Nedir.Org
 • 1
9849
15
Okunma
9
Cevap
4
Soru :

Edebiyatın eş anlamlısı nedir?

Edebiyatın eş anlamlısı nedir?
Bölüm: Eş Anlamı
Durum: Çözüldü
Tarih: 2 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


152020-11-10 22:35:04 #
Cevap : Merhaba,

Edebiyat'ın 2 tane eş anlamlısı bulunmaktadır;
1. Literatür
2. Yazın

0 kişi beğendi
52020-11-10 22:35:04 #
Cevap :
Bulmacada 'Edebiyatın eş anlamlısı nedir?' sorusunun cevabı olan 'Literatür - Yazın' kelimesinin sözlükte eş anlamı nedir:
Literatür kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Edebiyat (8 harfli)
 2. Kaynak (6 harfli)
Yazın kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Edebiyat (8 harfli)
0 kişi beğendi
22020-11-10 22:35:04 #
Cevap :
Sözlükte Literatür Nedir:
» Edebiyat, yazin. » Herhangi bir bilim dalinda yazilmiş olan yazi veya eserlerin bütünü. » Fransızca littérature (Edebiyat; bir konudaki yayınların tümü). » İkinci anlam için de dilimizde edebiyat kelimesi kullanılır. Ayrıca azerbaycan türkçesinde de literatür yerine "edebiyat" sözü kullanılmaktadır. Biz de aynı karşılığı hatırlatıyoruz. Örnekler: Tıp edebiyatı, Hukuk edebiyatı.

Litaratür Taraması Nedir ?

Var olan kaynak ve belgeleri inceleyerek veri toplamaya literatür tarama denir. Literatür taraması, araştırma probleminin seçilerek anlaşılmasına ve araştırmanın tarihsel bir perspektife oturtulmasına yardımcı olur (Karasar, 2005, 183). Araştırma; bilginin geliştirilip eklendiği birikimli bir süreçtir denilebilir. Araştırmacı, araştırmasına başlarken o konuda yapılan önceki araştırmaları ve kavramsal literatürü bilmek durumundadır. Var olan kaynak ve belgeleri inceleyerek veri toplamaya literatür tarama denir. Literatür taraması, araştırma probleminin seçilerek anlaşılmasına ve araştırmanın tarihsel bir perspektife oturtulmasına yardımcı olur (Karasar, 2005, 183). Araştırma; bilginin geliştirilip eklendiği birikimli bir süreçtir denilebilir. Araştırmacı, araştırmasına başlarken o konuda yapılan önceki araştırmaları ve kavramsal literatürü bilmek durumundadır. Bu konuda kim, ne zaman, neyi araştırdı, hangi bulgulara ulaştı? Bu konuda araştırılmayan noktalar nelerdir? gibi soruların cevabının bilinmesi gerekir. Aksi halde "aradığını bilmeyen, bulduğunun farkına varamaz" konumuna düşülür. Bu yüzden araştırmalarda önceki araştırmaları taramak veri toplamanın önemli bir aşamasıdır. Literatür taraması, veri toplama ve toplanan verinin öneminin tartışılması, toplanan verilerin problemle ilişkisinin kurulması ve bilginin sınıflandırılması aşamalarından oluşan bir süreçtir (Balcı, 2001, 63). Bu çalışmada literatür taraması yapılırken dikkat edilmesi gereken kuralların yanı sıra, tarama kaynaklarının neler olduğuna yer verilmiştir. Literatür tarama sistemleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Elektronik ortamda yararlanılan tarama kaynakları ayrı olarak ele alınmıştır. Sanal kütüphaneler ayrıntılı bir liste olarak sunulmuştur.

LİTERATÜR ve KAYNAK TARAMASI

Literatür taramasında birincil kaynakların vurgulanması asıldır. Birincil kaynaklar; orijinal araştırma çalışmaları ya da yazılarıdır. Bunlar bir kuramcı, araştırmacı ya da tarihsel olaya katılan biri tarafın­dan yazılırlar. Asıl raporlar bir araştırma raporunun tamamını içerir, bu nedenle de oldukça tekniktirler. Bilimsel dergilerde yer alan deneye dayalı araştırmalar, bilimsel monograflar, araştırma raporları ve tez­ler böyledir. Birincil kaynaklarda; asıl araştırma ile okuyucu arasında herhangi bir aracı yoktur (Balcı, 2005, 57). İkincil kaynaklar, kuramsal ve ampirik (deneysel çalışma) niteliğindeki önceki birincil kaynakların bir sentezidir. Bunlar orijinal bir araştırmayı özetleyen ve tartışan ansiklopedi veya dergilerde yer alan makalelerdir. Hatta bu, pek çok birincil kaynağı belli bir çerçevede bir­leştiren bir ders kitabı da olabilir. İkincil kaynaklar, bir konudaki araş­tırma gelişmelerini hızla gözden geçirme imkânı verir. Bunlarda teknik bilgi genelde ihmal edilir (Balcı, 2005, 57). Literatür taraması problemin önemini gösterme, araştırmanın desenini geliştirme ve araştırma bulgularını önceki bilgiyle ilişkilendirme amacıyla yapılır. Literatür taramasının bu doğrultudaki işlevlerini Balcı aşağıdaki şekilde ifade etmektedir: 1. Problemin tanımlanma ve sınırlandırılmasına yardımcı olmak, 2. Araştırmayı tarihsel bir perspektife yerleştirmek, 3. Araştırmada istenmeyen tekrarları önlemek, 4. Uygun yöntem ve ölçülerin seçilmesinde yardımcı olmak, 5. Bilgilerin önceki bilgiyle ilişkilendirilmesine yardımcı olmak ve araştırmalara imkân vermek (Balcı, 2005, 57).

Kaynak Taraması

Kaynak taraması “ön kaynak taraması” ve “detaylı kaynak taraması” olmak üzere ikiye ayrılır. İki kaynak taramasının da amacı ve yöntemi birbirinden farklıdır.

Ön Kaynak Taraması

Ana amacı; detaylı konu başlıklarının belirlenmesi, yöntemi de; ana konu başlığına göre yapılan rasgele taramadır. Yani herhangi bir araştırma konusunun detaylı konu başlıklarını belirleyebilmek için, az çok o konu hakkında bir fikir sahibi olmak gerekmektedir. Ön kaynak taraması, genellikle konulara göre yapılabilir.

Detaylı Kaynak Taraması

Ana amacı, yapacağınız araştırma ile ilgili tüm ana ve önemli kaynaklar ile araştırmanızı destekleyebilecek yardımcı kaynaklara ulaşmaktır. Yöntemi ise belirli kaynakları araştırmaktır. Ön kaynak taraması ile hem detaylı konu başlıkları, hem de ana konu başlığı itibariyle önemli kaynaklar belirlenir. Bu aşamada detaylı konu başlıklarına göre kütüphaneler ve internetten kaynak taraması yapılabilir. Ayrıca, sıklık analizine göre en önemli kaynakların nerelerde olduğu ve bunlara nasıl ulaşılabileceğinin belirlenmesi de detaylı kaynak taraması sırasında yapılan faaliyetlerdendir. Yazar adına göre tarama ise, ancak detaylı kaynak taraması aşamasında, belirli bir yazarın belirli bir kaynağına ya da diğer eserlerine ulaşmak için yapılabilir.

LİTERATÜR TARAMA SİSTEMLERİ

Literatür taramasına; araştırma problemi ile ilgili anahtar kelimelerin seçilmesi ile başlanır, sonra ilgili veri tabanına ulaşılmaya çalışılır. Önemli olan veri tabanı ile ilgili tam bir liste elde etmektir. Bunu elde edebilmenin yolu da aşağıda belirtilen kaynakların iyi taranması ile sağlanır. A- Uzmanlar: Bilgi ve teknoloji çağında bile en iyi bilgi kaynağı, araştır­ma yapılan alanın uzmanıdır. Alanı bilen birine sormak sure­tiyle önemli kitap ve makaleleri, önemli araştırmaları, önemli bilgi kay­naklarını bulmak mümkündür (Balcı, 2005, 59). B- Kütüphaneler / Kitaplıklar: Her kütüphanenin, açılış-kapanış saatlerinden, kitap ödünç almaya, kaynakların elde edilmesinden fotokopi çektirilmesine kadar birçok konuda kendine özgü düzenlemeleri olabilir. Kütüphanelerden etkin olarak yararlanmak isteyen bir kişi, öncelikle bu düzenlemeleri öğrenmek zorundadır. Ayrıca araştırmacı ihtisaslaşmış kütüphaneleri tanımalı ve bibliyografyalarını sıklıkla takip etmelidir. İhtiyaç duyduğunda hangi kaynağı, hangi kütüphanede, hangi kitaplıkta bulabileceği konusunda bilgi sahibi olmalıdır (Özdamar, 2003, 17). Kütüphanelerde kaynak taramanın kendine özgü kuralları vardır. Her şeyden önce kütüphanelerin kaynakları sınıflandırma sistemleri, birbirinden farklı olabilir. Ülkemizdeki kütüphanelerde konularına göre kullanılan başlıca sınıflandırma sistemleri DEWEY desimal sistemi ile KONGRE kitaplığı sistemidir. Ör­neğin Millî Kitaplıklarda DEWEY' den uyarlanmış bir sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. KONGRE kitaplığı sistemi, büyük kitaplıklar için daha kul­lanışlıdır. Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi yeni kuruluşlar KONGRE sistemini seçmişlerdir (Karasar, 2005, 185). DEWEY Desimal Sisteminde belgeler konularına göre 10 sınıfa ayrılır. Sınıflar sıfırdan başlayarak 100 ve katları ile numaralandırılır. Her sınıf kendi içinde alt sınıflara ayrılır. Ana sınıflar ve numaraları şöyledir: 000 Genel Konular 100 Felsefe, Psikoloji 200 Din 300 Sosyal Bilimler (370 Eğitim) 400 Dilbilim 500 Kuramsal (Nazari) Bilimler 600 Uygulamalı Bilimler 700 Güzel Sanatlar ve Eğlence 800 Edebiyat 900 Tarih, Coğrafya KONGRE Kitaplığı sisteminde ana sınıfların sayısı 20 olup, gruplama büyük harflerle yapılır. Her sınıftaki alt sınıflar harflere eklenen sayılarla belirlenir. Bu sistemdeki ana sınıflar ve harfleri şöyledir. A - Genel Konular B- Felsefe, Din C- Tarih D- Dünya Tarihi EF- Amerika Tarihi G- Coğrafya, Antropoloji H- Sosyal Bilimler J- Politik Bilimler K- Hukuk L- Eğitim M- Müzik N- Güzel Sanatlar P- Dilbilim, Edebiyat Q- Fen R- Tıp S- Tarım T- Teknoloji U- Askerlik V- Deniz Z- Kütüphane Her kitaplıkta, kitap vb belgelerin listelendiği bir fiş katalogu vardır. Gazete ve dergiler için, çoğun, ayrı listelemeler de yapılır. Broşür vb tür­den belgeler listelenmeyip belli yerlerde saklanırlar (Karasar, 2005, 185). Fiş katalogu, kitaplıktaki her belge için o belgeyi tanıtıcı bilgi­lerin yer aldığı küçük kartonlardan oluşur. Fişler, özel olarak yapılmış kutular içinde saklanır ve kutular kitaplığa hemen girişte, uygun bir yerde bulunur (Karasar, 2005, 185). Her fiş üzerinde, kaynak tanıtıcı tüm bilgiler (yazar adı, eser adı ve yayın bilgileri) ile fiş numarası, belli bir sırada, verilir. Fişler, kutular içinde, yazar soyadına, eser adına ve konu adına gö­re, alfabetik sıraya dizilirler (Karasar, 2005, 185). Araştırmacının kitaplıktaki kaynaklara doğrudan ya da dolaylı ulaşa­bilmesine bağlı olarak, kitaplıklar, açık ya da kapalı raf sistemlerinden bi­rine göre düzenlenir. Açık raf sisteminde, okuyucu, aradığı kaynağın bu­lunduğu raflara kadar girip, onu alabilmekte, ondan ya­rarlanabilmektedir. Kapalı raf sisteminde ise, genellikle, okuma salonların­da bulunan temel başvurma kaynakları, gazete ve dergiler dışında kalan tüm belgeler, okuyucuların giremeyeceği bölmelerde saklanır. Bunlardan yararlanabilmek için, okuyucu, bir istek fişi doldurur ve onu kitaplık görev­lisine vererek kaynağın kendisine getirilmesini bekler (Karasar, 2005, 185). Araştırma yapılacak bir alanda çalışma konusunu daha iyi belirlenmesi ve belirlenmiş konuda daha önce gerçekleştirilmiş araştırmaların elde edilmeleri için kütüphanede başlıca şu kaynaklara başvurulur: İndeksler, Özel kitaplar, Yıllıklar, Abstractlar ve kütüphanelerin büyüklüğüne göre de dergiler ve süreli diğer yayınlar yer almaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için konuya ilişkin araştırma makalelerinin ayrı basımlarına ulaşılabilir (Üstdal ve Gülbahar, 1997, 23). C- Belgelikler (Arşivler): Belgelikler çoğunlukla basılı olmayan kayıtlar, kararlar, raporlar, mektup, dilekçe ve anılar gibi belgele­rin saklandığı birimlerdir. Belgelikler, halka ya da araştırmacılara doğrudan açık değildir; yararlanmak için, özel izin alma zorunluluğu vardır. Belgelikler, mülkiyetine göre Özel Belgelikler ve Resmi Belgelikler olmak üzere iki türlüdür (Karasar, 2005, 188): Özel belgelikler, çeşitli bilim adamları, siyasi partiler, sendikalar, dernekler, belli konularda ilgili kişi ve kurumların kendi yazdıkları ya da başkalarından edindikleri belgelerin bulunduğu ve özel mülkiyeti olan bi­rimlerdir. Resmi belgelikler, bakanlıklar, mahkemeler, tapu nüfus ve vergi daireleri gibi, kamu kuruluşlarının, çeşitli kayıt, karar, rapor vb belgeleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarının bulunduğu kamu mülkiyetin­de olan birimlerdir. Özellikle kişi ve kamu güvenliğini ilgilendiren hallerde, belgeliklerdeki bilgiler, aradan uzun yıllar geçmeden, araştırmacılara bile açık tutulmaz­lar. Her belgeliğin kendine özgü yapı ve işleyişi vardır. D- Kitaplar: Üniversite kütüphaneleri her alandan çok sayıda kitabı içerir. Kitaplar, daha önceden yapılan araştırmalara ulaştırıcı kaynaklardır. Ancak kitapların bilgileri, çoğu kere eskidir. Bir kitap, genellikle basımından bir kaç yıl önce yazılır. Ayrıca kitaplar, asıl araştırmanın bir özetini verir, ya da bulgularını aktarır, fazla teknik bilgi vermezler. Kitapların okuyucuları daha geneldir, farklı konularda çalışan insanlardan oluşur. Ancak kitaplar, geniş çalışma alanları için harika kaynaklardır; kuramların, ayrıca problem çerçevesi için kritik kuramların önemli kaynağı olup genel özgeçmiş sağlarlar. Kitaplara daha çok üniversite kütüphanelerinde, Milli Kütüphane, özel kitaplıklar ve bir takım kuruluşların kütüphanelerinden ulaşılabilmektedir (Balcı, 2005, 59). E- Dergiler: Eğitim alanında uluslararası 1000'i aşkın dergi bulunmakta­dır. Bunlar yılda birkaç kez yayınlanır ve kütüphanelere gönderilirler. Dergiler, araştırmacılar için temel araştırma literatür kaynağıdır. Der­giler sundukları bilgiye göre türlere ayrılırlar. Araştırma raporları ve bulguları üzerinde bilgi veren dergiler bunların en önemlileridir. Önceki araştırmaları, kullanılan yöntem ve prosedürleri, bulgu ve sonuçları vererek bir araştırmayı tanıtırlar. Kitaplara göre daha çok yayınlanırlar; bilgiler daha güncel ve yenidir (Balcı, 2005, 60). F- Tezler: "Dissertation Abstracts International" doktora tezleri için temel kaynaktır. Kuzey Amerika ile Amerika Birleşik Devletleri dışın­daki 350 üniversiteden doktora tezlerinin özünü, başlıklarını, anahtar sözcüklerini ve yazar dizinini, aylık olarak İngilizce yayımlar (Balcı, 2005, 60). G- Konferans Dokümanları: American Educational Research Association (AERA) ve Canadian Society for the Study of Education (CSSE)'in yıllık konferansları vardır. Araştırmacıları ve bildirileri yayımlar. Konfe­rans programı çıkınca önemli araştırma metinleri yazarlarından, yayım­lanmadan önce istenebilir (Balcı, 2005, 60). H- Önceki Araştırma Taramaları: Bu türden taramalar bir alandaki kay­nakları bütünleştirerek eğitim bağlamına oturturlar; böylece de araştır­ma yapana yardımcı olurlar. Bu taramalar el kitaplarında, ansiklopedi­lerde ya da kimi dergilerde olabilir. "Review of Educational Research" önceki araştırmalara ilişkin tarama yapan önemli bir yayındır (Balcı, 2005, 60). I- Belgesel Tarama Süreci: Başarılı bir belgesel taramanın temel koşulu, konuya ilişkin belgele­rin bulunması, incelenmesi ve belli durum ya da görüşleri açığa çıkartacak bir senteze varılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılabilmesidir. Bu amaçla yapılan ilk iş, amaca uygun bir yayın taraması yapmaktır (Karasar, 2005, 188). Yayın taraması, araştırılan konuda yayınlanmış kaynakların listesinin çıkarılmasıdır. Yayın taramasına dönük etkinlikleri olan kurumlar vardır. Tür­kiye'de "Milli Kütüphane"nin hizmetleri arasında, kitaplar için, Türkiye Bibli­yografyası" ile makaleler için "Türkiye Makaleler Bibliyografyası" adlı sü­reli taramalar yayınlanmaktadır. Bunlar, ilgili dönemde, Türkiye'de yayınlanan kitap ve makalelerin alfabetik listelerini içerirler (Karasar, 2005, 188). Benzeri bir hizmet, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde 1966 yılında kurulmuş olan, Türkiye Bilimsel ve Teknik Dokümantasyon Merkezi (TÜRDOK) tarafından yürütülmektedir. Alanlardaki yayın taraması, istek üzerine, sembolik bir ücret karşılığı yapılmaktadır. Ayrıca, merkez, kendiliğinden harekete geçerek, ya­rarlı olacağına inandığı konularda bağımsız yayın taramaları da yapmaktadır. Yayın taramasından başka, TÜRDOK' un "fotokopi servisi", "çeviri servisi", "özbültenleri" ve "toplu katalog" hazırlama gibi hizmetleri de vardır. TÜRDOK' un hizmetlerinden yararlanabilmek için "TÜRDOK Müdürlüğü, Ata­türk Bulvarı 221 Kavaklıdere - Ankara" adresine başvurulabilir (Karasar, 2005, 188). Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesinde kurulan "Dokümantasyon ve Uluslararası Bilgi Tarama Merkezi" 1983'den beri çeşitli dokümantasyon hizmetleri sunmaktadır. Bu faaliyetler içinde, yayın taraması önemli bir yer tutmaktadır. Yayın ve Dokümantasyon Dairesi’nin hizmetlerinden yararlanabilmek için “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Yayın ve Dokümantasyon Dairesi 06539 Bilkent – Ankara” adresine başvurulabilir (Karasar, 2005, 188). Merkez, on-line bağlantı ile dünyadaki yaklaşık 400 veri tabanına ulaşabilmektedir. Taramalarda elde edilen yayınlar, liste halinde ya da compact disk ile abstractlarıyla birlikte okuyucuya sunulmakta ve Merkezde mevcudu olan kaynaklar liste üzerinde işaretlenmektedir (Karasar, 2005, 188). Listede yer alan kaynaklardan Merkezde bulunanlar yerinde ince­lenebileceği gibi, fotokopi ile çoğaltılarak da ilgililere gönderilebilmektedir. Merkezde geniş bir mikrofiş, süreli yayın ile tez koleksiyonu vardır. Yurt dışındaki kaynaklardan istenenler ise, bilgisayar ara­cılığı ile temin edilerek okuyuculara sunulmaktadır (Karasar, 2005, 188). Yurt dışı taramalara ek olarak, 1987'den beri Türk üniversitelerinde ya­pılan yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik tezleri ile ilgili bir veri tabanı oluşmuştur. Bu, Türkçe hazırlanmış ilk veri tabanı olma özelli­ğini de taşımaktadır. Tezlerle ilgili taramalar yerli ve yabancı okuyuculara sunulabilmektedir (Karasar, 2005, 188).

ELEKTRONİK ORTAMDA LİTERATÜR TARAMA YÖNTEMİ

İnternet üzerindeki kaynakları sorgulamak ve aradığımız bilgilere ulaşmak için kullandığımız Web üzerindeki tarama mekanizmaları Konu Katalogları ve Arama Motoru şeklinde iki türlüdür: a) Konu Katalogları: Konu rehberlerine göre bilgilerin sınıflandırıldığı ve sorgulamanın birtakım konu başlıklarından yararlanılarak yapıldığı sistemlerdir. Konu katalogları ile bilgi sınıflamasında genellikle, alfabetik, kronolojik, içerik, bölgesel, vb gibi kriterler göz önüne alınır ve bilgiler olabildiğince esnek bir yapı içinde kataloglara bölünür. Bu tip arama sistemleri, konu başlıklarından alt başlıklara, oradan da aradığımız bilgilere ulaşmamızı sağlarlar. b) Arama Motoru: Arama sistemleri, birçok bilgi kaynaklarını (web sayfaları) otomatik bir şekilde tararlar ve birtakım indeksler oluştururlar. Bu indeksler üzerinden sorgulama ise, seçilen bazı anahtar kelimeler ve bazı yardımcı unsurlardan yararlanılarak yapılır. Bu tip sistemlere "Search Engine" (Arama Motoru) denir. Arama motorlarının iki işlevi vardır: (1) veri toplamak, (2) sorgulama mekanizmaları sunarak bu veriler üzerinde arama yapılmasını sağlamak. Sorgulama mekanizmaları kısmında ise doğrudan, aradığı bir bilgiye ulaşmak isteyen kişinin, toplanan veriler üzerinde sorgulama yapabilmesini sağlayan kullanıcı arayüzleri ve üzerinde hızlı sorgulama yapılabilecek sistemleri vardır. Pek çok Arama Motoru Servisini aynı sayfada sunan servislerden bazıları, sorguları birden çok sorgulama servisinde işletip sonucu birleştirerek verebilmektedir. İnternet üzerinde milyonlarla ifade edilen sayıda servis merkezi bulunmaktadır. Bu nedenle siteler arasında linkleri takip ederek istenilen bilgiye ulaşmak çok fazla zaman gerektirmektedir. Zamanla istenilen yayınların bulunabilmesini kolaylaştırmak için toplu indeksler oluşturulmuştur.

SANAL KÜTÜPHANELER (www.sanalkutuphane.net)

1. Akademik Araştırmalar Merkezi: Kitap arama, kütüphane, iletişim, hizmetlerimiz, linkler. https://www.academical.org/ 2. Aysun-Rafet Ataç Kütüphanesi: Online katalog tarama, kütüphaneden görüntüler. https://www.atackutup.com/ 3. Taek Inıs-Bilgi ve Belge Merkezi: Yeni yayınlar, elektronik dergiler, danışma kaynakları, online kütüphaneler, linkler. https://www.taekbilgibelge.cjb.net/ 4. Tübitak-Mam Cahit Arf Kütüphanesi: https://www.mam.gov.tr/ 5. Türk Tarih Kurumu: Tarihçe, kanun, bilimsel faaliyetler, yayınlar, kütüphane, arşiv, haberler. https://www.ttk.gov.tr/ 6. Ulakbim-Cahit Arf Bilgi Merkezi : https://www.ulakbim.gov.tr/ 7. UME Kütüphanesi: Kütüphane hakkında, materyal temini ve türleri, okuyucu hizmetleri, kütüphane kullanma esasları, kütüphaneye erişim veritabanları, elektronik dergiler, danışma kaynakları, yayınevleri, online kütüphaneler, uluslararası bilimsel yayınları, teşvik programı, süreli yayınlar katalogu, kütüphane formları, duyurular. https://www.ume.tubitak.gov.tr/birimler/kutuphane/ana_sayfa.htm 8. Milli Kütüphane https://www.mkutup.gov.tr/

SANAL ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ (www.sanalkutuphane.net)

1. Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphanesi https://kutuphane.adu.edu.tr/ 2. Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesi www.akdeniz.edu.tr/internet/kutuphane/kutuphane.htm 3. Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi www .kybele.anadolu.edu.tr/ 4. Ankara Üniversitesi Kütüphanesi www.ankara.edu.tr/kutuphane/e_kutuphane.html 5. Atılım Üniversitesi Kütüphanesi https://library.atilim.edu.tr/turkish/kutuphane.php 6. Balıkesir Üniversitesi Kütüphanesi https://kutuphane.balikesir.edu.tr/ 7. Başkent Üniversitesi Kütüphanesi https://www.lib.baskent.edu.tr/ 8. Beykent Üniversitesi Kütüphanesi www.beykent.edu.tr/kutuphane.htm 9. Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi https://library.bilkent.edu.tr/indexTR.htm bliss.bilkent.edu.tr/ 10. Doğuş Üniversitesi Kütüphanesi www1.dogus.edu.tr/dogustru/indlbr.htm. 11. Ege Üniversitesi Kütüphanesi https://rektorluk.ege.edu.tr/~library/index.php 12. Fırat Üniversitesi Kütüphanesi https://kutuphane.firat.edu.tr/ 13. GaziantepÜniversitesi Kütüphanesi https://www1.gantep.edu.tr/~kutuphane/tr/ 14. Gazi Üniversitesi Kütüphanesi https://www.lib.gazi.edu.tr/ 15. GS Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi https://kutuphane.gsu.edu.tr/tr/ 16. Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi https://www.library.hacettepe.edu.tr/ 17. Harran Üniversitesi Kütüphanesi www.harran.edu.tr/kutuphane/ 18. İnönü Üniversitesi www.harran.edu.tr/kutuphane/ 19. İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi https://library.bilgi.edu.tr/screens/mainmenu_tur.html 20. İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi https://www.library.itu.edu.tr/ 21. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi www.kutuphane.istanbul.edu.tr/ 22. Kadir Has Üniversitesi Kütüphanesi https://lib.khas.edu.tr/ 23. Kocaeli Üniversitesi Kütüphanesi https://kutuphane.kou.edu.tr/ 24. Marmara Üniversitesi Kütüphanesi https://katalog.marmara.edu.tr/Yordam.htm https://library.marmara.edu.tr/ 25. Mimar Sinan Üniversitesi Kütüphanesi https://library.msu.edu.tr/index.html 26. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphanesi https://kybele.omu.edu.tr/merkut/default.htm 27. Sakarya Üniversitesi https://www.kutuphane.sakarya.edu.tr/ 28. Selçuk Üniversitesi Kütüphanesi www.kutuphane.sakarya.edu.tr/ 29. Sütçü İmam Üniversitesi Kütüphanesi https://kutuphane.ksu.edu.tr/ 30. Trakya Üniversitesi Kütüphanesi https://www.trakya.edu.tr/kutuphane/ 31. Yeditepe Üniversitesi Kütüphanesi www.yeditepe.edu.tr/7tepe/ kutuphane/katalog/katalog.shtml 32. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kütüphanesi https://kutuphane.yyu.edu.tr/

SONUÇ

Literatür taramasına başlarken, önce, hangi konudaki kaynakların taran­masının istendiğinin açıkça bilinmesi gerekir. Bu amaçla, anahtar sözcükler belirlenir ve araştırmaya bunların taranmasıyla başlanır. En son durumları öğrenebilmek için, en yeni yazıların yayınlandığı der­gi vb kaynakların taranmasına özen gösterilmelidir. Yayın taraması ile oluşturulacak liste ne kadar tam olursa, yapılacak değerlendirme de o ölçüde başarılı olur. Araştırmacı, tesadüfen bulduğu bir kaç kaynakla sınırlı kalmamalıdır. Liste oluştuktan sonra, bunlar tek tek incelenmeli ve amaçlar doğrultusunda bilgiler toplanarak değerlendirilmelidir. Bu aşamalarda dikkat edilmesi gereken temel nokta, belgeleri iyi anlamaya ça­lışmak, seçici bir gözle, amaçlara uygun bilgileri ayıklamak ve genelde hangi temel görüş, eğilim ya da uygulamaların var olduğunu belirlemeye çalışmaktır.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

1. BALCI, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: PegemA Yayıncılık. 2. KARASAR, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım 3. ÖZDAMAR, K. (2003). Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Eskişehir: Kaan Kitabevi. 4. ÜSTDAL, M. ve GÜLBAHAR, K. (1997). Bilimsel Araştırma. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
0 kişi beğendi
22020-11-10 22:35:04 #
Cevap :
Sözlükte Yazın Nedir:
Yaz mevsiminde, yaz aylarında:
0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Edebiyatın Konusu ve İşlevi

Edebiyatın temel konusu insandır. Evet, insanın bütün ilişkilerini edebi­yatta bulabiliriz. Edebiyat toplumun aynası olduğuna göre, toplumdaki değiş­meleri edebiyatın yansıtması doğaldır. Bu toplum içerisinde yaşıyan yazarın da toplumla birlikte, yaşayışı, duyuşu, düşünüşü, inançları, dilekleri de değişir. Bu değişme edebiyatın değişmesine de yol açar.

Konu: sözü edilen nesne veya olaydır. Üzerinde söz söylenecek, yazı yazı­lacak, eser meydana getirecek her fikir, her olay konudur. İsteğimizi anlatmak için üzerinde.. - Yazıya Git..

02 | Edebiyatın İşlevi

Edebiyat topluma kendisini hatırlatmaya vesiledir. Platon edebiyatın işlevi konusunda; "Edebiyatın ilk ve esas işlevi/görevi kendi tabiatına sadık kalmaktır" demiştir.Christopher Caudwell edebiyatın insan hayatındaki işlevini açıklama çabası içindedir; "Sanat dünyayı değiştirme işlevinin peşinde olmalıdır. Bunu da insanların bilincini değiştirerek yapmalıdır. Toplumun özlemlerine uyarlanarak." der.Aşağıdaki Sn.Gürsel Korat'ın "Edebiyatın görevi" ile ilgili yazısını veriyoruz:
Edebiyatın Görevi Nedir
Edebiyat, işlerinden ve.. - Yazıya Git..

03 | Edebiyatın Sanat Akımları İle İlişkisi

Öncelikle şunu söylememiz gerekir ki sanat en az insanlık tarihi kadar eski bir tarihe sahiptir. Bugün, binlerce yıl öncesinde yapılmış mağara resimlerine, süs eşyalarına ve bazı heykellere rastlamamız mümkündür. Ancak insanlar aradan geçen binlerce yıl içersinde sanata farklı bakış açıları getirmiş ve dünyadaki gelişmelere paralel bir yol çizmişlerdir.İnsanlık tarihi boyunca birçok farklı alanda uğraş veren sanat insanları olmuştur. Bu sanatçılar dönem dönem aynı düşünce ve sanat anlayışı etrafında toplanmışlar; bunun sonucunda sanatta o.. - Yazıya Git..

04 | Edebiyatın Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi

Edebiyat ile Psikoloji Arasındaki İlişki
Edebî eserlerde psikolojik yansımaları bulmak mümkündür. Her insanın, duyguları, düşünceleri, bir psikolojisi olduğu gibi, yazarların da vardır. İşte yazarlar, eserlerini yazarken o anki psi­kolojik durumlarını belli oranda eserlerine yansıtırlar. Ancak bu­nun birebir yansıma olduğu söylenemez. Yazar, duygu ve dü­şüncelerini, psikolojisini olduğu gibi aktarmaz. Onu dönüştürerek, değiştirerek, edebî metindeki kişilerde hissettirerek aktarır. Bu da yazarın psikolojik bilgilere de sahip olduğunu.. - Yazıya Git..

05 | Edebiyatın Özellikleri

1. Edebiyat eserleri, içinde doğdukları toplumun duyuş ve düşünüşünü, hayatı algılayış biçimlerini, büyük tarihî dönemlerde ortaya çıkan sosyal psikolojinin bütün ve en ince ayrıntılarını kendilerinde yaşatırlar.
2. Herhangi bir metnin edebiyat eseri sayılabilmesi için sanatsal değerler taşıması gerekir.
3. Edebiyat topluma kendisini hatırlatmaya vesiledir. Platon edebiyatın işlevi konusunda; "Edebiyatın ilk ve esas işlevi/görevi kendi tabiatına sadık kalmaktır" demiştir.
4. Edebiyat, işlerinden ve dertlerinden ötürü.. - Yazıya Git..

06 | Edebiyatın malzemesi nedir konusu nedir

Edebiyatın malzemesi .... konusu ise .... dır. - Soruya Git..

07 | Edebiyatın sosyoloji ile ilişkisini kısaca söyler misiniz?

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

08 | Edebiyatın özellikleri ve sanat ile ilişkisi nedir ?

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

09 | Edebiyatın sosyoloji ile ilişkisi

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

10 | Edebiyatın felsefe ile ilişkisi nedir

Edebiyatın felsefe ile ilişkisi nedir kısaca - Soruya Git..


Benzer Sorular
İlgili Aramalar
 1. edebiyatın eş anlamlısı nedir
 2. edebiyatın eş anlamlısı ne demek
 3. edebiyat sözcüğünün eş anlamlısı nedir
Eş Anlamı Bölümü Yeni SorularGeri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Turk Pro
  Turk Pro
  Belirtmemiş
 • buseck0
  buseck0
  Belirtmemiş
 • heroinfather
  heroinfather
  Belirtmemiş
 • Serife Yücel
  Serife Yücel
  Belirtmemiş
 • stheno
  stheno
  Belirtmemiş
 • Charon
  Charon
  Belirtmemiş
 • beyza lokum
  beyza lokum
  Belirtmemiş
 • justfurkan
  justfurkan
  Belirtmemiş
 • feyzullah delieli
  feyzullah delieli
  Belirtmemiş
 • denizzzzzz
  denizzzzzz
  Belirtmemiş
 • k4rtal
  k4rtal
  Belirtmemiş
 • oguzhankavas
  oguzhankavas
  Belirtmemiş
 • Ozan Cantimur
  Ozan Cantimur
  Belirtmemiş
 • BÜŞRA UÇAR
  BÜŞRA UÇAR
  Belirtmemiş
 • cgdmmustafa
  cgdmmustafa
  Belirtmemiş
 • Immor Phoenîx
  Immor Phoenîx
  Belirtmemiş
 • Yiğit Yücedoğan
  Yiğit Yücedoğan
  Belirtmemiş
 • beste
  beste
  Belirtmemiş
 • TufanDymz
  TufanDymz
  Belirtmemiş
 • ismaililly
  ismaililly
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • esoes
  esoes
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×