Nedir.Org
 • 1
352
39
Okunma
3001
Cevap
3
Soru :

Cumhuriyetin Temel Organları Nelerdir

Örnekleme yaparmısınız
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


72015-03-19 15:36:47 #
Cevap : Cumhuriyetin Temel Organları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel görevleri vardır. Devletin bu temel görevlerini yerine getirmesi için üç temel organ oluşturmuştur. Bunlara yasama, yürütme ve yargı organlarıdır. Yasama Organı: "Yasama" kanun yapma demektir. Anayasamızda yasama görevi Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) verilmiştir. TBMM millet tarafından seçilen 550 milletvekilinden oluşur. Milletvekili seçimleri 5 yılda bir yapılır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Görev ve Yetkileri: Ø  Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak. Ø  Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek. Ø  Para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek. Ø  Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak. Ø  Genel ve özel af ilânına karar vermek Yürütme Organı: Yürütme, kanunlara uygun bir şekilde ülkenin yönetilmesi demektir. Anayasamıza göre yürütme görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna aittir. Bakanlar Kurulunun başkanı başbakandır. Cumhurbaşkanı: Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir. Görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. TBMM üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi için yirmi milletvekilinin yazılı teklifi gerekir. Cumhurbaşkanının Görevlerinden Bazıları Şunlardır: Ø  Kanunları yayınlamak,  Ø  Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye geri göndermek veya Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak,  Ø  Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek, başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek.  Ø  Milletler arası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak, Ø  Genelkurmay Başkanını atamak,  Ø  TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek. Ø  Yükseköğretim kurulu üyeleri ile üniversite rektörlerini seçmek, Ø  Yüksek yargı organlarının üyelerinin bir kısmını ya da tamamını seçmek. Bakanlar Kurulu: Bakanlar Kurulu, başbakan ve bakanlardan kurulur. Başbakan: Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından (genellikle seçimlerde en çok oyu almış siyasi partinin genel başkanı) atanır. Bakanlar Kuruluna başkanlık eder. Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar: Bakanlıklar: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır. Her bakan, başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden sorumludur. NOT:Bakan olabilmek için milletvekili olma şartı olmamasına rağmen, başbakan olabilmek için milletvekili olma şartı vardır. Yargı Organı: Devletin yargı görevi, anayasamıza göre bağımsız mahkemelerce yürütülür. Mahkemeler bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, kurum veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere; Emir ve talimat veremez, Genelge gönderemez, Tavsiye ve telkinde bulunamaz. Yasama ve yürütme organları da, mahkeme kararlarına uymak zorundadır.
Cumhuriyetin Temel Organları Nelerdir

Sunum İçeriği

1. Sayfa
style.visibilityppt_xppt_y

2. Sayfa
TEMEL EĞİTİM DERS NOTLARIÜNİTE : Devlet Teşkilatı, Anayasa ve Kamu Hizmeti AMAÇ : Devlet Teşkilatı, Anayasa ve Kamu Hizmeti bilgisi.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

3. Sayfa
DAVRANIŞLAR : 1. Devlet Teşkilatı, Anayasa ve Kamu.2. Devletin temel organlarını söyleme. 3. Devletin idari yapısını açıklama.4. Kamu hizmetinin niteliklerini söyleme. style.visibilityppt_xppt_yrrrr

4. Sayfa
KONULAR:T.C Anayasasının temel ilkeleri.Kamu hizmeti ve devlet kavramı.Devlet teşkilatı. a)Merkezi Yönetim. b)Yerinden Yönetim.4.Devletin şekli ve Organları. a)Yasama b)Yürütme c)Yargıstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

5. Sayfa
ÖĞRETİM SÜREÇLERİ : 1.Anayasa, Kamu, kamu hizmeti, kamu görevleri, kamuoyu kavramlarının açıklanması.2.Merkezi yönetim yapısının özelliklerinin açıklanması ve tanıtılması.3.Yerinden yönetim yapısının özelliklerinin açıklanması ve tanıtılması.4.Yasama organının yapısı ve görevlerinin açıklanması. 5.Yargı organlarının ( adli ve idari) yapısı ve görevlerinin açıklanması.6.Yürütme organının yapısının açıklanması ( Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar Kurulu ve Bakanlıklar) 7.Yönetimi etkileyen temel anayasal ilkelerin açıklanması.ppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xxshearxshearstyle.visibilityppt_xxshearxshearstyle.visibilityppt_xxshearxshearstyle.visibilityppt_xxshearxshearstyle.visibilityppt_xxshearxshearstyle.visibilityppt_xxshearxshearstyle.visibilityppt_xxshearxshearstyle.visibility

6. Sayfa
GİRİŞ :İnsanların toplum halinde yaşama ihtiyacı, bir takım ilişkilerin belirli kurallara bağlanmalarını, bunlara uygun davranmalarını, bunların dışına çıkmamalarını gerektirir. Bunlar toplumsal kurallardır.Toplumsal kurallar, hukuk, örf, adet, ahlak ve din kurallarıdır. Hukuk kuralları toplumsal kurallar içinde yer alan diğer kurallardan, zorlayıcılık ve yaptırma (müeyyideye) bağlanmış olmalarıyla ayırt edilir.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

7. Sayfa
Hukuk kuralları genellikle kamu hukuku, özel hukuk olarak iki kısma ayrılır. Özel hukuk fertler arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür. Kamu hukuku ise devletin yapısına ve faaliyetlerine ilişkin kuralların bütünüdür. Bu kurallardan birisi de “ANAYASA” dır.style.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_y

8. Sayfa
Anayasa: Devletin şeklini, organlarının temel kuruluş, işleyiş ve ödevlerini, yurttaşların temel haklarını, hürriyetlerini ve ödevlerini düzenleyen temel hukuk kurallarıdır. Anayasa temel kanun olup, hiçbir kanun anayasaya aykırı olamaz.Devletin siyasi yapısı ve rejimini, organlarını, organlarının yetki, görev, sorumluluklarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini, bireylerin sahip olduğu temel hak ve hürriyetleri düzenleyen kamu hukuku dalına ANAYASA HUKUKU denir. style.visibilitystyle.visibility

9. Sayfa
Ülkemizdeki Anayasa Hukukunun temel kaynağını 18.10. 1982 tarihinde kabul edilen TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI oluşturmaktadır.1982 Anayasası diğer anayasalardan daha uzun ve ayrıntılı hükümler içermektedir. 177 madde ve 16 geçici maddeden meydana gelmiştir. İlk üç maddesi değiştirilemez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez. Bu özelliği dolayısıyla “ Sert Anayasa “denir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

10. Sayfa
T.C. ANAYASASI’NIN GENEL ESASLARI 1-Devletin Şekli:1982 Anayasasına göre Devletin şeklinin Cumhuriyettir.(Md:1) Bu madde daha önceki anayasalarda da yer almıştır. Bu madde Türk İnkılabının hukuki ifadesidir.Değiştirilemez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez. Bu madde, anayasanın teminatı altındadır. T.C. ANAYASASI’NIN GENEL ESASLARI 1-Devletin Şekli:1982 Anayasasına göre Devletin şeklinin Cumhuriyettir.(Md:1) Bu madde daha önceki anayasalarda da yer almıştır. Bu madde Türk İnkılabının hukuki ifadesidir.Değiştirilemez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez. Bu madde, anayasanın teminatı altındadır. style.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibility

11. Sayfa
2-Cumhuriyetin Nitelikleri: Cumhuriyet devlet mekanizmasının doğrudan doğruya veya dolaylı bir biçimde seçimle işbaşına gelmesini ifade eder. Cumhuriyetin nitelikleri Anayasanın 2. maddesinde belirtilmiştir.Buna göre Cumhuriyetin nitelikleri şunlardır: style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

12. Sayfa
a-Atatürk Milliyetçiliği:Türk milliyetçiliği ile eş anlamlıdır. Irkçılığı reddeder, insancıl, barışçıl, birleştirici, bütünleştirici bir milliyetçiliktir. Anayasa uyarınca Türk olarak kabul edilmede dil, mezhep, ırk, kabile, aşiret, zümre farkı gözetilmez. Atatürk milliyetçiliği anlayışı akılcı, çağdaş, medeni, ileriye dönük, demokratik, toplayıcı, birleştirici, insani ve barışçıdır.Milliyetçiliği reddeden anlayışlara olduğu gibi ırkçılığa, şovenizme ve saldırganlığa da karşıdır. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

13. Sayfa
b-Demokratik Devlet: Bu ilke gereğince iktidar toplumun bir ürünüdür, halkın açıkça kabul etmesi benimsemesine dayanır. Akılcı bir rejimdir. Uygulamada ülkelik açısından bir birlik söz konusu değildir. Demokrasi denildiğinde anlaşılması gereken çoğulcu demokrasidir. Siyasal rejim olarak parlamenter sistem, başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi gibi türleri vardır. style.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_h

14. Sayfa
Çoğulcu demokrasi temel ilkeleri:Siyasal çoğunluk: Bütün düşünce inançların açıkça ortaya konulabilmesi kişilerin ve toplulukların birbirleriyle ve siyasal iktidarla diyaloga girebilmesi ve seslerini duyurabilmesini ifade eder.Temsil:Halk adına karar alma,seçim yoluyla iş başına gelen temsilcilerindir. TBMM üyeleri seçildikleri bölgeyi ve kendilerini seçenleri değil bütün milleti temsil ederler.(Anayasa mad:80)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

15. Sayfa
Seçim:Çoğulcu demokraside halk adına hareket edecek temsilcilerin seçim yoluyla iş başına gelmesi esastır.(Anayasa mad:69,79)Çoğunluğun Yönetme Hakkı: Seçimlerde demokratik bir şekilde çoğunluğu elde eden siyasi parti veya partilerin iktidara gelip yönetebilme hakkını ifade eder.Muhalefet Etme Özgürlüğü: Çoğulcu demokrasilerde azınlığın çoğunluğa dönüşüp iktidar olabilme hakkının tanınması gerekir. Bunu sağlayacak yol da Muhalefet etme özgürlüğüdür.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

16. Sayfa
Birden fazla gerçek anlamda siyasal partinin varlığı: Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olarak siyasi partiler anayasa güvencesi altındadır. Vatandaşlar parti kurma, partiye üye olma ve ayrılma hakkına sahiptir. 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı siyasi partilere üye olabilirler. Siyasi partiler izin almadan kurulurlar. Anayasa ve kanun hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürürler.style.visibilitystyle.rotationppt_hppt_w

17. Sayfa
Temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınması: Herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilemez, vazgeçilmez, temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve özgürlükler kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da içerir. Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz ve özgürlükleri amaç dışında kullanılamaz.(Anayasa Md: 13) style.visibilityppt_wppt_h

18. Sayfa
Kanun önünde eşitlik: Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (Anayasa md.10)Egemenliğin kaynağının halk veya Millette olması: Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir.Türk Milleti egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanır. Hiçbir kimse veya organ kaynağının Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.(Anayasa Md.6)style.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_y

19. Sayfa
c) Laik Devlet: Kişilerin dinsel inanç ve düşüncelerinden ötürü kınanmaması, farklı işlemlere tabi kılınamaması , kamu düzenini bozmamak şartıyla serbestçe ibadetlerini yerine getirebilmesidir.d) Sosyal devlet: Sosyal devlet vatandaşların sosyal durumlarını iyileştirmeyi, onlara belirli yaşayış düzeni sağlamayı, onları sosyal güvenliğe kavuşturmayı kendisi için amaç edinmiş olan bir devlet anlayışını ifade eder.(Anayasa Md. 5)style.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_y

20. Sayfa
e)Hukuk devleti: Yönetilenlere hukuk güvenliği sağlayan devlet düzenidir. Ülkede yerleşmiş hukuk düzenine yalnızca bireylerin değil yönetimin de uymasını gerektiren ilkedir. Hukuk devleti insan haklarına saygılı bütün eylemlerinden dolayı yargı denetimine bağlı olan devlettir. Hukuk devletinin gerekleri: Temel hak ve hürriyetleri güvence altına alınması, Yasaların Anayasaya uygunluğunun sağlanması. Kazanılmış haklara saygı gösterilmesi. Kuvvetler ayrılığı ilkesi, Yasaların genel, soyut ve kişilik dışı olması, Kanunsuz suç ve ceza olmaması, İdarenin hukuka bağlılığı.style.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

21. Sayfa
f) İnsan haklarına saygılı devlet: İnsan hakları bireyin doğuştan sahip olduğu, kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilemez, vazgeçilemez temel hak ve hürriyetlerdir. Anayasamıza göre Temel hak ve hürriyetler kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder. Anayasa md:12/2-13-15-65)style.visibility

22. Sayfa
3-Devletin Bütünlüğü, Resmi Dili, Bayrağı, Milli Marşı ve Başkenti : Anayasaya göre Türk devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. (Anayasa md: 3 ) Resmi dili Türkçe’dir. Milli Marşı İstiklal Marşı, Başkenti Ankara’dır.4-Anayasanın değiştirilemeyecek hükümleri: Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğuna, Cumhuriyetin niteliklerine, Devletin bütünlüğüne, resmi diline, milli marşına ve başkentine ilişkin hükümler değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez. (Madde: 4).style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

23. Sayfa
5-Devletin Temel Amaç ve Görevler: Türk Devleti Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmez bütünlüğünü, Cumhuriyet ve demokrasiyi korumakla görevlidir. 6-Egemenlik : Anayasada egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu belirtilmektedir. “Egemenlik Ulusundur “ ilkesi Milli mücadelede Mustafa Kemal’ in Anayasa hukukumuza koyduğu demokrasi rejimimizin hukuki olan ifadesidir. 7-Yasama Yetkisi: Yasama Yetkisi (Kanun Koyma kaldırma ) yetkisi, Türk Milleti adına TBMM’ nin olup bu yetkinin devredilemeyeceği Anayasada açıkça belirtilmiştir.(Md:7). 8-Yürütme Yetkisi ve Görevi: Anayasa göre yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.(Any.Md:8) ppt_xxshearxshearstyle.visibilityppt_xxshearxshearstyle.visibilityppt_xxshearxshearstyle.visibilityppt_xxshearxshearstyle.visibility

24. Sayfa
9-Yargı Yetkisi: Anayasaya göre yargı yetkisi Türk Milleti adına, bağımsız mahkemelerce kullanılır. (Any.Md.9) 10-Kanun önünde Eşitlik: Anayasaya göre herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din, mezhep vb. sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. /Any.Md:10) 11-Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü : Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan en üstün hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasa’ya aykırı olamaz.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

25. Sayfa
II. TEMEL HAK VE ÖDEVLER 1. Kişinin hakları ve Ödevleri: Anayasanın bu başlığı altında yer alan hükümler bütün temel hak ve hürriyetleri ilgilendirmektedir. (Kişinin dokunulmazlığı, maddi manevi varlığı, kişi hürriyeti, özel hayatın gizliliği, din ve vicdan hürriyeti vb) 2-Sosyal ve Ekonomik Haklar, Ödevler: a-Ailenin Korunması: Aile Türk toplumunun temelidir. (Any.Md.41/1)b-Eğitim öğretim hakkı ve ödevi: Kimse Eğitim öğretim hakkından yoksun bırakılamaz.(Any.md.42/1)c-Kamu yararı: (Kıyılardan yararlanma, toprak mülkiyeti tarım, hayvancılık gibi üretim dallarında çalışanların korunması, devletleştirme) d-Çalışma ve sözleşme hürriyeti.e-Çalışma ile ilgili hükümler: (Çalışma hakkı ve ödevi, sendika kurma hakkı ve faaliyetleri)style.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_y

26. Sayfa
3-Siyasi haklar ve ödevler: a-Türk vatandaşlığı: Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür (Any.Md.66),b-Seçme seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları.c-Siyası partilerle ilgili hükümler.d-Kamu hizmetlerine girme hakkı. Hizmete girme: Her Türk kamu hizmetine girme hakkına sahiptir. Mal Bildirimi: Kamu hizmetine girenler mal bildiriminde bulunma zorundadır. (Anys.md.70) Vatan Hizmetleri: Vatan hizmeti her Türk’ ün hakkı ve ödevidir.(Any.Md. 72)style.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

27. Sayfa
e-Vergi ödevi : Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi vermekle yükümlüdür.(Any.Md.73/1) f-Dilekçe hakkı : Vatandaşların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri ile ilgili dilekçe verme hakkına sahiptir.(Any. Md. 74) style.visibilitystyle.visibility

28. Sayfa
III.CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI VE YÜRÜTME Kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun olarak Anayasamız devlet organlarını yasama, yürütme ve yargı olarak üç başlık altında düzenlemiştir. Yasama yetkisi Türk Milleti adına TBMM’ nindir. Bu Yetki devredilemez. Yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından Anayasaya uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Yargı yetkisi Türk Milleti adına Bağımsız mahkemelerce kullanılır.style.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

29. Sayfa
ANAYASACUMHURBAŞKANIYÜRÜTMEYARGIYASAMATBMMSEÇMENANAYASA M.HAKİMLER VESAV.YÜK.KURDANIŞTAYA.Y.İDARE.MUYUŞMAZLIK M.Y.SEÇİM K.A.YARGITAYSAYIŞTAYYARGITAYYÖKTRTATATÜRK KÜL.DİL TARİH Y.KBAKANLAR KURULUBAŞKANIBAKANLARMİLLİ GÜVENLİKKURULUD.DENETLEMEKURULUMERKEZİ YÖNETİMKURULUŞLARIİL İLÇE BUCAK BÖLGEYEREL YÖNETİMLERBELEDİYELERİL ÖZEL İDARELERİKÖYLERKİTLER

30. Sayfa
GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI DEVLETİN GENEL TANIMI:Devlet birbirlerine karmaşık bir ilişkiler sistemi ile bağlanmış tek tek insanların bir araya gelmişliğidir. Devlet: Bir örgüttür. Belli bir ülke üzerinde yerleşmiş zorlayıcı yetkiye sahip bir üstün iktidar tarafından yönetilen bir insan topluluğunun meydana getirdiği bir siyasal kuruluştur.Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel organları ; Yasama, Yürütme, Yargıdır. style.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

31. Sayfa
T.C İDARİ YAPISIGENEL İDAREYERİNDEN YÖN.KURULUŞLARIMERKEZTEŞKİLATI-Cumhurbaşkanı-Bakanlar Kurulu-Bakanlıklar-Yrd. kuruluşlar-Danıştay-Sayıştay-Dev.Planlama Teşkilatı-Milli Güvenlik KuruluTAŞRATEŞKİLATI-İller-İlçeler-bucaklar-Bölge Kuruluşları MAHALLİİDARELER-İl Özel İdareler-Belediyeler-KöylerHİZMET KURULUŞLARI-Üniversiteler-T.R.T-K.İ.T-DiğerleriMESLEK KURULUŞLARI-Barolar-Ticaret,Sanayi Odaları-DiğerleriDİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

32. Sayfa
BAKANLIK TİP KURULUŞ ŞEMASI (1)KURULLARBAKANÖzel Kalem MüdürlüğüTeftiş KuruluBaşkanlığıBakanlıkMüşavirleriBAĞLIKURULUŞLARİLGİLİKURULUŞLARMüsteşarMüsteşar Yard.KURULLARSivil Savunma SekreterliğiAPK KuruluBaşkanlığıHukukMüşavirliğiBasın Ve Halklaİlişkiler MüşavirliğiEğitim DairesiBşk.Personel Gn.Md(D.Bşk.)İdari ve Mali İşlerDaire Bşk.ANA HİZMET BİRİMLERİ (2)TAŞRA VE YURTDIŞI KURULUŞLARITAŞRA KURULUŞLARIYURTDIŞI KURULUŞU

33. Sayfa
İlginize teşekkürler....style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_xppt_yr

0 kişi beğendi
32015-05-02 11:43:04 #
Cevap : Yasama Organı: Kanun yapma yetkisine sahip Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Yürütme Organı: Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulundan meydana gelir. Yargı Organı: Bağımsız mahkemelerdir.

Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Açık Öğretim Lisesi “Hukuk 1 (Hazırlayan: Taylan ACAR)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).
0 kişi beğendi
22015-05-02 11:43:51 #
Cevap : Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel organları ; Yasama,  Yürütme, Yargıdır. 
0 kişi beğendi

01 | Cumhuriyetin İlanının Sonuçları

• Milli mücadelenin başından beri amaçlanan ulusal egemenliğin sağlanması yönünde en önemli adımlardan biri daha atılmıştır.• Yeni Türk devletinin yönetim şekli açıklanmıştır.• Cumhurbaşkanı Meclis başkanı ve başbakanın yetkileri birbirinden ayrılarak yönetim kadroları yeniden düzenlenmiştir.• Yeni Türk devletinin İlk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa İlk Meclis başkanı Fethi Okyar İlk başbakanı ise İsmet İnönü olmuştur.• Mustafa Kemal Paşanın Cumhurbaşkanı seçilmesi devlet başkanı sorununu ortadan kaldırmıştır.• Meclis.. - Yazıya Git..

02 | Temel Haklar

İnsan hakları, insanların doğuştan sahip olduğu evrensel nitelikte olan haklardır.

İnsan haklarının temelini, 10 Ocak 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile 4 Kasım 1950 tarihli İnsan Haklan Sözleşmesi oluşturmuştur. Bu beyanname ve sözleşmede yaşama hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğüne verilmiştir. Bunlar bizim anayasamızda da yer almaktadır.

Anayasamızın 12. maddesince kişiliğine bağlı, dokunulamaz, devredilemez, vazgeçilemez temel hak ve.. - Yazıya Git..

03 | Temel Sağlık Hizmetleri Kavramı

Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre “sadece hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil kişinin bedenen ruhen ve sosyal yönden kendisini iyi hissetmesi halidir”. Bir diğer tanımlamaya görede “kişinin fiziksel, biyolojik ve sosyal çevresi arasındaki denge ve hal, hareket ve davranışlarının uyumlu olması” durumudur.

Temel Sağlık Hizmetleri Kavramı
Çağımızın sağlık hizmetleri anlayışı, 1978 yılında Kazakistan’ın Alma- Ata şehrindeki hemen hemen bütün ülke ve uluslararası kuruluşların.. - Yazıya Git..

04 | Cumhuriyetin İlanı

29 Ekim 1923 Pazartesi günü saat: 20.30’da Cumhuriyet Ankara'da TBMM sinde ilan edildi. Anayasanın birinci maddesinde “Türkiye Devletinin hükümet biçimi Cumhuriyettir.” hükmü yer aldı. Aynı günün gecesi Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanlığına seçildi. Cumhuriyetin İlanı (Detay) Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’da , Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti adıyla yeni bir yönetim kurulmuştu . Fakat bu yeni yönetimin rejimi henüz belirtilmemişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti.. - Yazıya Git..

05 | Temel Haklarımız Nelerdir ?

MERHABA← HAK⇒ Hak, kişinin, diğer insanların kendi hayatlarını yaşama şekline müdahale etmeden, kendi yaşamına yön verme özgürlüğüne denir. Bazı Temel Haklarımız:1.)Kişi dokunulmazlığı2.)Kişi hürriyeti ve güvenliği 3.)Özel hayatın gizliliği ve korunması4.)Yerleşme ve seyahat hürriyeti 5.) Din ve vicdan hürriyeti 6.)Hak arama hürriyeti 7.)Basın ve yayınla ilgili hürriyetler →İYİ DERSLER← - Yazıya Git..

07 | Temel Hak ve Özgürlülükler

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

09 | Temel sağlık hizmetleri nedir

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

10 | Temel hak ve özgürlüklerin sosyal haklar üzerindeki önemini açıkl...

Temel hak ve özgürlüklerin sosyal haklar üzerindeki önemini açıklayınız - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Duygux34
  Duygux34
  Belirtmemiş
 • Asyataş67
  Asyataş67
  Belirtmemiş
 • Muratt1
  Muratt1
  Belirtmemiş
 • Isyankar65
  Isyankar65
  Belirtmemiş
 • GökmenAyaz
  GökmenAyaz
  Belirtmemiş
 • Fasterx
  Fasterx
  Belirtmemiş
 • Jemka
  Jemka
  Belirtmemiş
 • Dinconur
  Dinconur
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya