Nedir.Org
 • 1
19446
26
Okunma
13
Cevap
6
Soru :

Homojen karışım

Homojen karışım
Bölüm: Kimya
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


162020-09-03 13:09:12 #
Cevap : Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi gözüken karışımlara homojen karışım denir. Karışımı meydana getiren maddeler gözle veya optik aletlerle görülemezler, Homojen karışımlara genel olarak “çözeltiler” de denir. Tuzlu su, şekerli su, alkollü su, çeşme suyunu homojen karışıma örnek verilebilir.
0 kişi beğendi
52020-09-03 13:09:12 #
Cevap :
Bulmacada 'Homojen karışım' sorusunun cevabı olan 'HOMOJEN VE HETEROJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER - HETEROJEN KARIŞIM - HOMOJEN - KARIŞIM - ÇÖZELTİ' kelimesinin sözlükte eş anlamı nedir:
HOMOJEN kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Bağdaşık (8 harfli)
KARIŞIM kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Mahlut (6 harfli)
ÇÖZELTİ kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Solüsyon (8 harfli)
0 kişi beğendi
22020-09-03 13:09:12 #
Cevap :
Sözlükte HETEROJEN KARIŞIM Nedir:
heterojen karışım : madde dağılımı ve özellikleri her yerinde aynı olmayan karışımlardır. örnek : ayran, meyve suyu, süt, çamurlu su, toprak, yağlı su…
0 kişi beğendi
22020-09-03 13:09:12 #
Cevap :
Sözlükte HOMOJEN Nedir:
Homojen : Türdeş. Homojen tanımı, aynı veya birbirine yakın değerleri/nitelikleri içeren bir bütünlüğü tanımlamak için kullanılmaktadır.

Homojen Tanım 1
aynı veya birbirine yakın değerleri/nitelikleri içeren bir bütünlüğü tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu bütünlük (veya diğer bir deyişle "grup"), aynı/yakın değerlere sahip olup, çevresinden yoğunluk olarak farklılaşır ve bu sayede kolayca tanımlanabilmektedir. Grup, içinde yer alan nesne veya verilerin tamamının veya çoğunun benzer veya aynı olduğu durumlarda "homojen grup" olarak tanımlanır.

Homojen terimi fen ve matematik bilimlerinde sıklıkla kullanılan bir terimdir ve heterojen teriminin zıt anlamlısıdır.

Homojen Tanım 2
Orjinali "homogeneous" olan bu kelime, bir sıfat olup; tek tip, heryeri bir veya aynı, içerisinde farklılıklar taşımayan anlamlarına gelir. Heterojen kelimesinin karşıtıdır. Madde dağılımı ve özellikleri her yerinde aynı olan kimyasal karışımlara da Homojen Karışım adı verilmektedir (örneğin: çözeltiler, alaşımlar, gaz karışımları, v.b.). Bu tür homojen karışımlarda karışan madde çeşitleri gözle ayırt edilemezler. Homojene :tuzlu su,alkollü su,çeşme suyu ile içerisinde bulunduğumuz ve soluduğumuz hava da birer örnektir.Şunu kısaca anlatmak gerekirse "Benzer karakterlere veya yapıya sahip olan."olarak tanımlarız.

Homojen Tanım 3
homojen Fr. homogène
sf. 1. Bağdaşık. 2. mat. Bütün terimleri aynı derecede olan (çok terimli).
Güncel Türkçe Sözlük

homojen Fr.homogène
1. Bağdaşık:§ “Çünkü bizde gençlik diye bir homojen yığının varlığına...” -Peyami Safa, Eğitim, Gençlik, Üniversite, 203. § “Homojenlikten, bu tür bütünlükten uzak bir âlem” -Adalet Ağaoğlu, Başka Karşılaşmalar, 30. 2. Bütün terimleri aynı derecede olan (çok terimli).
Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

homojen İng. homogenous
(Yun. homos: aynı; genos: ırk) Benzer karakterlere ya da yapıya sahip olan.
BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

homojen
bk. bağdaşık
BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

homojen İng. homogeneous, homogene
Tamamının aynı yapıda olma, yeksenak olma hali, heterojenin zıttı.
BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)

homojen İng. homogenous
Benzer karakterlere veya yapıya sahip olan.
BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

homojen İng. homogenous
Bağdaşık.
BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


0 kişi beğendi
22020-09-03 13:09:12 #
Cevap :
Sözlükte KARIŞIM Nedir:
Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir araya getirilmesiyle oluşan madde topluluğuna karışım denir. Karışımlar homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır.

Homojen Karışım

Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi gözüken karışımlardır. Homojen karışımlara genel olarak “çözeltiler” de denir. Tuzlu su, şekerli su, alkollü su, çeşme suyu ile içerisinde bulunduğumuz hava homojen karışıma örnek verilir.

Heterojen Karışım

Her tarafında farklı özellik gösteren tek bir madde gibi gözükmeyen karışımlardır. Yer altından çıkarılan maden filizleri, kaya parçaları, odun parçaları, bir bitki yaprağı, sis, ayran, petrol su karışımı , beton parçası, toprak heterojen karışımlara örnek verilebilir. Süt çıplak gözle homojen gibi gözükmesine rağmen mikroskopla bakıldığında (yağ damlacıklarından dolayı) heterojen olduğu gözlenir. Heterojenlik mikroskopla tespit edildiği gibi tyndall ışığı etkisi ile de tespit edilebilir. Heterojen karışım emülsiyon ve süspansiyon olmak üzere ikiye ayrılır.

1 - Emülsiyon

Bir sıvıda çözünmeyen başka bir sıvının heterojen olarak bulanık bir şekilde dağılmış hâlidir. Su–zeytinyağı karışımı, su–benzin karışımı, gibi.

2 - Süspansiyon

Bir sıvıda çözünmeyen katının heterojen olarak dağılmış şeklidir. Su–kum karışımı, su–tebeşir tozu karışımı gibi.

Karışımların Özellikleri

1. Karışımı oluşturan maddelerin kimyasal özelliklerinde değişiklik olmaz. 2. Saf değildir. 3. Fiziksel yollarla ayrıştırılır. 4. Erime ve kaynama noktaları sabit değildir. 5. Karışımların öz kütleleri sabit değildir. Karışımı oluşturan maddelerin miktarına bağlı olarak karışımın öz kütlesi değişir. 6. Karışımın yapısında farklı cins atom veya molekül vardır. 7. Karışımda bulunan maddelerin miktarı arasında belirli, sabit bir oran yoktur.

Bileşik ve karışım arası farklar

1. Bileşikler aynı cins moleküllerden, karışımlar farklı cins atom veya moleküllerden meydana gelir. 2. Bileşikle kimyasal yollarla, karışımlar fiziksel yollarla birleştirilir-ayrıştırılırlar. 3. Bileşikteki atomlar belirli kütle oranlarında birleşirlerken karışımlar için belirli bir oran yoktur. 4. Bileşiklerin sabit bir öz kütleleri varken karışımların öz kütleleri karışımdaki maddelerin birleşme oranlarına bağlı olarak değişir.
0 kişi beğendi
22020-09-03 13:09:12 #
Cevap :
Sözlükte ÇÖZELTİ Nedir:
Çözelti Nedir (Özet) : iki veya daha fazla maddeden oluşmuş homojen karışım.

Çözelti Nedir ? (Detay)


Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. Örneğin; su içerisinde NaCl tuzu çözülmesiyle oluşan çözeltinin bileşenleri su ve tuzdur.
Genel olarak bir çözelti çözücü ve çözünenden oluşmaktadır. Çözücü Çözünen Örnek Sıvı Katı Su+Şeker Gaz Gaz Su+CO2 Katı Katı Alaşımlar
Çözeltiler çözünmenin şekline göre ikiye ayrılır;

a. İyonlu çözeltiler

Çözünen madde iyonlarına ayrışarak çözünüyorsa bu çözeltilere iyonlu çözeltiler denir. Asit, baz, tuz çözeltileri iyonlu çözeltilerdir. Bu çözeltiler hareketli iyon bulundurdukları için elektrik akımını iletirler.

b. Moleküllü çözeltiler

Çözünen madde moleküler olarak çözünüyorsa bu çözeltilere moleküler çözelti denir. Şekerin suda çözünmesi bu çözeltilere örnek olarak verilebilir. Bu çözeltiler elektrik akımını iletmezler.
Çözeltiler kendi aralarında üçe ayrılırlar; a. Doygun çözelti Çözebileceği maksimum maddeyi çözmüş olan çözeltiye denir. b. Doymamış çözelti Çözebileceği kadar maddeyi çözmemiş olan çözeltiye denir. c. Aşırı doymuş çözelti Bazı durumlarda çözeltinin derişikliği doygunluk sınırını aşabilir. Bu gibi çözeltilere aşırı doymuş çözeltiler denir. Bu çözeltiler oldukça kararsızdır. Küçük bir etki ile fazlalıklar çöker ve doygun bir çözelti elde edilir.
Çözeltiler çözünenin miktarına göre ikiye ayrılırlar; a. Derişik çözelti : Belli bir miktar çözücüde, fazla miktarda çözünen içeren çözeltilere derişik çözelti denir. b. Seyreltik çözelti : Belli bir miktar çözücüde, az miktarda çözünen içeren çözeltilere seyreltik çözelti denir. Maddeler doğada element, bileşik ve karışım halinde bulunabilirler. Karışımlar iki şekilde oluşmaktadır. Karıştırılan maddeler birbirleri içersinde fiziksel bir değişikliğe uğramıyorlarsa; bu tip karışımlara heterojen karışımlar denir. Karıştırılan maddeler fiziksel değişikliğe uğruyorlarsa; bu tip karışımlara homojen karışımlar denir. Homojen karışımlar çözeltilerdir. Çözeltiler iki kısımdan oluşmaktadır. Çözeltide çok bulunan madde çözücü, az bulunan madde çözünendir. Maddenin üç hali değişik şekillerde bir araya gelerek çözelti oluşturabilirler.

ÇÖZELTİ ÇEŞİTLERİ

· Çözeltiler içerdikleri çözünen madde miktarına göre ikiye ayrılırlar. a) Seyreltik Çözelti: Çözüneni az, çözücüsü çok olan çözeltidir. b) Derişik Çözelti: Çözüneni çok, çözüneni az olan çözeltidir.
· Çözeltiler çözünenin çözünürlüğüne göre üçe ayrılırlar. a)Doymuş Çözelti: Çözebileceği maksimum miktardaki maddeyi çözmüş olan çözeltidir. b)Doymamış Çözelti: Çözebileceği maksimum miktardan daha az çözünmüş madde içeren çözeltilerdir. c)Aşırı Doymuş Çözelti: Çözebileceği maksimum miktardan daha fazla çözünmüş madde içeren çözeltilerdir.
· Çözeltiler elektrik akımı iletkenliklerine göre ikiye ayrılırlar. a)Elektrolit Çözeltiler: Sulu çözeltileri elektrik akımını iletiyorsa bu tip çözeltilere elektrolit çözeltiler denir. NaCl(k) ==>> Na b)Elektrolit Olmayan Çözeltiler: Sulu çözeltileri elektrik akımını iletmiyorsa bu tip çözeltilere elektrolit olmayan çözeltiler denir.

ÇÖZÜNME OLAYI NASIL GERÇEKLEŞİR?

Bir maddenin başka bir madde içerisinde gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklere homojen olarak ayrışması olayına çözünme denilir. O halde bir madde bir başka madde içerisinde en küçük yapı taşına ayrışmaktadır. Bu yapıtaşları maddelerin cinsine göre, molekülleri, iyonları ve çok nadiren de atomları şeklinde olabilir. Bu bölümde, maddelerin çözünmesi olayının yönü, çözünme miktarları ve çözünmedeki enerji davranışları incelenmektedir. Bir katı madde, bir sıvı madde içerisine atılmış ve bir miktarı çözünmüş olsun. Bu katı maddenin sıvı içerisinde çözünmesi halinde, katıya çözünen ve sıvı maddeye de çözücü denir. Her çözünme olayında az veya çok enerji alış verişi olur. Çözünme Entalpisi adı verilen bu enerji endotermik veya ekzotermik olabilir. Bu enerji değeri bize maddenin nasıl ve ne kadar çözünebileceği hakkında bir yargı verebilir.

Molekül Halinde Çözünme

Molekül yapılı maddelerin bir çoğu suda çözünmezler. çözünebilenlerin çoğu moleküller halinde çözünürler.+ ve – iyonlar içermediğinden çözelti elektriği iletmez.Organik maddelerden alkoller,şekerler suda molekül olarak çözünürler. O2 ,H2, N2 gibi bazı gazlar suda moleküller halinde çözünür. C2 H5OH(s) C2 H5OH(suda) Çözünürlükleri Asidik, Bazik ve nötr çözeltiler olarak ta sınıflandırmak mümkündür. Asidik Çözeltiler: Suda çözündükleri zaman sudaki H iyonların derişimini artıran maddelere asit denir. Bu maddelerin sulu çözeltilerine de asitik çözelti denir. Bazı maddeler yapılarındaki Hiyonunu suya verirler bazılarda suyu parçalayarak H iyonu verirler. Bazik Çözeltiler: Suda çözündükleri zaman sudaki OH iyonlarının derişimini arttıran maddelere baz , çözeltilerine de bazik çözelti denir. Nötr Çözeltiler: çözelti içinde H ve OH iyonları derişimi , saf sudaki H ve OH iyonları derişimine eşit ise bu çözeltilere denir Hem çözücü taneciklerinin hem de çözünen taneciklerinin serbest kalması için H1 ve H2 kadar enerji harcanıyor. Çözünme ile taneciklerin birbirini sarması sırasında H3 kadar bir enerji de dışarı veriliyor. Eğer dışarı verilen enerji harcanan enerjiden büyükse, çözünme ekzotermik, değilse endotermiktir. Bu bilgiler bize maddelerin birbiri içerisinde çözünüp çözünmeyeceği de anlatır. Örneğin; Olay ekzotermik ise bir çözelti oluşur. Aynı şekilde çözücünün ihtiyaç duyduğu enerji küçükse yine çözelti oluşur. Tersi durumda maddeler birbiri içerisinde karışamaz ve çözelti oluşturamaz. Bunun yanında, bu türden maddelerin kimyasal bağ yapılarının benzerliği de çok önemlidir. Yani, molekül yapıları birbirine benzeyen maddeler birbirini çözerken, molekül yapıları farklı maddeler birbiri içerisinde dağılamaz ve çözelti oluşturamaz. Örneğin, su ile yağlı boya birbiri içerisinde karışmazken, tinerin içerisinde boya kolayca dağılabilmektedir.

İyonik Maddelerin Çözünmesi

İyonik yapılı maddelerin çoğunluğu katıdır. Bu maddelerin bir başka çözücü içerisinde çözünebilmesi için bu katı örgünün kırılması gerekir. Örneğin yemek tuzunun su içerisindeki çözünmesi olayını göz önüne aldığımızda; NaCl taneciklerinin oluşturduğu kristal yapının Na+ ve Cl- iyonlarının ayrılması ile kırılması söz konusudur. Bu şekilde bir miktar enerji alarak kırılan bu örgü ile serbest kalan iyonlar içinde bulunduğu su molekülleri ile elektrostatik etkileşim ile hidratlaşarak sarılırlar ve yeniden zıt yüklü taneciklerin birleşmesine izin vermez. Bu durumda yemek tuzu su içerisinde çözünmüş olur. Hidratlaşma sırasında bir miktar enerji dışarı verilir.

ÇÖZELTİLERİN ÖZELLİKLERİ:

Çözeltilerin kaynama noktası,donma noktası ,buhar basıncı iletkenliği gibi özellikleri derişime bağlı olarak saf çözücüsünden farklılık gösterir.
 • Kaynama Noktası: Bir sıvının buharının yaptığı ,basıncın dış basınca eşit olduğu andaki sıcaklığa o sıvının kaynama noktası denir.Saf suyun 1atm basınç altındaki kaynama noktası 100c ‘dir. Saf suda bir madde çözündüğünde ,çözünen maddenin cinsine ve çözünen miktarına göre suyun kaynama noktası değişir.
Katı sıvı çözeltilerinde, çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı saf sıvının kaynama noktasından yüksektir. Çözünene ait iyon ya da molekül derişimi artıkça kaynama sıcaklığı yükselir.tuzlu suyun kaynama noktası 100C üzerindedir.tuz oranı artıkça kaynamaya başlama sıcaklığı artar. Saf maddelerin kaynama noktası, kaynama süresince sabit kaldığı halde ,çözeltilerin kaynama noktaları sabit değildir. Kaynama süresince çözücü buharlaşarak derişimi artığından kaynama noktası yükselir. Ancak çözelti doymuş hale gelince artık kaynama noktası artmaz. Kaynama noktası yükselmesi 1000g suda çözünmüş maddenin iyon yada molekül sayısına bağlıdır. Derişim birimi olarak molkg su alındığında Molalite (m) adı verilir. Kaynama noktası yükselmesi ∆t=kmn formülü ile hesaplanır. Sulu çözeltilerde k=0,52 alınır.m= molalite olduğundan 1litre suda çözünen maddenin mol sayısı arttıkça delta t büyür. İyonlaşan maddelerde iyon sayısına bağlı olarak kaynama noktası farkı delta t artar. N sayısı, maddenin çözündüğünde çözeltiye verdiği iyon yada molekül sayısıdır. (seyreltik çözeltilerde molalite,molariteye eşit alınabilir.)
 • Donma noktası: Çözeltilerin Donma noktasıda , kaynama noktasından olduğu gibi saf çözücünün donma noktasından farklıdır. İyon yada tanecik derişimi arttıkça donma noktası düşer. Derişim molalite alındığında donma noktası alçalması ,saf suyun Donma noktasına göre delta t farkını hesaplamak için ∆t=-1,86mn formülü kullanılır. 1 litre suda 1 mol şeker çözündüğünde çözelti -1,86C ta donmaya başlar. Tuzlu suyun donmaya başlama sıcaklığı saf suyun donma sıcaklığından düşüktür. Çözeltilerde iyon yada molekül drişimi arttıkça saf çözücünün donma noktası düşer.
 • Buhar Basıncı: Kapalı bir kaba, sabit sıcaklıkta bir miktar sıvı koyduğumuzu düşünelim. Sıvı moleküllerinin her birinin enerjisi aynı değildir. Çünkü sıvı molekülerlide gaz molekülleri gibi her yana doğru gelişi güzel hareket ederler. Bu hareketler sonucu , bazı moleküllerin hızı ve kinetik enerjisi artarken , bazılarınınki azalır. Sıvı moleküllerinin sayısına karşı ,kinetik enerjisini gösteren grafik aşağıda verilmiştir.
  Grafikteki taralı alanda bulunan yüksek enerjili moleküllerden sıvı yüzeyine dik doğrultuda hareket edenler moleküller arası çekim kuvvetlerini yenecek olursa sıvı yüzeyini terk edip buhar fazına geçer. Yani kapta buharlaşma başlar. Zamanla buhar fazındaki molekül sayısı artar.artan sayıdaki buhar molekülleri de her yöne doğru gelişigüzel hareket ederler. Bu moleküllerden sıvı yüzeyine çarpanlar ,yeniden sıvıya geri dönerler. Öyle bir an gelirki , birim zamanda sıvıdan buhara geçen moleküllerin sayısı ,geri dönen moleküllerin sayısına eşit olur. X (s) X(g) (TH BUHARLAŞMA = TH YOĞUNLAŞMA )) Yani kapta denge kurulur. İşte denge kurulduğu anda buharın, kabın çeperine çarpmasıyla oluşan basınca buhar basıncı denir. Bir sıvının buhar basıncı, o sıvının moleküler arası çekim kuvvetinin ölçüsüdür. Moleküler arası çekim kuvvetleri zayıf olan sıvıların, buhar basınçları yüksektir. Örneğin: kapalı kapta bir miktar su ve eter düşünelim. Eterin, moleküler arası çekim kuvvetleri, suyunkinden düşüktür. Bu yüzden Eterin buhar basıncı, aynı sıcaklıkta, suyun buhar basıncından yüksektir. Bir sıvının buhar basıncı denge basıncı olduğundan sıvının miktarına bağlı değildir. Bir sıvını buhar basıncı sadece sıcaklığa bağlıdır. Her sıvının her sıcaklıkta dengede olduğu bir buharı vardır. Buna göre kaptaki basınç sıvının bu sıcaklıktaki buhar basıncı ile havanın basıncının toplamına eşittir. Suyun üçlü diyaframı yukarıda verilmiştir.. Su 1. bölgede katı 2. bölgede sıvı 3. bölgede ise buhar halindedir. Bu noktaya üçlü nokta adı verilir. Bu noktanın sıcaklığı 0,01C ,basıncı ise 4,58 mm Hg’dir. OA eğrisi katı-buhar denge eğrisi yani süblünleşme eğrisidir. OB eğrisi katı-sıvı denge eğrisi yani donma eğrisidir. OC eğrisi ise sıvı -buhar denge eğrisi yani kaynama eğrisidir. Dış basınç arttıkça ,kaynama sıcaklığı artarken ,donma sıcaklığı azalır.. Çünkü çözeltilerde ,moleküler arası uzaklıklar daha az olacağından,moleküler arası çekim kuvveti daha fazladır.çözeltilerde çözünen madde miktarı arttıkça ,buhar basıncı azalır. Çözeltilerin buhar basınçları aynı sıcaklıkta sudakinden düşük olacağından çözeltilerin üçlü diyaframı aşağıdaki gibi olur.. Çözeltilerin buhar basıncının suyun buhar basıncından ∆p kadar düşük olması : 1) 2)) çözeltinin donma sıcaklığının (Td) suyun donma sıcaklığından (0), ∆Td kadar düşük olmasına neden olur. Buna göre çözeltinin kaynama noktası: Tk=100+∆Tk Çözeltinin donma noktası ise: Td=0+∆Td ∆Td ve ∆Tk değerleri, 1) Çözücünün cinsine 2) çözünenin molal derişimine 3) çözünenin iyon sayısına bağlıdır. Çözünenin molalitesi ve iyon sayısı artıkça kaynama sıcaklığı artarken donma, sıcaklığı azalır. Çözünürlük: Birim hacimdeki çözücüyü belli bir sıcaklıkta doyuran çözünmüş madde miktarıdır. Sulu çözeltiler için ,100cm³ Suda belli bir sıcaklıkta çözünebilen maksimum madde miktarına maksimum çözünürlük denir. t C sıcaklıkta hazırlanan X’in doymuş çözeltisi daha fazla X çözemediğine göre , X ‘in çözünen kütlesi , o sıcaklıktaki çözünürlüğü verir. Katıların sıvılardaki çözünürlüğü bazı etkenlere bağlıdır. 1. Çözen ve çözünen madde miktarına göre çözeltiler: Seyreltik Çözelti: Bir başka çözeltiye göre; Çözünen madde miktarı az, çözen madde miktarı ( çözücü) fazla olan çözeltilerdir. (Ör: 100gr su+ 1 gr şeker çözeltisi, 100gr su+ 10 gr şeker çözeltisine göre seyreltiktir.) Derişik Çözelti: Bir başka çözeltiye göre; Çözünen madde miktarı fazla, çözücüsü az olan çözeltilerdir. (Ör: 100gr su+ 15 gr şeker çözeltisi, 100gr su+ 5 gr şeker çözeltisine göre derişiktir.) Seyreltik çözeltiler derişik hale getirilebilir. Bunun için: -Çözücü (sıvı) buharlaştırılır -Çözünen eklenir -Çözelti soğutulur Derişik çözeltileri seyreltik hale getirmek için; -Çözücü eklenir. 2. Çözünebilen madde miktarına göre çözeltiler: Doymuş Çözelti: Belli bir sıcaklıkta çözebileceği kadar çözüneni içeren çözeltilerdir. Doymamış Çözelti: Belli bir sıcaklıkta, çözebileceğinden daha az çözünen içeren çözeltilerdir. Aşırı Doymuş Çözelti: Çözebileceğinden daha fazla madde bulunduran çözeltilerdir.(heterojen görünürler.) 3. Elektrik akımını iletmelerine göre çözeltiler: İletken (elektrolit) Çözeltiler: İçerisinde + ve — yüklü iyon bulunduran çözeltiler elektrik akımını iletir. Ör: sirkeli, asitli, tuzlu, limonlu su İletken olmayan (Elektrolit olmayan) Çözelti: İçerisinde moleküller bulunur. İyon yoktur. Bu yüzden iletken değildir. Ör: alkollü su, şekerli su, üre, kolonyalı su, saf su) Belli sıcaklıkta ve basınçta 100gr çözücü içinde çözünebilen maksimum madde miktarına çözünürlük denir. Çözünürlük, katı, sıvı, gaz maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Birim hacimdeki çözücüyü belli bir sıcaklıkta doyuran çözünmüş madde miktarıdır. Sulu çözeltiler için, 100cm³ Suda belli bir sıcaklıkta çözünebilen maksimum madde miktarına maksimum çözünürlük denir. t C sıcaklıkta hazırlanan X’in doymuş çözeltisi daha fazla X çözemediğine göre , X’in çözünen kütlesi , o sıcaklıktaki çözünürlüğü verir. Katıların sıvılardaki çözünürlüğü bazı etkenlere bağlıdır. Çözünme Olayı Bir maddenin başka bir madde içerisinde gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklere homojen olarak ayrışması olayına çözünme denilir. O halde bir madde bir başka madde içerisinde en küçük yapı taşına ayrışmaktadır. Bu yapıtaşları maddelerin cinsine göre, molekülleri, iyonları ve çok nadiren de atomları şeklinde olabilir. Bu bölümde, maddelerin çözünmesi olayının yönü, çözünme miktarları ve çözünmedeki enerji davranışları incelenmektedir. Bir katı madde, bir sıvı madde içerisine atılmış ve bir miktarı çözünmüş olsun. Bu katı maddenin sıvı içerisinde çözünmesi halinde, katıya çözünen ve sıvı maddeye de çözücü denir. Her (bilgi yelpazesi) çözünme olayında az veya çok enerji alış verişi olur. Çözünme Entalpisi adı verilen bu enerji endotermik veya ekzotermik olabilir. Bu enerji değeri bize maddenin nasıl ve ne kadar çözünebileceği hakkında bir yargı verebilir.

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler:

1. Basınç: Gazların çözünürlüğü basınç arttıkça artar. Basınç, katı ve sıvılarda çözünürlüğe etki etmez. 2. Sıcaklık: Katı ve sıvılarda çözünürlük, sıcaklıkla doğru orantılıdır. Gazlarda ters orantılıdır. Örneğin Karadeniz’de oksijen miktarı Akdeniz’den daha çoktur.çünkü deniz suyu soğuktur. 3. Çözücü türü: Örneğin tuz suda çözünürken, yağda çözünmez. Şeker suda çözünürken, alkolde çözünmez. Çözünürlük Hızına etki Eden Faktörler: Çözünürlük hızı; 1. Sıcaklık: Sıcaklıkla doğru orantılıdır. 2. Çözünenin temas yüzeyini artırırsak artar. 3. Karıştırma, çalkalama ile doğru orantılıdır. 4. Çözünen cinsi (Tuz ve şeker su içinde farklı hızlarda çözünür.)
0 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Homojen Ve Hetorejen Karışımlara Örnekler

HOMOJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER• Çözeltiler• Şekerli Su• Tuzlu Su• Asitli Su• Bazlı Su• Alkol – İyot• Hava• Çay• Kola• Soda• Gazoz• Kolonya• Ter• Tükürük• Gözyaşı• Ham petrol• Cam (Si, Na2O)• Alaşımlar (Çelik, Lehim, Bronz, Pirinç)• Sirke• Maden suyu• Metal para• Çelik• Deniz suyu• Lehim
HETOROJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER
• Demir tozu – Kükürt tozu• Su – Tebeşir tozu• Su – Kükürt tozu• Su – Yağ• Su – Benzin• Elma – Armut• Çamurlu su• Kum – Su• Kum – Çakıl• Su –.. - Yazıya Git..

02 | Karışımlar

Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir araya getirilmesiyle oluşan madde topluluğuna karışım denir.
Karışımlar homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır. Homojen Karışım Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi gözüken karışımlardır. Homojen karışımlara genel olarak “çözeltiler” de denir.
Tuzlu su, şekerli su, alkollü su, çeşme suyu ile içerisinde bulunduğumuz hava homojen karışıma örnek verilir. Heterojen Karışım Her tarafında farklı özellik.. - Yazıya Git..

03 | Homojen

Homojen : Türdeş. Homojen tanımı, aynı veya birbirine yakın değerleri/nitelikleri içeren bir bütünlüğü tanımlamak için kullanılmaktadır.Homojen Tanım 1aynı veya birbirine yakın değerleri/nitelikleri içeren bir bütünlüğü tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu bütünlük (veya diğer bir deyişle "grup"), aynı/yakın değerlere sahip olup, çevresinden yoğunluk olarak farklılaşır ve bu sayede kolayca tanımlanabilmektedir. Grup, içinde yer alan nesne veya verilerin tamamının veya çoğunun benzer veya aynı olduğu durumlarda "homojen grup" olarak.. - Yazıya Git..

04 | Karışım Maddelere Örnekler

HOMOJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER
• Çözeltiler
• Şekerli Su
• Tuzlu Su
• Asitli Su
• Bazlı Su
• Alkol – İyot
• Hava
• Çay
• Kola
• Soda
• Gazoz
• Kolonya
• Ter
• Tükürük
• Gözyaşı
• Ham petrol
• Cam (Si, Na2O)
• Alaşımlar (Çelik, Lehim, Bronz, Pirinç)
• Sirke
• Maden suyu
• Metal paraYazıya Git..

05 | Karışım Ayırma Yöntemleri

Karışımları eleme, süzme, yüzdürme, dinlendirme, mıknatısla ayırma, buharlaştırma ve damıtma yöntemleriyle ayırabiliriz.ElemeDeğişik irilikteki katı taneciklerden oluşan karışımları birbirinden ayırmak için eleme yöntemi kullanılır. Çakıl-kum, kepek-un, kömür-kömür tozu bu yöntemle birbirlerinden ayrılır.SüzmeKatı taneciklerle karışmış sıvı maddeler süzme yöntemiyle birbirinden ayrılır. Yıkanmış pirinci haşlanmış makarnayı içinden yaprak tanecikleri olan çayı süzdürme yöntemiyle birbirinden ayırabiliriz. Ayrıca içme ve kullanma.. - Yazıya Git..

06 | Homojen karışımlara örnek 10 tane

homojen ve heterojen karışımlara 10 örnek - Soruya Git..

07 | Homojen karışımlara örnekler

Homojen karışımlara örnekler - Soruya Git..

08 | Homojen karışımların özellikleri

Homojen karisimlarin ozellikleri nelerdir? - Soruya Git..

09 | Homojen karışıma örnekler

homojen karışıma örnekler, homojen karışımlara örnekler, - Soruya Git..

10 | Karışım nedir

karışımı bize öğretmenim araştı diye sordu herkes buldu ben de buldum ama nedemek istediğinini anlamadım - Soruya Git..


Yeni Sorular Cevapsız Sorular Çözülemeyen Sorular Bulmaca Sözlüğü
Benzer Sorular
Kimya Bölümü Yeni SorularArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • furkankarca27
  furkankarca27
  Belirtmemiş
 • Fasterx
  Fasterx
  Belirtmemiş
 • masterfeamo
  masterfeamo
  Belirtmemiş
 • melda343477
  melda343477
  Belirtmemiş
 • UzaydakiPrensess
  UzaydakiPrensess
  Belirtmemiş
 • Ezgi Demir
  Ezgi Demir
  Belirtmemiş
 • define kenez
  define kenez
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Şirin Koca
  Şirin Koca
  Belirtmemiş
 • Baro
  Baro
  Belirtmemiş
 • mikilo9501
  mikilo9501
  Belirtmemiş
 • Elşin
  Elşin
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • intronz
  intronz
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • beste
  beste
  Belirtmemiş
 • torbacımazoşist
  torbacımazoşist
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Lilisaya
  Lilisaya
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • mehmet said önder
  mehmet said önder
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×