• 1
5
Okunma
2333
Cevap
3
Soru :

Hukuk alanında yapılan inkılaplar

Hukuk alanında yapılan inkılaplar nelerdir ?
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


32015-04-10 17:48:32 #
Cevap : Hukuki (hukuksal) alanda yapılan inkılaplar özetle maddeler halinde şunlardır:

1924 - Şeriye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı.
1924 - Şeriye Mahkemeleri kardırıldı.
1924 - Anayasası yürürlüğe girdi (1876 Anayasasına son verildi)
1925 - Ankara Hukuk Mektebi açıldı.
1926 - Medeni Kanun kabul edildi (İsviçre’den uyarlandı).
1926 - Ceza Kanunu kabul edildi (İtalya’dan uyarlandı).
1926 - Borçlar Kanunu kabul edildi (Almanya’dan uyarlandı).
1928 - Devletin dini İslam’dır, hükmü anayasadan çıkartıldı.
1929 - İdare Hukuku kabul edildi (Fransa’dan uyarlandı).
1930 - 1934 Kadınlara siyasal haklar tanındı.
1937 - Atatürk ilkeleri anayasaya konuldu

Not : 1935 yılında yapılan seçimlerde meclise 18 kadın milletvekili girmiştir.

Kaynak: Ortaöğretim Kurumları İçin Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitabı, Ankara, 2011.
Hukuk alanında yapılan inkılaplar

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi
32015-04-10 17:49:01 #
Cevap : HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR   Nedenleri: Hukukta iki başlılığın olması ve karmaşaya neden olması (Şer'î Hukuk ve Örfî Hukuk). Din, mezhep, tarikat ve milliyet farklılıklarından dolayı hukuk birliliğinin bulunmaması. Müslüman olmayanların kendilerine ait hukuklarının olması. Ceza Hukuku'nun şahısların güvenliğini sağlamada yetersiz olması. Evlenme, boşanma, miras konularında herkesin kendi dini kurallarına göre hareket etmesi. Mahkemede tek yargıcın bulunması. Ekonomik yaşamı düzenleyen kuralların yetersizliği. Kadınların haklarını koruyan kanunların yetersizliği. Türkiye Cumhuriyeti'nin laik bir karakter kazanma yolunda olması ve kendine Avrupa'yı örnek alması. Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar Şunlardır : İlk anayasamız olan Teşkilat-ı Esasiye yayınlanmıştır (20 Ocak 1921). Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 Anayasası kabul edilmiştir (20 Nisan 1924). İsviçre Medeni Kanunu kabul edilmiştir (17 Şubat 1926). İsviçre'den Borçlar Kanunu (8 Mayıs 1928), Almanya'dan Ticaret Kanunu (10 Mayıs 1928), İtalya'dan Ceza Kanunu (1 Temmuz 1928) alınmıştır. Fransa'dan İdare Hukuku alınmış ve bazı değişiklikler yapılarak uygulamaya konulmuştur. Belediye Kanunu ile kadınların belediye seçimlerinde seçmen olmalarına izin verilmiştir (30 Nisan 1930). Kadınlara muhtar seçme ve köy ihtiyar heyetine seçilme hakkı verilmiştir (26 Ekim 1933). Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmiştir (5 Aralık 1934). Not : 1935 yılında yapılan seçimlerde meclise 18 kadın milletvekili girmiştir.   İsviçre Medeni Kanununun kabul Edilmesinin Nedenleri : İsviçre Medeni Kanunu'nun Avrupa'daki medeni kanunların en yenisi olması. Demokratik olması. Akılcı ve pratik çözümler sunması. Avrupa medeni kanunlarının tümünden yararlanılmış olması. Aile hukukunun kadın-erkek eşitliğine dayanması.   İsviçre Medeni Kanununun Kabul Edilmesinin Sonuçları : Birden fazla kadınla evlenmek yasaklanmıştır. Resmi nikah zorunlu hale getirilmiştir. Küçük yaşta evlenmeler kaldırılmıştır. Temsilci yöntemiyle evlenmek yasaklanmıştır. Boşanma konusunda erkeğe tanınan haklar kadına da tanınmıştır. Boşanma halinde kadının hakları güvence altına alınmıştır. Boşanma, belli şartlara bağlanmıştır. Miras hukukunda kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır. Azınlıklar Lozan'da elde ettikleri haklardan vazgeçmişlerdir. Hukukta birlik sağlanmıştır. Kadın-erkek arasındaki sosyal ve ekonomik eşitsizlikler sona ermiştir. Kadınlara her işe girme hakkı verilmiştir. Hukuk bakımından din ve mezhep farklılığı kaldırılmış ve vatandaşlar hukuk önünde eşit kabul edilmiştir. Müslüman olmayanların Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi ile müslüman olmayanlara da tüm haklardan yararlanma imkanı verilmiş, böylece Avrupa'nın iç işlerimize karışması önlenmiştir.
Hukuk alanında yapılan inkılaplar

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi
12015-04-15 16:47:36 #
Cevap : MEDENİ KANUNUN KABUL EDİLMESİ (17 ŞUBAT 1926) Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanan "Mecelle” adlı hukuk kitabı daha çok İslam hukukuna göre hazırlanmıştı. Yeni Türk devleti hukuk anlayışında laik hukuku benimsemişti. Ayrıca “Mecelle” bu dönemde ihtiyaçlara tam cevap veremiyordu. Bu nedenle birtakım çalışmalar yapıldı. Yeni bir edeni kanunun hazırlanması uzun zaman alabilirdi. Dolayısıyla Japonların yaptığı gibi, laik bir Avrupa ülkesinin medeni kanununun alınması uygun Görüldü. Sonuçta, İsviçre Medeni Kanunu'nun alınması kararlaştırıldı. İsviçre Medeni Kanunu'nun Kabul Edilmesinde; • Akılcı ve pratik çözümler getirmesi • Avrupa'nın en modern hukuku olması • Laik ve demokratik olması • Kadın erkek eşitliğine yer vermesi • Hakime geniş düşünme ve hareket alanı bırakması etkili olmuştur.  Türk Medeni Kanunu 17 Şubat 1926 yılında kabul edilmiştir. Bu kanunla; 1. Kadın ve erkek arasında sosyal, ekonomik ve hukuksal alanda eşitlik sağlanmıştır. 2. Miras konusunda kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. 3. Tek eşle evlilik zorunluluğu getirilmiştir. 4. Resmi nikah zorunluluğu getirilmiştir. 5. Boşanmalarda kadına güvence verilmiştir. 6. Türkiye'deki Müslüman olmayan topluluklar, Lozan Antlaşması'nın kendilerine tanıdığı haklardan vazgeçtiklerini ve Türk Medeni Kanunu'na uymak istediklerini bildirmişlerdir. 7. Patrikhanenin din işleri dışında azınlık haklarını denetim altına alması kaldırılmıştır. 8. Osmanlı medeni hukuku olan "Mecelle” kaldırılmıştır. 9. Hukuk birliği sağlanmıştır. 10.Laik hukuk sistemine geçilmiştir. NOT: Bu medeni kanunla kadınlara istedikleri meslekte çalışma hakkı verilirken siyasi haklar verilmemiştir. Kadınlara siyasi hakların verilmesi: 1930 da Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı verilmiştir. 1933'te köy muhtar ve heyeti seçimlerine girme hakkı verilmiştir. 1934'te Milletvekili seçme ve seçilme hakları Hukukla İlgili Yapılan Diğer Değişiklikler •       1926'da İsviçre'den Borçlar hukuku alınmıştır. •       1926'da Ticaret Hukuku Almanya'dan alınmıştır. •       1926'da İtalya'dan Ceza Hukuku alınmıştır. •       1929'da Almanya'dan Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Deniz Ticaret Kanunu alınmıştır •       1932'de İsviçre'den İcra ve İflas Kanunu alınmıştır.
0 kişi beğendi


01 | Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar (Özet)
1) Medeni Kanunun kabulü
2) Ceza Kanunun kabulü
3) Hakimler Kanun kabulü
4) Ticaret Kanunun kabulü
5) Borçlar Kanunun kabulü
6) İcra ve İflas Kanunun kabulüHukuk Alanında Yapılan İnkılaplar (Detay)1-Seriye Mahkemelerinin Kaldırılması ve Yeni Mahkemeler Teşkilatının Kurulması Kanunu (8 Nisan 1924)
2-Türk Medeni Kanunu (17 5ubat 1926)Dini hukuk sisteminden ayılarak laik çağdaş hukuk sisteminin uygulanmasına başlanmıştır.[1]Hukuk Alanında Yapılan Değişiklikler :.. - Yazıya Git..

02 | Hukuk

Hukuk (Özet) : Hukuk, her şeyden önce bir düzen demektir. Fakat hukukun öngördüğü düzen, fiilen gerçekleşen bir düzen değildir. Hukuk, toplum içinde insanların gerçekten nasıl davrandıklarını değil, nasıl davranmaları gerektiğini gösterir. Hukuk, kendisine uyulmak ve uygulanmak için vardır. Adalet değeri dolayısıyla, insanlar arası ilişkileri bir düzene koymak, toplumsal yaşamın gerçekleşmesini sağlamak ister. İnsanlara, “Bana uy; Beni gerçekleştir” buyruğu ile seslenir.

Hukuk düzeni, doğduğu andan itibaren bireyin.. - Yazıya Git..

03 | Hukuk Felsefesi

Hukuk Felsefesi, kanunları ve yasal sistemleri çalışan felsefe dalıdır. Konu hakkında kendi başlığında birçok terminolojik yapıt okunabilir. Ancak felsefe okumak felsefi terimlere boğulmaktan ziyade hayattaki olayları okuyabilmektir. Felsefede esas olan da bilgi değil, sorulardır. Hukuk felsefesinin: Hukuk nedir?  Hangi haklar savunulmalıdır? Kurallar neyi savunur? Kanunlara uymak zorunlu mudur? Devletin yargılamasını geçerli kılan nedir? Devletin özel hayata müdahalesi ne zaman haklıdır? Kanun ve emir arasındaki fark nedir? Kanun ve ahlak ilişkisi,.. - Yazıya Git..

04 | Hukuk niçin gereklidir

İki kişi birlikte yaşamaya başlayınca kurallar başlar. Toplu halde yaşayabilmek için de ilk başta özgürlüğümüzün sınırını bilmemiz lazım. En başta bu sınırı bilmeyenler hukukun doğuş sebebini oluşturmuştur. İşte hukuk, insan davranışlarını değerlendiren, çıkar çatışmalarına çözüm getiren kurallardan, normlardan meydana gelen bir sistem, bir bütündür.. İnsan-insan, insan-doğa ilişkilerinin insanlığın ortak çıkarı ve huzuru için evrensel ilkelerle güvence altına alınmasıdır.

İnsanların birarada yaşamasından doğan.. - Yazıya Git..

05 | Hukuka neden ihtiyaç vardır

İki kişi birlikte yaşamaya başlayınca kurallar başlar. Toplu halde yaşayabilmek için de ilk başta özgürlüğümüzün sınırını bilmemiz lazım. En başta bu sınırı bilmeyenler hukukun doğuş sebebini oluşturmuştur. İşte hukuk, insan davranışlarını değerlendiren, çıkar çatışmalarına çözüm getiren kurallardan, normlardan meydana gelen bir sistem, bir bütündür.. İnsan-insan, insan-doğa ilişkilerinin insanlığın ortak çıkarı ve huzuru için evrensel ilkelerle güvence altına alınmasıdır.

İnsanların birarada yaşamasından doğan.. - Yazıya Git..

07 | Hukukun ahlaktan üstünlüğü

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

08 | Hukukun toplumla iliskisi

Orneklendirme olursa çok iyi olur - Soruya Git..

09 | Hukuk duzeni tarafindan korunan ve kendisinden istifade edilmesi...

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..


Benzer Sorular

Çözüldü Hukuk nedir


Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Ues36
  Belirtmemiş
 • sudekocabas
  Belirtmemiş
 • kb1957
  Belirtmemiş
 • Zalimm
  Belirtmemiş
 • hera
  Belirtmemiş
 • beste
  Belirtmemiş
 • bella03
  Belirtmemiş
 • hatıcegonulakar
  Belirtmemiş
 • Melih00005
  Belirtmemiş
 • nightmare
  Belirtmemiş
 • Azra25
  Belirtmemiş
 • BiLirim0743
  Belirtmemiş
 • Sokakların çocuğu
  Belirtmemiş
 • Nazlıceylanım
  Belirtmemiş
 • hantol
  Belirtmemiş
 • zeus
  Belirtmemiş
 • seyda24
  Belirtmemiş
 • ihsansss
  Belirtmemiş
 • keskin
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya