Nedir.Org
 • 1
19446
1
Okunma
8
Cevap
1
Soru :

Dil, duygu ve düşünceyi insana aktaran bir vasıta olduğu için, insan topluluklarını bir yığın veya kitle olmaktan kurtararak, aralarında duygu ve düşünce birliği olan bir toplum hâline getirir.

Dil, duygu ve düşünceyi insana aktaran bir vasıta olduğu için, insan topluluklarını bir yığın veya kitle olmaktan kurtararak, aralarında duygu ve düşünce birliği olan bir toplum hâline getirir.

Bölüm: Türkçe
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


162021-01-16 21:34:54 #
Cevap :

Dilin Toplumsal Açıdan Önemi

İnsanlar arasındaki iletişimin en temel araçlarından biri olan dil, milletlerin geçmişten devraldıkları bir mirastır. Dil yoluyla insanların birbirlerini, geçmişten bu güne ve de geleceğe yönlendirmesi sağlanmaktadır. Ortak dil ortak kader birliği demektir. Aynı dili konuşan insanların aynı geçmişe sahip oldukları, aynı kültürü paylaştıkları, aynı alışkanlık ve değerlere sahip olduk bilinmektedir.

Dil bir milletin kültürel değerlerinin başında gelir. Aynı dili konuşan insanlar millet denilen sosyal varlığın temelini oluşturur. Dil, duygu ve düşünceyi insana aktaran bir vasıta olduğu için, insan topluluklarını bir yığın veya kitle olmaktan kurtararak, aralarında duygu ve düşünce birliği olan bir toplum hâline getirir... Dolayısıyla dil ferde toplumunun bağışladığı en büyük miras ve donanımdır.(1) Bu donanıma yabancılaşma insanların içinde yaşadıkları topluma yabancılaşmasını da beraberinde getirmektedir. Çünkü insanların yaşadıkları topluma yabancılaşmadan, ona uyum sağlayarak yani sosyalleşerek hayatlarını devam ettirmeleri, o toplumun kültürünü, inanç ve değerlerini benimsemeleriyle gerçekleşmektedir. Bu ise nesillere dil yoluyla aktarılabilmektedir.

Bütün insan kültürünün temelini oluşturan ve insan topluluğunu yaratan dildir.(2) Dilini yüceltemeyen toplumların zamanla başka kültürlerin tutsaklığında debelenmesi (3) ve kültürünü unutarak yabancılaşması kaçınılmazdır. Çünkü “dil ve kültürde bir şeyler iyi gitmediği zaman bütün kurumlarda da bir şeyler iyi gitmemeye başlar.”(4)

Dil kültürü oluşturan önemli unsurların başında yer alır. Bu konumuyla dil, bir toplumun kültürü içinde şekillenen tüm birikimleri temsil edecek işlev yüklenmektedir. Günlük alışkanlıklar, öfkeler, sevinçler ve değer yargıları dil yoluyla ifade edilmekte ve tanımlanmaktadır. Bu işlevi nedeniyle de dil ve kültür arasında kaçınılmaz bir bağ bulunmaktadır. Bu nedenle de dil ile kültür sürekli etkileşim içindedir.(5) “Kültür hayatının sağlıklı gelişiminde, benimsenebilir bir dil..., ortak bir dünya görüşü ve hayat anlayışı, anlaşılabilir bir sanat ve edebiyat telakkisi... gibi unsurların vazgeçilmez bir yeri vardır.”(6) Sanatta ve edebiyatta kullanılan dilin anlaşılabilirliği, bu alanlarda verilecek eserlerle halka inilebilmeyi sağlayacaktır. “Dil ile ortaya konulan sanat eserleri, diğer alanlara göre daha belli ve göze çarpar nitelikte bir kültür taşıyıcısı(7)dır.

Düşünce dili yaratır... Her Türk genci ve insanının dikkat etmesi gereken husus, ana dilinde düşünme alışkanlığını kazanması ve milletleşme şuurunu benimseyerek büyük topluma katılmasıdır. Bu yapılmadığı takdirde millet oluşturma süreci gerçekleşemez.(8) Diline sahip çıkan milletler, geleceğine de sahip çıkar. Geçmişiyle bu günü arasında dil bakımından anlaşılmazlık varsa, geçmişin tahlil edilerek ders çıkarılması, dolayısıyla da geleceğe yön verilmesi zorlaşmaktadır.

Dilin öğrenilmesi toplumsal/kültürel çevreyle ilgilidir. Çocuğun toplumsal yani dilsel çevresi olmadan dil edinmesi olası görülmemektedir. Başka bir ifadeyle, dilsel etkileşim, toplumsal/kültürel bağlamın varlığıyla gerçekleşir ve değer kazanır.(9) Bireylerin birbirleriyle anlaşmalarında, problemlerinin hallinde dilin önemi büyüktür. Edebiyatta, şiirde, sanatta, tiyatroda halk kitlelerine ulaşacak yani halkın anlayacağı dilden eserler vermek hem halkın bilinçlenmesi, hem de eserlerin uzun süre anlaşılırlılığını koruması açısından önemlidir. Geçmişten bu güne intikal eden sözlü ve yazılı kültür ürünlerinin bu güne kadar varlığını sürdürmelerindeki en büyük etken anlaşılır, sade ve halkın genelinin anlayabileceği bir dille yazılmış, söylenmiş olanlarıdır.

Cumhuriyet dönemi toplumsal kurumlarda yerleşme ve modernleşmenin daha yoğun yaşandığı bir dönemdir. Dil de uluslaşmanın temel öğelerinden biri olarak bu süreçteki yerini aldı. Özellikle Atatürk dil ve kültürü modernleşme ve batılılaşma yolundaki bütün atılımların gerçek zeminini görmüştür. Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan dilde yenileşme ve felsefe üretme çabaları Atatürk’ün söz konusu duyarlılığı çevresinde gelişmiştir. Atatürk için dil bir kimliktir. Dilin örselenmesi, yozlaşması ve ihmali doğrudan doğruya ulusal kimliği etkileyecek derecede önemlidir. Atatürk’ün cumhuriyet dönemine damgasını vuran dil felsefesini şu sözlerle izlemek mümkündür: “Türk demek dil demektir. Milliyetin çok bariz vasıflarından birisi dildir. Türk milletindenim diyen insanlar her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk harsına, camiasına mensubiyetini iddia ederse buna inanmak doğru olmaz.”(10) Çünkü “dil hem millet olmanın temel ögesi hem de kültür birliğinin en temel aracıdır.“(11)

Karamanoğlu Mehmet Bey yayınladığı fermanla: “Bugünden sonra divanda, dergahta, mecliste, meydanda Türkçe’den başka dil kullanılmayacaktır” demesinde, Türk kültürünün korunması ve gelecek nesillere aktarımında ve de millet olma bilincinin sağlanmasında dilin önemini vurgulamak yatmaktadır. Bunalımlı dönemden kurtularak milletin yeniden toparlanması ve kendine gelmesinde Atatürk’ün yaptığı inkılapların içinde harf inkılabının da bulunmasında bu amaç yapmaktadır.

Aynı soydan gelen toplumların en önemli ortak yanları onların aynı dili kullanmalarıdır. Çünkü dil yoluyla ortaklığın devamlılığı sağlanmaktadır. Sovyet sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmadan önceki dönemde, bünyesinde barındırdığı Türk toplulukları, farklı yazı ve konuşma dillerine yöneltilerek birbirlerinden ayırma yoluna gidilmişti. Daha doğrusu, bu toplulukların, kendi aralarında ortak dilleri yoluyla kültür alışverişini sağlayamamaları amacıyla farklı dilleri kullanmalarına özen gösterilmişti. Azerbaycan’ın Latin alfabesine ilk geçişine başlangıçta ses çıkarmayan Rusya, daha sonra Türkiye’nin Latin harflerini kabul etmesiyle Azerbaycan’ın tekrar Kril alfabesini kullanması yönündeki gayretleri de, aynı soydan gelen bu iki toplumun birbirleriyle kültürel alışverişi, aralarındaki iletişimi engellemek  amacından kaynaklanmaktadır. İsmail Gaspıralı da “Rusya’daki Türk toplulukları dil, kültür, tarih bağlarına sahiptiler. Ayrıca, içinde bulundukları sosyal, siyasal ve kültürel problemleri de aynı idi. Bu problemler bakımından da aralarında benzerlik hatta ayniyet bulunmaktaydı. Bu topluluklar birbirlerinden tecrit edilmişlerdi. Bu nedenle de problemlerine ortak çözüm üretme imkanına sahip değillerdi. Problemleri tek başlarına da çözme imkanları yoktu. Çünkü onlar dil ve kültür bakımından yakın ilişki kuramıyorlardı”(12) diyerek, aynı toplulukların birbirleriyle ortak hareket etmede dilin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmekte ve de bir milletin hayatta kalabilmesi için problemlerini kolayca çözebilmede kullanılan dilin önemli bir etken olduğunu vurgulamaktadır. 19. Asırda, Avrupa’da millet ve milliyet mefhumlarının tanımlanması, sınırlarının ve özelliklerinin belirlenmesini ele alan bir dizi tartışmalar olmuştur. Almanya ve İtalya’da milliyetçilik, en önemli olgusu olan devlet idealinden vazgeçerek, farklı devletlerdeki aynı dili konuşan ve aynı kültürü paylaşan insanlar arasındaki kültürel birliği vurgulamakta ve bu topluluklar için ortak bir vatan talebiyle ortaya çıkmaktadır.(13) Yani dilin, millet olma bilincinin en önemli göstergesi olduğu ve farklı coğrafyalarda da olsa aynı dili konuşan insanların aynı kültüre sahip olduklarını belirtmektedir.

Bunlardan yola çıkarak Gökalp millet, ne ırki, ne kavmi, ne coğrafi, ne siyasi, ne de iradi bir zümre değildir. Millet, lisanca, dince, ahlakça ve bediiyatça müşterek olan yani aynı terbiyeyi almış fertlerden oluşan bir zümredir(14) diyerek millet olmada dilin önemine vurgu yapmaktadır.

İsmail Gaspıralı “Lisan Meselesi” adlı yazısında “Milleti millet eden iki şeyden birinin “tevhid-i lisan” olduğunu söyleyerek bunların “her kaysı olmaz ise yaki bozulur ise millet payesinden, derecesinden düşer; belki inkiraza yol tutar”(15) demektedir.

Dil insan topluluklarının anlaşmalarında, problemlerini çözmelerinde en önemli iletişim araçlarından biridir. Bu noktada konuşulan dilin herkes tarafından anlaşılması çok önemlidir. Bir toplumda yeniliklerin, buluşların ve gelişmelerin halkın her kademesine kolaylıkla iletilebilmesinde, dilin herkes tarafından anlaşılır olması gerekmektedir. Aksi takdirde, anlaşılmayan bir dil ya da kavramların oluşturduğu bir konuşma yolu seçilirse durum, birbirinden habersiz çalan enstrümanların çıkardığı, ne olduğu anlaşılmayan bir şey durumuna gelir. Bir orkestranın ortak dili notalarıdır. Farklı sesler çıkaran aletlerin çaldıkları şarkılarda ortak bir ahenk yakalamak için hepsinin ortak notaya uymaları gerekmektedir ki dinleyenlerin hem anlaması hem de zevk alması gerçekleşebilsin.

Göktürkler’in ikiye bölündüğü dönemde Kağanlık yapan Şe Tu’nun 585 yılında Çin Kağanına yazdığı mektup, Türklerin diline ne kadar önem verdiğini göstermesi açısından kayda değer bir durumdur. “592 yılında, Göktürkler ikiye bölünmüştür. Doğu Göktürkler’in başında Şe-Tu Kağan vardır. Çin Kağanı, Şe-Tu Kağana mektup yazarak, ona bir çok vaatte bulunur, bütün Türklerin kağanı olabilmesi için kendisine yardım edebileceğini söyler. Buna karşılık da Çin kağanına bağlı olmasını, Türklerin kılık, kıyafetlerini, dillerinin, geleneklerinin, görenek ve yasalarının hülasa, Türkler’i millet olarak yaşatan maddi ve manevi değerlerinin değiştirilmesini ister. Onların yerine Çin adetlerinin, Çin dilinin, Çin gelenek ve yasalarının kabulünü şart koşar. Bu istek çok düşündürücüdür. Şe-Tu Kağan’ın Çin Kağanına verdiği cevap ise bize bazı gerçekleri anlatmaktadır. Şe-Tu kağanın cevabı şudur. “ Oğlum, şimdi yanınızda olacaktır. Size her yıl vergi olarak kutsal soydan üretilmiş atlar göndereceğim. Her gün bütün zamanını size verecek, buyruklarınızdan başka boyun eğeceğim bir şey olmayacaktır. Ancak, giysilerimizin önlerini kesmeye, omuzlarımızda dalgalanan saçlarımızı çözmeye, dilimizi de değiştirmeye ve sizin yasalarınızı benimsemeye gelince, bizim törelerimiz ve geleneklerimiz çok uzak çağlardan gelir ki, ben bile bunlardan bir tekini değiştirmeye şimdiye kadar cesaret edemedim. Çünkü, bütün bir Türk milleti aynı kalbi taşıyor“(16) diyerek dilin toplumsal bütünlük açısından büyük önem taşıyan unsurlardan birinin dil olduğunun üzerinde durur. Ayrıca tarihten gelen bir köklü bir dil geleneğinin bulunduğunu ve Türkler için geleneğin oldukça önemli olduğunu anlatmaktadır.

Baltacıoğlu dil konusunda yapılacak şey nedir? Sorusuna şu şekilde cevap vermektedir: Dilimizin kalıp gelenekleri gibi ruh geleneklerini de aramak. Gelenekler halktadır.(17) Halkın kullandığı dil ile yani dil geleneği ile aydının kullandığı dil geleneğinin aynı olması gerekmektedir. “Gelenek demek millette nevi belirtilen belkemiği demektir. Gelenek değişmedikçe millet de değişmez. Bir millet herhangi bir dış sebeple dilini kaybedebilir. Fakat dilinin, dininin geleneğini kaybetmedikçe o millet henüz kaybolmamıştır.”(18) Buradan, toplumun üyelerinin aynı şekilde düşünmelerinde, aynı şekilde duymalarında, aynı özellikte bir hayat sürmelerinde dilin ne kadar önemli olduğu düşüncesi ortaya çıkmaktadır.

Birey ve toplum yaşamındaki sadece bir iletişim aracı olma özelliğiyle değil, bireyleri toplumuna, toplumları milletine bağlayan ve onlara millet olma özelliği kazandıran önemli bir araçtır dil. Dil düşüncenin, düşüncelerin açığa çıkarılabilmesinin en önemli etkin aracıdır. Milletler dil sayesinde kültürlerini, edebiyatlarını, tarih ve sanatlarını ortaya çıkarabilmekte ve yeni nesillere aktarabilmektedirler.

KAYNAKÇA

ERGENÇ, İclal, Seda Gökmen: “Türkiye’de Dil Edimi Çalışmalarına Toplu Bir Bakış”, Cumhuriyet ve Çocuk 2. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi içinde, Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Ankara: 1999.

KAPLAN, Mehmet: Türk Milletinin Kültürel Değerleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara: 1987.

PORZİG, Waltwr: Dil Denen Mucize, Çeviren: Vural Ülkü, Cilt 1, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara. 1990.

ERGİN, Akif: İsmail Doğan’ın Sokaktaki Yabancı Adlı Kitabının Takdiminden, Sistem Yay., Ankara: 1999.

DOĞAN, İsmail Sokaktaki Yabancı, Sistem Yay., Ankara: 1999. 

GÖKALP, Ziya: Türkçülüğün Esasları,  Kültür Bakanlığı yay. Hazırlayan Mehmet Kaplan, Ankara:1990.

TÜRKDOĞAN, Orhan: Millî Kimliğim Yükselişi, Alfa Yay., İstanbul: 1999.

KAVCAR, Cahit: “Atatürk’ün Dil ve Edebiyat Konusundaki Görüşleri”,  Atatürk Devrimleri ve Eğitim Sempozyumu içinde, Ankara Ün. Yay.,  Ankara: 1981.

KORKMAZ, Zeynep: “Gaspıralı İsmail Bey ve Dilde Birlik Toplantısı  Oturumunu Açış Konuşması”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi İçinde, Sayı. 12/1, TDK Yay, Ankara: 2001.

AKPINAR, Yavuz: “Gaspıralı’nın Türk Diline Bakışı”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi içinde, Sayı. 12/1, TDK Yay, Ankara, 2001.

KANTARCIOĞLU, Selçuk: Türkiye Cumhuriyeti Hükûmet Programlarında Kültür, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara: 1990.

TANSU, Yunus Emre: “Türk Milliyetçiliğinin Teşekkülünde İki Tesir: Balkanlar ve Rusya”, Osmanlı Ansiklopedisi, 7. cilt .

Birinci Millî Eğitim Şûrası, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul: 1991.

İkinci Millî Eğitim Şûrası, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul: 1991.

On ikinci Millî Eğitim Şûrası, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul: 1989.

* Ankara Üniversitesi, EğitimBilimleri Enstitüsü, Araştırma Görevlisi.

1 Mehmet Kaplan, Türk Milletinin Kültürel Değerleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara: 1987, s.9.

2 Waltwr Porzig, Dil Denen Mucize, Çeviren: Vural Ülkü, Cilt 1, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara. 1990, s.5.

3 Akif Ergin, İsmail Doğan’ın Sokaktaki Yabancı Adlı Kitabının Takdiminden, Sistem Yay., Ankara: 1999.

4 İsmail Doğan, Sokaktaki Yabancı, Sistem Yay., Ankara: 1999, s.3. 

5 Doğan, a.g.e., 1999,

6 Mustafa Miyasoğlu, Kültür Hayatımız, Akçağ Yayınları, Ankara: 1999, s.13.

7 Miyasoğlu, a.g.e., 1999, s.21.

8 Orhan Türkdoğan, Millî Kimliğin Yükselişi, Alfa Yayınları, İstanbul: 1999, s.160-162.

9 İclal Ergenç, Seda Gökmen, “Türkiye’de Dil Edimi Çalışmalarına Toplu Bir Bakış”, Cumhuriyet ve Çocuk 2. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi içinde, Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara: 1999, s.160.

10 Doğan, a.g.e., 1999, S.29.

11 Cahit Kavcar, “Atatürk’ün Dil ve Edebiyat Konusundaki Görüşleri”, Atatürk Devrimleri ve Eğitim Sempozyumu içinde, Ankara Ün. Yay., Ankara: 1981, s.153.

12 Zeynep Korkmaz, “Gaspıralı İsmail Bey ve Dilde Birlik Toplantısı Oturumunu Açış Konuşması”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi içinde, Sayı. 12/1, TDK Yay, Ankara, 2001, s.362.

13 Yunus Emre Tansu, “Türk Milliyetçiliğinin Teşekkülünde İki Tesir: Balkanlar ve Rusya”, Osmanlı Ansiklopedisi, 7. cilt, s.422.

14 Ziya Gökalp, “Türkçülüğün Esasları”,  Kültür Bakanlığı Yay. Hazırlayan Mehmet Kaplan. Ankara:1990, s.17-18

15 Yavuz Akpınar, “Gaspıralı’nın Türk Diline Bakışı”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi içinde, Sayı. 12/1, TDK Yay, Ankara, 2001, s.386.

16 Ali Öztürk; Ötüken Türk Kitabeleri, Millî Eğitim Basımevi, Ankara: 2001, s.128.

17 İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Türke Doğru, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu, Ankara: 1994, s.72.

18 Baltacıoğlu, a.g.e., 1994, s.32.

19 Ziya Gökalp, Terbiyenin Sosyal ve Kültürel Temelleri, MEB Yay. İstanbul: 1992, s.113.

20 Miyasoğlu, a.g.e., 1999, s.24.

21 Kavcar, a.g.e., 1981, s.158.

22 Selçuk Kantarcıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümet Programlarında Kültür, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara: 1990.

23 Birinci Millî Eğitim Şûrası, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul: 1991, s.15-16.

24 İkinci Millî Eğitim Şûrası, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul: 1991, s.5.

25 On ikinci Millî Eğitim Şûrası, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul: 1989
0 kişi beğendiCevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Türkçe Bölümü Yeni SorularArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Alper Kılıçsallayan
  Alper Kılıçsallayan
  Belirtmemiş
 • oyuncak hayatım
  oyuncak hayatım
  Belirtmemiş
 • Abdullah Kölge
  Abdullah Kölge
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • hamal
  hamal
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Angeel
  Belirtmemiş
 • zeamays
  zeamays
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • Hypatia
  Hypatia
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • mountaingoat
  mountaingoat
  Belirtmemiş
 • Rabia Demirel
  Rabia Demirel
  Belirtmemiş
 • SiyahBeyazDüşler
  SiyahBeyazDüşler
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • güldane
  güldane
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×