşağıdakilerden hangisi Ahiliğin kişisel gelişimine katkılarından biri değildir? A) Sabırlı olma B) Güler yüzlü olma C) Emeğin kutsallığı D) Öfkelenmeme

14) Ahi birliklerinin uzlaştırıcılık faaliyetleri Ahiliğin hangi fonksiyonunu göstermektedir?
A) Siyasi fonksiyon B) Sosyal fonksiyon C) Ekonomik fonksiyon D) Eğitim fonksiyonu

15) Aşağıdakilerden hangisi Ahi birliklerinin etkinliğini kaybetmesinin nedenlerinde biri değildir?
A) Siyasal zayıflama B) Kaliteden ödün vermeme C) Kapitülasyonlar D) Sermaye birikiminin yetersizliği

16) Osmanlı döneminde Esnaf Birliklerinin manevi merkezi neresiydi?
A) Kayseri B) Nevşehir C) Kırşehir D) Yozgat

17) Hz. Muhammed (SAV) Ahilik geleneğinde hangi mesleğin piri olarak kabul edilir?
A) Terzi B) Tüccar C) Demirci D) Çiftçi

1-D, 2-D, 3-A, 4-A, 5-B, 6-D, 7-D, 8-A, 9-C, 10-D, 11-B, 12-C, 13-C, 14-A, 15-B, 16-C, 17-B

B. Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.
1. Ahilik ….. yy da Anadolu’da kurulmuş bir meslek teşkilatıdır. (13)
2. Ahiliğin kuralları ….…………….. adlı eserde yazılı olarak belirtilmiştir.  Fütüvvetname
3. Ahilik Osmanlı Döneminde ………. adı altında varlığını sürdürmüştür. Lonca
4. Ahilik ……’ü aşkın kuralla iş ve sosyal hayatı düzenlemeye çalışan bir teşkilattır.  700
5. Ahinin gözünün ……… ve ……….. olmasını gerektiren kurallar vardır. açık-kapalı
6. Bir ahinin usta olabilmesi için ustasından ………. alması gerekir. İcazet
7. Ahilikte “yol atası ve yol kardeşliği, yol sahibi olma ve …….. kuşanma “törenleri vardı. Şed
8. Ahiliğin kurucusu olan ……. ………… 1205 yılında ……………’de Ahilik Teşkilatını kurmuştur. Ahi EvranKırşehir

1. Bir sosyal grup veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları kabul edilen ortak düşünce, amaç, temel ahlaki ilkelere ne denir?
A) Davranış B) Değer C) Prensip D) Hedef

2. Aşağıdakilerden hangisi millî manevi ve insani değerlerimizden değildir?
A) Dil sevgisi B) Kültüre ve tarihe bağlılık C) Aile birliği D) Mülk sevgisi

3. Aşağıdakilerden hangisi kültür kavramının manevi değerleri arasında yer alır?
A) Sanat eserleri B) Camiler C) Kervansaraylar D) Gelenekler

4. Aşağıdakilerden hangisi Ahiliğin sosyal ve ekonomik hayata katkılarından biri değildir?
A) Kaliteli üretim yapma B) Can ve mal ortaklığı C) Sınırsız üretim D) Millî ekonomiye destek

5. Aşağıdakilerden hangisi Ahilik kurumunda kalite mal üretmeyene verilen cezalardan değildir?
A) Gönül küskünlüğü cezası B) Yolsuzluk cezası C) Pabucu dama atılma cezası D) Hapis cezası

6. Aşağıdaki özelliklerden hangisi ailenin toplumsal ve sosyolojik bir yapı olduğu göstermez?
A) Aile, duygusal bir temele dayanır. B) Aile, kültürel ve toplumsal kodları taşır.
C) Aile, toplumsal yapının temelidir. D) Aile, çocuğun ilk ve en önemli toplumsallaşma yeridir

7. Aşağıdakilerden hangisi toplumları millet yapan ortak değerlerden değildir?
A) Vatan sevgisi  B) Fikir birliği C) Bayrak sevgisi D) Örf ve adetler

8. Aşağıdakilerden hangisi Ahi birliklerinde dayanışma örneğidir?
A) Sadaka kutuları B) Emekli sandıkları C) Orta sandıkları D) Zekât sandıkları

9. Aşağıdakilerden hangisi Ahi teşkilatında kullanılan ‘Pusula Yöntemi’nin günümüzdeki karşılığıdır?
A) Çek veya senet  B) Poliçe  C) Nakit  D) Repo

10. Ahilik, emek ile sermaye arasında iyi ilişkiler kurarak aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istemiştir?
A) Emeğe saygı  B) Sosyal adalet C) Özgüven D) İtibar

1-B 2-D 3-D  4-C  5-D  6-A  7-B  8-C  9-A  10-B

A. Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1. ( ) Ahlaklılık dini ve toplumsal kökleri olan ama kaynağını öncelikle akıldan alan iyi ve doğru davranışlar bütünüdür.
2. ( ) Değerler toplumdan topluma değişiklik göstermez.
3. ( ) Kalkınma ile toplumun değerleri arasında çok yakın bir ilişki vardır.
4. ( ) Ahilik; toplumun huzur, refah ve bütünlüğünü sağlamak için ticari, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi faaliyetlerde bulunan, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı esas alan bir kurumdur.
5. ( ) Din, bir milletin tarih boyunca geçirdiği yaşantılar sonucunda oluşturduğu maddi ve manevi birikimdir.
6. ( ) Ahiliğin temel amaçlarından biri kişiyi eğitip, üretici ve topluma yararlı hâle getirmektir.
7. ( ) Meslek sahibi olmayan kişiler de Ahilik Teşkilatına katılabilir.
8. ( ) Ahi birlikleri esnafın sadece mesleki problemleriyle değil, tüm sorunlarıyla yakından ilgilenir, yardımcı olurdu.
9. ( ) Ahilikte standart dışı mal ve hizmet üreten esnafa verilen en hafif ceza “Gönül Küskünlüğü” dür.
10. ( ) Ahilik teşkilatında ustaların çok sayıda çırak yetiştirmesi amaçlanmıştır.

1-DOĞRU ,2-YANLIŞ, 3-DOĞRU, 4-DOĞRU, 5-YANLIŞ, 6-DOĞRU, 7-YANLIŞ, 8-DOĞRU, 9-DOĞRU, 10-YANLIŞ

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MODÜL SORULARI VE CEVAPLARI

1. Çalışanların iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ne denir?

A) İş sağlığı ve güvenliği   B) İş C) Satış ve pazarlama     D) Çalışan E) İmalat

2. Aşağıdakilerden hangisi el aletlerinden kaynaklanan risklerden değildir?
A) İşitme kaybı B) El-kol titreşimi  C) Asit buharına maruziyet    D) El-kol yaralanması   E) Bel ağrısı

3. Öğrenci Ahmet, boya atölyesinde boya yaparken -kişisel koruyucu donanım kullanmadığı için bir süre sonra nefes almakta zorlanmış ve hastalanmıştır. Ahmet bu işi yaparken hangi iş sağlığı ve güvenliği kuralını yerine getirmemiştir?
A) Gözlük takmamıştır. B) Eldiven giymemiştir. C) Maske takmamıştır.    D) Baret takmamıştır.    E) İş elbisesi giymemiştir.

4. Öğrenci Kemal, atölyede iş yaparken tezgâh üzerinde duran iş parçasını ayağının üzerine düşürmüş ve parmaklarını yaralamıştır. Kemal bu işi yaparken hangi iş sağlığı ve güvenliği kuralını yerine getirmemiştir?
A) Ayakkabı giymemiştir.             B) İş elbisesi giymemiştir. C) Baret takmamıştır.    D) Koruyucu ayakkabı giymemiştir.  E) Gözlük takmamıştır.

5. Aşağıdakilerden hangisi binalarda iş güvenliğini tehdit edici unsurlardan değildir?
A) Sıhhi tesisatlar    B) Elektrik tesisatları   C) Isıtma tesisatları   D) Peyzaj düzenlemesi E) Havalandırma tesisatları

6. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin başlıca amaçlarından değildir?
A) İş yerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza indirmek,
B) Çalışanların sağlığını fiziksel, ruhsal ve tıbbi açıdan korumak ve geliştirmek,
C) İş yerinde üretimi artırmak D) Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmaktır.
E) Çalışanları çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden korumak

7. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde karşılaşılan sağlık ve güvenlikle ilgili risklerden değildir?
A) Fiziksel riskler        B) Kimyasal riskler    C) Biyolojik riskler     D) Ergonomik riskler    E) İşyerinin iflas etme riski

8. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanım değildir?
A) Toz maskesi             B) Kaynakçı gözlüğü  C) Ağır iş eldiveni D) Saç tokası   E) Kulak tıkacı

9. Aşağıdakilerden hangisi atölyelerde tezgâh ve cihazlarla çalışırken yapılmaması gereken bir davranıştır?
A) Tezgâh çalıştırılmadan önce onun nasıl durdurulacağı bilinmelidir.
B) Yağ seviyesi tezgâh çalıştırılmadan önce kontrol edilmelidir.
C) Tezgâhın çalışması ve özellikleri tam olarak öğrenilinceye kadar o tezgâhta bağımsız çalışılmalıdır.
D) Tezgâh çalıştırılmadan önce tezgâhın dönüş yönü mutlaka kontrol edilmelidir.
E) Tezgâh üzerinde yıpranmış ve hasara uğramış somun, cıvata vb. parçalar varsa yenileriyle değiştirilmelidir.

Cevap Anahtarı:1 A 2 C 3 C 4 D 5 D 6 C, 7 E, 8 D, 9 C

Öğrenme Faaliyeti 2

1. “Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıklara …………. denir.” Cümlesinde geçen boşluğa en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meslek hastalığı   B) Sigortalılık    C) Çalışan sağlığı  D) İş güvenliği   E) İş kazası

2. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına neden olan fiziksel risk etkenlerinden biri değildir?
A) Çözücüler   B) Yüksek ve alçak basınçta çalışma   C) Soğuk ve sıcakta çalışma  D) Tozlar    E) Radyasyon

3. Öğrenci Mustafa, iş yeri hekimine giderek meslek hastalıklarından korunmada hangi yöntemlerden faydalanabileceğini sorar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iş yeri hekiminin Mustafa’ya önereceği meslek hastalıklarından korunma yöntemlerinden biri değildir?
A) Çalışanların eğitimi   B) Havalandırma C) Kişisel koruyucu donanım kullanımı D) Gezinme  E) Periyodik sağlık muayenesi

4. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığına yol açan etkenlerden değildir?
A) Kimyasal etkenler B) Fiziksel etkenler   C) Biyolojik etkenler D) Matematiksel etkenler    E) Psikolojik etkenler

5. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına yol açan kimyasal kaynaklı etkenlerden değildir?
A) Ağır metaller    B) Radyasyon   C) Gazlar   D) Çözücüler   E) Hiçbiri

Cevap Anahtarı: 1 A, 2 A, 3 D, 4 D, 5 B

Öğrenme Faaliyeti 3

1. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarına neden olan tehlikeli davranışlardan değildir?
A) Gereksiz risk alma B) İzinsiz çalışma C) İşyerinde şakalaşma D) Uygun olmayan iş organizasyonu
E) Uygun olmayan iş ekipmanı kullanma

2. Aşağıdakilerden hangisi iş kazasına neden olan dolaylı maliyetlerden değildir?
A) İş günü kaybı   B) Tıbbı maliyetler  C) Mahkeme masrafları   D) Sipariş kayıpları  E) Verimin düşmesinin maliyeti

3. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarını meydana getiren nedenlerin birinci sırasında yer almaktadır?
A) Tehlikeli davranış   B) Tecrübesizlik  C) Fiziksel güç yetersizliği  D) Nedeni bulunamayan sebepler E) Hastalık

4. İş kazalarının % kaçı önlenebilir kazalardır?
A) % 98   B) % 2   C) % 60    D) % 30   E) % 45

5. Bir yanma olayının oluşabilmesi için aşağıdakilerden hangilerinin bir arada olması gerekir?
A) Yanıcı madde, oksijen,ısı    B) Oksijen, hava, ateş   C) Sıcaklık, ateş, kibrit   D) Hava, yakacak, su   E) Köpük, ısı, karbondioksit

6. Aşağıdakilerden hangisi kimyevi yangın söndürücü maddelerden biridir?
A) Su   B) Köpük   C) Kuru kimyevi toz   D) Hava   E) Tahta

7. Aşağıdakilerden hangisi ev ve iş yerlerinde yangına karşı alınacak güvenlik  önlemlerinden biri değildir?
A) Bacalar devamlı temizlenmelidir.  B) Elektrik tesisatlarının uygun aralıklarla bakımı yapılmalıdır.
C) Yanıcı maddeler uygun koşullarda saklanmalıdır. D) Ev ve iş yerleri havalandırılmalıdır.
E) İtfaiyeye telefon edilmelidir.

8. Aşağıdakilerden hangisinin yangınla karşılaşıldığında yapılmaması gerekir?
A) Hemen yangın yerinden kaçılır.   B) İtfaiyeye telefon edilir. C) Yangın çevredekilere duyurulur.
D) Kaçış amacıyla asansör kullanılır. E) Yanıcı maddeler ortamdan uzaklaştırılır.

9. Aşağıdakilerden hangisi iş yerinde karşılaşılabilecek acil durumlardan biri değildir?
A) Yangın   B) Gıda zehirlenmesi   C) Sabotaj   D) Patlama   E) Grev

Cevaplar: 1 D, 2 B, 3 A, 4 A, 5 A, 6 C, 7 E, 8 D, 9 E

Öğrenme Faaliyeti 3

1. Öğrenci Hasan, iş yerinde iş kazası geçirmiştir. İşyeri hekimi, Hasan’a ilk müdahaleyi yaparken ekip başı aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Kazayı soruşturmalıdır.   B) Kazayı derhâl işverene bildirmelidir.  C) Kazayı SGK’ye bildirmelidir. D) Ambulans çağırmalıdır.
E) Tazminat ödemelidir.

2. Meydana gelen iş kazasını işveren SGK’ye en geç kaç gün içinde bildirmelidir?
A) 7 gün içinde bildirmelidir.   B) 3 gün içinde bildirmelidir.  C) 2 gün içinde bildirmelidir.   D) 5 gün içinde bildirmelidir.
E) 10 gün içinde bildirmelidir.

3. Aşağıdakilerden hangisi iş kazası sonunda çalışana maddi yardım gerektiren başlıca ödeme şekillerinden biri değildir?
A) İlaç gideri  B) Tedavi giderlerini ödeme   C) Çalışılmayan süre için ücret D) İzin vermek  E) Tazminat ödemesi

4. İşverenin iş kazalarının sonuçlarına ilişkin yükümlülükleri hangi Kanun kapsamındadır?
A) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu   B) Karayolları Trafik Kanunu
C) Çocuk Koruma Kanunu   D) Tarım Sigortaları Kanunu   E) Adli Sicil Kanunu

5. Aşağıdakilerden hangisi kaza raporlarının yararlarından biri değildir?
A) Çalışanların sosyal haklarının korunmasını sağlar.
B) Oluşan kazalarla ilgili gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
C) Kaza yinelenme oranının azaltılmasını sağlar.
D) Aynı türden oluşabilecek kazalara karşı çalışanların eğitilmesini sağlar.
E) Çalışanların kazalardaki haklılığının ispat edilmesini sağlar.

Cevap Anahtaı: 1 B, 2 B, 3 D, 4 A, 5 E

Modül Değerlendirme

1. Bütün mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, ruhsal ve bedensel olarak en üst düzeyde sürdürmek, çalışma koşullarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hâle getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve çalışanın birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş olan multidisipliner bilim dalının adı  aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mobing   B) İş sağlığı ve güvenliği  C) Çalışan nörolojisi   D) İş yeri sağlığı   E) İş patolojisi

2. İsmail, iş yerinde çalışırken kafasına sivri bir cisim düşmüş ve iş kazası geçirmiştir. Bu tür kazaların   olmaması için İsmail’in hangi kişisel koruyucu donanımı kullanması gerekir?
A) Baret   B) Eldiven  C) Koruyucu gözlük D) İş elbisesi    E) Kulak koruyucu

3. Binaların havalandırma tesisatları iyi çalışmaz ve yüksek sıcaklık söz konusu olursa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
A) Nabız yükselir.    B) Terleme artar.  C) Dikkat azalır.    D) Verimlilik artar.   E) Baş dönmesi yaşanır.

4. Öğrencilere işsağlığı ve güvenliği konularını anlatan öğretmen, meslek hastalıklarının sınıflandırılması konusunu anlatırken aşağıdakilerden hangisini saymamalıdır?
A) Kimyasal etken kaynaklı meslek hastalığı B) Meteorolojik etken kaynaklı meslek hastalığı
C) Biyolojik etken kaynaklı meslek hastalığı D) Psikolojik etken kaynaklı meslek hastalığı
E) Ergonomiye özensizlikten kaynaklanan meslek hastalıkları

5. İş kazalarının ℅ kaçı önlenemez kazalardır?
A) ℅ 98   B) %50  C) ℅ 2   D) % 8  E) ℅ 13

6. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?
A) Hava  B) Kuru kimyevi toz  C) Köpük  D) Su  E) Karbondioksit

7. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarını meydana getiren nedenlerin birinci sırasında yer  almaktadır?
A) Tehlikeli davranış  B) Tecrübesizlik  C) Fiziksel güç yetersizliği  D) Nedeni bulunamayan sebepler  E) Hastalık

8. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kuruluşlardan biri değildir?
A) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü B) Mesleki Yeterlilik Kurumu
C) Orman Genel Müdürlüğü D) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
E) İSGÜM (İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı)

9. Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminin korunmasında kullanılan kişisel koruyucudonanımdır?
A) Maske   B) Koruyucu gözlük C) Baret   D) Eldiven   E) Ayakkabı

10. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarında dolaylı zararlardan biri değildir?
A) Kaybolan iş günü ve iş gücü   B) Sipariş kayıpları  C) Tazminat maliyetleri    D) Mahkeme masrafları E) Şirketin itibar kaybı

Cevap Anahtarı: 1 B, 2 A, 3 D, 4 B, 5 A, 6 A, 7 A, 8 C, 9 A, 10 C

MESLEKİ GELİŞİM PROJE HAZIRLAMA MODÜL SORULARI VE CEVAPLARI

Öğrenme Faaliyeti 1:

1. Bireyin olgunlaşma düzeyine göre yaşantıları aracılığıyla veya çevresiyle etkileşimi sonucunda yeni davranışlar kazanması ya da eski davranışlarını değiştirmesi sürecine ne denir?
A) Eğitim  B) Öğrenme  C) Büyüme  D) Davranış  E) Okuma

2. İnsanlar okuduklarının yüzde kaçını hatırlamaktadır?
A) %5  B) %15  C) %20  D) %10  E) %30

3. Kendi kendine okuyarak öğrenen kişi aşağıdaki öğrenme yöntemlerinden hangisini kullanmaktadır?
A) Görsel öğrenme  B) İşitsel öğrenme C) Dokunsal öğrenme D) Kinestetik öğrenme E) Duyuşsal öğrenme

4. Aşağıdakilerden hangisi öğrenen ile ilgili faktörlerden biri değildir?
A) Eski yaşantılar  B) Olgunlaşma C) Konunun yapısı  D) Güdü E) Dikkat

5. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal uyum kapsamında eğitimin sosyal faydalarından biri değildir?
A) Bireysel sağlığını koruma  B) Demokratikleşme C) Suç oranında azalma  D) Yönetilme E) Bireyin daha fazla gelir elde etmesi

Cevap Anahtarı: 1 B, 2 D, 3 A, 4 C, 5 D

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

6. ……………. çalışmada öğrenilen bilgiler kısa bir süre içinde unutulmakta, örneğin sınav ertelendiğinde hatırlanamamaktadır. Cevap:TOPLU)

7. Yeni öğrenilenlerin daha önce öğrenilenlerle bağlantısı kurulursa öğrenme ……………… olur.  Cevap:Kalıcı

8. Yeni bilgiler (dışarıdan gelen her türlü mesaj) duyu organları yoluyla fark edilir ve ……………. hafızaya aktarılır. Cevap:Kısa süreli hafıza

9. Kısa süreli hafızadaki bilgilerden tekrar edilmeyenler unutulur. Tekrar edilenler ise ……………………………  saklanmak üzere kaydedilir. Cevap: Uzun süreli hafıza

10. Bellekte tutulması gereken (tarih, isim, formül) konular için melodik tekrar kullanılması ………………………………. için doğru ders çalışma yöntemidir. Cevap: İşitsel ağırlıklı öğrenenler

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

1. Problem çözme yöntemi hangi aşama ile başlar?
A) Problemin tanımlanması  B) Hipotezlerin oluşturulması  C) En uygun hipotezin seçilmesi  D) Problemin fark edilmesi
E) Genel bir sonuca varılması

2. Aşağıdakilerden hangisi fikir üretme tekniklerinden birisi değildir?
A) Pareto analizi B) Altı şapkalı düşünme tekniği C) Kuvvet / güç alanı analizi  D) Odak grupları E) Mülakat

3. Aşağıdakilerden hangisi bir sorunun çözümünü destekleyen ve engelleyen güçlerin ortaya çıkartılarak pozitif etkenlerin güçlendirilmesi ve negatif etkenlerin yok edilmesi veya zayıflatılması için kullanılan bir tekniktir?
A) Ağaç diyagramı  B) Beyin fırtınası  C) Balık kılçığı diyagramı  D) Kuvvet / güç alanı analizi  E) İlişki diyagramı

4. Belirli bir hedefe ulaşmak amacıyla yapılması gereken işlerin bir haritasını çıkarmaya yarayan, neden ve nasıl sorularının haritasının çıkarıldığı teknik aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlişki diyagramı   B) Balık kılçığı diyagramı  C) Nominal grup tekniği   D) Kuvvet / güç alanı analizi E) Problem ağacı

5. Aşağıdakilerden hangisi balık kılçığı yöntemi için söylenemez?
A) Problemin nedenlerini ortaya koyar. B) Alt nedenler belirtilir. C) Problem en sağa yazılır. D) Problemin çözümünü gösterir.
E) Kılçıklar alt kılçıklara ayrılabilir.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

6. ………………………….., hakkında araştırma yapılacak, üzerinde düşünülecek, tartışılacak özümlenmemiş bir sorundur. Problem

7. Takım üyeleri arasında görüş birliği sağlamak için kullanılan puanlama tekniği ………………….………. ır. Ortaya çıkan fikirlere gruptakiler puan verir ve en çok puanı alan fikirler öne çıkar. Nominal grup tekniği

8. Balık kılçığı diyagramı tekniğinde araştırılacak sorun yani belirlenen problem, balık kılçığının …………………… yerleştirilir. Baş tarafına

9. 5N 1K metodunun amacı ……………………………..tir. Problemi analiz etmek

10. PUKÖ döngüsünün açılımı: Planla –………………– Kontrol Et – Önlem Al’dır. Uygula

ÖĞRENME FAALİYETİ 3

1) Bilgi edinmek amacıyla kullandığımız yayınlara ya da bilgiye ulaşabileceğimiz kaynakların tümüne ne ad verilir?
A) İnternet  B) Bilgiye ulaşma yolu C) Bilgi kaynakları   D) Kütüphane E) Kitap

2) Kişinin istediği bilgiye ulaşmak için bilgi toplama, veri tarama, sınıflama eylemleri, aranan ve istenilen bilgiye ulaşmak için izlediği yola ne denir?
A) Bilgi erişimi   B) Bilgi kaynakları C) Okul   D) Bilgi toplama  E) Hiçbiri

3) Araştırılacak unsurların doğal ortamlarındaki yapılarının incelenmesi sonucu veri elde etme yöntemine ne ad verilir?
A) Gözlem  B) Anket   C) Deney  D) Görüşme  E) Literatür taraması

4) Herhangi bir konuda kişilerin görüşlerini almak amacıyla hazırlanmış soruların ve muhtemel cevapların bulunduğu soru kâğıdına ne ad verilir?
A) Deney B) Anket  C) Görüşme  D) Gözlem  E) Varyans

5) Aşağıdakilerden hangisi anket soruları hazırlanırken dikkat edilmelisi gereken noktalardan biri değildir?
A) Soru tipi belirlenmelidir.  B) Soru sayısı belirlenmelidir. C) Sorular karışık sıralanmalıdır.  D) Sorular amaca uygun seçilmelidir. E) Soruların açık ve net olmasına özen gösterilmelidir.

6) ……………………. doğruluğu veya yanlışlığı tespit edilemeyen ve kasıtlı olarak yayılan bilgidir. Bilgi kirliliği

7) Bilgi toplarken kaynaklardan …………………………. yararlanmaya ve not alırken de özgün cümleler kullanmaya özen gösterilmelidir. Eşit miktarda

8) ……………………….. belirli bir bilgi kümesinin ilgi duyulan bazı özelliklerini ortaya koymayı amaçlar. Tanıtıcı araştırmalar

9) Deney, …………………………… yapılan çalışmalardır. Laboratuvarda

10) ……………………………………… verilerin elde edilmesi her araştırmanın en can alıcı noktasıdır. Objektif, doğru, tarafsız ve işe yarar

ÖĞRENME FAALİYETİ 4

1. Herhangi bir düzenleme yapılmamış verilere ne ad verilir?
A) Mod   B) Değişken değer aralığı  C) Aritmetik ortalama D) Yığın  E) Sıralı dizi

2. Bir değişkenin alabileceği en küçük değer ile en büyük değer arasındaki sayıların tümüne ne ad verilir?
A) Değişken aralığı B) Yığın C) Aritmetik ortalama  D) Çokluk bölünümü  E) Sıralı dizi

3. Aritmetik ortalama nasıl bulunur?
A) Sayısal bilgilerin küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe doğru sıralanmasıyla elde edilir.B) Bütün verilerin sayısal değerlerinin toplanarak veri sayısına bölümü ile bulunur.  C) Verilerin belli sayıda büyüklük sınıflarına göre gruplara ayrılmasıyla bulunur.
D) En büyük veri ile en küçük verinin toplanmasıyla bulunur.
E) En büyük veriden en küçük verinin çıkarılmasıyla bulunur.

4. Medyan olarak da bilinen, ortalama belirleme amacıyla kullanılan istatistik kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortanca B) Değişken değer aralığı  C) Aritmetik ortalama D) Çokluk bölünümü   E) Varyans

5. Bir bilginin hayatta kullanılabilmesi için aşağıdaki hangi hususa dikkat edilmemelidir?
A) Bilginin nerede nasıl kullanılacağını bilerek öğrenilmelidir.
B) Bilginin maddi getirisi dikkate alınmalıdır.
C) Bilginin günlük hayatta kullanılması doğru bir alışkanlık hâline getirilmelidir.
D) Bir bilginin yaparak, uygulayarak kalıcı hâle getirilmesi gereklidir.
E) Bir bilginin kullanacağı ortamı çok iyi bilip onunla ilgili düzenlemeler yapılmalıdır.

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere doğru sözcüğü yazınız.

6. Bir araştırma sonucunda yaptığımız veri düzenlemesinde öğrencilerin harçlık değerlerini en küçükten en büyüğe doğru sıralayarak yazarsak bir sıralı dizi oluşturmuş oluruz. Öğrencilerin harçlıklarını onar liralık bölümlere ayırırsak …………………………. hâlinde sınıflandırmış oluruz. Çokluk bölünümü

7. Yeni bilginin üretilmesinde temel kaynak, bir önceki …………………………….dir. Bilgi birikimi

8. Sağlıklı beslenmeyen bir doktor, bu durumun kendisine verdiği zararları bilmesine rağmen sağlıklı beslenmemeye devam ediyorsa bu durum, doktorun bu hususdaki bilgi eksikliğinden kaynaklanmaz. Burada söz konusu olan doktorun bilgisizliği değil, bilgisini …………………………..dir. Hayata geçirememesi

9. Bir araştırmada araştırmacının kendi yaratıcı fikirlerini katmadan yalnızca incelenen kaynakları özetlemekle yaptığı araştırmalar gerçekte …………………….. sayılmaz. Bilimsel bir araştırma

10. Bilimsel araştırmalarda verilerin yorumlanmasını sağlayacak yöntemleri ………………. ele alır. İstatistik bilimi

ÖĞRENME FAALİYETİ -5

1. Aşağıdakilerden hangisi “Proje işlerinin üretildiği, bir başka ifade ile planın eyleme dönüştüğü süreçtir.” ifadesinin karşılığıdır?
A) Yürütme süreci  B) Sonlandırma süreci C) İzleme ve kontrol süreci D) Başlatma süreci E) Sonlandırma süreci

2. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir planlama sayesinde kazanılır?
A) Projenin bütünü hakkında açık fikir edinilebilir. B) Kaynakların ne zaman ve nasıl harcanması gerektiği bilinir.
C) İşlerin birbirine bağlılığı, darboğazlar ve çözüm yollarının bulunması imkânı bulunur.
D) Planlananlar ile gerçekleştirilenler arasında karşılaştırma yapma ve düzeltme fırsatı bulunur.
E) Projenin izleme süreci değerlendirilir.

3. Aşağıdakilerden hangisi planlamanın her adımında proje ekibi ve yönetiminde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
A) Proje koordinatörü B) Proje ekibinin iletişim yöntemleri  C) Dış çevrelerle iletişim stratejisi ve buna ilişkin uygulamalar
D) Ortakların kapasite ve yapabilirliklerinin analizi  E) Proje sonlandırma analizi

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
4. (Y ) Araştırmanın yer aldığı bölüm metin kısmıdır.
5. (D) Raporların ilgilenenler tarafından kolayca bulunmasını sağlamak amacıyla anahtar kelimeler yazılır.
6. (D) Geliştirilen projenin süresi kaynaklar bölümünde verilir.
7. (Y)  Giriş, bölümler ve sonuç raporun birinci kısmında verilir.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
8. ……..…….. belirlenmiş bir amaç için, belirlenmiş bir zaman aralığında, belirlenmiş kaynaklar kullanılarak, belirlenmiş görevlerin bir defalığına (geçici) yapıldığı bir iş türüdür. Proje
9. ……..…….. bir kuruluşun belirli bir dönemde beklenen geliri ile harcamalarının kalemlere göre dökümüdür. Bütçe
10. ……..…….. süreci; proje işlerinin üretildiği, bir başka ifade ile planın eyleme dönüştüğü süreçtir. Yürütme

MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Görsel ağırlıklı öğrenenlerde aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?
A) Planlı ve programlıdırlar.
B) Karmaşık ve karışık ortamlarda huzursuz olurlar.
C) Liste yapmayı severler.
D) Resimlerden ve resimli anlatımlardan hoşlanmazlar. E) Tertipli ve düzenlidirler.

2. Öğrenme sürecini gösteren şema hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Kısa süreli hafıza→Düzenli ve aralıklı tekrar→Tekrar yapmama→Sınama→ Öğrenme
B) Kısa süreli hafıza→ Sınama→Düzenli ve aralıklı tekrar→Uzun süreli hafıza→ Öğrenme
C) Düzenli ve aralıklı tekrar → Sınama→Kısa süreli hafıza→Uzun süreli hafıza→ Öğrenme
D) Kısa süreli hafıza→Tekrar yapmama→Uzun süreli hafıza→Sınama→Öğrenme
E) Kısa süreli hafıza→Düzenli ve aralıklı tekrar→Uzun süreli hafıza→Sınama→ Öğrenme

3. Yeni bir eve taşınan birinin, adresi sorulduğunda bir önceki ev adresini vermesi hangi öğrenme aktarımına örnektir?
A) Geriye etkin kolaylaştırma (geriyi destekleme)
B) İleriye ket vurma  C) Geriye ket vurma
D) Olumsuz aktarma E) Olumlu aktarma

4. Araştırmacının oluşturduğu probleme cevap olabileceğini düşündüğü varsayımlara ne denir?
A) Problem B) Konu  C) Araştırmanın sınırlılıkları D) Hipotez  E) Bilgi

5. Aşağıdakilerden hangisi önerileri / nedenleri önceliklendirme tekniklerinden birisidir?
A) Ağaç diyagramı   B) İlgi / yakınlık diyagramı C) İlişki diyagramı   D) Yoklama kâğıtları E) Kuvvet / güç alanı analizi

6. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi beyin fırtınası tekniğinin kurallarından biri değildir?
A) Katılan her kişiye eşit söz hakkı verilir.
B) Zaman limiti oluşturulmamalıdır.
C) Konuşmacıya müdahale edilmemelidir.
D) Konuşmacılar eleştirilmemelidir.
E) Uygulama esnasında değerlendirme yapılmamalıdır.

7. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma yöntemi değildir?
A) Deneysel araştırma   B) Alan araştırması   C) Piyasa araştırması  d) Tanıtıcı araştırma   E) İstatistiki araştırma

8. Herhangi bir materyali işleme tabi tutarak veya işleme tabi tutmadan oluşturulmuş bir ortamda, değişken ve etkenlerinin denetlenebildiği, sonucun izlendiği araştırma yöntemi hangisidir?
A) İstatistiki araştırma B) Deneysel araştırma   C) Alan araştırması   D) Kütüphane araştırması   E) Tanıtıcı araştırma

9. Araştırma konusuyla ilgili olarak daha önceden yayınlanmış kitap, makale, tez, el kitabı ve diğer araştırmaların incelenmesi hangi veri toplama yöntemidir?
A) Gözlem   B) Deney  C) Görüşme  D) Literatür taraması E) Arşiv taraması

10. Bir yerde geliştirilip bulunan fikir, bilgi ve tekniklerin başka bir yerde uygulanması sürecine ne denir?
A) Bilgi üretimi   B) Bilgi güncelleme C) Bilgi transferi  D) Bilgi toplama E) Bilgi kaynakları

11. Herhangi bir konu hakkında, herhangi bir grup ya da topluluğa bilgi vermek amacıyla gerçekleştirilen sözlü veya görsel iletişime ne ad verilir?
A) Bilgi kaynakları  B) Sunum  C) Bilgi erişimi D) Rapor  E) Bilgi toplama

12. Gruplanmamış dizilerde en çok tekrar edilen değere ne denir?
A) Varyans  B) Aritmetik ortalama  C) Yığın  D) Mod (tepe noktası)  E) Dizi

13. Projenin yazılması aşamasında bölümler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Kapak  B) İçindekiler  C) Ön söz D) Özet E) Koşullar

14. Projenin yazılması aşamasında özette aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Sorunun ortaya konması B) Proje hedefleri  C) Kapak  D) Belli başlı proje etkinlikleri E) Toplam proje bütçesi

15. Projenin yazılması aşamasında inceleme sayesinde elde edilen bulguların net bir şekilde anlatıldığı ya da varsa hipotezlerin ispatlandığı kısım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sonuç  B) Koşullar C) İçindekiler D) Kapak  E) Özet

MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA MODÜLÜ SORULARI VE CEVAPLARI

1. Çevrenin doğal yapısının ve bileşiminin bozulmasına, değişmesine ve böylece insanların olumsuz yönde etkilenmesine ne denir?
A) Ekolojik denge B) Atık  C) Ekosistem D) Çevre kirliliği   E) Sürdürülebilir kalkınma

2. Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmaların bütününe ne denir?
A) Çevre hakkı  B) Sürdürülebilir kalkınma  C) Çevre koruma D) Çevre   E) Ekosistem

3. Çevre hakkı çevrenin korunması ve geliştirilmesidir. Aşağıdakilerden hangisi çevre hakkının konusu olan öğeler arasında yer almaz?
A) İnsan B) Hayvanlar ve bitkiler  C) Cansız varlıkların ilişkilerini düzenleyen ekoloji
D) İnsan ve diğer canlılarla etkileşim içinde bulunan cansız varlıklar
E) Canlı ve cansız varlıkların ilişkilerini düzenleyen ekosistem

Cevap Anahtarı: 1 D, 2 C, 3 C

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

4. Tüm canlı ve cansızların karşılıklı etkileşimini inceleyen bilim dalına ……………….. denir.
5. Türkiye “…. ………….” ülkeler arasında yer almaya başlamıştır.
6. Çevrenin doğal yapısı ve bileşiminin bozulması, değişmesi ve böylece insanların olumsuz yönde etkilenmesi ………… …………….. olarak tanımlanabilir.
7. İnsan etkinliğinin dışında kendi kendini sürekli olarak yenileyen ve değiştiren güce, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın tümüne ……… denir.
8. Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmaların bütününe …………. ……………denir.
9. Herhangi bir faaliyet sonunda çevreye bırakılan her türlü maddeye ………. denir.
10. Demir, çelik, bakır, kurşun, kâğıt, plastik, kauçuk, cam gibi atık maddelerin ham madde gibi kullanılarak, çeşitli işlemler sonucunda şişe, kutu, plastik, kâğıt, gübre gibi yeni bir maddeye dönüştürülerek kullanılır hâle getirilmesine ……. ………….. denir.
11. Eğlence hizmetlerinde yüksek sesle yapılan gösteriler insanlarda ………… …………….. yol açar.
12. Tıbbi atık malzemelerle temas etmek ………. ………….. için son derece tehlikelidir.
13. Tarım alanlarında düzensiz ve fazla ilaç kullanımı ……….. …………….. sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

4 Çevrebilim, 5 Su yoksulu,6 Çevre kirlenmesi, 7 Doğa, 8 Çevre koruma, 9 Atık, 10 Geri kazanım, 11 İşitme problemine, 12 İnsan sağlığı, 13 Toprak kirliliği

ÖĞRENME FAALİYETİ 2

1. Güneş ışınlarının içerisine girmesine izin verip ısının dışarıya kaçmasına sınırlayarak iç ortamın dış ortama göre daha sıcak olmasını sağlayan sisteme ne denir?
A) Sera B) Gaz C) Bileşik D) Ekosistem E) Mikroorganizma

2. Gerek içten gerekse dıştan yanmalı motorlarda kullanılan benzin ve mazot (motorin) gibi yakıtlarda motorda yandıktan sonra egzozlardan dışarı atık gazlar çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu gazlardan değildir?
A) Hidrokarbonlar B) Argon  C) Azot oksitler D) Kurşun oksitler  E) Kükürtdioksitler

3. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A) Eğitime ağırlık verilmelidir.
B) Kaliteli yakıt kullanımı teşvik edilmelidir.
C) Yalnızca fosil yakıtlar kullanılmalıdır.
D) Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmelidir.
E) Isınmada doğal gaza ağırlık verilmelidir.

4. Aşağıdakilerden hangisi tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan su kirliliği sebeplerinden değildir?
A) Korozyon B) Pestisit C) Herbisit D) Erozyon
E) Gübre ve arıtma çamuru

5. Her endüstriyel proses (üretim), doğal su sistemine zararlı olabilecek atıklar verir. Aşağıdakilerden hangisi sanayide kullanım alanlarına göre su atık gruplarından değildir?
A) Üretim işlemleri atıkları B) Soğutma suları
C) Çalışanların temizliği ile ilgili atıklar
D) Sıcak sular E) Sıhhi kullanımla ilgili atıklar

6. Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğini önlemeye yönelik tedbirler arasında yer almaz?
A) Fabrikalara filtre ve arıtma tesisleri konulmalıdır.
B) Üretimde doğaya zarar vermeyecek maddeler kullanılmalıdır.
C) Birey olarak çevremizdekileri daha az kirletme konusunda uyarmalıyız.
D) Alıcı ortamların durumu iyileştirilmelidir.
E) Alıcı su ortamlarının seyreltme potansiyelleri kullanılmamalıdır.

7. Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğinin insan ve çevreye etkileri arasında yer almaz?
A) Erozyon B) Yaşlılık ve çoraklık  C) Taşlık ve kayalık D) Organik maddeler   E) Gübre ve gübreleme

8. Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğinin nedenleri arasında yoktur?
A) Kimyasal gübre B) Egzoz gazları  C) Erozyon D) Sanayi atık suları E) Suni yem

9. Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğini önlemeye yönelik tedbirler arasında yer almaz?
A) Orman alanları korunmalıdır. B) Tarımsal araziler amaç dışı kullanılmamalıdır.
C) Sanayi bölgelerinde kimyasal katı ve sıvı atıklar akarsulara boşaltılmalıdır.
D) Belediyeler şehir çöpleri için geri dönüşüm üniteleri kurmalıdır.
E) Sanayi bölgelerinde kimyasal katı ve sıvı atıklar toprağa bırakılmamalıdır.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

10. ………..,dünya üzerinde yaşamını sürdüren canlılarının hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır.
11. Güneş ışınlarının içerisine girmesine izin verip ısının dışarıya kaçmasını sınırlayarak iç ortamın dış ortama göre daha sıcak olmasını sağlayan sisteme …….. denir.
12. ………………. .. …………………. sebeplerle şehir nüfusunun hızlı artışı, hızlı sanayileşmeyi, plansız ve düzensiz gelişmeleri de beraberinde getirmektedir.

13. Fabrikaların kuruluş yerlerinin yanlış seçimi, geri teknolojilerin kullanılması, baca gazlarının arıtılmadan atmosfere bırakılması gibi sebeplerin ……………… ………………. büyük etkisi olmuştur.

14. İnsan yaşamıyla ilgili (antropojenik) kaynaklardan kanalizasyon sistemine verilen suların toplamına ….…. ………. . denir.

15. …………………., toprağın verimini artırmak için yapılsa da bazı durumlarda önemli toprak sorunlarına neden olmaktadır.

Cevap Anahtarı:

1 A
2 B
3 C
4 A
5 D
6 E
7 D
8 E
9 C
10 Çevre
11 Sera
12 Sosyal ve ekonomik
13 Havanın kirlenmesine
14 Atık sular
15 Gübreleme

ÖĞRENME FAALİYET 3

1. İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?
A) Ses B) Gürültü C) Su D) Enerji E) Hava

2. Ses şiddetinin ölçüm birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Desibel B) Parametre C) Histogram D) Sismograf   E) Debi

3. Aşağıdakilerden hangisi yapı dışı gürültü sınıfı değildir?
A) Ulaşım gürültüleri  B) Endüstri gürültüleri  C) Yapım gürültüleri D) Reaksiyon gürültüleri E) Su altı gürültüleri

4. Aşağıdakilerden hangisi gürültünün insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?
A) İşitme bozukluğu  B) Stres  C) Uykusuzluk  D) Konsantrasyon artması  E) Nabız yükselmesi

5. Aşağıdakilerden hangisi gürültü kirliliğini önlemeye yönelik tedbirler arasında yer almaz?
A) Teknik ve yasal tedbirler alınmalıdır.
B) Gürültü kirliliğine neden olacak yapıların ses yalıtımlarını artırıcı önlemler alınmalıdır.
C) Gürültü kirliliğine neden olacak yapıların duvarları kalın olmalıdır.
D) Taşıtların gürültüsünün önlenmesi için uygun susturucunun tasarımı ve imalatı yapılmalıdır.
E) Trafik gürültüsünü önlemek için hız kontrolü ve sinyalizasyon tedbirleri alınmalıdır.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

6. İnsanlar üzerinde olumsuz etki yaratan, istenmeyen, dinleyene bir anlam ifade etmeyen ve hoşa gitmeyen seslere …………………. denir.

7. Yapıların dışında yer alan, gerek yapı içindeki hacimleri gerekse yapı dışındaki açık alanları kullanan …………………. ………………….. gürültülerdir.

8. Frekans saniyedeki devir veya Hertz (Hz) olarak ölçülür. Sesin tizliği ne kadar yüksekse …………… o kadar fazladır.

9. ………. …………… neden olduğu hastalıkların başında nörolojik bozukluklar, merkezi öfke sistemi hastalıkları, kanser, böbrek ve karaciğer hastalıkları gelir.

10. Bilimsel araştırmalarda …………………… maruz kalmış kişilerin hemen hemen tümünde psikolojik rahatsızlıklar bulunmuştur.

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1 B
2 A
3 E
4 D
5 C
6 Gürültü
7 Bireyleri etkileyen
8 Frekansı
9 Atık pillerin
10 Gürültüye
11 Gürültü

ÖĞRENME FAALİYET 4

1. Aşağıdakilerden hangisi dışa bağımlı olduğumuz enerji çeşitlerinden biridir?
A) Doğal gaz B) Kömür C) Rüzgâr D) Güneş E) Jeotermal enerji

2. Aşağıdakilerden hangisi temiz enerji kaynaklarından biri değildir?
A) Jeotermal enerji B) Biyogaz enerjisi    C) Kömür D) Güneş enerjisi  E) Rüzgâr enerjisi

3. Aşağıda verilen enerji çeşitlerinden hangisi elektrik üretiminde kullanılmaz?
A) Kömür santralleri B) Odun   C) Nükleer santraller D) Biyogaz  E) Hidrolik santraller

4. Asit yağmurlarına neden olan enerji çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Petrol B) Jeotermal  C) Biyogaz D) Güneş enerjisi  E) Rüzgâr enerjisi

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

5. ………….., iş yapabilme kabiliyetidir. Bir sistemin enerjisi, o sistemin yapabileceği azami iştir.
6. Doğal gazın ana maddesi; renksiz, kokusuz ve tatsız bir madde olan ………….

7. Hidroelektrik santraller akan suyun gücünü ……………. dönüştürür.
8. Nükleer reaktörlerde …………. reaksiyonu ile edilen enerji elektriğe çevrilir.

9. ……………… …………… (PV hücreler-güneş hücreleri) gürültüsüz, çevreyi kirletmeden, hareket eden herhangi bir mekanizmaya gereksinim duymadan güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine çeviren sistemlerdir.

ÖĞRENME FAALİYETİ 4 CEVAP ANAHTARI
1 A
2 C
3 B
4 A
5 Enerji
6 Metandır
7 Elektriğe
8 fiston
9 Fotovoltaik hücreler

ÖĞRENME FAALİYETİ 5

1. Aşağıdakilerden hangisi ekmek israfını önlemek için alınması gereken önlemlerden değildir?
A) İhtiyaçtan fazla ekmek alınmamalıdır. B) Ekmek dilimlenerek tüketilmelidir.
C) Ekmek poşette saklanmalıdır.
D) Uzun süreli saklama amaçlanıyorsa ekmek derin dondurucuda ve poşet içerisinde saklanmalıdır.
E) Modern ekmek fırınları açılmalıdır.

2. Aşağıdakilerden hangisi israfa neden olan sebeplerden değildir?
A) Eğitimsizlik B) İsrafı körükleyen reklamlar  C) Düşük kaliteli üretim D) Modanın yavaş gelişimi
E) İhtiyaçları başkalarının belirlemesi

3. Aşağıdakilerden hangisi toplu yaşam alanlarında ekmek israfın azaltılması için yapılan önlemlerden değildir?
A) Üretimin talebe göre planlanması  B) Ekmeğin istenildiği kadar verilmesi
C) Raf ömrü uzun kaliteli ekmek üretilmesi  D) Ekmeklerin fırında veya satış yerinde uygun koşullarda saklanması
E) Toplu yemek tüketim yerlerinde ekmeğin dilimlenmiş veya küçük yuvarlak ekmek olarak verilmesi

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
4. ………., gereksiz ve ölçüsüz harcamaktır.
5. ………………., bir insanın malını cömertlik sınırlarını aşarak aşırı bir şekilde harcaması, israf etmesi demektir.
6. …………….., cimrilik ve savurganlığın aksine kişiye itibar kazandırır.
7. Ekmeğin ….. ………………. en önemli faktörün bayatlaması olduğu belirtilmekte olup ekmeğin uygun koşullarda saklanmaması nedeniyle bayatladığı ve bu durumun ülke ekonomisine de büyük zarar verdiğinin altı çizildi.
8. Toplu yemek tüketim yerlerinde ekmeğin ……………… veya ………… yuvarlak ekmek olarak verilmelidir.

ÖĞRENME FAALİYETİ-5  CEVAP ANAHTARI
1 E
2 D
3 B
4 İsraf
5 Savurganlık
6 Tutumluluk
7 Çöpe atılmasında
8 Küçük- dilimlenmiş

MODÜL DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki ülkelerden hangisi “Kyoto Protokolü” ne hâlen imza atmayan ülkelerdendir?
A) Hindistan B) Japonya C) İngiltere D) Almanya E) Türkiye

2. Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulundukları, birbirini etkiledikleri ve birbirinden etkilendikleri ortama ne denir?
A) Ekosistem (çevrebilim) B) Çevre C) Ekolojik denge D) Yaşam kalitesi  E) Sürdürülebilir kalkınma

3. İnsan yaşamıyla ilgili (antropojenik) kaynaklardan kanalizasyon sistemine verilen suların toplamına ne denir?
A) Arıtma suları B) Kanalizasyon suları C) Atık sular D) Arıtma çamuru E) Sert sular

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

4. Ham maddesi ……………… olan sanayi türlerinin toprağa olumsuz etkisi bulunmakta, toprak kaybına neden olmaktadır.

5. Kolera, tifo, paratifo, dizanteri, hepatit, ishal, çocuk felci, sıtma gibi hastalıklar ne yazık ki ……………. ………………. kaynaklanmaktadır.

6. Atmosferde kısa dalgalı güneş radyasyonunu geçirme buna karşılık yerden atmosfere yayılan uzun dalgalı radyasyonu tutabilme özelliklerine sahip gazlara da …… …….denir.

7. Gürültünün insan sağlığını ve rahatını bozduğu, olumsuz psikolojik etkiler yaptığı ve gürültünün süreklilik arz etmesi durumunda ……………… etkinin kalıcı olacağı bir gerçektir.

8. Teknolojik gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkan çevre ve insan sağlığını tehdit eden atıklara …………… …….. denir.

9. Tarım alanlarında kullanılan ………………. (tarım ilaçları) ve …………………. (zararlı otlarla mücadele ilaçları), suda doğal olarak güç parçalanan bileşiklerdir.

10. …………… ………… kaynak suyunun sıcaklığına göre elektrik üretimi, ısıtma (bölgesel, konut, sera vb.), kimyasal madde üretimi, kurutmacılık, bitki ve kültür balıkçılığı, tarım, seracılık, karların eritilmesi, termal turizm vb.de kullanılmaktadır.

11. Dörtte üçü sularla kaplı olmasına rağmen yalnız %3’ü kullanma suyu olan dünyamızın yakın gelecekte en büyük sorunu ………….. olacaktır.

12. …………… güçten enerji üretmek temiz, verimli (%90) ve etkili bir yoldur.

13. Çevre kirlenmesine neden olan maddelere atık maddeler, atıkların bırakıldığı ortama ……….. ………..denir.

14. Düşük gelir gruplarında ekmek tüketimi ……… olmasına karşın israf daha az olmakta, gelir düzeyi yükseldikçe ekmek tüketimi ……………. ancak israf artmaktadır.

MODÜL DEĞERLENDİRME  CEVAP ANAHTARI
1 A
2 B
3 C
4 Toprak
5 Sağlıksız sulardan
6 Sera gazı
7 Psikolojik
8 Endüstriyel atık
9 Toprak
10 Alıcı ortam
11 Hidrolik
12 Kuraklık
13 Jeotermal enerji
14 Azalmakta-fazla

GİRİŞİMCİ FİKİRLER OLUŞTURMA MODÜL SORULARI VE CEVAPLARI

Öğrenme Faaliyeti -1

1. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörü değildir?
A) Doğal kaynaklar B) Emek C) Sermaye D) İşletme

2. Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin kişisel özelliklerinden biri değildir?
A) Sabırlı B) Sorumluluk alan C) Risk almayan D) Yaratıcı

3. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin dış çevresini oluşturur?
A) Personel B) Sermaye C) Sendika D) Yönetim

4. Karşılandığı zaman fayda, karşılanmadığı zaman mutsuzluk ve ızdırap yaratan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üretim B) Tüketim C) İhtiyaç D) Kararlılık

5. Yeni bir fikir ve buluşun ya da mevcut olan mal veya hizmetin daha da geliştirilerek kâr elde edilecek şekilde piyasaya Sunulması işine ne ad verilir?
A) Özel girişimcilik  B)Yaratıcı girişimcilik C) Fırsat girişimciliği D) Kamu girişimciliği

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Yaratıcılık, girişimcinin kişisel özelliğidir.
2. ( ) Girişimci, risk alarak yenilik yapan kişidir.
3. ( ) Başarılı girişimci ani fakat doğru olmayan kararlar verir.
4. ( ) Girişimciliğin ülke ekonomisine katkısı yoktur.

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’ CEVAP ANAHTARI
1 D, 2 C, 3 C, 4 C, 5 B, 1 Doğru, 2 Doğru, 3 Yanlış, 4 Yanlış

Öğrenme Faaliyeti -2

1. Aşağıdakilerden hangisi iş fikirleri oluşturulmasına zemin hazırlayan durumlardan biri değildir?
A) Sorunların çözümü B) Becerilerinizi kullanmak C) İhtiyaçları karşılamak D) Satın almak

2. Aşağıdakilerden hangisi girişimci adayının iş fikri bulabilmesinin yollarından biri değildir?
A) Girişimci adayı yeni bir fikir geliştirebilir. B) Başkasının fikrini model veya değiştirerek kullanabilir.
C) Başka birisinden iş fikri satın alabilir. D) Mevcut işletmelerinin iş fikrini aynen kullanabilir.

3. Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizinin unsurlarından biri değildir?
A) Fırsatlar B) Tehditler C) Rakipler D) Zayıf yönler

4. Aşağıdakilerden hangisi iş fikri oluşturmada kullanılan yöntemlerden değildir?
A) Beyin fırtınası B) İş haritası  C) Zihin haritası D) Ters beyin fırtınası

5. Bir konuya çözüm getirmek, karar vermek, hayal yoluyla düşünce ve fikir üretmek için kullanılan üretimci bir tekniktir olarak ifade edilen iş fikri oluşturma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beyin fırtınası B) Ters beyin fırtınası C) Zihin haritası D) Hiçbiri

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI
1 D , 2 D, 3 C, 4 B, 5 A

Öğrenme Faaliyeti 3

1. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iş planı sağladığı yararlardandır?
A) İş fikrini gerçekleştirmeye kararı vermiş girişimciye rehberlik eder.
B) Girişimcilerin, yöneticilerin, çalışanların dikkatini amaca yöneltir.
C) Gelecekte ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olunmasını sağlar.
D) Hepsi

2. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin kuruluş nedenlerinden biri değildir?
A) Miras B) Kazanç sağlama isteği C) Toplumsal itibar sağlamak
D) Devlete vergi vermek

3. Aşağıdakilerden hangisi bir işletme kurmanın ilk aşamasıdır?
A) Ekonomik araştırma B) Finansal araştırma
C) İş kurma düşüncesi  D) Yasal araştırma

4. Aşağıdakilerden hangisi işletme kurarken yapılacak ön araştırmanın (fizibilite etüdü) temel amaçlarından biri değildir?
A) İşletmenin kârını hesaplamak B) İşletmenin seçeceği teknolojinin belirlenmesinin sağlanması
C) Kurulacak işletmenin yatırım tutarının tespit edilmesi
D) Kurulacak işletmenin ekonomik açıdan verimli olup olmadığının araştırılması

5. İyi bir iş planı aşağıdakilerden hangisini sağlar?
A) Kaynakların ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlar.
B) Kâr ve zarar hesapları ve bilânçosu düzenlemeyi sağlar.
C) En az iki yıllık işin nakit (para) akışını tasarlar.
D) Gerekli araçların sıralanmasını ve her birinin maliyetinin hesaplanmasını sağlar.

6. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kuruluş işlemlerinden biri değildir?
A) Notere başvurulması B) Organizasyon C) Ticaret Odasına başvurulması D) Vergi Dairesine başvurulması

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI
1 D, 2 D, 3 C, 4 A, 5 B, 6 D

ÖĞRENME FAALİYETİ-4

1. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidir?
A) Her birey farklı ilgi ve yeteneklere sahiptir.
B) Her meslek aynı yetenekleri gerektirir.
C) Arzu edilmeyen bir uğraşta insan süreklilik gösteremez.
D) Kişilik yapınıza uygun meslek ya da meslekleri belirlemenin bir önemi yoktur.

2. Aşağıdakilerden hangisi ekibin tanımıdır?
A) Kişinin birlikte çalıştığı iş arkadaşlarıdır.
B) Motivasyondur. C) Kişinin yaşam amacıdır.
D) Bilgi, tecrübe, kontrol ve inancın tam adıdır.

3. Kişinin birlikte çalıştığı iş arkadaşlarına ne denir?
A) İş hayatı B) Ekip C) Toplumsal ihtiyaçlar D) Kişisel gelişim

4. Aşağıdakilerden hangisi meslek alanlarını tanımak için faydalı kaynaklardan biri değildir?
A) İŞKUR B) ÖSYM C) Meslek odaları D) Motivasyon

5. Aşağıdakilerden hangisi meslekte ilerlemenin temel yoludur?
A) Yaratıcı olmak B) Büyük bir işletmede çalışmak C) Verilen görevi yerine getirmek D) İş yeri ortamında fark edilmek

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 CEVAP ANAHTARI
1 A, 2 A, 3 B, 4 D, 5 A

MODÜL DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir girişimcide bulunmaması gereken bir özellik değildir?
A) Kararsızlık B) Çok yönlülük C) İleriyi görüşlülük D) Planlı hareket etme

2. Pantolon üreten bir fabrikanın ütü gerektirmeyen bir pantolon üretmesi hangi tür girişimciliğe örnektir?
A) Fırsat girişimciliği B) İç girişimcilik C) Kadın girişimciliği D) Sosyal girişimcilik

3. Girişimcilerin başarılı olabileceklerine inandıkları, yetenekleri, bilgi ve beceri düzeylerine uygun sahip olduğunu düşündükleri ve uygulamaya karar verdikleri fikirlere ne ad verilir?
A) İş fikri B) İş planı C) Fizibilite D) Araştırma

4. “.……………., bir konuya çözüm getirmek, karar vermek, hayal yolu ile düşünce ve fikir üretmek için kullanılan üretimci bir teknik olarak tanımlanabilir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Beyin Fırtınası B) Ters Beyin Fırtınası C) Zihin Haritası D) Akıcılık Egzersizi

5. İşletmenin kuruluncaya kadar vergi dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, belediye ………………………………….ve diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili yaptığı araştırmaya ne ad denir.
A) Örgütsel araştırma B) Teknik araştırma C) Yasal araştırma D) Finansal araştırma

6. Aşağıdakilerden hangisi fizibilite etüdünde yapılan araştırmalar arasında yer almaz?
A) Teknik araştırmalar B) Yasal araştırmalar C) Örgütsel araştırmalar D) Sevk ve idare araştırmaları

7. Aşağıdakilerden hangisi kurulu bir işletmeyi satın almanın üstünlüklerinden biridir?
A) Yerleşmiş çalışan ve tedarikçi yapısı B) Düşük performans
C) Önemli çalışanların kaybı D) Aşırı değerlenmiş işletme

8. Aşağıdakilerden hangisi meslekte ilerlemenin temel yoludur?
A) Yaratıcı olmak B) Büyük bir işletmede çalışmak C) Verilen görevi yerine getirmek D) İş yeri ortamında fark edilmek

9. Aşağıdakilerden hangisi performansı geliştirme yollarından biri değildir?
A) Zamanı verimli kullanma B) Stresle başa çıkma C) Uygun işte çalışma D) İşe alıştırma


Diğer Cevaplara Gözat
Cevap Yaz Arama Yap

Adısaklı Kişi

  • 2023-12-26 14:31:42

Cevap : Bizde olan teknolojik ürünlerin bir listesini çıkarınız istediğiniz teknolojik ürünleri benzerlik ve farkına göre gruplandırarak aşağıya yazınız
Cevap Yaz Arama Yap

09efe

  • 2024-03-22 05:26:25

Cevap : 201
Cevap Yaz Arama Yap

Cevap Yaz
Başarılı

İşleminiz başarıyla kaydedilmiştir.