Nedir.Org
 • 1
3240
10
Okunma
3
Cevap
1
Soru :

Bir dil bulmaca

Bulmacada Bir dil sorusunun cevabı nedir?
Bölüm: Bulmaca
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 gün önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


152020-08-01 23:28:01 #
Cevap :
Bulmacada 'Bir dil' nedir sorusunun cevabı:
Kare ve çengel bulmacada sorulan 'Bir dil' sorusunun yanıtı birden fazladır. Bu nedenle bulmacanızdaki boşluk sayısına ve harf dizilişine göre aşağıdaki cevaplarımızdan birini seçmelisiniz.


İşte cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba TÜRKÇE yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 3 harfli ise cevaba KUŞ yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba İŞARET yazabilirsiniz.
 4. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 9 harfli ise cevaba İNGİLİZCE yazabilirsiniz.
 5. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba ARAPÇA yazabilirsiniz.
 6. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 10 harfli ise cevaba İSPANYOLCA yazabilirsiniz.
 7. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 9 harfli ise cevaba İYALYANCA yazabilirsiniz.
 8. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba RUSÇA yazabilirsiniz.
 9. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba ÇİNCE yazabilirsiniz.
Diğer Cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 15 harfli ise cevaba Türkiye Türkçesi yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Gagalı yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 9 harfli ise cevaba Akciğerli yazabilirsiniz.
 4. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Sini yazabilirsiniz.
 5. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 2 harfli ise cevaba İm yazabilirsiniz.
 6. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Alamet yazabilirsiniz.
 7. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 8 harfli ise cevaba Gösterge yazabilirsiniz.
 8. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Belirti yazabilirsiniz.
 9. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 18 harfli ise cevaba İngiliz ingilizcesi yazabilirsiniz.
 10. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Arabi yazabilirsiniz.
 11. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 12 harfli ise cevaba Latin Dilleri yazabilirsiniz.
TÜRKÇE kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Türkiye Türkçesi (15 harfli)
KUŞ kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Gagalı (6 harfli)
 2. Akciğerli (9 harfli)
 3. Sini (4 harfli)
İŞARET kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. İm (2 harfli)
 2. Alamet (6 harfli)
 3. Gösterge (8 harfli)
 4. Belirti (7 harfli)
İNGİLİZCE kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. İngiliz ingilizcesi (18 harfli)
ARAPÇA kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Arabi (5 harfli)
İSPANYOLCA kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Latin Dilleri (12 harfli)
Sözlükte TÜRKÇE Nedir:
Türkçe, Altay Dilleri içerisinde Türk dil ailesinin Oğuz Grubu'na mensup, Türkiye lehçesidir. Türkiye Cumhuriyeti, KKTC ve bazı Balkan ülkelerinin resmi dilidir. Türkçe'nin Kökeni Türklerle ilgili en eski bilgiler özellikle Çin kaynaklarından derlenmiştir. Çinliler Türklere T’u-küe adını vermiştir. Orta Asya Türk halklarından bugüne kalan en eski yazılı belgeler, VII. Yüzyıla aittir. En önemli parçaları (Tonyukuk Yazıtı, Kültigin Yazıtı, Bilge Kağan Yazıtı) Moğolistan’da Koşo Çaydam’da yer alan bu yazılı belgelere Orhon ve Yenisey Yazıtları denir. Danimarkalı bilgin Wilhelm Thomsen bu yazıtların alfabesini çözüp bilim dünyasına tanıttıktan (1893) sonra, Türk dillerinin tarihi gelişimi üzerinde de çalışmalar başlamıştır. Bilim adamları Türk dillerinin tarihi gelişimini Altay dilleri çerçevesinde kuramsal olarak yedi dönemde ele almaktadır: Türkçe1-Altay dönemi 2-En eski Türkçe dönemi 3-İlk Türkçe dönemi 4-Eski Türkçe dönemi 5-Orta Türkçe dönemi 6-Yeni Türkçe dönemi 7-Çağdaş Türkçe dönemi Bunlardan ilk üç dönem, elde belgeler bulunmadığından sadece Ana Türkçe’nin kökenine ışık tutması açısından kuramsal olarak var sayılmaktadır. Eski Türkçe dönemi, Göktürkçe ve Uygurca’nın kullanıldığı dönemleri kapsar. Orhon ve Yenisey Yazıtlarıyla Uygurca yazmalar bu dönemin yazılı ürünlerini oluşturur. (VI-X. yy) Orhon Yazıtlarındaki dilin somut kavram ve olguları da iletebilecek gelişkinlikte olması ilginçtir.. Bu yazıtlarda yabancı sözcük oranı yalnızca yüde 1 iken, Uygurcada, çeşitli dini metinlerin çevirilerinin etkisiyle yabancı sözcük oranı artmıştır. Orta Türkçe dönemi, İslam dini ve kültürleriyle ilişkinin kurulduğu, kimi Türk halklarının İslam dinini benimsediği dönemi içerir.( XI-XV.yy) Bu dönemde Türk lehçeleri hem fonetik ve morfolojik yönden farklılaşmaya başlamış, hem de birer yazı dili olarak gelişme göstermiştir. Bunda Arap ve Fars dillerinin belirleyici rolü olmuştur. XI. Yüzyılda Kaşgarlı Mahmud, Divan-ü Lügat-it-Türk’ü Araplara Türköe öğretmek amacıyla ahzırlamış; Yusuf Hashacip de Kutadgu Bilig’de İslami ilkelere göre devlet ve devlet yönetimi konusunu işlemiştir. XIII. Yüzyıldan itibaren tarihi dalgalanmalar dikkate alınarak Türk lehçeleri “Batı” ve “Doğu” Türkçesi olarak bölümlenebilir. Batı Türkçesi’nin kuzey dalında Kıpçakça, güney dalında Oğzuca (Azerice, Türkmence, Anadolu Türkçesi) farklı yazı dilleri olarak gelişme göstermiştir. Bu arada Anadolu’yu da fetheden Oğzuların devlet dili olarak önce Arapça’yı, sonra Farsça’yı benimsemiş olmaları, Osmanlılar döneminde Osmanlıca adı verilen bir imparatorluk dilinin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Batı Türkistan yöresinde kalan Türklerin dili Doğu Türkçesi olarak olarak anılmaktadır. Doğu Türkçesi içinde çağatayca’nın yazı dili durumuna gelmesinde Ali Şir Nevai’nin büyük rolü vardır. Nevai, Arapça’nın ve özellikle farsça’nın tercih edilmesine tepki göstermiş, Muhakemet-ül-lügateyn adlı eserinde Türkçe (Çağatayca) ile Farsça’yı karşılaştırıp Türkçenin bu dilden üstün olduğunu göstermeye çalışmıştır. Türkçe Konuşulma OranlarıYeni Türkçe dönemi, kimi Türk lehçelerinin (Anadolu Türkçesi, Kıpçakça, Özbekçe, Kazakça, Kırgızca, Tatarca, Yeni uygurca) yazı dili olarak oluşumlarını tamamladıkları dönemi kapsar. (XV-XX. yy) Bu dönemin en önemli özelliği, Türk lehçeleri üzerinde islam dil ve kültürünün ağır basmasıdır. Osmanlıca’da Arapça ve farsça sözcük oranının yüzde 60-70 seviyesinde olduğu tahmin edilir. Osmanlı Devleti’nin bürokrasi dili olan Osmanlıca, Türk aydınlarının ulusal benliklerini aramaya başlamalarına kadar varlığını sürdürecektir. Aynı durum Azerice, Çağatayca gibi yazı dillerinde de yaşanmıştır. Çağdaş Türk dönemi Türk dünyasının siyasal yaşamının ve haritasının sürekli değiştiği döneme rastlar. Özellikle 1917 Devrimi’nden sonra kurulan Sovyetler Birliği sınırları içinde yaşayan Türk halkları, varlıklarını özerk cumhuriyetler şeklinde sürdürmüşler; 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan bağımsızlıklarını kazanmıştır. Anadolu’da ise Osmanlı devleti tarihine karışmış, yerine laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.. Batılılaşma sürecini hızlandıran genç cumhuriyet, Latin alfabesine geçilmesi (1928) ve Türkiye Türkçesi’nin bilim ve kültür dili durumuna getirilmesi için özel çaba harcamıştır. Yusuf Çotuksöken Thema Larousse Cilt 2-507 Türkçenin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları Türkler dünya üzeride çok geniş bir yer kaplar. Doğuda Moğolistan ve Çin içlerinde batıda Yugoslavya içlerine; kuzeyde Sibirya'dan ve Moskova yakınlarındaki Kazan şehrinden , güneyde Bağdat, Lübnan sınırı ve Kıbrıs içlerine kadar uzanan büyük ve geniş çoğrafyaya yayılmışlardır. 20-90 doğu boylamları ile 33-65 kuzey enlemleri arasında yer alan bu coğrafya, kuş uçuşu,doğudan batıya yedi bin, kuzeyden güneye üç bin kilometrelik bir alanı içine alır. Bu alandaki şu devletler içerisinde Türkler yaşamakta ve Türkçe konuşulup yazılmaktadır: Çin, Moğolistan, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azarbeycan, Afganistan, İran, Irak, Suriye, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Makedonya, Romanya, Polonya, Ukrayna, Moldovya. Bütün bu geniş coğrafya içerisinde Türkçemizin pek çok lehçe ve şivesi bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: Türkçenin Yayılma AlanlarıTürk dilinin lehçeleri: 1. Çuvaşça 2. Yakutça Türk dilinin şiveleri: a. Sibirya ve Altay sahası: 1. Karagas 2. Soyan 3. İrtiş ve Tobol 4. Altay 5. Telengit 6. Teleüt 7. Tuba 8. Kumandı 9. Llebed 10. Sagay 11. Beltir 12. Kaç 13. Koybal 14. Kızıl 15. Şor 16. Kamasin 17. Çalım ve Çat b. Doğu Türkistan sahası: 18. Uygur 19. Sarı Uygur 20. Tarançi c. Batı Türkistan sahası: 21. Karakalpak 22. Özbek 23. Kırgız 24. Kazak 25. Türkmen d. Kafkas ve İran sahası: 26. Nogay 27. Kundur 28. Karaçay 29. Balkar 30. Kumuk 31. Azeri 32. Kaşkay 33. Afşar 34. Kacar 35. Şahseven 36. Karadağlı 37. Hamse 38. Halaç 39. Kengerlu 40. Horasani 41. Karayi 42. Karaçorlu 43. Karapapak e. Kuzey ve Batı sahası (Urallardan Balkanlar ve Akdeniz’e): 44. Kazan, Tatar 45. Atrahan 46. Başuırt 47. Kırım 48. Karayim 49. Gagavuz 50. Türkiye, Oğuz
Sözlükte KUŞ Nedir:
yok
Sözlükte İŞARET Nedir:
1. Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im: Noktalama işaretleri.
2. Belirti, gösterge, alamet.
3. El, yüz hareketleriyle gösterme: “Artık işaretleri bırakmış, konuşuyor, bir taraftan da saçlarını düzeltiyor.” -R. H. Karay.
4. Küçümsemeyi, beğenmemeyi anlatır: -Hıh işaret, sen de kendini adam mı zannediyorsun.
5. Bakınız: yer imi
6. İnsanlar arasında anlaşmayı görüşmeyi sağlayan bütün semboller.
7. Anadolu'da sessiz ve sözsüz oyunlara verilen ad.
8. Sakarya ili, Kaynarca ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
Sözlükte İNGİLİZCE Nedir:
Englishİngilizce

İngilizce ( English İngilizce söylenişi: /ˈɪŋɡlɪʃ/[2]) Amerika Birleşik Devletleri, Anglofon Karayipler, Avustralya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, İrlanda Cumhuriyeti, Kanada ve Yeni Zelanda'da yaşayanların çoğunun anadilidir. İkinci dil ve resmi dil olarak dünya genelinde, özellikle İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleri ve çok sayıda uluslararası örgüt tarafından kullanılmaktadır.
 
Modern İngilizce, anadili farklı olan insanların konuştuğu ilk "küresel ortak dil" olarak tanımlanmaktadır.[3][4] İngilizce iletişim, bilim, ticaret, havacılık, eğlence, radyo ve diplomasi alanlarında egemen uluslararası yardımcı dildir.[5] Dilin Britanya Adaları'ndan öteye yayılmasında Britanya İmparatorluğu'nun büyük payı vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nin II. Dünya Savaşı sonrasında artan ekonomik ve kültürel etkisi, İngilizcenin benimsenmesini önemli şekilde hızlandırmıştır.
 

İngilizcenin Önemi

İngilizce, dünya üzerinde 1.8 milyar insan tarafından konuşulur. İngilizce günümüzde uluslararası dil, iletişim dili veya dünya dili olarak adlandırılır. Bunun nedeni Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel olarak artan ekonomik ve kültürel etkisidir. İngilizce; artık birçok meslekte gereklilik haline gelmiştir. Dünya üzerinde birçok ülkede resmi dil İngilizcedir. Zaten resmi dil olmayan ülkelerde de yabancı dil eğitimi olarak verilmektedir. Birleşmiş Milletler'in resmi dilidir. İngilizce'nin hızla büyümesi dünyada birçok dilin ölümüne neden olmuştur. Dilsel çeşitliliği azaltmıştır. Fakat İngilizce zamanla farklı diller üretme potansiyeline sahiptir.
 

İngilizcenin Tarihçesi

İngilizce, Cermen kökenli bir dildir. Kavimler Göçüyle yer değiştirmiş Cermen kavimlerinin Britanya Adalarında yaşayan Keltleri sürerek bu adalara getirdikleri dildir. Adını adaya yerleşen ve Saksonlarla karışan Angluslardan almıştır. Bu kavimler dillerine "Anglik" demişlerdir. Cermen kavimleri tarafından Britanya Adaları'nda kullanılmasına dayandırılarak, filologlar tarafından kaynağının Almanca olduğu savunulmaktadır.
 
Roma İmparatorluğu döneminde Britanya adalarına gönderilen rahipler, buraya İncil'in başlıca cevirilerinden birinin dili olan Latince'yi getirmiş ve uzun yıllar Latince'nin etkisi baş göstermiştir. Daha sonra güneyden gelen Fransızlaşmış bir halk olan Normanların istilâları ile "Normanca" denilen Fransız lehçesi ile karışmıştır. Yönetici sınıf bu dili konuşurken köylü sınıfı olarak kabul edilen halk Eski İngilizce'yi konuşmaktaydı. 1066'da Hastings Savaşı 'yla Fâtih William adaları ele geçirirek uzun yıllar boyunca Normancanın yerleşmesine sebep olmuştur. Normanların İngiltere'yi fethi, aynı zamanda İngiltere'nin son fethidir.
 
Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde, Birleşik Krallık'ta, Avustralya'da, Kanada'da, Güney Asya'nın bir bölümünde, Mısır'da ve Afrika'nın belirli kesimlerinde anadil ya da ikinci dil olarak konuşulmaktadır.
 
İngilizce, Çince ([Mandarin Çincesi) ve İspanyolcadan sonra ilk resmî dil olarak dünyanın en çok konuşulan üçüncü dilidir.
 

İngilizcenin Coğrafi Dağılımı

Anadili İngilizce olanlar daha çok Amerika Kıtası, Avustralya ve Britanya adalarında bulunmaktadır. Ayrıca Okyanusya'da da çok konuşulan bir dildir.
 
Dünyada resmi dil olarak en çok kullanılan 3. dil olmasına rağmen dünyada en çok kullanılan 1. dildir. Dünyada İngilizce iletişim dili olarak kabul edilir. Bu yüzden 1 milyarı aşkın kişi en basit seviyede de olsa İngilizce bilmektedir. Bununla birlikte İngilizce en fazla bilinen 2. dil olma özelliğini de kapsar. İngilizce dünyanın çoğu yerinde konuşulur. Anadili İngilizce olanların en fazla olduğu yer Amerika Birleşik Devletleri'dir.

 Kaynakça

 1.^ "English Adjective". Oxfordadvancedlearnersdictionary.com. Erişim tarihi: 2013-04-20.
 2.^ "English, a. and n." The Oxford English Dictionary. 2nd ed. 1989. OED Online. Oxford University Press. 6 September 2007 https://dictionary.oed.com/cgi/entry/50075365
 3.^ Global English: gift or curse?, URL erişim tarihi: 4 Nisan 2005.
 4.^ The Future of English?, David Graddol, The British Council, URL erişim tarihi: 15 Nisan 2007.
 5.^ The triumph of English, The Economist, 20 Aralık 2001, URL erişim tarihi: 26 Mart 2007.
 6.^ U.S. Census Bureau, Statistical Abstract of the United States: 2003, Section 1 Population, U.S. Census Bureau, Tablo 47.
 7.^ a b The Cambridge Encyclopedia of the English Language, Second Edition, Crystal, David; Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1995.
 8.^ Mother Tongue, 2001 Counts for Both Sexes, for Canada, Provinces and Territories - 20% Sample Data, 2001 Sayımı, Statistics Canada.
 9.^ [1] Main Language Spoken at Home.
 10.^ Census in Brief, 15. sayfa (Tablo 2.5), 2001 Sayımı, Statistics South Africa.
 11.^ Languages spoken, 2006 Sayımı, Statistics New Zealand.
 12.^ Native speakers aged 5 or more, 2000 Sayımı
Sözlükte ARAPÇA Nedir:
Samî dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil

Sözlükte İSPANYOLCA Nedir:
Hint-Avrupa dillerinden, İspanyada, Brezilya dışındaki Lâtin Amerikada ve İspanyol uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil

Sözlükte RUSÇA Nedir:
Rus dili

Sözlükte ÇİNCE Nedir:
Çin dili

0 kişi beğendi

00:00

Günlük Mini Bulmaca
Bilgilendirme: Bulmaca sözlüğümüzde Haberturk, Hürriyet, Sözcü ve Posta gazetesinin günlük kare ve çengel bulmacalarının cevapları ve Bulmacahane, CodyCross gibi bulmaca oyunlarının cevapları yayınlanmaktadır. Ayrıca diğer gazete bulmaca cevapları, bulmaca kitabı, çapraz, karışık bulmaca cevaplarınıda sözlüğümüzde bulabilirsiniz. Bulmaca sözlüğümüzden arama yaparak bulmaca sorunuzdaki cevabı kolayca bulabilirsiniz. Eğer cevap henüz sitemize eklenmemiş ise soru sor butonuna tıklayarak hemen cevap verilmesini sağlayabilirsiniz.

Yakın zamanda para ödüllü online bulmaca çözebileceğiniz bulmaca servisimiz yayına alınacaktır. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak en iyi bulmaca çözenler listelerimiz olacak.

Sözlüğümüzde cevabını bulabileceğiniz bulmaca çeşitleri: CodyCross bulmaca soruları, çengel bulmaca, kare bulmaca, sudoku bulmaca, rakam bulmaca, kelime şifre bulmaca, altıgen çengel bulmaca, halka bulmaca, sözcük avı, yapboz bulmaca, labirent bulmaca, mozaik bulmaca, resimli kelime bulmaca, 7 farkı bulun, lekare bulmaca ve kim milyoner olmak ister soruları ve cevapları.

Ayrıca bulmaca cevapları sözlüğümüzde aradığınız kelimenin eş anlamı, mecazen ve mecaz anlamları, eski dildeki karşılıkları, osmanlıca karşılıklarıi, zıt anlamlarını bulabilirsiniz.

Unutmayın bulmaca çözmek zekanızı geliştirdiği gibi çağımızın en kötü hastalıklarından biri olan alzheimer içinde doktorlar tarafından en önerilen çözümlerden biridir. Şimdiden güzel, sağlıklı günler dileriz..

Soru Sor Cevapsız Sorular Bulmaca Sözlüğü
Benzer Sorular
Günün Bulmaca Cevapları
hantol
6 dk. önceBilir bulmaca
hantol
34 dk. önceÖnermek bulmaca
hantol
34 dk. önceArılık bulmaca
hantol
38 dk. önceTüketim bulmaca
hantol
38 dk. önceEn sonunda bulmaca
hantol
38 dk. önceYatısız bulmaca
hantol
1 saat önceAsetat bulmaca
ArdaPat
1 saat önceBulmacada salvo
hantol
1 saat önceKaray bulmaca
hantol
2 saat önceDeplasman bulmaca
hantol
2 saat önceGüreş bulmaca
hantol
2 saat önceTogo plaka bulmaca
hantol
2 saat önceİstihkak bulmaca
hantol
2 saat önceAkman bulmacaArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Nazlıceylanım
  Nazlıceylanım
  Belirtmemiş
 • zehraa16
  zehraa16
  Belirtmemiş
 • Azra00
  Azra00
  Belirtmemiş
 • Sokakların çocuğu
  Sokakların çocuğu
  Belirtmemiş
 • cankync
  cankync
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • Koalaa
  Koalaa
  Belirtmemiş
 • Isyankar65
  Isyankar65
  Belirtmemiş
 • çılgın türk
  çılgın türk
  Belirtmemiş
 • Azra25
  Azra25
  Belirtmemiş
 • mutsuzhatun1905
  mutsuzhatun1905
  Belirtmemiş
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • Darthwader
  Darthwader
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Batuh
  Batuh
  Belirtmemiş
 • Ramazan kamn
  Ramazan kamn
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Melisnaz
  Melisnaz
  Belirtmemiş
 • VİENTO
  VİENTO
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya