• 1
4
Okunma
2866
Cevap
1
Soru :

Gazete çevresinde gelişen metinler nelerdir

Gazete çevresinde gelişen metinler nelerdir
Bölüm: Edebiyat
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


172016-02-18 20:54:45 #
Cevap : Gazete, Tanzimat döneminde hayatımıza girmiştir. 1831 yılında Takvim-i Vakayi (ilk resmi gazete), 1840 yılındaCeride-i Havadis (ilk yarı resmi gazete), 1860 yılındaTercüman-ı Ahval (ilk özel gazete) gazeteleri çıkarılmıştır. Gazetecilik toplum yaşa­mımızda daha sonra vazgeçilmez bir durum kazanmıştır.

MAKALE
Herhangi bir konuda bir görüşü veya düşünceyi açıklamak, savunmak ve ka­nıtlamak amacıyla yazılan yazılara makale denir.
Makaleler ciddi bilimsel yazılardır.
Dil, göndergesel işlevde kullanılır ve nesnel ifadeler ağırlıktadır.
Belirli bir plan (giriş, gelişme, sonuç) çerçevesinde kaleme alınır.
Makalelerde yalın bir dil kullanılır.
Öne sürülen düşünceler ispat edilir.
Edebiyatımızda makale türünün ilk örneklerine Tanzimat dönemi edebiyatında rastlanır.
Türk Edebiyatında ilk makale Şinasi‘nin Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi‘dir.
Türk edebiyatında makale türünde eser verenler: Ziya Paşa, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami, Hüseyin Cahit Yalçın, Cenap Şahabettin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Falih Rıfkı Atay.

FIKRA
Yazarın güncel konularda, ülke ve toplum sorunlarını akıcı bir dille kaleme aldığı gazete yazılarına fıkra denir.
Fıkrada ele alınan düşüncelerin ispat kaygısı yoktur.
Günlük gazete yazılarıdır.
Canlı, akıcı bir anlatımı vardır.
Fıkra yazarlığı için geniş bir kültür birikimine sahip olmak ve sürekli kendini yenilemek gerekir.
Türk edebiyatında gazete ile gelişim sağlamıştır.
Toplumsal, siyasal, güncel her türlü konu ele alınabilir.
Edebiyatımıza Tanzimat ile birlikte girmiştir. Ahmet Rasim, Refik Halit Karay, Ahmet Haşim, Hüseyin Cahit Yalçın ve Peyami Safa fıkraları ile tanınır.

Fıkra – Makale Arasındaki Farklar
Makalede görüşü kanıtlama amacı güdülürken, fıkrada böyle bir amaç güdülmez.
Makalede nesnel nitelik, fıkrada öznel nitelik ağır basar.
Makale yazmak uzmanlık, bilgi birikimi ve ustalık ister. Fıkrada değişik bakış açıları ile aynı konu serbestçe işlenebilir.
Fıkra, makaleye göre daha kısa bir yazı türüdür.
Günümüzde gazetelerde güncel ve aktüel olaylardan sözeden köşe yazıları halk arasında makale olarak adlandırılsa da gerçekte bunlar fıkradır.
Öğreticilik havası ağır basan fıkralar makaleye benzer.

DENEME
Yazarın herhangi bir konuda samimi bir üslupla kaleme aldığı yazılara deneme denir.
Yazar yazdıklarını ispatlamak zorunda değildir.
Kendi kendine konuşuyormuş gibi bir üslupta yazılır.
Denemelerde genelde soyut kavramlar, bireysel düşünceler ele alınır.
Açık, anlaşılır bir üslup kullanılır.
Fransız edebiyatında Montaigne deneme türünün başlangıcını oluşturmuştur.
Türk edebiyatında Ahmet Haşim, Ahmet Rasim, Nurullah Ataç, Salah Birsel gibi sanatçılar deneme türünde eser vermişlerdir.

SOHBET (SÖYLEŞİ)
Yazarın kişisel düşüncelerini birileriyle sohbet eder bir tarzda yazdığı fikir yazılarına söyleşi denir.
Senlibenli bir ülsupta kaleme alınır. Düşünceleri ispat etme kaygısı yoktur.
Sohbetlerde fıkralardan, hikâyelerden, hatıralardan yararlanılabilir.
Sanat, siyaset, ekonomi, kültürel yaşam, günlük yaşam gibi konularda yazılır.
Türk edebiyatında Şevket Rado, Nurullah Ataç, Ahmet Rasim sohbet türünde eser veren sanatçılardan bazılarıdır.

ELEŞTİRİ
Sanat ve düşünce eserinin tanıtılmasında zayıf ve güçlü yönlerin belirtilmesi amacıyla yazılan yazılara eleştiri (tenkit) denir. Eleştiri yazarına ise eleştirmen denir.
Eleştiriler okuyucuyu bilgilendirir, eserin değerini ortaya koyar. Eleştiride sadece olumsuz yönler değil olumlu yönler de belirtilir. Eleştiri öncesi iyi bir araştırma yapılması gerekir.
İzlenimsel (öznel) eleştiri, nesnel eleştiri, sanatçıya yönelik eleştiri, esere yöne­lik eleştiri ve topluma yönelik eleştiri gibi çeşitleri vardır.
Divan edebiyatında şuara tezkirelerinde sanatçının-eserin güçlü ve zayıf yön­leri belirtilir.
Tanzimat’la birlikte eleştiri türü gelişme kaydetmiştir.
Namık Kemal, Ziya Paşa, Mehmet Kaplan, Berna Moran gibi sanatçılar eleştiri türünde eser vermişlerdir.

RÖPORTAJ
Getirmek, toplamak anlamına gelen röportaj; araştırma, inceleme, gezip görme sonucu oluşturulan yazılardır.
Röportajda araştırmak, incelemek, gözlem ve görsellik önemli unsurlardır.
Röportajda ön hazırlık yapıldıktan sonra incelemelerde bulunulur ve fotoğraf ile zenginleştirilir.
Haber yazılarıdır, gazete ve dergilerde yayımlanır.
Bir yeri konu alan röportajlar, eşyayı konu alan röportajlar ve insanı konu alan röportajlar gibi çeşitleri vardır.
Sunuş biçimi bakımından Amerikan röportajı (çarpıcı bir girişim olması) ve Alman röportajı (ben merkezli ve yazarın kendini kattığı röportaj) gibi bölümlere ayrılır.
Gazete çevresinde gelişen metinler nelerdir

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi

01 | Gazete Çevresinde Gelişen Metinler

Gazete, Tanzimat döneminde hayatımıza girmiştir. 1831 yılında Takvim-i Vakayi (ilk resmi gazete), 1840 yılında Ceride-i Havadis (ilk yarı resmi gazete), 1860 yılında Tercüman-ı Ahval (ilk özel gazete) gazeteleri çıkarılmıştır. Gazetecilik toplum yaşa­mımızda daha sonra vazgeçilmez bir durum kazanmıştır.MakaleHerhangi bir konuda bir görüşü veya düşünceyi açıklamak, savunmak ve ka­nıtlamak amacıyla yazılan yazılara makale denir.Makaleler ciddi bilimsel yazılardır.Dil, göndergesel işlevde kullanılır ve nesnel ifadeler ağırlıktadır.Belirli bir.. - Yazıya Git..

02 | Gazetenin Yararları ve Zararları

Gazetenin Yararları
1. Gazeteler haberleşme aracıdır.
2. Gazeteler aracılığı ile haberleri okuyabiliriz
3. Gazeteler aracılığı ile okuma sevgisini artırabiliriz
4. Gazeteler aracılığı ile dünyadan haberler alabiliriz
5. Gazetelerin amacı doğru haberdir
6. Gazeteler günlük dünya ve yurt genelinde ki havadisleri bize aktarır.

Gazetelerin Zararları
Gazeteler iktidarların demokrasi, özgürlük ve ifade özgürlüğünden ne anladıklarını ve onların geliştirdikleri tanımları kitlelere benimsetmek.. - Yazıya Git..

03 | Gelişimin Biyolojik Temelleri

GELİŞİMİN BİYOLOJİK VE ÇEVRESEL TEMELLERİ

20. yy’a kadar gelişimi açıklamaya çalışan kuramcılar, kalıtım yani kuşaklar boyu süre gelerek ana-babadan aktarılan özelliklerin, gelişimde en büyük payı yüklendiğine inanıyorlardı. Yapılan çalışmalar sonucunda gelişimde önemli olanın kalıtımdan çok öğrenme ve çevresel koşulların niteliği olduğunu savunun görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Öyleki, o yıllarda adeta gelişimi farklı biçimlerde açıklayan, bir birinden farklı iki grup oluştu. Bu gruptakilerin.. - Yazıya Git..

04 | Gelişmecilik

Gelişmecilik (Progressivizm)
Progressive eğitim, hayat araçları sağlayan bir görüş olarak anlaşılmıştır.
Eğitimde hayata önem veren görüştür. Temel tezi, eğitimin
toplumsal değişmenin doğrultusunu belirleyememekle beraber, değişme
bakımından zihinsel yeteneği geliştirebileceğidir. Yâni eğitim, çocuğa
akıllı bir biçimde değişmeye karşılık vermeyi öğretebilir. Böylece
çocuklar, gerçek hayattan alınmış sorunsal durumlarla karşılaştırılıp
eğitilirse, toplumsal değişmenin gerekli kıldığı.. - Yazıya Git..

05 | Gelişim

1. Gelişme işi.
2. Serpilip büyüme.
3. İlerleme, inkişaf, tekamül.
4. tiy. Aksiyon.
5. Bir olayın ardışık evreler biçiminde oluşuma doğru ilerlemesi.
6. bk. evrim.
7. Bir oyunun inandırıcı aşamalarla çözüme doğru gelişmesini kapsayan dramatik doku.
8. Bir oyunun sonuca doğru inandırıcı bir yolda gelişmesini kapsayan bölüm ya da kuruluş. - Yazıya Git..

06 | Gelişmiş ve geri kalmış ülkelerin özellikleri

Coğrafi, siyasi, ekonomik ve nüfus açısından gelişmiş ve geri kalmış ülkelerin özellikleri nelerdir ? - Soruya Git..

07 | Gazete Çevresinde Kültür ve Edebiyat Hayatımıza Giren Öğretici Me...

Gazete Çevresinde Kültür ve Edebiyat Hayatımıza Giren Öğretici Metin Türleri Nelerdir - Soruya Git..

08 | Gelişmiş bir ülkenin nüfus yapısını açıklayınız

Gelişmiş bir ülkenin nüfus yapısı nasıl olur açıklayınız? - Soruya Git..

09 | Gelişmemizi sağlayan, enerji veren ve bizi hastalıklardan koruyan...

Gelişmemizi sağlayan besinler
enerji veren
bizi hastalıklardan koruyan besinler hangileridir - Soruya Git..

10 | Gelişigüzel Kültürlenme

Gelişigüzel Kültürlenme Nedir - Soruya Git..


Yeni Sorular Cevapsız Sorular Çözülemeyen Sorular Bulmaca Sözlüğü
Benzer Sorular
Edebiyat Bölümü Yeni SorularArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Mehmet Genç-83
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-13
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-39
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-39
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-49
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-30
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-24
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-4
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-23
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-48
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-7
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-36
  Belirtmemiş
 • Meral aleyna
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-48
  Belirtmemiş
 • Lena yalçın
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • Yks Lgs ertelensin lütfen
  Belirtmemiş
 • Öğrenciye pandemi yok mu
  Belirtmemiş
 • Apoo
  Belirtmemiş
 • mervenur 25
  Belirtmemiş
 • Sokakların çocuğu
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-39
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Ali70
  Belirtmemiş
 • Muratt1
  Belirtmemiş
 • Zalimm
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Zümrüdüanka
  Belirtmemiş
 • berzan
  Belirtmemiş
 • Berke can
  Belirtmemiş
 • Melisnaz
  Belirtmemiş
 • Cemre gül
  Belirtmemiş
 • gokturk
  Belirtmemiş
 • kartalaltan
  Belirtmemiş
 • duygux34
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Belirtmemiş
 • lilisaya
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya