Nedir.Org
 • 1
19012
3
Okunma
2374
Cevap
1
Soru :

Felsefe dönemleri

Felsefenin dönemleri nelerdir kısaca?
Bölüm: Felsefe
Durum: Çözüldü
Tarih: 6 ay önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


332020-01-14 20:50:52 #
Cevap : Felsefe dönemleri kısaca; 
 1. İlk Çağ Felsefesi
 2. Helenistik (Helenizm) Felsefe
 3. Orta Çağ Felsefesi
 4. Rönesans Felsefesi
 5. 17. Yüzyıl Felsefesi
 6. 18. Yüzyıl (Aydınlanma) Felsefesi
 7. 19. Yüzyıl Felsefesi
 8. 20. Yüzyıl Felsefesi
İlk Çağ Felsefesi;
- İlk döneminde Yunan felsefesi hemen hemen bütünüyle dış doğaya, cisimlerin dünyasına yönelmiş olan bir doğa felsefesidir.
- Bundan sonra insana karşı uyanan ilgi klasik dönemin geniş sistemlerine yol açmıştır. Bu sistemlerde Tanrı, insan ve doğa, bir düşünce bağlantısı içinde kavranmak istenmiştir.
- Sistemli bağımsız ve kişiseldir
- İnanca ve sezgiye değil akla dayalıdır.
- Mitolojiye çoktanrıcılığa tepkiyi dile getirir
- Görünüşün, çokluğun, ilişkilerin, oluşların ardındaki değişmez olanı arar. Buna da birlik adını verirler.

Başlıca filozoflar; Sokrates, Aristoteles, Platon, Thales, Demokritos

Helenistik (Helenizm) Felsefe;
Hellenistik felsefenin en önemli özelliği, bu felsefenin konularını mantık fizik ve etik şeklinde düzenlemesidir. Bu dönemde yer alan dört büyük felsefe okulu sırasıyla, Akademi, Peripatetik okul, Epikürosçu ve Stoacı okuldur.

Orta Çağ Felsefesi;
Orta Çağ felsefesi tarihsel dönem itibariyle ilkçağ felsefesinin bitiminden modern düşüncenin başlangıcına kadar olan dönemi kapsar. İ.S. 2. yüzyıldan 15. yüzyıl sonlarına; 16. yüzyıl başlarına, Rönesans'a kadar olan dönem olarak ele alınır. Antik çağ felsefesinin sonlarında belirginleşmeye başlayan din yönelimli ya da dinsel içerikli felsefe tarzının gelişmesi olarak gerçekleşir. Söz konusu olan din Hıristiyanlıktır.

Başlıca filozoflar; Augustinus, Anselmus, Albertus Magnus, Aquinalu

Rönesans Felsefesi;
Tarihsel olarak Rönesans'ın başlangıcını kesin bir şekilde belirlemek güçtür; genel olarak 1517'deki reformasyonun başlaması işaret edilmektedir. Bu dönem kilisenin gücünü hem ekonomik hem de düşünsel anlamda kaybetmeye başladığı bir dönemdir. Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler belirli bir şekilde felsefi gelişmeleri etkilemiş ve bu dönemde yeni sıçramalar göstermiştir. Birey öne çıkmış, felsefede insan düşüncesinde sorun olan her şeyin irdelendiği bir disiplin olarak yeniden ele alınmaya başlanmıştır.

Başlıca filozoflar; Desiderus Erasmus, Nicolas Copernicus, Thomas More, Machiavell, Francis Bacon, Jean Bodin

17. Yüzyıl Felsefesi;
Rönesans'taki düşünce parçalılığı ve çeşitliliği bu dönemde belirli felsefe eğilimlerinde ve dünya görüşlerinde derli toplu ve bir örnek halde sistematikleştirilmeye yöneltilir. 17. yüzyılda rasyonalizmin kaynağında matematik ve fizik bulunmaktadır. Bu dönem belirleyici olmuş düşünürlerde matematik ve geometriye açık bir ilgi vardır. Kaydedilen gelişmelerle, doğanın da matematik formüllerle ya da kavramlarla anlaşılabileceği düşüncesine varılmıştır; doğa ile akıl, madde ile zihin arasında bir uygunluk fikrinden hareketle ünlü rasyonalizm düşüncesine ulaşılmıştır.

Başlıca filozoflar; Rene Descartes, Blaise Pascal, Pierre Bayle, Thomas Hobbes, Baruch Spinoza, Galileo Galilei, Isaac Newton

18. Yüzyıl (Aydınlanma) Felsefesi;
Aydınlanma felsefesi ya da 18. yüzyıl felsefesi; genel olarak insanın kendi yaşamını düzenlenmesini yeniden gündeme almış, hem düşüncenin, hem toplumsal yaşamın köklü değişimlere uğrayacağı bir sürecin fikirsel/felsefi başlatıcısı olmuştur. Bu dönemde; din ya da Tanrı merkezli toplumsal yapının ve düzenlemelerin yerini bu süreçte akıl merkezli toplumsal düzenlemeler arayışı alır. Aydınlanma felsefesinin kaynağı Rönesans felsefesi ve özellikle de 17. yüzyıl felsefesinin ortaya koyduğu ilkelerdir.

Başlıca filozoflar; Rene Descartes, Jean Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, Nicolas Copernicus, Francis Bacon, Immanuel Kant, John Locke, Francois Marie Voltaire, Charles Montesquieu, Baruch Spinoza, Galileo Galilei, Isaac Newton

19. Yüzyıl Felsefesi;
19. yüzyıl felsefesi öncelikli olarak Alman felsefesinde romantizmin ve idealizmin zirveye ulaştığı bir dönemdir. Felsefede romantik düşünce, idealizm, materyalizm, realizm, rasyonalizm, tarihselcilik, pozitivizm bu yüzyılda kendini gösterir.

Bu dönemdeki akımlar; Romantizm, İdealizm, Pozitivizm, Materyalizm, Yeni-Kantçılık, Pragmatizm

Başlıca filozoflar; Herder, Jeremy Bentham, Friedrich Schiller, Jean Jacques Rousseau, Friedrich Hegel, Karl Marx, Arthur Schopenhauer, Auguste Comte, Friedrich Nietzsche, Peter Alekseyeviç Kropotkin, Charles Darwin

20. Yüzyıl Felsefesi;
20. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl sonlarından başlayıp günümüze kadar gelen ve devam eden düşünce geleneklerini ve felsefi akımları kapsar. Yaşamın anlamlandırılmasının, betimlenmesinin başka bir boyutu olan sanat alanındaki gelişim ve değişmeler, çok genel hatlarıyla vermeye çalıştığımız genel görünüm dikkate alarak değerlendirilebilir. Sanat düşünce ilişkisi de yine aynı çerçevede ele alınmalıdır. Bu çağın düşünürlerinin çoğunluğu bir şekilde çalışmalarında çağın kuramsal sorunlarını dillendirmiş ve yanıt arayışında olmuştur. 

Bu dönemdeki akımlar; Analitik Felsefe, Dil Felsefesi, Varoluşçuluk, Mantıksal Pozitivizm (Olguculuk), Nihilizm (Hiççilik), Fenomenoloji (Görüngübilim), Yapısalcılık, Eleştirel Teori

Başlıca filozoflar; Henry Bergson, Bertrand Russell, George Edward Moore, Albert Schweitzer, Ludwig von Mises, Jose Ortega y Gasset, Ernst Bloch, Gaston Bachelard, Oswald Spengler, Ernst Cassirer, Edmund Husserl
Zeus 1 kişi beğendi

01 | Felsefe ve bilimin ortak ve farklı yönleri

Felsefe ve bilimin ortak ve farklı yönlerini nelerdir? (3’er tane yazınız)
Ortak yönleri
Eleştiriseldirler. Konuları insan, doğa ve evrendir. Gerçeğe ulaşmak amaçtır.
 * İkisi de insan ürünüdür.
 * İkisi de zihne ve akıl ilkelerine dayanır.
 * İkisi de yeni bilgi peşindedir.
 * İkisi de şüphe ile başlar.
 * Her ikisi de hazır bilgi ile yetinmez.
Farklı yönleri
Bilim konuları parçalara ayırarak, felsefe bir bütün olarak inceler. Bilim deney ve gözleme dayalıdır,.. - Yazıya Git..

02 | Felsefe

Felsefenin Sözlük Anlamı
1. isim. Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması."Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur." - Necati Cumalı2. Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü. "Tarih felsefesi. Hukuk felsefesi."3. Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi. "Sokrates felsefesi."4. Dünya görüşü. "Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız." - Haldun Taner5. Bir konuda soyut düşünüş. "Uzun felsefelerden sonra Mediha'yı benden çok.. - Yazıya Git..

03 | Felsefe ile Sanatın Ortak ve Farklı Yönleri

Felsefe ile sanat ilişkisi ortak ve farklı yönleri nelerdir? (2 tane yazınız)
Ortak yönleri
Özneldir. Sistemli düşünmenin ürünüdürler.
Farklı yönleri
Felsefe akla ve mantığa dayanarak doğruya, sanat duygu ve düşüncelere dayanarak güzele ulaşmayı amaçlar. Felsefe sezgi yolunu, sanat ise sezi yolunu kullanarak öze ulaşmaya çalışır. - Yazıya Git..

04 | Felsefenin amacı

Felsefenin amacı nedir?
Felsefenin amacı; Ön yargısız, güvenilir, iyi temellendirilmiş ve tutarlı bilgi elde etmektir. - Yazıya Git..

05 | Felsefeye Göre Varlık

Varlık felsefesinin konusu var olan her şeydir. İnsan, kendisini saran çevre içinde her şeyle ilgi kurmuş ya da kurma uğraşı vermektedir. Var olanlarla hem felsefe hem de bilimler ilgilenmiştir. Bu nedenle ‘Varlık Problemi’ felsefe ve bilimleri hep birbirine yakın tutmuştur.

‘Varlık nedir ?’ sorusu bizi gündelik bilgi ilgilerinin dışına çıkarır ve bir başka bilgi alanına götürür. Bu bilgi alanı, varlığın ne olduğunu soran ve bu soruya cevap vermeye çalışan varlık felsefesidir.

Bilime Göre Varlık.. - Yazıya Git..

06 | Felsefe neleri bilmediğini bilmektir cümlesinde felsefenin hangi...

Felsefe neleri bilmediğini bilmektir cümlesinde felsefenin hangi özelliği vurgulanmıstır? - Soruya Git..

07 | Felsefede Öz Nedir

Felsefede Özün Anlamı Nedir - Soruya Git..

08 | Felsefede formel bilim nedir

Felsefede formel bilimler nedir - Soruya Git..

09 | Felsefenin ana konusu

Felsefenin ana konuları nelerdir? - Soruya Git..

10 | Felsefe ve hikmet ilişkisi doğrultusunda aşağıdaki ifadelerden ha...

A) Felsefe, hikmet gibi derin bir bilgiye ulaşıp son noktayı koymaz.
B) Felsefe her şeyi bilme gibi bir iddiada değildir.
C) Hikmetin, kendisine sahip olana mutluluk, değer ve anlam sağlayacağı varsayılır.
D) Felsefe yapmanın amacı hikmet sahibi olmaktır
E) Hikmet bütün olup bitenin esasını bilmektir. - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • cankync
  cankync
  Belirtmemiş
 • 576582
  576582
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya