Nedir.Org
 • 1
343
4
Okunma
3825
Cevap
1
Soru :

Geçmişten günümüze tarih yazıcılığı

Geçmişten günümüze tarih yazıcılığı hakkında bilgi
Bölüm: Tarih
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


12015-10-24 17:00:37 #
Cevap : Kısaca Tarih Yazıcılığının Gelişimi
Eski Yunanlılarda MÖ V. yüzyılda Herodotos ile başlayan tarih yazıcılığı Thukydides ile devam etmiştir.

İslam tarih yazıcılığı, VII. yüzyılda olayların hikâyeci anlatım tarzıyla nakledilmesi şeklinde ortaya çıkmıştır. IX.yüzyılda yaşamış olan Taberi , İslam tarih yazıcılığını hikâyeci bir anlatımdan kurtarırken eserlerini çeşitli kaynaklardan yararlanarak yazmıştır. XV. yüzyılda İbn Haldun konularını tarih felsefesi çerçevesinde ele almıştır. XVII ve XVIII. yüzyılda olayları aktarmak amacıyla ansiklopedik tarzda eserler yazılmıştır. XIX. yüzyılda genel tarih, milletler ve ülkeler tarihi, dinler ve medeniyetler tarihi, düşünce ve felsefe tarihleri yazılmıştır.

Orta Çağ Avrupasında ise tarih anlayışı, eleştiriden uzak, "kilise tarihi" şeklinde bir gelişim göstermiştir. Orta Çağın sonunda tarih yazıcılığına eleştirel yöntemi kazandıran Rönesans düşünürleridir.

XVIII. yüzyılda tarihi yazmak için sadece belgenin derlenmesinin yeterli olmayacağı anlaşılmıştır. Bu dönemde tarihçinin geçmişe daha geniş açıdan bakması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu anlayış Alman Tarih Okulunun kurulmasında önemli rol oynamıştır. XVIII. yüzyılda tarihçiler bir yandan kaynakları araştırmayı sürdürürken bir yandan da çeşitli tarih felsefelerinden ve çeşitli düşünce akımlarından esinlenmişlerdir.

XVIII. yüzyılda Voltaire (Volter) o zamana kadar din ve siyaseti konu alan tarih anlayışını geliştirerek uygarlığın genel tarihini yazmıştır. XIX. yüzyıl ve sonrasında onun açtığı yoldan devam eden tarihçiler, değişik alanlarda çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmalar Toplum Bilimleri Yüksek Araştırma Okulunun ve İtalyan Mikro Tarih Okulunun açılmasını sağlamıştır.

XX. yüzyılda biyografi çalışmaları, gazeteciliğe ve sosyolojiye dayanan yeni tarih anlayışı, ABD ve İngilterede sanayi kuruluşlarına yönelik "İş Dünyası Tarihi" gibi yeni yaklaşımlar ortaya çıkmıştır.

Tarih Yazıcılığı Çeşitleri
Başlıca tarih yazıcılığı anlayışları şunlardır.
1- Hikayeci Tarih Yazıcılığı
Hikayeci tarih yazıcılığı ilk çağda ortaya çıkmıştır.olaylarhikaye yoluyla anlatılmışve daha çok efsanelere yer verilmiştir. Yer ve zaman belirtilmiş ancak olaylarda olağanüstü varlıkların olmasından dolayı neden-sonuç ilişkisi kurulmamış. MÖ 5.yy' da yaşamış Herodotos, hikayeci yazımın ilk temsilcisi.
2- Öğretici Tarih Yazıcılığı
Okuyucuya tarihi olaylardan ders çıkarmak ,milli ve ahlaki değerleri benimsetmek için yapılan anlatım tarzıdır. Bu tarzın temsilciliğini Tukidides yapmıştır. Öğretici tarih yazıcılığına 19. yy kadar sürmüştür.
3- Kronik Tarih Yazıcılığı
Olayları oluş sırasına göre inceleyen tarih yazıcılığı türüdür. Bu tarih yazıcılığında her yılın olayları, aralarında herhangi bir bağlantı gözetilmeden kronolojik olarak sıralanır. Yoruma yer vermez, neden-sonuç ilişkisi incelemez. Bu türün en güzel örneği anadoluda yaşamış Hititlerin tanrılarına hesap vermek vermek amacıyla hazırladıkları anallardır.
4- Sosyal Tarih Yazıcılığı
Öğretici tarihin duygusal yönlerine yer vermeyen, öğüt ve nasihatı amaç edinmeyen tarih yazıcılığı türüdür. Toplumun her türlü faaliyetleri ayrıtlara inilmeden, siyasi, sosyal ve kültürel açıdan ele alınarak incelenir.
5- Araştırmacı Tarih Yazıcılığı
Olayların nedenleri ve sonuçları derinlemesine incelenir. Tarihi olaylar yer-zaman, neden-sonuç ilişkisi içinde verilir. Araştırmacı tarih yazıcılığı 19.yy doğmuştur bu tarih yazıcılı ile ilgili olarak Fransa'da ortaya çıkan Analles Ekolüne göre tarih yazıcılığı yalnızca siyasi, diplomatik ve askeri olaylardan ibaret değildir.


Türklerde Tarih Yazıcılığı
A. Osmanlıda Tarih Yazıcılığı

Osmanlılarda devlet tarafından tarihi olayları yazmakla görevlendirilen kimselere şehnameci, bunları yaptığı işlere ise şehnamecilik denilmiştir. Şehnamelerde önemli kişilerin hayat hikayeleri anlatılır. Zamanla şehnameciliğin yerini vakayinamecilik almıştır. Bu eserler yıllık özelliği taşımaktadır. Osmanlı Devletinde tarihi olayları kaydetmekle görevlendirilen kişiye vakanüvis denir.Osmanlı Devletinin ilk resmi vakanüvisi ''NAİMA''dır.

B. Cumhuriyet Sonrası Tarih Yazıcılığı
Cumhuriyet Döneminde tarih yazıcılığı Atatürk tarafından başlatılmıştır. Atatürk, tarih çalışmalarında gerçeğe sadık kalınmasını istemiştir. Tarihçilerden beklentisini şu sözüyle ifade etmiştir. ''Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana bağlı kalmazsa değişmeyen gerçek, insanlığı şaşırtacak bir nitelik alır.''
0 kişi beğendi

01 | Tarih Çağları

Tarih, yazının icadı ile başlayan zaman dilimi içerisinde devirlere ayrılırken, insanlık tarihini etkileyen büyük ve önemli olay ve buluşlara göre dört bölüme ayrılır.
1. İLK ÇAĞ
Yazının bulunmasıyla başlayıp (M.Ö. 4000-3500) Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışına kadar sürer. En uzun süren çağ olarak bilinir.2. ORTA ÇAĞ
Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışından (476), İstanbul'un Türkler tarafından fethine kadar (1453) sürer.3. YENİ ÇAĞ
İstanbul'un fethinden, 1453 tarihinde başlayıp, 1789 tarihli Fransız.. - Yazıya Git..

02 | Tarihi Nesne

İnsanlığı çok eski zamanlarından günümüze değil kalmış bizim için önemi olan eserleridir. Bunlar mimari yapı olabilecekleri gibi basit çanak çömlek olmanın yanı sıra sanat eserleride olabilirler.Tarihi Nesne Örnekleri
Aspendos Antik TiyatrosuAnıtkababirÇin SeddiMısır PiramitleriGalata KulesiAyasofyaKaşıkçı ElmasıVan KedisiEyfel KulesiÖzgürlük anıtıTaç MahalDolmabahçe SarayıEski paralarEski halı ve kilimlerEski eşyalar
Tarihi Nesne Nedir
Tarihi nesne insanlık tarihi içinde insanlar için önemli yer işgal eden nesnelerdir. Örnek.. - Yazıya Git..

03 | Tarihe Yardımcı Bilimler

Tarihe Yardımcı Bilimler (Özet)
Cografya : Yer bilimiArkeoloji : Kazi bilimi (özellikle tarih öncesi dönemlerin incelemesinde)Antropoloji : Irk bilimiEtnografya : Öz kültür bilimiPaleografya : Yazi bilimiNumizmatik (Meskukat) : Para bilimiDiplomasi : Belge bilimi (Devletler arasi resmi yazismalari, belgeleri inceler.)Sosyoloji : Toplum bilimiKronoloji : Takvim bilimiFiloloji : Dil bilimiHeraldik : Arma bilimiSigiliografya : Mühür bilimiTarihe Yardımcı Bilimler (Detay)
1)- COĞRAFYA: Tarih olayın geçtiği YER'in fiziki ve beşeri özelliklerini coğrafyadan.. - Yazıya Git..

04 | Tarihin Kaynakları

Tarihçiler araştırmalarında çok çeşitli kaynaklar kullanırlar. Bu kaynakların önem sırasına göre belirli bir hiyerarşi içinde sınıflanması ve yorumlanması tarihçinin temel çalışma yöntemidir.
Tarihi Kaynakların Sınıflanması
1. Yazılı Kaynaklar
 Tarihçelerin temel kaynaklarını teşkil eder. Arşiv belgeleri: kamuya ya da özel kişilere ait arşivlerde bulunan belgelerdir. Arşivler resmi kayıtlar, yazışmalar gibi çok çeşitli belgeleri içerir. Yayınlanmış resmi belgeler: Döneme ait kanunlar, kararnameler, kararlar İncelenen.. - Yazıya Git..

05 | Tarih Öncesi Çağlar

Tarihin başlangıcı için yazının icat edildiği M.Ö. 3200 yılı esas alınmıştır.Yazının icadından önceki döneme Tarih Öncesi, yazının icadından sonraki döneme de Tarih Çağları denmiştir.Tarih öncesi çağlar olarak adlandırılan devirler:
1. Karanlık Çağ
İnsanların o döneme ait bilgilerinin olmadığı için Karanlık Çağ olarak adlandırılmıştır. Ancak, o döneme ait bulunan duvar resimleri, araç-gereçler, fosiller vb. bulgular sonucunda bazıbilgilere elde edilebilmiştir.
2. Taş Çağı
Bu devirde yaşayan insanların.. - Yazıya Git..

06 | Geçmişten günümüze kılık kıyafet değişimi nelerdir

1 .sınıf öğrencisinin anlayacağı şekilde geçmişten günümüze kılık kıyafet değişimi nelerdir? Eskiden Giyilen kıyafetlerle Günümüzde Giyilen kıyafetleri karşılaştırınız? - Soruya Git..

07 | Tarihin dinamik olmasi ne demektir

Tarihin dinamik olmasi ne demektir - Soruya Git..

08 | Geçmişten günümüze giyim, kuşam ve süslemelerdeki değişim...

Geçmişten Günümüze giyim kuşam ve süslemeleri değişim nedir - Soruya Git..

09 | Geçmişten Günümüze Kılık Kıyafette Neler Değişti

Geçmişten Günümüze Kılık Kıyafette olan değişiklikler bu değişiklikler neden oldu. Nelerin etkisi var resimli olsun. Geçmişten günümüze kılık kıyafette değişmelerin sebebi nedir - Soruya Git..

10 | Tarihle alakalı münazara konuları

Tarihle alakalı münazara konusu örnekleri verir misiniz - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Alihan6666
  Alihan6666
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • cankync
  cankync
  Belirtmemiş
 • Denizcaglar Göğüş
  Denizcaglar Göğüş
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • Meral aleyna
  Meral aleyna
  Belirtmemiş
 • Aydın U
  Aydın U
  Belirtmemiş
 • iclalim
  iclalim
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • GökmenAyaz
  GökmenAyaz
  Belirtmemiş
 • Zalimm
  Zalimm
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • mervenur 25
  mervenur 25
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Koalaa
  Koalaa
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya