Nedir.Org
 • 1
343
1
Okunma
28
Cevap
2
Soru :

İletişimin temel özellikleri

iletişimin temel özellikleri nelerdir
Bölüm: Psikoloji
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


162020-05-14 22:11:59 #
Cevap :
İletişimin temel özellikleri şunlardır:

 1. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak gerçekleşebilir.
 2. Kullanılan sembollere, alıcı ve kaynak farkı anlamlar verebilir.
 3. Sözcüklerle ve beden diliyle gerçekleşir.
 4. Sözel olmayan iletişim duyu organlarıyla algılanabilir.
 5. Geri – bildirme gereksinim duyan çift yönlü bir eylemdir.
 6. Meydana geldiği ortamdan etkilenir.
 
Etkin bir iletişim kurulabilmesi için aşağıdaki özellikleri taşıması gerekir:
 1. İletişim sürecinde, mesaj, hedef kitlenin dikkatini çekecek şekilde dizayn edilmelidir. Mesajın kodlanmasında, yayınlanmasında, dağıtılmasında buna özel bir önem verilmelidir.
 2. İletinin kodlanmasında kullanılan simgelerin iletiyi gönderen kadar, iletiyi alacak ve algılayacak hedef tarafından da bilinen simgeler olmalıdır.
 3. İletişimin etkili olabilmesi için, ileti, insanların bireysel gereksinimlerine seslenmeli, bu gereksinimlerin farkına varmalarına, gidermelerine yardımcı olmalıdır.
 4. Hedefin temel değerlerini, tutumlarını, grup normlarını bilmek ve ona göre mesajı kodlamak, iletişimin etkinliğini artırır.
 5. İletinin hedef tarafından tam olarak algılanabilmesi için en uygun medya türü seçilmelidir.
 6. İletilerdeki bilgilerin dikkat çekebilmesi ve kolay algılanabilmesi için, yabancı bir ileti göndermekten kaçınmak gerekir.
 7. Etkin iletişim kurabilmek için, hazırlayıcı iletişim süreci ile hedef kitlenin bilgi/algılama düzeyi yükseltilmelidir.
 8. İletişimde hazırlayıcı iletişim çabasına rağmen, kırılmayacak dirençlerin de olacağı unutulmamalıdır.
 9. İleti, başlangıçta, hedefin değer, tutum beklenti ve davranış kalıplarına ters düşmemeli; hedef iletiyi kabule hazır duruma getirmelidir. Doğru mesaj, doğru zamanda verilirse etkin olur.
 
İletişim sürecinde, en basit anlamda bir gönderici ve bir alıcının olması gerekir. Bu sürecin ereği, göndericinin düşüncelerini alıcıda oluşturmaktadır. Bu aslında insancıl iletişimin evrensel özürdür. İletişim konusu olan şey, alıcının duyu organlarını harekete geçirecek biçimde bir dizi simgeyi içerir. Başka bir deyişle iletişim, bir süreç ve bu süreç içindeki tüm öğelerin, zaman içinde karşılıklı olarak etkileşmesidir.
 
İletişim her zaman her yerdedir. İletişim günümüzde insanın gündelik yaşamının yaklaşık dörtte üçünü kapsayan bir olgudur. Başkalarıyla her türlü ilişkide, radyo, televizyon, gezete ve kitap gibi kitle iletişim araçlarından yararlandığımızda konuşuyor, okuyor, dinliyor, yazıyor ve izliyoruz. Başka deyişle iletişim zamanımızın çoğunda etkili oluyor. Ayrıca, bir gülümseme, bir el hareketi, konuşurken, dururken araya konan mesafe, yakaya takılan kırmızı bir karanfil, buluşma yerine önceden / zamanında / sonradan gelme, bir resim, bir grafik, bir karikatür, sözlü ve yazılı dil dışında yararlandığımız ve uyarıldığımız iletişim kodlarının örneklerindendir. Bunların yanısıra trafik lambaları, reklam afişleri, uyarı yazıları, çok açılmış bir radyodan kulağımıza çalınan sözler, sokakta, dükkanda, otobüste istemeden de olsa duyduğumuz konuşmalar/tartışmalar vb. iletişimin her zaman her yerde yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olduğunun kanıtıdır. Kısaca, insanın yaşamı bazen gönüllü, bazen de zorunlu olarak içinde yer aldığı bir İletişim ağı içinde geçmektedir.
 
İletişimde temel amaç çevre üzerinde etkin olmaktır. Her iletişim durumunda insanların kendilerine özgü beklenti ve amaçları vardır. Schramm (Bkz. Berlo 1960:18), bunları "gecikmeden ödüllendirilme"ye yönelik beklentiler ve "sonradan ödüllendirilme"ye yönelik beklentiler olarak sınıflandırır. Örneğin, yazarın yazısını yazarken, öğretmenin dersini verirken, siyasetçinin topluluğa seslenirken duydukları heyecan ve bunun hedef aldıkları insanlarla anında paylaşılacağını ummaları birinci türde beklentilerdir. Buna karşılık yazarın kitabının satışının çok olacağını, öğretmenin ileride takdir göreceğini, siyasetçinin oylarını arttıracağını umması ikinci tür beklentilere örnek verilebilir. Kısaca, birinciler "tüketime" yönelik; ikinciler "araçsal" beklenti ve amaçlardır.
 
Düşünecek olursak, insanın doğumundan başlayarak ölümüne değin ne kadar çok ve çeşitli iletişim yaşantısı kazandığını görür ve şaşırırız. İletişimle buyururuz, yalvarırız, isteriz, severiz, kızarız, bilgileniriz, bilgilendiririz, saklarız, açıklarız vb... Bunca zahmete, bazen doyum sağlasa da çoğu zaman üzücü ve eziyetli ilişki ve iletişim yaşantısına neden katlanırız?
 
Berlo'ya göre (1960:12) çevremizi"... amaçlı olarak etkilemek, değiştirmek İçin iletişim kurarız." Böylece birey açısından iletişim edilgen bir varlık olmak yerine çevre üzerinde etkili olabilme temel amacını taşır. Çoğu kez bu temel amacın bilincinde olmaması, alışkanlıklarına ve o varsaydığı amaçlara göre davranması bu gerçeği değiştirmez. Görünürdeki neden ne olursa olsun iletişimde temel amaç, çevre üzerinde etkin olmak, başkalarının tutum ve davranışlarını belirlemek, geliştirmek ve değiştirmektir.
 
İletişim anlamların paylaşımıdır. Duyularımızın ses, ışık, renk, hareket, koku, tat gibi uyarıcılarla uyarıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Bunlardan algıladıklarımızı anlamlara, iletilere dönüştürdüğü için çevremizi belli bir düzen içinde görüyor ve kavrıyoruz. Başka deyişle, belli uyarıları anlamlı iletiler olarak algılamaya koşullandığınız için bunları değerlendirip anlamlandırabiliyoruz. Sesi uzaktan gelen bir cankurtaran arabasının sireni ilkel bir toplumun insanı için ne denli yabancıysa; bilmeyen birisi için Japonca bir konuşma da o denli anlamsızdır, iletişim değerinden yoksundur. Kısaca, bireysel ve toplumsal yaşantılarımız hangi uyarıcıların nasıl anlamlandırılacaklarını belirler.
 
İletişim değişik katmanlarda gerçekleşir. Bizi kuşatan iletişim ağı seçip algıladığımız uyarıcılar, davranışlarımızın kaynağını oluşturur. Davranışlarımız işlevsel açıdan birkaç katmanda gerçekleşir:
 1. İnsanın içinde kendi kendine yaşadığı iletişim katmanı;
 2. başkalarıyla, sözcüklerle/simgelerle gerçekleşen iletişim katmanı;
 3. her iki durumda da iletilerin aktarımına eşlik eden psikolojik tepkilerin belirlediği katman. Bu sonuncusu iletişimde içten ve/veya dışarıya iletilenin içeriğine katılan kızgınlık, yakınlık, sevgi, nefret, sevinç, üzüntü gibi tepkilerden oluşur. {Myers ve Myers 1976:14).
Ayrıca iletişimde,
 1. İçerik düzeyi
 2. İlişki düzeyi ayrımı da yapılabilir.
Birincisi, iletinin bildirme yönü; ikincisi yönerge (içeriğin nasıl anlaşılması gerektiğini dile getiren) yönü ile ilgilidir (Watz-lawick ve diğerleri 1979: 49).
 1. Konuşmamanızı rica ederim.
 2. Lütfen konuşmayınız.
 3. Konuşmak yasaktır.
Yukarıdaki örnek verilen iletiler içerik düzeyinde bir eylemin yapılmaması ile ilgili isteği dile getiriyorlar. İçerik düzeyinde aynı olmakla birlikte, bu üç iletinin ilişki düzeyleri birbirinden değişiktir; birbirlerinden değişik ilişkileri tanımlarlar. Sözlü ve yazılı dildeki kodların düzenleniş biçimi kadar, duruş, bakış, kılık kıyafet gibi sözsüz kodlar da iletilerin içeriğini hangi ilişkiler içinde değerlendirmemiz gerektiğini belirlerler.

a-) İletişim insan davranışlarının bir ürünüdür. İletişim coğrafi, sosyal ve benzer çevresel değişkenlerin insan üzerindeki bir etkisi olmadığı gibi basit bir etkileşim aracıda değildir. Tüm insan topluluklarından iletişim olgusuyla karşılaştırılmış, hatta toplumların varlığı, grupların devamlılığı için gerekli olan değişkenlerin başında iletişim görülmüştür.

                   İnsan, iletişim ihtiyacını sürekli duymuştur ve duymaya devam edecektir. Çocuk, çevresini algılamaya başladığı andan itibaren belirli ölçüde iletişime de başlar, zamanla yeteneklerine ve çevreyle ilişkisine bağlı olarak iletişim gücü gelişir. İnsan, yaşamın ilk yıllarından itibaren isteklerini belirtmek için kelimeleri kullanmaya başlar; bazı ilkel sesleri çıkartır, zamanla sınama yanılma yoluyla konuşmayı öğrenir. Daha sonra, çevre ve eğitimin etkisiyle, kişinin konuşma bilgisi, kullanacağı kelime sayısı gelişir. Bu gelişmeye paralel olarak, iyi bir alıcı veya kaynak olma yolunda ilerler.

            b-) İletişim dinamik bir olgudur. İletişimin ikinci temel özelliği, dinamik olmasıdır. Kültürel yapıdaki değişime paralel olarak iletişim değişir. Yeni çevresel olguların ortaya çıkması, yeni deneyimlerin, yeni kelimelerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Zamanla bazı kelimeler veya kavramlar, yerini yenilerine terk eder. Bilgi işlem sistemindeki gelişmeler, dokümanların değerlendirilmesinde yeni bir dili doğurur. İnsan-makine ilişkisi, iletişimde yeni kavramların gelişmesine yol açar.

                Her dilin canlılığını koruması için kendini yenilemesi gerekir. Dildeki değişme mesajın, dolayısıyla iletişim biçiminin değişmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal organizasyonların değişmesi ve gelişmesi de iletişimi etkilemektedir. Küçük bir işletmede yüz yüze iletişim ilişkisi geçerli iken, bu örgüt büyüdükçe yazılı iletişim ön plana çıkmaya başlar.

              c-) İletişim belirli kalıplara bağlıdır. İletişim ilişkisi belirli kalıplar içerisinde gerçekleştirilir. İletişim kalıpları, genel kültürel yapıya bağlı olarak gruplarda oluşturulur ve kişilerin kabul etmeleri oranında süreklilik kazanır. İletişimde kullanılan sözler, özel işaretler, bir bölgenin haritasına benzer. Bir bölgenin haritası, o bölgenin tüm özelliklerini vermez; ama belirgin özelliklerini yansıtır. Bir haritada neyin doğru olduğu, verilen detayın kullanım amacına bağlıdır. Bir bölgenin uçuş haritası karayolu haritasından farklıdır. İletişimde kullanılan deyimlerin, kelimelerin, işaretlerin bazen değişik anlamları vardır. Bu kelimeler ve işaretler, iletişim kalıbı içerisinde anlamını bulur.

 İletişim kalıpları, kişilerin anlaşması başka bir değişle, mesajın etkili olması için gereklidir. İletişim kalıbı iyi düzenlenirse, işaretler kısaltmalar anlamlı hale gelir, mesajın etkisi artar.

0 kişi beğendi
02020-05-14 22:58:26 #
Cevap : üç en önemli unsuru;
kaynak, mesj ve alıcıdır.
kaynak mesajı verendir. mesaj kaynaktan gelen söz birimidir. alıcı mesajı alan kişidir.
İletişim anlamların bir kişiden başka bir kişiye aktarılmasıdır. Davranışlarımız ve öğrendiklerimiz çevremize ve sonraki kuşaklara aktarılır. Hayat boyu insan etrafından ve diğer insanlardan mesajlar alır, etrafına mesajlar yollar. Böylece insan sürekli olarak kendini yeniler ve daha donanımlı olur. İletişimin üç temel unsuru; kaynak, mesaj ve alıcı'dır. Kaynaktan hedefe bilgi akışı iletişimde esastır. İletişim, bilginin gücünü kanıtlar ve bunu açıkça sergiler. Tarih boyunca iletişim, sürekli yenilenmiştir. Doğal olaylara ve iletilere ilk insanların içgüdüsel tepkiler gösterdikleri, iletişimi bu şekilde sağladıkları sanılmaktadır. Konuşmak, iletişimin miladı kabul edilir. Etkin iletişim kurmak tıbbi başarının ve hasta memnuniyetinin anahtarıdır. İletişim eksikliği tedavi sürecini sıkıntılı hale sokar. Sağlık okuryazarlığı, bireyin sağlığını iyileştirici şekilde temel sağlık bilgilerini ve hizmetlerini edinebilme, yorumlayabilme ve anlayabilme kapasitesidir. Her konuda ağırlığını daha çok hissettirmeye başlayan iletişim, üzerinde derin düşünülmesi gereken bir konudur. Geçmişten günümüze gelişen iletişim biçimleri yenilenerek insanlara faydalı olmaya devam edecektir.
0 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Temel Haklar

İnsan hakları, insanların doğuştan sahip olduğu evrensel nitelikte olan haklardır.

İnsan haklarının temelini, 10 Ocak 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile 4 Kasım 1950 tarihli İnsan Haklan Sözleşmesi oluşturmuştur. Bu beyanname ve sözleşmede yaşama hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğüne verilmiştir. Bunlar bizim anayasamızda da yer almaktadır.

Anayasamızın 12. maddesince kişiliğine bağlı, dokunulamaz, devredilemez, vazgeçilemez temel hak ve.. - Yazıya Git..

02 | Temel Sağlık Hizmetleri Kavramı

Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre “sadece hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil kişinin bedenen ruhen ve sosyal yönden kendisini iyi hissetmesi halidir”. Bir diğer tanımlamaya görede “kişinin fiziksel, biyolojik ve sosyal çevresi arasındaki denge ve hal, hareket ve davranışlarının uyumlu olması” durumudur.

Temel Sağlık Hizmetleri Kavramı
Çağımızın sağlık hizmetleri anlayışı, 1978 yılında Kazakistan’ın Alma- Ata şehrindeki hemen hemen bütün ülke ve uluslararası kuruluşların.. - Yazıya Git..

03 | Temel Haklarımız Nelerdir ?

MERHABA← HAK⇒ Hak, kişinin, diğer insanların kendi hayatlarını yaşama şekline müdahale etmeden, kendi yaşamına yön verme özgürlüğüne denir. Bazı Temel Haklarımız:1.)Kişi dokunulmazlığı2.)Kişi hürriyeti ve güvenliği 3.)Özel hayatın gizliliği ve korunması4.)Yerleşme ve seyahat hürriyeti 5.) Din ve vicdan hürriyeti 6.)Hak arama hürriyeti 7.)Basın ve yayınla ilgili hürriyetler →İYİ DERSLER← - Yazıya Git..

04 | Temel Hak Ve Özgürlükler Hangi Durumlarda Kısıtlanır?

Temel Hak Ve Özgürlükler Aşağıdaki Durumlarda Kısıtlanabilir:1-) Savaş hali2-) Seferberlik3-) Sıkı yönetim4-) Olan üstü hal5-) Kamu Sağlığı ve güvenliği - Yazıya Git..

05 | Temel Anlam

İlk Anlam = Temel Anlam = Gerçek Anlam

Bir sözcük söylendiğinde aklımıza ilk gelen, kavrayışımızda ilk uyandırdığı anlamdır.

Kısacası, bir sözcüğün biçimlenmesinde, kuruluşunda esas olan anlamdır.

Örnek :
Boğazımda bir yanma var. (Temel Anlam)
Şişenin boğazı kırılmış.
Çanakkale Boğazı'nda müthiş bir tipiye yakalandık.
Babam yedi boğaza bakmaya çalışıyordu.
Ali, boğazına düşkün bir çocuktur.

Bir sözcüğe temel anlamının dışında yeni yeni.. - Yazıya Git..

07 | İletişimin Temel Ögeleri nelerdir

İletişimi iyi kurmak için bu ögeleri bilmemiz gereker.Peki iletişimin temel ögeleri nelerdir? - Soruya Git..

08 | Temel Hak ve Özgürlülükler

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Mehmetkaptan55
  Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • çılgın türk
  çılgın türk
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Angeel
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • silayzgln14
  silayzgln14
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • mutsuzhatun1905
  mutsuzhatun1905
  Belirtmemiş
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • lilisaya
  lilisaya
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya