Nedir.Org
 • 1
3240
10
Okunma
4
Cevap
1
Soru :

Ekol bulmaca

Bulmacada Ekol sorusunun 4 harfli cevabı nedir?
Bölüm: Bulmaca
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


152020-08-10 18:28:01 #
Cevap :
Bulmacada 'Ekol' nedir sorusunun cevabı:
Kare ve çengel bulmacada sorulan 'Ekol' sorusunun yanıtı 4 harflidir ve cevaba ise Okul yazabilirsiniz.


Diğer cevaplar:
Okul kelimesinin eş anlamlıları..
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Mektep yazabilirsiniz.
Sözlükte Okul Nedir:
Okul, eğitim-öğretim verilen kurum ve bu faaliyetlerin gerçekleştirildiği tesisler. Okul sözcüğü çocuk ve gençlerin devam ettiği örgün eğitim kurumlarının yanı sıra tek bir alanda eğitim veren kurumlar ve bazı yüksek eğitim kurumları için de kullanılır: dans okulu, gazetecilik okulu, meslek yüksek okulu vb. gibi. Herhangi bir okulda eğitim alan kimselere öğrenci denir.

Etimolojik Olarak Okul Nedir

Okul sözcüğü Türkçe "okumak" kökünden, muhtemelen Fransızca école (ekol) sözcüğüne benzetilerek, serbest çağrışım yöntemiyle türetilmiştir.[1] Fransızca école sözcüğünün kökeni Yunanca σχολή (skholế) kelimesidir ve "felsefe ve ders yeri" anlamına gelir.[2] Türkçede Arapça kökenli mektep kelimesi de okul anlamında kullanılır.[3]

Eğitim-öğretim

Okul sadece bilimsel bilginin verildiği mekanlar değil aynı zamanda kültür, sanat, siyaset gibi öznel kaynaklı derslerinde verildiği eğitim kurumlarıdır. Okullarda çeşitli düzeylerde genellikle toplu bazı alanlarda da bireysel eğitim verilir. Okul eğitimindeki temel amaç, öğrencilerin zihinsel, bedensel ve ahlaksal açıdan gelişmesini sağlamaktır. Ayrıca okullarda demokrasi anlayışının benimsetilmesi için sınıf başkanlığı,öğrenci temsilciliği gibi seçimler yapılır.

Bina ve Tesisler

Okul binaları okulun amacına göre yapılır. Okullar, öğrenci sayısının fazla olduğu bölgelerde çok katlı ve çok derslikli olarak yapılır. Her okulun bir adı vardır. Okul adları bazen ünlü kişilerin adlarından, bazen yerleşim alanlarından, bazen de okulda verilen eğitimin türünden kaynaklanırlar. Okul içerisinde derslikler; müdür, müdür yardımcısı, psikolojik danışman, veli görüşme ve öğretmenler odaları; lâboratuvarlar, spor salonu ve iş atölyesi gibi bölümler bulunmaktadır. Bireyler yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan bilgileri örgün eğitim veren okullarda alırlar. Örneğin; okuma-yazma, hastalıklardan korunma, doğa olaylarına karşı önlemler alma gibi. Bir toplumun bilgi ve teknoloji üretebilmesi için yetişmiş insan gücüne gereksinimi vardır. Okul, hem bir bilgi yuvası hem de sosyal etkinliklerin yerine getirildiği bir kurumdur.

Kaynakça

1.^ "okul." Nişanyan Sözlük. Erişim: 28 Nisan 2013. 2.^ "school." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003. 3.^ "mektep." Büyük Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 9 Ekim 2011

Okul Nedir


Okul çeşitli bilgilerin okutulup öğretildiği yerdir. Okuma-yazma’dan başlayarak bilime, sanatakadar eğitimin öğrenimin her aşaması okullarda gerçekleşir. Okul kelimesinin anlamı sonradan daha da genişlemiş daha başka alanlara da yayılmıştır. Bir felsefe okulu felsefede bir görüş, düşünüş tarzını, edebiyat okulu da edebiyatta belli kurallara bağlanarak eser meydana getirme dönemini işler.

Okul Fikri ve Gelişmesi

İnsanlara bilgi verme, onları küçükten alarak toplu bir halde aynı kurallara bağlı kalacak şekilde yetiştirme fikri çok eski çağlardan beri belirmiştir. İlkçağ’ın en eski devirlerinde bile okullar vardı. O zamanlar resmi öğretim yapan okullar tapınaklara bağlıydı. Bunlar önce din bilgileri verirler. Tapınaklarda çalışacak olan din adamlarını yetiştirirlerdi. Eski Yunan’ın Delfoi Tapınağı’nda Sparta, Girit tapınaklarında özel öğretim yapan okullar vardı. Sonraları, şehirlerde de okullar açılmaya başlandı. Yunanistan’ın ünlü şairi Sopho, Lesbos (Midilli) Adası’nda yalnız kızlar için bir okul açtı. Burada onlara şiirle aşk usulleri öğretirdi. M.Ö. 5. yüzyılda Atina okullarının programlarında şiir, müzik ve jimnastik vardı. Zengin gençler öğrenimlerini ya bir dil bilgininin ya da bir filozofun yanında tamamlıyorlardı. Roma’da ise okulun çok daha özlü, özel bir anlamı vardı. Her ev bir okuldu. Her evde çocuk bilgili bir kölenin eğitimiyle yetiştirilirdi. M.Ö. III. yüzyılda ilk defa olarak dilbilgisi okulları açıldı. Daha sonra felsefe okulları kuruldu. Yalnız Çiçero devrine gelinceye kadar Latinceyi doğru dürüst öğreten okul yoktu. Halka açık tutulan okullar ancak M.S. 69-70 yıllarında Vespasianus devrinde açıldı. Daha sonra şehir okulları, imparatorluk okulları diye üst dereceli okullar kuruldu. Ortaçağ’da, okulların yeniden kiliseye, manastıra bağlandığını görüyoruz. Daha sonra kilise okullarının yanında okuma-yazma öğreten okullar kuruldu. Sonradan bu okullarda dünya ile ilgili bilimler de öğretilmeye başlandı. Genel olarak okullar dogmatik idi. Yani öğretmenin dediği dedikti, tartışılmazdı. En yüksek derecede okul olan üniversiteler kurulduğu zaman bile bu böyle olageldi. Buna da skolastik bilgi denildi. Doğu dünyasın da okullar din müesseselerine bağlı olarak gelişmiştir. Buralarda da öğretimin ilk amacı dini bilgileri vermekti. XI. yüzyılın başlarından beri kurulan medreseler İslam dünyasının okul sistemini teşkil eder. Medreselerde bütün bilimler okutulur. Hekimler, müderrisler, mühendisler hep buralarda yetişirdi. XI. yüzyıldan önce medrese yerine cami, camia, külliye denirdi.

Ülkemizde Okulların Tarihçesi

Bizde de okullar ilk zamanlarda camilerin, mescitlerin yanı sıra kurulmuş sonra medreselere kadar gelişmiştir. Bu arada sıbyan mektepleri doğrudan doğruya Kuran öğretimi yapan okullardı. Bu okullara 4 ila 7 yaşındaki çocuklar alınırdı. Hemen hemen her mahallede bulunduğu için mahalle mektebi, çoğu da taştan yapıldığı için taş mektep diye anılırdı. Bu okullar genel olarak üstü kubbeli bir oda ile bitiştiğinde hoca ile kalfa’nın oturmasına mahsus bir başka odadan ibaret olurdu. Öğrenciler rahlelerinin başına diz çökerek yere minder üstüne otururlardı. Hoca bir sedirde oturur yanında falaka, falaka sopaları, birkaç metre uzunluğunda ince uzun bir sopa bulunurdu. Bu sopa başarı gösteremeyen ve ya yaramazlık eden çocuklara vurmak içindi. Günümüzde bu şekilde bir falaka uygulaması bulunmamaktadır. Sıbyan mektepleri eğitiminde zamanla değişiklikler yapıldı. Bu arada 1838 yılında sıbyan mektepleri, küçük ve büyük olmak üzere ikiye ayrıldı. Küçüklerde yalnız Kuran okuma öğretildiği halde büyüklerde daha başka derslere de yer verildi. Sıbyan mekteplerinde yazı ve dil öğretilmesine 1846′dan sonra başlandı. Kız ve erkek çocukların karışık devam ettiği sıbyan okulları olduğu gibi kızlara ayrı, oğlanlara ayrı ders veren okullar da bulunurdu. Sıbyan mektebine başlarken özel bir tören yapılırdı. Sıbyan mekteplerinden sonra, orta, yüksek öğretim veren medreseler, ayrıca askeri, mülki sınıfları yetiştiren saray okulları vardı. Saray okullarının en yüksek kademesi Enderun‘du. Tanzimat’tan sonra başlayan yenileşme akımı öğretimde de değişiklik yapılmasına yol açtı. İlk olarak 1871′de iptidai (ilkokul) denilen sıbyan okullarından ayrı bir okul sisteminin temelleri atılmaya başlandı. 1872′de Nuruosmaniye Camisi’ndeki İptidai Mektebi örnek okul haline getirildi. 1880′de İstanbul’daki iptidai mektepleri 22′yi bulmuştu. Ayrıca sıbyan mektepleri de gene faaliyetlerine devam ediyordu. 1924′te Tevhid-i Tedrisat (öğretimin birleştirilmesi) kanununa uyularak mahalle mektepleri de Maarif Vekaleti’ne bağlandı. Cumhuriyet devrinde de 22 Mart 1926′da mahalle mektepleri tamamen kaldırıldı ve yerlerine ilkokullar açıldı. Bugünkü ilkokullarımızda öğrenciler en modern yeni eğitim ve öğretim usulleriyle yetiştirilmektedir. Eğitim ve öğretim toplumla yakından ilgilidir. Öğrenciler temsiller, toplu oyunlar, geziler, deneyler, inceleme gezileri vs. yardımiyle toplum içinde kendilerine faydalı olacak bilgileri kazanırlar. Liseler ise ülkemizde orta öğrenimin ikinci derecesini teşkil eden lise öğrenimi bugün okulun özelliğine göre 3 ya da 4 yıl sürelidir. Yeni gelen sistem ile 4+4+4 sistemine 2012-2013 eğitim döneminde girildiğinden sistem köklü olarak değişmektedir. «Lise» kelimesi Yunanca’dan güneşin adı olan Phoebus’ün lakabı Lykeios’tan gelir. Atina’da bir sokağın adıydı. Ünlü filozof Aristoteles M.Ö. 335 yılında bu sokaktaki bir evde öğrencilerine fizik, metafizik, ahlak, politika öğrettiği bir okul açmıştı. Onun ölümünden sonra öğretim ihtisas araştırmaları şekline girdi. Fransa’da XIX. yüzyılın başlarında bizde ise 1923′te lise teşkilatı kuruldu. Lise öğretiminden önce aynı derecedeki okullara idadi ya da sultani denirdi.
0 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569Bilgilendirme: Bulmaca sözlüğümüzde Haberturk, Hürriyet, Sözcü ve Posta gazetesinin günlük kare ve çengel bulmacalarının cevapları ve Bulmacahane, CodyCross gibi bulmaca oyunlarının cevapları yayınlanmaktadır. Ayrıca diğer gazete bulmaca cevapları, bulmaca kitabı, çapraz, karışık bulmaca cevaplarınıda sözlüğümüzde bulabilirsiniz. Bulmaca sözlüğümüzden arama yaparak bulmaca sorunuzdaki cevabı kolayca bulabilirsiniz. Eğer cevap henüz sitemize eklenmemiş ise soru sor butonuna tıklayarak hemen cevap verilmesini sağlayabilirsiniz.

Yakın zamanda para ödüllü online bulmaca çözebileceğiniz bulmaca servisimiz yayına alınacaktır. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak en iyi bulmaca çözenler listelerimiz olacak.

Sözlüğümüzde cevabını bulabileceğiniz bulmaca çeşitleri: CodyCross bulmaca soruları, çengel bulmaca, kare bulmaca, sudoku bulmaca, rakam bulmaca, kelime şifre bulmaca, altıgen çengel bulmaca, halka bulmaca, sözcük avı, yapboz bulmaca, labirent bulmaca, mozaik bulmaca, resimli kelime bulmaca, 7 farkı bulun, lekare bulmaca ve kim milyoner olmak ister soruları ve cevapları.

Ayrıca bulmaca cevapları sözlüğümüzde aradığınız kelimenin eş anlamı, mecazen ve mecaz anlamları, eski dildeki karşılıkları, osmanlıca karşılıklarıi, zıt anlamlarını bulabilirsiniz.

Unutmayın bulmaca çözmek zekanızı geliştirdiği gibi çağımızın en kötü hastalıklarından biri olan alzheimer içinde doktorlar tarafından en önerilen çözümlerden biridir. Şimdiden güzel, sağlıklı günler dileriz..

Soru Sor Cevapsız Sorular Bulmaca Sözlüğü
Benzer Sorular
İlgili Aramalar
 1. ekol
 2. ekol hastanesi
 3. ekol lojistik
 4. ekol elbise
 5. ekol kbb
 6. ekoloji nedir
 7. ekol ne demek
 8. ekol göz
 9. ekoloji
 10. ekol hukuk
Günün Bulmaca CevaplarıGeri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Azra25
  Azra25
  Belirtmemiş
 • zcndrk
  zcndrk
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Ashmedaı
  Ashmedaı
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • meryemsena35
  meryemsena35
  Belirtmemiş
 • Samet Aktaş
  Samet Aktaş
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Kemal1
  Kemal1
  Belirtmemiş
 • Memet64
  Memet64
  Belirtmemiş
 • beste
  beste
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • barlikzeynep
  barlikzeynep
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • faruksoysal
  faruksoysal
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya