Nedir.Org
 • 1
3240
2
Okunma
87
Cevap
1
Soru :

İleti alıcıyı hangi durumda pas geçer?

İleti alıcıyı hangi durumda pas geçer?
Bölüm: Psikoloji
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


312020-11-26 05:36:44 #
Cevap : İletinin Alıcıyı Pas Geçtiği Durumlar:  Oluşan iletişim engelleri iletinin alıcıyı pas geçmesine yani iletinin alııcıya ulaşmamasına veya yanlış ulaşmasına sebep olmaktadır.
1.İletişimin Unsurları Açısından İletişim Engelleri
Bir iletişim ilişkisinde olmazsa olmaz denebilinecek bazı unsurlar vardır. Bu unsurlar; bilgi, duygu ve düşünce alışverişinde son derece önemli rol oynayan kaynak, mesaj ve alıcıdır.
a) Kaynağın Taşıması Gereken Özellikler
• Bir iletişim sürecini başlatan ve mesajı gönderen kişi kaynaktır. Kaliteli bir iletişim için kaynağın taşıması gereken özellikler vardır.
Kaynak durumundaki kişi bilgisi, deneyimleri,geçmişi, fiziksel durumu gibi faktörlerden alıcılar üzerinde güven uyandıramıyorsa,iletişim sürecinin kaliteli olması oldukça zordur.
• Bu nedenle kaynak, alıcı ya da alıcıları tanımak, ona göre hazırlık yapmak zorundadır.
b) Alıcının Taşıması Gereken Özellikler
• İletişimde alıcının görevi, kendisine gönderilen mesajı gönderildiği şekilde ve gönderiliş amacına uygun olarak alıp değerlendirmektir.
Alıcının bu görevi yerine getirebilmesi onun bazı özellik ve yeteneklere sahip olmasına bağlıdır.
• Her şeyden önce alıcı, gönderilen mesajı algılayacak güçte olmalı veya algılama engeli olmamalıdır.
c) Mesajın Taşıması Gereken Özellikler
• Mesajın anlaşılırlığı, mesajın türü ve içeriği açısından ele alınmaktadır.
• Mesajın açıklığı, alıcıdan beklenilen ya da istenilen davranışın gerçekleştirilmesi yönünden son derece önemlidir.
• Kaynağın gönderdiği mesajda alıcının istediğinin ne olduğu şüpheye yer vermeyecek şekilde belirgin olmalıdır.
İyi bir mesajın taşıması gereken özellikler:
 1. Dikkat çekici olmalıdır.
 2. Ortak dil ile oluşturulmalıdır.
 3. Hedefte güdülenme oluşturmalıdır.
 4. Sözcüklere boğulmamalıdır.
 5. Açık ve anlaşılır olmalıdır.
 6. İletişime uygun kodlanmalıdır.
 7. Hedefin değer yargılarına dikkat edilmelidir.
2. İletişimde Rol Oynayan Teknik Engeller
• İletişim engelleri arasında teknik engelleri; mesaj, iletişim araç ve kaynakların kötü seçimi, kullanımı ve yürütülmesi olarak sıralanabilinir.
a) Mesaj İle İlgili Engeller
Mesaj, iletişimin temel unsurlarından hiç kuşkusuz birisidir ve kaliteli bir iletişim olmasında direkt etkisi vardır.
• Bir mesajın kaliteli iletişim engeli olmasında en büyük faktör belirsizlikler içermesidir.
• Bunlardan ilki; mesajın ne ifade ettiği, ne zaman ve nasıl bir tepki beklediği konusundaki belirsizliktir.
• İkinci durum ise; ihtiyaç duyulan bilgi ile mesajın içerdiği bilgi arasındaki farklılıktan ortaya çıkan belirsizliktir.
b) İletişim Kanal ve Araçlarıyla İlgili Engeller
İletişim sürecinde kullanılan kanal ve araçların kötü seçimi ve aynı şekilde kötü kullanımı kaliteli iletişimin önemli teknik engellerinden biridir.
c) Gürültü Engelleri
• Mesajın kodlanmasından çözümlenmesine kadar iletişimin kötü işlenmesine ya da tümüyle engellenmesine neden olan bütün unsurlar gürültüdür.
Örneğin, trafik, daktilo veya bir toplantıyı kesen telefon zili olabilir.
• İletişimin kötü işlenmesine veya tümüyle engellenmesine yol açan gürültünün önlenmesi ya da giderilmesi hem önemli ve gerekli hem de o kadar güçtür.
3. İletişim Kalitesinde Rol Oynayan Psiko-Sosyal Engeller
• İletişimin psiko-sosyal engelleri çoğunlukla duygu, düşünce, değer yargılarının ve yetişilen sosyo-kültürel ortamın farklılığından kaynaklanmaktadır.
• Bu duygu, düşünce ve değer yargılarındaki farklılık tıpkı fiziksel uzaklığa benzer bir ‘psikolojik uzaklığa’ neden olmaktadır.

iletişim engelleri
İletişimi Engelleyecek Psikososyal Engeller

1. Görüş Farklılıkları
• Kaynak ile alıcının ciddi görüş ayrılıkları içinde olduğu, aynı fikirde olmadığı durumlarda iletişimde kalite sağlamak söz konusu değildir. Bu özellikleri taşıyan kişiler arası çatışmaya dönüşmektedir.
• Özellikle bu tür görüş ayrılıkları inanç ve değer sistemleriyle ilgiliyse bu durumun ortaya çıkması daha kuvvetli olmaktadır.
2) Sosyo-Kültürel Farklılıklar
• İnsan fiziksel çevresi ile olduğu kadar, toplumsal çevresi ile de sürekli bir etkileşim ve karşılıklı ilişki içindedir.
• Sosyo-kültürel yapı bakımından farklı olan kişiler birbirlerini tanımadıklarından dolayı mesajın kodlanmasında ve çözümlenip yorumlanmasında hatalar olabilecektir.
• Ortak yaşam alanı ne kadar geniş olursa, kişilerin anlaşması ve iletişimin kalitesi o kadar fazla olacaktır.
3. Algılama Farklılıkları
• Algılama, kişilerin çevrelerini anlama ve değerlendirme süreci olarak ifade edilebilinir. Başka bir ifadeyle algılama; görme, dokunma, duyma vb. yollarla gelen uyarımları seçme, düzenleme, yorumlama ve onları anlamlı hale getirme sürecidir.
4. Güven Eksiklikleri
• İletişimin etkililiğinde ve kalitesinde rol oynayan önemli faktörlerden hiç kuşkusuz birisi de, kaynağın güvenilir ve mesajın inanılır olmasıdır. Bu durumda inanırlığı etkileyen en önemli kavramlardan biri saygınlık derecesidir.
• Saygınlık derecesi ne kadar fazlaysa iletişimin kalitesi ve inanırlığı da o kadar yüksek olacaktır ve sonuçta iletişimin etkililiği de o oranda yükselecektir. Tersi durumda inanılmayan ve güvenilmeyen kaynak kaliteli iletişime en büyük engel olacaktır.
5. Dil
• Dilden kaynaklanan iletişim engellerini iki kısma ayırmak mümkündür.
• İlk problem, kötü ve uygun olmayan kelime seçimidir. Böyle bir engel, kaynağın alıcıyı analiz etmemesi ve onun kelime ve bilgi düzeyini belirlememesinden kaynaklanmaktadır.
İkinci önemli dil engeli, alıcının kendisine gelen mesajdaki kelime ve sembollere kaynağın niyetlendiğinden daha farklı anlamlar verdiğinde ortaya çıkmaktadır.
Zeus 1 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | İletişim Öğeleri

İletişimi açıklamak için altı temel öge kullanılır:
1. Kaynak (Gönderici): Duygu, düşünce ve isteğin aktarılmasında sözü söyleyen kişi ya da topluluk
2. Alıcı: Vericinin gönderdiği iletiyi alan ve anlamlandıran kişi veya topluluktur
3. İleti (Mesaj): Gönderici ile alıcı arasında aktarılmakta olan duygu, düşünce ya da istek
4. Kanal (Oluk): Bildirişimde kullanılan yoldur Alıcı ile verici arasındaki iletiler sözlü veya yazılı olabilir
5. Dönüt (Geri Bildirim): Alıcının iletiye verdiği her türlü yanıt, geri.. - Yazıya Git..

02 | İletişim

İletişim duygu, düşünce ya da bilgilerin bireyler, gruplar ve toplumlar arasında akla gelebilecek her türlü yolla (söz, yazı, görüntü, hareketler vb.) karşılıklı olarak aktarılmasıdır.* İletişimin temel amacı anlaşılmaktır.
İletişim Nedir ? (Özet)
Bir tanıma göre iletişim : "Genel olarak insanlar arasındaki düşünce ve duygu alışverişi olarak ele alınmaktadır." Diğer bir tanıma göre bizim başkalarının başkalarının bizi anlaması sürecidir.En güncel ve geniş tanım Doğan Cüceloğlu'ndan gelmiştir. Cüceloğluna göre.. - Yazıya Git..

03 | İletişim Çeşitleri

1. Dille gerçekleştirilen iletişim2. Yazılı iletişim3. Jest ve mimiklerle gerçekleştirilen iletişim4. Resim, şekil, çizgi gibi sembollerle gerçekleştirilen iletişim5. Simgelerle gerçekleştirilen iletişim6. İletişim araçlarıyla kurulan iletişimİnsanlar arasındaki İletişim
Nedir? şeklindeki bir soruya cevaben, insanlar arasındaki duygu, düşünce ve bilgilerin “her türlü yolla” başkalarına bildirimi anlamına gelmektedir. Her türlü yol olarak üzerini işaretlediğimiz yöntemler yine yukarıda sayıldığı gibi elektronik cihazdan öte; insanlar.. - Yazıya Git..

04 | Pastoral Şiir Örnekleri

Örnek-1Yanık bir kaval sesi geliyordu uzaktan
Derdi dağlardan aşkın ak abalı bir çobandan
Önünde sürüleri ardında sürüleri
İniyordu yemyeşil, dumanlı bir yamaçtanÖrnek-2
Avludan geçtiğini gördü gelinin
Suya gidiyordu öğle güneşinde
Ardında bebesi yalınayak
Geride Karabaş
Tozlu yoldan
Söğütlerin oradaki çeşmeye
Yalağında bulutlar yıkanan çeşmeye (Oktay RIFAT)Örnek-3 Gümüş bir dumanla kapandı her yer
Yer ve gök bu akşam yayla dumanı
Sürüler , çeşmeler ,.. - Yazıya Git..

05 | İletişim Engelleri

D. Pire'nin "insanların çoğu duvar, çok azı da aralarında köprü kurarlar" sözü, günümüzün yoğun temposuna kendini kaptıran insanların (yani bizlerin), arka plana ittiği çok önemli bir gereksinimi vurguluyor; yakınlaşma ve ilişki gereksinimi!
Çevremizi düşünelim...kendimizi...Bir sorunumuz olduğunda aklımıza ilk kim geliyor? Kiminle konuşmaya, dertleşmeye istek duyuyoruz? Neden o, başkası değil? Bu kişiyi iyi bir dinleyici yapan hangi özellikleri? Ya da tam tersini düşünelim...Sorunumuz olduğunda kesinlikle anlatmayı aklımızdan bile.. - Yazıya Git..

06 | İletişim Öğesi Örnekleri

İletişim öğelerine 5 tane örnek verir misiniz. Yani diyaloglar alıcı verici dönüt ileti vs örnek örnek - Soruya Git..

07 | İletişim öğelerini içeren bir hikaye

içinde iletişim , alıcı , dönüt vs vs geçen bir hikaye - Soruya Git..

08 | İletişimi engelleyen unsurlarla ilgili diyalog örneği

İletişimi engelleyen unsurlarla ilgili diyalog örneği - Soruya Git..

10 | İletişimin Temel Ögeleri nelerdir

İletişimi iyi kurmak için bu ögeleri bilmemiz gereker.Peki iletişimin temel ögeleri nelerdir? - Soruya Git..


Psikoloji Bölümü Yeni SorularGeri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Sercan Çığır
  Sercan Çığır
  Belirtmemiş
 • mountaingoat
  mountaingoat
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • gulayimrag
  gulayimrag
  Belirtmemiş
 • beste
  beste
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • ae grsy
  ae grsy
  Belirtmemiş
 • Psycho Many
  Psycho Many
  Belirtmemiş
 • Mahmut ay
  Mahmut ay
  Belirtmemiş
 • Hüseyin Kula
  Hüseyin Kula
  Belirtmemiş
 • Cüneyt Eyüpreisoğlu
  Cüneyt Eyüpreisoğlu
  Belirtmemiş
 • SiyahBeyazDüşler
  SiyahBeyazDüşler
  Belirtmemiş
 • Tugba Nalbant
  Tugba Nalbant
  Belirtmemiş
 • esoes
  esoes
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • zekeriya500
  zekeriya500
  Belirtmemiş
 • nour elwan
  nour elwan
  Belirtmemiş
 • emrah07
  emrah07
  Belirtmemiş
 • Veysel UĞRAŞ
  Veysel UĞRAŞ
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Fatih Çam
  Fatih Çam
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×