• 1
3
Okunma
900
Cevap
7
Soru :

İhbar tutanağı örneği

ihbar tutanağı
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


312020-02-04 00:27:26 #
Cevap : Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere ihtarname veya ihbarname denir.

Bu doğrultuda işverenin gerçekleştireceği ihbar süreli çıkışlarda kullanılabilecek tebligat örneği ektedir.

Sunum İçeriği

1 kişi beğendi
12020-02-04 00:28:27 #
Cevap : Anlaşmaların feshinde kullanılabilecek ihbar tutanağı örneği ektedir.

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi
12020-02-04 00:29:53 #
Cevap : Personelin işe iadesinde kullanılabilecek tutanak örneği ektedir.

Sunum İçeriği

İHTARNAMEKEŞİDECİ: (T.C. Adres: MUHATAP: (T.CAdres: KONU: Kesinleşen mahkeme kararı uyarınca işe iade talebidir.AÇIKLAMALAR:………. tarihinde yapılan iş akdinin feshi işlemi, İstanbul ……. İş Mahkemesi’nin …… E., …….. K. sayılı ……. tarihli kararı ile geçersiz sayılmıştır ve işe iadeye karar verilmiştir. Ek olarak kararın kesinleşmesine kadar geçecek 4 aylık ücret ve diğer haklarının kendisine ödenmesine, yasal süresi içerisinde başvurmasına rağmen işe başlatılmaması durumunda 4 aylık brüt ücreti tutarında tazminatın tarafıma ödenmesine karar verilmiştir. Bu karar Yargıtay …... Hukuk Dairesi’nin …….. tarih …….. E. ve …….. K. sayılı ilamı ile kesinleşmiştir. Kesinleşen mahkeme kararına istinaden daha önce çalıştığım aynı pozisyonda çalışmak üzere işe başlama talebini bildiririm. Saygılarımla.KEŞİDECİ (İmza)Sayın Noter;Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının daireniz dosyasında saklanmasını, bir nüshasının da tebellüğ şerhli olarak tarafıma verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla. …/…/…KEŞİDECİİmza
0 kişi beğendi
12020-02-04 00:32:18 #
Cevap : Kira sözleşmesi bitiminin ihbarı için kullanılabilecek ihbar tutanağı örneği ektedir.

Sunum İçeriği

İHTARNAMEKEŞİDECİ: (T.C. Adres: MUHATAP: (T.CAdres: T.KONUSU: Kira sözleşmesinin …………… itibari ile yenilenmeyeceği ve bu tarihe kadar kiralananın tahliyesi ihtarıdır.SAYIN MUHATAP;Maliki bulunduğum ………………………………….adresindeki gayrimenkulde, ………….. başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile kiralamış bulunmaktasınız.Kiralananı kullandığınız ……… senelik süre zarfı içerisinde kira sözleşmesinden kaynaklı olarak TÜFE endeksi baz alınarak yapmanız gereken artışların eksik olarak yapıldığı, bu nedenlerle aradan geçen zamanda makul bir kira artışı olmadığı gibi eksik kira tutarı yatırdığınız da yapılan hesaplamalarda ortaya çıkmaktadır.Yukarıda arz ve izah edildiği üzere yenileme ile ilgili olarak yeni bir kira kontratı talebiniz var ise ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 3 (ÜÇ) GÜN içerisinde tarafıma CEVAP VERMENİZİ,Aksi takdirde başka bir ihtara gerek olmaksızın iş bu kira sözleşmesinden mütevellit her türlü alacağım hakkında talep ve dava hakkım saklı kalmak üzere, kira sözleşmesinin, dönem sonu olan ………………… tarihi itibarı ile yenilenmeyeceğini, ve bu tarihe kadar gayrimenkulün tahliyesini, aksi taktirde yasal yollara başvuracağımı İHTAR ederim.KEŞİDECİ (İmza)SAYIN NOTER;Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba HIZLI TEBLİGAT vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden olarak talep ederim. …/…/…Keşideciİmza
0 kişi beğendi
12020-02-04 00:33:55 #
Cevap : Kira bedeli ödenmediğinde kullanılabilecek ihbar tutanağı örneği ektedir.

Sunum İçeriği

İHTARNAME ÖRNEKLERİİHTARNAMEKEŞİDECİ: (T.C. Adres: MUHATAP: (T.CAdres: T. KONUSU : .................... ayı kira bedeli .................TL’nin ödenmesi, ödenmediğinde tahliye ve alacak davası açacağımızın ihtarıdır.AÇIKLAMALAR:1- Yukarıda isminiz altında açık adresi yazılı bulunan tarafıma ait taşınmazda ../../.... tarihli kira mukavelesi gereği aylık .................TL kira bedeli ile kiracı olarak oturmaktasınız. 2- Her ayın 1 ile 5’i arasında Bankaya yatırmanız gereken kira bedellerinden ...............TL ................ ayı kira bedelini bugüne kadar yatırmamış bulunmaktasınız. 3- ..................TL .............. ayı kira bedelini ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde ödemeniz, ödemediğiniz taktirde Türk Borçlar Kanunu 315. maddesi gereğince hakkınızda yasal yollara başvurulacağı, alacak ve tahliye davası açacağımızı yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririz. NETİCE VE İSTEM :İş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren otuz gün içinde ..............TL .............. ayı kira bedelini ödemeniz, ödemediğiniz taktirde hakkınızda temerrüt nedeniyle tahliye ve alacak davası açacağımızı ihtaren bildiririz.KEŞİDECİ (İmza)SAYIN NOTER,Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim. …/…/… KEŞİDECİİmza
0 kişi beğendi
12020-02-04 00:36:43 #
Cevap : Kooperatiflerde parasal yükümlülüğün yerine getirilmemesinde kullanılabilecek tutanak örneği ektedir.

Sunum İçeriği

İHTARNAMEKEŞİDECİ: (T.C. Adres: MUHATAP: (T.CAdres: KONU : Parasal yükümlülüklerinizin bu ihtarın tebliğinden itibaren .... gün içinde yerine getirilmesi, aksi halde 1163 sayılı yasanın 27. maddesi gereği ihraç işlemine başlanacağı ihtarıdır. AÇIKLAMALAR: 1- Kooperatifimizin üyesi bulunmaktasınız. Aşağıda dökümü yapılan parasal yükümlülüklerinizi yerine getirmemeniz nedeni ile üyelik görevinizi yerine getirmemiş bulunmaktasınız.2- Bu nedenle, aşağıda dökümü yapılan ve ../../.... tarihi itibarı ile hesaplanan bu borcunuzu, bu ihtarın size tebliğinden itibaren .... gün içinde ödemenizi, aksi halde 1163 sayılı yasanın 27. maddesi gereği ihraç işlemine başlanacağını ihtaren bildiririz. Gecikilen aidatlara genel kurul kararları gereği aylık % 10 faiz uygulanmıştır. BORÇ DÖKÜMÜNÜZBORÇ MİKTARITARİHİ3- Ayrıca kooperatif inşaatını ikmal eden .................. Ltd. Şti’ye inşaat sözleşmesi gereği ../../.... tarihi itibari ile ................TL ödemeniz gerekmekte olup, ödemediğiniz bu meblağdan sözleşmenin .... maddesi gereği kooperatif de sorumlu bulunmaktadır. Bu nedenle, ../../.... tarihi itibarı ile hesaplanan bu borcunuzu da .... gün içinde ödemenizi, aksi halde ihraç işlemine başlanacağını ihtaren bildiririz. ANA PARA BORCUFAİZ BORCUTOPLAM BORÇKEŞİDECİ(İmza)SAYIN NOTER;Üç nüshadan ibaret bu ihtarnamenin bir nüshasının ivedi olarak muhataba tebliği ile bir nüshasının dairenizde saklanmasını ve tebliğ açıklaması olan bir nüshasının tarafımıza iadesini talep ederiz. …/…/…KEŞİDECİİmza
0 kişi beğendi
12020-02-04 00:38:00 #
Cevap : Personelin haklı nedenlerle iş sözleşmesini fesih talebinde kullanılabilecek tutanak örneği ektedir.

Sunum İçeriği

İHTARNAMEKEŞİDECİ: (T.C. Adres: MUHATAP: (T.CAdres: T.KONUSU: 4857 sayılı İş Kanununun 24. Maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri gereği iş akdinin haklı nedenlerle derhal feshinin bildirimi ve bu fesih neticesinde iş sözleşmesinden kaynaklanan haklarımın tarafıma ödenmesi talebidir.AÇIKLAMALAR:SAYIN MUHATAP;Bildiğiniz üzere …………… tarihinden itibaren şirketinizde ……… olarak çalışmaktayım. (Bu kısım iş akdinin haklı nedenle derhal feshine sebebiyet veren olayların anlatımı detaylı şekilde doldurulacaktır. Örneğin maaşın yatırılmaması nedeniyle 4857 sayılı kanunun 24/2-e maddesi doğrultusunda fesih)Diğer tüm yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla, haklı nedenlerle feshim nedeni ile kıdem süremin hesaplanarak kıdem tazminatımın, işe başladığım tarihten iş akdimin feshi tarihine kadar çalıştığım halde ödenmeyen fazla mesai ücretlerimin, resmi tatil ve dini bayram ücretlerimin ve iş sözleşmesinden kaynaklanan tüm alacaklarımın iş bu fesih bildiriminin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde tarafıma ödenmesini aksi halde yasal yollara müracaat edileceği ihtar ederim. KEŞİDECİ (İmza)SAYIN NOTER;Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba HIZLI TEBLİGAT vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden olarak talep ederim. …/…/…Keşideciİmza
0 kişi beğendi


01 | İhbarname

Haber verme kâğıdı, bildirim, ihbariye - Yazıya Git..

03 | İhbarcılık

Muhbirlik Cümle 1: ... çıkarılan haberlerin aslı olmadığı anlaşılmıştı. - F. F. Tülbentçi - Yazıya Git..

04 | İhbarlı

Önceden bildirilmiş, haber verilmiş - Yazıya Git..

05 | İhbarcı

Haber veren, bildiren kimse - Yazıya Git..

06 | Örneğin eş anlamlısı nedir

Örnek kelimesinin eş anlamlısı nedir eş anlamlı kelimeler - Soruya Git..


Benzer SorularArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Darthwader
  Belirtmemiş
 • Beyazsiyahdüşler
  Belirtmemiş
 • ToukaShirou
  Belirtmemiş
 • Martur123
  Belirtmemiş
 • hazretiserdar
  Belirtmemiş
 • Aşkveikimiz
  Belirtmemiş
 • Sarp0202
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • Mrtsmsk66
  Belirtmemiş
 • Hypatia
  Belirtmemiş
 • Nazlıceylanım
  Belirtmemiş
 • zeus
  Belirtmemiş
 • keskin
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya