Nedir.Org
 • 1
19446
1
Okunma
86
Cevap
1
Soru :

Felsefi düşüncenin özellikleri

Felsefi düşüncenin özellikleri nelerdir
Bölüm: Felsefe
Durum: Çözüldü
Tarih: 2 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


162020-11-24 16:08:54 #
Cevap :

FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ

Felsefe düşüncenin hayret, merak, şüphe etme, eleştirel olma, tutarlı olma , sistemli olma , evrensel olma, rasyonel olma, birikimli(yığılımlı) ilerleme ve refleksif olma gibi temel nitelikleri vardır.

felsefi düşüncenin özellikleri

1-Hayret: İnsanın evrende olup bitenler karşısındaki şaşkınlığı ve hayranlık duygusudur. Bu duygu, onda bilme isteği doğurur ve onu soru sormaya iter.

2- Merak : Gerçeği bulmak isteyen insanın bilme arayışı, öğrenme isteğidir. Sorgulamak ise doğruya ulaşma çabasıyla insanın kendi yaşamıyla, evrenle ve bunların anlamıyla ilgili belirli türden sorular sormasıdır. Düşünme soru sormakla başladığından felsefede, sorular cevaplardan daha önemlidir. Soru sormanın durması demek, felsefenin durması demektir.

Felsefe denilen düşünme etkinliği, hayret ve merakla başlar, sorularla doğar, büyür ve gelişir. Böylece sorgulamaya başlayan insan, düşünmeye ve bilmeye de başlamış demektir. Söz gelimi, “Güzellik nedir?” sorusunu soran bir kişi, var olan güzellikler karşısında kendisini hayretten alıkoyamaz ve güzelliğin ne olduğunu sorgulamaya başlar. Böyle bir insanın aynı zamanda şüphe etmekte olduğu görülür.

3- Şüphe Etme :Kendisine sunulan bilgilerle yetinmeyen insanın, var olan şeylerin olduklarından başka türlü de olabileceklerini düşünme eğilimidir.  Şüphe, felsefi sorgulamayı harekete geçireceği için oldukça önemli bir güçtür. İnsan düşüncesinin zenginleşmesi ve farklı fikirlerin doğabilmesi buna bağlıdır. Dogmatik olmak ise düşünmenin önündeki en büyük engeldir. Şüpheden ve sorgulamadan vazgeçmek, yeni düşüncelere açık olmamak demektir. Öyleyse insanın dogmatik olmaması, öğrendiklerini, bildiklerini şüpheyle karşılaması, bunları sorgulaması gerekir.

4- Eleştirel Olma :İleri sürülen düşüncelerin derinlemesine sorgulanarak, doğru ve yanlış yanlarının belli ölçütlere göre değerlendirilmesi demektir. Buna göre eleştiri, tarafsız olabilme, görüşlerdeki tutarsızlıkların ortaya çıkarılması, öne sürülen düşüncelerin soruşturulması, sağlam bir şekilde temellendirilmesi ve geliştirilmesi açısından gereklidir.

5- Tutarlı Olma : Mantıksal bir bütünün parçaları veya öğeleri arasındaki karşılıklı bağlantının ve uyumun olma hâlidir. Başka bir ifadeyle düşüncelerin kendi içinde çelişki içermemesidir. Filozoflar varlık, bilgi, değer konularında görüşlerini kendi içinde tutarlı bir bütün hâlinde ortaya koymayı isterler.

6-Sistemli Olma: Filozofların mantık ilkelerine bağlı kalarak yaptıkları akıl yürütmelerle elde ettiği görüşlerini bir düzenlilik içinde ortaya koyması ise felsefi düşüncenin sistemli olmasına işaret eder. İnsan aklı ancak sistemli düşündüğünde gelişir ve yeni görüşler üretir.

7- Rasyonel Olma: Felsefe, dünyaya ve yaşama açıklık getirmeye çalışırken sistemli düşünerek akla ve mantığa dayalı görüşler geliştirme faaliyetidir. Felsefenin akla ve mantığa dayanan açıklamalarda bulunması rasyonel olması anlamına gelir. Felsefe bilimlerde olduğu gibi, ulaştığı bilgileri deneye, gözleme başvurarak, olgularla doğrulamaz. Bilgilerin doğruluğunu mantıksal ve kavramsal gerekçelerle temellendirir.

8- Evrensel Olma: Bir filozof düşüncelerini sistemli bir bütünlükte sunarken öznel yani kişisel bir yaklaşımla hareket ediyor olsa da amaçları itibarıyla genele yönelmek durumundadır. Nitekim insan yaşantısına giren evrendeki her şey felsefeye konu olabilir. Buna göre felsefi düşüncenin evrensel olması demek, varlığı tümüyle ele alması, genele ulaşmaya çalışmasıdır.

9- Yığılımlı İlerleme: Filozoflar kendilerinden öncekilerin düşüncelerine kimi zaman bir şeyler katarak veya onlardan yararlanarak kimi zaman da onları eleştirerek yeni ve farklı çözümlere ulaşır. Bu sayede düşünceler geliştirilir ve bunların sürekliliği sağlanır. Felsefede düşüncelerin birbirini geliştirecek, zenginleştirecek şekilde sürekli çoğalması, onun yığılımlı ilerleme özelliği taşıdığını gösterir.

10- Refleksif Olmak: Sahip olduğu bilgileri sorgulayan zihnin kendi üzerine dönme hareketidir. Daha açık bir ifadeyle zihnin elde etmiş olduğu bilgiler üzerine yeniden düşünmesi, bunları eleştirme ve değerlendirmeye tabi tutmasıdır. Felsefe hem bilimlerin verdiği bir dizi bilgi üzerine hem de doğrudan doğruya hayatın, insanın, doğanın, toplumun üzerine düşünebilir. Söz gelimi bilimsel bilginin kesin bilgiler sağladığı kabul edildiğinde filozoflar, bu bilgiler üzerine düşünür, bunları sorgularlar. Bilime dayanarak yapılan bilim felsefesi gibi sanat felsefesi de yapılabilir. Ne kadar bilgi türü varsa o kadar felsefe vardır. Öyleyse felsefeyi bilgi üzerine bilgi diye tanımlayabiliriz. Felsefe elde edilen bilgiler üzerinde düşünme, onların temelini, değerini soruşturma faaliyetidir.

0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Felsefi Bilgi

Felsefi Bilgi Ne Demek?
Şüphe edilerek başlayan düşünme yolculuğundaki şüphe edilemeyen en son düşüncedir. Felsefi anlamda bilgi, Platon'un Theatetus diyalogundan beri gerekçelendirilmiş doğru inanç olarak tanımlanır. Bilgi, doğru ya da yanlış olma olasılığı olan sanıdan farklıdır. Bilgi, doğruluğu yönünde yeterli gerekçelere sahip olunan inanç veya iddiadır. 
Felsefi Bilginin Özellikleri
1. Subjektifitir.2. Eleştirici ve esnektir.3. Akıl yürütmeye dayalıdır.4. Her sorunu aklın süzgecinden geçirir.5. Açıklamalarında.. - Yazıya Git..

02 | Felsefi Deneme Örnekleri

Şüphe
Çok mu şüphecisiniz. Her şeyden, herkesten şüphe eder misiniz? Haksız yere bir insandan şüphelendiğinizde sonradan pişmanlık duyar mısınız? Şüphenin bazen dostlukları bozduğunu, yuvaları dağıttığını; kavgalara, yaralanmalara hatta ölümlere yol açtığını biliyor musunuz? Paranoyak dediğimiz akıl hastalığının en başta gelen özelliklerinden birinin “aşırı şüpheci”lik olduğunu söylesem şaşar mısınız?Peki, nedir bu şüphe? Şüphe hayal kurma, rüya, akıl yürütme gibi bir düşünme biçimidir ve dört çeşittir.Bizim.. - Yazıya Git..

03 | Felsefi Bilginin Özellikleri

Felsefe bilgisinin özelliğini yazınız?
* Felsefi bilgi tutarlı ve sistemli bir bilgidir.
* Sentezci bir bilgidir.
* Zihnin ilgisini ve akıl gücünü inceler.

Felsefe bilgisinin genel geçerli olmayışının sebebi nedir?
Felsefe bilgisi insan zihninin problemlerini ele aldığı ve onlara aklın evrensel ilkelerine göre çözüm aradığı içindir. - Yazıya Git..

04 | Felsefi Metin

Felsefe konularını ele alan, felsefi problemler üzerinde duran metinlere felsefi metin denir. Yunanca seviyorum, peşinden koşuyorum, arıyorum anlamına gelen phileo ile bilgi bilgelik anlamına gelen sophia sözcüklerinin birleşmesinden oluşan felsefe kavramı üzerinde herkesin uzlaştığı net bir tanım yoktur. İnsan yaşamının anlamıyla, varlık, bilgi ve değerle ilgili sorulara cevap bulmaya, bu konularda ortaya çıkan problemleri çözümlemeye çalışır. Felsefi düşünce, araştırmaya ve eleştirel bir tavra dayanan bir düşüncedir. Felsefi düşünce, kendisine.. - Yazıya Git..

05 | Felsefi Tutum

Necati ÖNER

İnsan tabiatı gereği, var olanı tanımak, bitmek ister. Bilgi edinme yalnız insana özgü bir niteliktir. Bilgilerimizi ya doğrudan doğruya (idraklı, kişisel deneyimle) veya dolayısıyle (çevre, okul, kitap vs.) elde ederiz. Bilgiler kullanılan metot. amaç varlığa bakış açısı ve dayandığı kaynağa göre farklılıklar gösterir. Şu altı çeşit bilgiden bahsedilir: Din, felsefe, bilim, sanat, günlük bilgi ve okkült bilgi. Bunların hepsi az veya çok insan hayatını etkiler her birinin ayn işlevi vardır. İşte bu bağlmada bir bilgi.. - Yazıya Git..

07 | Düşüncenin eş anlamı

Düşünce eş anlamlısı - Soruya Git..

08 | Felsefi bir düşünür olarak kendini nasıl nitelersin neyle açıklar...

Felsefi bir düşünür olarak kendini nasıl nitelersin neyle açıklarsın - Soruya Git..

09 | Düşüncenin akışını değiştiren ifadeler

Düşüncenin akışını değiştiren ifadeler - Soruya Git..

10 | Felsefi eser nedir

felsefi eser nedir özelkleri nelerdir
- Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • mustafacan
  mustafacan
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • cevahir04
  cevahir04
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Angeel
  Belirtmemiş
 • Hüsnü Candan
  Hüsnü Candan
  Belirtmemiş
 • ahmet mor
  ahmet mor
  Belirtmemiş
 • poseidon
  poseidon
  Belirtmemiş
 • ali70
  ali70
  Belirtmemiş
 • Hiranur Araz
  Hiranur Araz
  Belirtmemiş
 • mecruh
  mecruh
  Belirtmemiş
 • ismaililly
  ismaililly
  Belirtmemiş
 • Elanur Büşra Gündüz
  Elanur Büşra Gündüz
  Belirtmemiş
 • mehmet said önder
  mehmet said önder
  Belirtmemiş
 • Mehmet Dal
  Mehmet Dal
  Belirtmemiş
 • Gökhan DAŞDEMİR
  Gökhan DAŞDEMİR
  Belirtmemiş
 • justfurkan
  justfurkan
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • naz demir
  naz demir
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • feyzullah delieli
  feyzullah delieli
  Belirtmemiş
 • esoes
  esoes
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×