Nedir.Org
 • 1
23269
0
Okunma
28
Cevap
2
Soru :

İdealizm ve eğitim

Bu soruya açıklama yazılmamış..
Bölüm: Felsefe
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 hf. önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


162020-11-19 16:35:06 #
Cevap : Eğitim Anlayışı;
 1. Eğitimde insan aklı ve düşüncesi en mühim kavramlardır.
 2. İdealist eğitim öğrencileri, mutlak akıl nitelikleriyle donatmaya çalışır.
 3. Öğrenme süreci, zihinsel süreçleri geliştirmelidir. Öğrenci, düşüncelerini parça-bütün ilişkisi ile sistemli bir şekilde oluşturmalıdır.
 4. İdealist eğitim, öğrencileri doğruyu aramaya teşvik eder. İnsanları iyiye, doğruya, güzele yönlendirmeyi amaçlar.
 5. Eğitimin amacı ruhsal olan gerçekliğe ulaşmak ,onunla bütünleşmektir. Bu yönüyle eğitimde temel amaç kişiyi Tanrı’ya ulaştırmak, yani özüne döndürmektir.
 6. Okul programı asıl gerçekliği ve ona ilişkin metafizik bilgiyi yansıtmalı, evrensel değerleri kapsamalıdır.
 7. Öğretimde konu merkezli davranılmalı, Sokratik tartışmalara yer verilmelidir.
 8. Öğretmen çocuk için ahlaki ve kültürel bir modeldir
 9. Çocukları duyular ve gözleme dayalı bilgilerle donatmak ,onlara günlük hayatın geçerli davranış ve becerilerini kazandırmak pragmatik) amaca uygun değildir.
 10. Eğitim çocuğa kendini ve evreni akıl ya da sezgi yoluyla kavrama gücünü sağladığı oranda başarılı olabilir.
 11. Tarih, Din ve Fizik bu amaç için en etkili araçlardır.
 12. Eğitim sürecinde çocuğun deneyimi, ilgisi ve bireysel özelliği önemli değildir . Bu yönüyle idealist eğitim totaliter niteliktedir.
 13. Geleneksel yargı ve değerleri eleştirme , yeni arayışlar içine girme, otoriteye karşı çıkma özgürlüğü yoktur .
 14. İdealizme göre eğitim; insanın bilinçlice ve özgürce Allah’a ulaşmak için sürdürdüğü bitmez çabalardır..
0 kişi beğendi
12020-11-19 16:39:40 #
Cevap :

İdealist eğitimin amacı 

 1. Öğrencileri doğruyu aramaya teşvik etmektir.
 2. Öğretme—öğrenme sürecinde öğrencilerin doğuştan getirdikleri yetilerinin farkına varmaları sağlanmalıdır.
 3. Okul, öğrencilere bilmeleri, paylaşmaları ve kişiliklerini belirlemeleri için kültürel mirası oluşturan değerleri öğretmelidir.
   

İdealist eğitimde okul 

 1. Birbirini takip eden ve birikerek çoğalan bilgilerin okul için özel anlamı vardır.
 2. Okul yöneticileri bilgiden, organize bilgi bütünleri ve giderek daha karmaşık ve detaylı bir müfredat programı anlarlar.
 3. Okulun görevi, eski bilgileri, yetileri ve öğretileni koruyarak bu bilgilerden oluşan müfredat programla çocukları geleceğe hazırlamaktır.

 

İdealist eğitimde müfredat 

 1. Merkezine kavramsal ve düşünsel disiplin doğrularının konulduğu bir müfredat programdan hareket ederler.
 2. Çeşitli düşünsel sistemler mutlaktan kaynaklanan doğrulara dayalı olup bunların açıklamasıdır. Bu düşünsel sistemlerin tümünde kavram, düşünce veya neden bir arada bulunur.
 3. Müfredat, felsefe ve teoloji gibi insanın tanrı ve evrenle olan en temel ilişkilerini açıklayan en genel disiplinlerin belirlediği bir hiyerarşi biçiminde ortaya konulabilir.

İdealist eğitimde yöntem 

 1. Düşünme süreci temelde, öğrenen kişinin yaşadıklarına davranışlarına yönelttiği iç gözlem ve yaptığı açıklamalardan oluşur ve bu süreçte evrensel akıldaki evrensel doğrulardan dolayı herkeste bulunan doğrular vardır.
 2. Öğrenenin kendi aktivitesi ile öğrenmesine önem vermişlerdir.
 3. Öğrenme süreci öğretmenin uyarıcı rolü ve okulun zihinsel aktiviteleri temel almasıyla çok fazla etkili hale getirilir.
 4. Öğretmen kültürel değerlerin doğal bir modeli olarak her öğrenciyi doğruya ulaşması için cesaretlendirmelidir.
 5. Yöntem, öğrencinin kendisini tanımlamasını sağlayacak içgüdü ve içgözlem yetilerini uyaracak şekilde oluşturulur ve gelişme süreci/bu sürece ilişkin yöntem, içten dışa doğrudur. Öğreneni uyarmada tek bir yöntem yoktur.
 6. Özgür tartışma ortamı sağlanmalıdır.
 7. Değişik sorularla ders işlenmelidir.
    

İdealist eğitimde öğretmen 

 1. Doğru bilgilerle donanık, kültürlü olmalı. Her zaman ve yerde doğru dürüst ve evrensel değerlere göre davranmalı
 2. İnsanları tanımada uzman olmalı
 3. Öğretme ortamında işini uzmanca yapmalıdır. Öğretme çabasıyla uzmanlığını sentezleyebilmeli
 4. Öğrenciye arkadaş dost gibi davranmalı
 5. Tutum ve davranışlarıyla öğrencide öğrenme isteği uyandırmalıdır
 6. İnsanlık için doğru ve evrensel olan hedef davranışları öğrencide öğrenme isteği uyandırarak gerçekleştirmelidir.
 7. Her evrensel doğrunun kültürel miras içinde yeniden doğmasına yardım etmelidir.
    

KAYNAKÇA 

 1. Gerald Gutek, Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar, çev: Nesrin Kale,  Ütopya yay., Ankara 2001.
 2. Veysel Sönmez, Eğitim Felsefesi, 11. baskı Anı Yay., Ankara 2012. 

Sunum İçeriği

1. Sayfa
İDEALİZM VE EĞİTİMİSOKRATES,PLATON19.11.2020Halise Kader Zengin

2. Sayfa
SOKRATESSofistlerin oportünist (fırsatçı) materyalizmine ve rölatif ahlakına karşı çıkan sokrat, tüm insanlığı yönlendiren evrensel ilkeler olduğuna inandığı güzellik, adalet ve doğruluk ilkelerini ortaya koymaya çalışmıştır.Sofistler, ahlaksal davranışın yer ve zamana göre değişeceğini savunurken, sokrat doğru, iyi güzel gibi ahlaksal formların dünyanın her tarafında aynı genel geçerliliğe sahip olduğunu savunur. 19.11.2020Halise Kader Zengin

3. Sayfa
SOKRATESSofistlerin insanlara özel konularda mesleksel veya uzmansal yetenek veya teknikler kazandıran bir eğitimden ziyade insan olarak her kişinin ihtiyaç duyduğu bilgileri öğretmeyi hedefleyen bir eğitimi ileri sürer.Sofistlerin tersine gerçek bilgeliğin bir öğrenciyi sadece bilgilendirmek veya ona belirli yeti kazandırmak olduğuna inanmaz. O doğru bilginin temelinin zihinde olduğuna ve bunların bilince çıkarılmasının mümkün olduğuna inanır. Sorulan sorularla kişilerin daha önce kazandıkları kavramları hatırlaması ve gerçeği doğruyu keşfederek öğrenmesi sağlanmalıdır.19.11.2020Halise Kader Zengin

4. Sayfa
platonGerçeklik, bilgi, insan doğası ile uğraşmıştır.Metafizik düşüncelerini güzellik, adalet, iyilik, ve doğruluk gibi değişmeyen ve her zaman varolan evrensel kavramlardan oluşan ideal bir varlık alanıyla temellendirir.19.11.2020Halise Kader Zengin

5. Sayfa
platonEpistemolojisi: insanların zihinlerinde bulunduğundan habersiz oldukları doğruları/bilgileri hatırlama teorisine dayanır.Hatırlama teoirisine göre; insan dünyaya gelmeden önce tamamlanmış/mükemmel düşünceler (idealar) ve formların ruhsal/tinsel dünyasında yaşamış bir ruha sahiptir. Dünyaya gelişte yaşadığı şokla mutlak idealar bilinç altındadır. Mükemmel forma ait ideaların bilinç haline getirilmesi yani öğrenilmesi, öğrenen kişinin öğrenmeye hazır olması ve istekte bulunması, yanlış düşünceleri elemesi ve bilinçli şekilde doğruyu araması gerekir.19.11.2020Halise Kader Zengin

6. Sayfa
platonGerçekliğin kendisi gibi gerçek eğitim de evrensel ve ebedidir. Çünkü gerçeklik yalnızca düşünsel yolla keşfedilir, en iyi eğitim biçimi de zihinsel eğitimdir.19.11.2020Halise Kader Zengin

7. Sayfa
İdealizmde epistemolojiSınırlı olan insan aklı, Mutlak Aklın bir tinsel tözü olmakla birlikte yetiler bakımından sınırlıdır. İnsan aklı doğuştandır ama sınırlıdır. İnsan aklı mutla akılda anlam kazanır. Bireysel akıl mutlak aklın düşünce ve kavramlarını kullanıp iletişim kurabilir.Bilme süreci: akılda önceden var olan biçimlenmiş sürekli kavramların hatırlanması veya tanımlanmasından başka bir şey değildir. Eğitimde önceden var olan bilgilerin bilinçli hale getirilmesidir.19.11.2020Halise Kader Zengin

8. Sayfa
BİLGİ2 türdür:Episteme: akılla kavranan dünyayla ilgilidir. Kesin değişmez, mutlak doğrudur. Çünkü idea kesin, bölünmez, değişmez, parçalanamaz ve ölümsüzdür.Sanı: duyu organlarıyla anlaşılan dünya ile ilgilidir. Eğreti bilgidir, çünkü duyularla algılanan dünya bölünen , parçalanan, değişen, ölümlü, önceli ve sonludur.19.11.2020Halise Kader Zengin

9. Sayfa
İNSANAkıllı hayvandır. Bedeni nesneler alemine, ruhu ise idealar alemine aittir. Bedeni ölümlü, ruhu ise ölümsüzdür. Ruh bazen nesneler aleminden uzaklaşır, idealar alemine gider. Bazen nesneler alemine geri gider. İdealar aleminden gelen ruh orada gördüklerini hatırlar. Bu hatırladıkları idealar alemindeki hatırladıkları ile çakıştığından ve bu işi akılla yaptığından dolayı doğrudur.19.11.2020Halise Kader Zengin

10. Sayfa
İNSAN 3 TÜRDÜRAltın cevherliler: Toplum önderleri, yöneticilerGümüş cevherliler: yardımcılar, koruyucularDemir ve Tunç cevherliler: çiftçiler, işçiler, üreticiler19.11.2020Halise Kader Zengin

11. Sayfa
EĞİTİMEflatun’a göre eğitim: ruhu iyiye çevirme ve bunun için en kolay, doğru ve şaşmaz yolu bulma sanatıdır. Ona göre hiç kimse isteyerek kötü değildir. Kötü bir insan yanlış bedensel alışkanlık ve aptalca yetiştirme yoluyla kötü olur. Ruh 3 parçadan oluşur. Akılsal, yürekli, canlı parça. Altın cevherlilerde akılsal, gümüş cevherliler yürekli, demir ve tunç cevherliler iştahsal parça baskındır.Eğitim akılsal ve yürekli parçası baskın olanlar içindir.19.11.2020Halise Kader Zengin

12. Sayfa
EĞİTİMKişiler, tek tek obje veya olgulara ilişkin farkına vardıkları ve bir sistem halinde düzenledikleri düşüncelerini bütünle sistemli bir şekilde ilişkilendirmeleri yönünde eğitilirler.19.11.2020Halise Kader Zengin

13. Sayfa
EĞİTİMEğitim, çocukta mevcut ama gelişmemiş bir süreç olduğu idealist epistemolojiye dayanır.Öğretmen, ahlaksal, kültürel bir model veya örnek bir kişidir.Yöntem, sokratik yöntemdir. Geriye dönük öğrencilere uyarıcı soruların sorulmasıdır.19.11.2020Halise Kader Zengin

14. Sayfa
EĞİTİMÖğretmen: öğrenilmiş bir ustalığı,Öğrenci: Ustanın bilgeliğini öğrenen tarafı simgeler.Sokrat usta- platon çıraktır*** idealist eğitimde merkezde konular, dersler, evrensel doğrular ve bunları aktaracak olan öğretmen vardır. Bu nedenle konu merkezli desenlerin kullanıldığı sistemlerin içine girer.19.11.2020Halise Kader Zengin

15. Sayfa
müfredatBirbiriyle ilişkili olarak organize edilen düşünce veya kavramlardan oluşmuş bir müfredat program savunurlar. Öğrenilmiş olan çeşitli disiplinler veya konular birbiriyle ilişkili ve sembollerle ifade edilen gerekli kavramları içerirler.Öğrenme sembollerle ifade edilen düşüncelerin öğrenen tarafından hatırlanmasıyla ortaya çıkan kişinin kendisinde olup biten bir süreçtir. İnsanın sembolik sistemleri zihinde bulunan düşüncelerin veya kavramların düzenli bir şekilde organize edilmiş halidir. 19.11.2020Halise Kader Zengin

16. Sayfa
İdealist eğitimin amacıÖğrencileri doğruyu aramaya teşvik etmektir.Öğretme—öğrenme sürecinde öğrencilerin doğuştan getirdikleri yetilerinin farkına varmaları sağlanmalıdır.Okul, öğrencilere bilmeleri, paylaşmaları ve kişiliklerini belirlemeleri için kültürel mirası oluşturan değerleri öğretmelidir. 19.11.2020Halise Kader Zengin

17. Sayfa
okulBirbirini takip eden ve birikerek çoğalan bilgilerin okul için özel anlamı vardır.Okul yöneticileri bilgiden, organize bilgi bütünleri ve giderek daha karmaşık ve detaylı bir müfredat programı anlarlar.Okulun görevi, eski bilgileri, yetileri ve öğretileni koruyarak bu bilgilerden oluşan müfredat programla çocukları geleceğe hazırlamaktır.19.11.2020Halise Kader Zengin

18. Sayfa
müfredatMerkezine kavramsal ve düşünsel disiplin doğrularının konulduğu bir müfredat programdan hareket ederler.Çeşitli düşünsel sistemler mutlaktan kaynaklanan doğrulara dayalı olup bunların açıklamasıdır. Bu düşünsel sistemlerin tümünde kavram, düşünce veya neden bir arada bulunur.Müfredat, felsefe ve teoloji gibi insanın tanrı ve evrenle olan en temel ilişkilerini açıklayan en genel disiplinlerin belirlediği bir hiyerarşi biçiminde ortaya konulabilir.19.11.2020Halise Kader Zengin

19. Sayfa
yöntemDüşünme süreci temelde, öğrenen kişinin yaşadıklarına davranışlarına yönelttiği iç gözlem ve yaptığı açıklamalardan oluşur ve bu süreçte evrensel akıldaki evrensel doğrulardan dolayı herkeste bulunan doğrular vardır. Öğrenenin kendi aktivitesi ile öğrenmesine önem vermişlerdir.19.11.2020Halise Kader Zengin

20. Sayfa
yöntemÖğrenme süreci öğretmenin uyarıcı rolü ve okulun zihinsel aktiviteleri temel almasıyla çok fazla etkili hale getirilir.Öğretmen kültürel değerlerin doğal bir modeli olarak her öğrenciyi doğruya ulaşması için cesaretlendirmelidir.Yöntem, öğrencinin kendisini tanımlamasını sağlayacak içgüdü ve içgözlem yetilerini uyaracak şekilde oluşturulur ve gelişme süreci/bu sürece ilişkin yöntem, içten dışa doğrudur. Öğreneni uyarmada tek bir yöntem yoktur. 19.11.2020Halise Kader Zengin

21. Sayfa
yöntemÖzgür tartışma ortamı sağlanmalıdır.Değişik sorularla ders işlenmelidir.19.11.2020Halise Kader Zengin

22. Sayfa
öğretmenDoğru bilgilerle donanık, kültürlü olmalı. Her zaman ve yerde doğru dürüst ve evrensel değerlere göre davranmalıİnsanları tanımada uzman olmalıÖğretme ortamında işini uzmanca yapmalıdır. Öğretme çabasıyla uzmanlığını sentezleyebilmeliÖğrenciye arkadaş dost gibi davranmalıTutum ve davranışlarıyla öğrencide öğrenme isteği uyandırmalıdır19.11.2020Halise Kader Zengin

23. Sayfa
öğretmenİnsanlık için doğru ve evrensel olan hedef davranışları öğrencide öğrenme isteği uyandırarak gerçekleştirmelidir.Her evrensel doğrunun kültürel miras içinde yeniden doğmasına yardım etmelidir.19.11.2020Halise Kader Zengin

24. Sayfa
KAYNAKÇAGerald Gutek, Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar, çev: Nesrin Kale, Ütopya yay., Ankara 2001. Veysel Sönmez, Eğitim Felsefesi, 11. baskı Anı Yay., Ankara 2012.19.11.2020Halise Kader Zengin

0 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Eğitim Hakkı

İnsanların en önemli özelliklerinden birisi de eğitilebilen bir varlık olmasıdır. İnsanın bu özelliğinin geliştirilmesi eğitim hakkının olmasına bağlıdır. Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz.Anayasamızın 42. maddesinde, "Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.’’ifadesi yer almaktadır. Eğitim ve öğretim ülkemizde Atatürk İlke ve İnkılaplarına göre düzenlenir. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.Eğitim HakkıEğitim hakkı; Her insanın temelde sahip olduğu haklardan biridir. Kız, erkek.. - Yazıya Git..

02 | Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar1) Eğitim alanında yapılan inkılaplar
a) Tevhid-I Tedrisat (Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi) Kanunun kabulüb) Latin harflerinin kabulüc) Üniversite reformu
2) Kültür alanında yapılan inkılaplar
a) Türk tarihi alanında yapılan çalışmalarb) Türk dili alanında yapılan çalışmalar - Yazıya Git..

03 | İdealizm

idealizm: felsefe’de dünyayı ve varoluşu, bilinç ve düşünceyi önem vererek açıklayan öğreti... idealistler, varlıklar arasındaki soyut ilişkilerin, duyularla algılanan nesnelerden daha gerçek olduğunu ve insanların var olan her şeye düşünsel bağlamda, idealar aracılığıyla ve idealar olarak bildiğini savunurlar. idealizmin birçok türü olmakla birlikte hepsinin paylaştığı ortak ilkelerden söz edilebilir. tümellerin varlığı, burada ve şimdi varolanıın aşılması, varlıklar arasındaki ilişkilerin o varlıkların dönüştürüleceği varsayımı,.. - Yazıya Git..

04 | Eğitim ve Kültür Alanında İnkılaplar

Osmanli Devleti’nde egitimde birligin olmamasi ve dini nitelikli olmasi yenilik yapilmasini zorunlu kiliyordu.

§ Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924) : Egitim ve ögretim birlestirilerek, devlet denetimine ve Milli Egitim Bakanligi emrine verildi. Bu kanun çerçevesinde medreseler kapatildi. (Laiklikle ilgilidir.)
§ Maarif Teskilati Hakkinda Kanun (1926) : Ilk ve orta ögretimin esaslari tespit edildi. Egitim-ögretim hizmetleri laik egitim anlayisiyla modernlestirildi. (Laiklikle ilgilidir.)
§ Harf Inkilabi (1 Kasim 1928) : Türkler tarih boyunca.. - Yazıya Git..

05 | Eğitimde Oyunun Önemi

Oyun; çocuğun fikir ve karakterini güçlendiren, ona neşe ve haz veren, vücut gelişiminde önemli rol oynayan içgüdüsel hareketlerdir. Oyun; gönüllü ve özgürce yapılan, mutluluk kaynağı olan, çocuğun tüm gelişim yüzlerini uyaran, yetenekleri kadar duyuları ve duyguları geliştiren etkinliklerin tümüdür. Oyun oynamak, ilköğretim çağındaki çocukların temel ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyacın giderilmemesi ya da kısıtlanması durumunda, toplumun çekirdeğini oluşturan çocukların sağlıklı bir biçimde gelişmeleri gerçekleşemez. Çünkü çocuklar.. - Yazıya Git..

06 | Eğitim okulda başlar(münazara)

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

08 | Eğitimde okul daha önemlidir tezini çürütecek sorular?

Egitimde okul daha önemlidir tezini çürütecek sorular?? - Soruya Git..

10 | Eğitimde akademik çalışmaların önemi

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..


Benzer Sorular
İlgili Aramalar
 1. idealizm ve eğitim
 2. idealizm ve eğitim arasındaki ilişki
 3. idealizm ve eğitim pdf
 4. idealizm ve eğitim ile ilgili sorular
 5. idealizm ve eğitim slayt
 6. idealizm ve eğitim ppt
 7. idealizm ve eğitim özeti
 8. idealizm eğitim bilimleri
Felsefe Bölümü Yeni SorularGeri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Berk Eren Baygeldi
  Berk Eren Baygeldi
  Belirtmemiş
 • Ask4746
  Ask4746
  Belirtmemiş
 • Yüksel Özcan
  Yüksel Özcan
  Belirtmemiş
 • Dadal Oğlu
  Dadal Oğlu
  Belirtmemiş
 • Eyup Vural
  Eyup Vural
  Belirtmemiş
 • Dilerya urek
  Dilerya urek
  Belirtmemiş
 • ali70
  ali70
  Belirtmemiş
 • Selime 01
  Selime 01
  Belirtmemiş
 • kocakemirberat
  kocakemirberat
  Belirtmemiş
 • Muz
  Muz
  Belirtmemiş
 • Dillen
  Dillen
  Belirtmemiş
 • Lukladı
  Lukladı
  Belirtmemiş
 • Nilay Güçel
  Nilay Güçel
  Belirtmemiş
 • cxollive
  cxollive
  Belirtmemiş
 • Ertuğrul Köseri
  Ertuğrul Köseri
  Belirtmemiş
 • Derya Alieva
  Derya Alieva
  Belirtmemiş
 • jeuei aydınoğlu
  jeuei aydınoğlu
  Belirtmemiş
 • umutbey47
  umutbey47
  Belirtmemiş
 • kardelen cik
  kardelen cik
  Belirtmemiş
 • dkn clk
  dkn clk
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • zy01ADANA
  zy01ADANA
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Süleyman Geyik
  Süleyman Geyik
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×