Nedir.Org
 • 1
3477
3
Okunma
5260
Cevap
2
Soru :

Ilk Türk devletleri

uygurlara en parlak dönemi yaşatan kimdir
Bölüm: Tarih
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


22016-01-30 09:37:42 #
Cevap : ilk Türk Devletleri denilince akla ilk gelen devletler normalde Asya ve Avrupa’da kurulan devletlerdir. Ancak ilk Türk Devletleri içerisinde ilk Türk topluluğu olan İskitler (Saka) topluluğundan biraz bahsedelim. Kpss Tarih konuların ilk bölümlerinin içerisinde sık sık göze çarpmaktadır Sakalar. Orta Asya’da yaşamış olan İskitler, Karadeniz’in kuzeyinden Tuna Nehri’ne kadar uzanan bölgede yaşamışlar ve Pers, Asurlular, Urartular gibi devletlerle uzun süre savaşmışlardır. Anadolu, Suriye ve Filistin üzerinden Mısır’a sefer yapmış olan İskitler MÖ VII. yüzyıldan MÖ II. yüzyıla kadar siyasi etkinliklerini sürdürmüşlerdir. Perslerle önemli bir mücadele içerisinde olan İskitler, Alper Tunga ile Pers hükümdarı arasındaki önemli mücadelesinden ötürü ilerde İranlı şair Firdevsi’nin Şehname adlı eserinde konu olarak yerini almıştır. Şimdi Kpss genel kültür tarih konusu içerisinde yer alan ilk Türk Devletlerini teker teker inceleyelim. 1) Asya Hun İmparatorluğu (MÖ 220 – MÖ 216): Teoman tarafından kurulan , Mete Han zamanında en parlak dönemine ve en geniş sınırlarına ulaşmıştır. – Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletidir. – İlk teşkilatlı Tür devletidir ve Orta Asya’da Türk boylarını tek bayrak altına ilk kez bu devlet toplamıştır. – Hun akınlarına karşı Çinliler Çin Seddi’ni yapmışlardır. – Mete Han orduda onluk sistem oluşturarak tüm dünyaya örnek olmuştur. – MS 48’de Güney ve Batı Hunları olarak ikiye, Güney Hunları da , Güney ve Kuzey Hunları olarak tekrar ikiye ayrılmıştır. * Kavimler Göçü (375): Kuzey Hunları Hazar Denizi ile Aral Gölü arasındaki Alanların yerlerini işgal ederek onları batıya doğru sürüklemiş, sonrasında Balkanlara ilerleyerek Vandallar, Vizigotlar, Ostrogotlar gibi kavimleri göç ettirmişlerdir. Dünya tarihinin en büyük kitlesel göçü olarak kabul edilen Kavimler Göçü Avrupa’nın birçok yapısında değişiklikler meydana getirmiştir: – Büyük Roma İmparatorluğu 395 yılında barbar kavimlerin işgalleriyle Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmıştır ve Batı Roma 476 yılında yıkılmıştır. – İlk Çağ kapanmış ve Orta Çağ başlamıştır. – Derebeylikler (feodalite) ortaya çıkmıştır. Bunun sebebi siyasi boşlukların oluşmasıdır. – Bilim ve sanat etkinlikleri durmuş ve skolastik düşünce meydana gelerek kilise ve din adamları güç kazanmıştır. – Germen kavimlerinin Avrupa’ya göç etmesiyle yeni Avrupa devletleri oluşmuştur. Kpss lisans tarih konularında yer alan Kavimler göçü Kpss’nin çok önem verdiği bir konudur bu yüzden çok iyi anlaşılmalıdır. 2) Avrupa Hun Devleti: Doğu ve Orta Avrupa’da Kavimler göçü sonucu Balamir Kağan tarafından kurulmuş ilk türk devletleri içerisinde yer alır. – Avrupa’da kurulan ilk Türk devletidir. – En parlak dönemini Atilla zamanında yaşamış ve Bizans’ı vergiye bağlamıştır. Ayrıca Volga ile Tuna Nehri arasındaki topraklara sahip olmuştur. – Doğu Roma ve Batı Roma İmparatorlukları üzerine seferler düzenlemiştir. – Atilla’nın ölümünden sonra zayıflamış ve 486 yılında Germenlerin saldırıları ile yıkılmıştır. 3) I. Göktürk Devleti (552 – 630): Bumin Kağan tarafından kurulan Göktürk Devleti’nin başkenti Ötüken’dir ve Ora Asya’da kurulmuştur. Ülke Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılıp Batı’yı Bumin Kağan’ın kardeşi İstemi Yagbu yönetmiştir. * İkili Yönetim: İslamiyet Öncesi ilk Türk Devletleri’nde ülke doğu ve batı olmak üzere yönetilirdi. Doğu batıdan üstün sayılır ve Kağan Doğu bölgesinde ülkeyi yönetirdi. İkili yönetim dediğimiz bu sistem ilk Türk Devletleri’nin federal bir yönetim anlayışı olduğunu göstermektedir. – İlk kez Türk adıyla kurulan devlettir. – Asya Hun İmparatorluğundan sonra Türkleri ikinci kez tek bayrak altına toplamışlardır. – İpek Yolu hakimiyeti için Çinliler ve Sasanilerle mücadele içinde olmuşlardır. – Bumin Kağan’ın ölümünden sonra Çin Baskısı sonucu zayıflamış ve doğu -batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Doğu Göktürkler 630, Batı Göktürkler 659 yılında Çinliler tarafından yıkılmıştır. * Kürşat Ayaklanması: Amacı Çin İmparatorunu esir etmek ve Çin sarayındaki asilzadeleri serbest bıraktırmak olan Kürşat, 639 yılında Çin sarayını basarak başlattığı ayaklanma ile Göktürk Devleti’nin tekrar kurulmasını hedeflemiştir. Fakat 39 Arkadaşı ile birlikte katledilmiştir. 4) II. Göktürk Devleti ( Kutluk Devleti) (682 – 745): ilk Türk devletleri içerisinde yer alan I. Göktürk Devleti yıkıldıktan sonra 50 yıl Çin egemenliğinde kalan Göktürkler, sonradan tekrar ayaklanarak II. Göktürk Devletini Kutluk (İlteriş) Kağan tarafından kurmuştur. – Bilge Kağan Döneminde en parlak dönemini yaşamıştır. – Bilge Kağan Kardeşi Kültigin ve Vezir Tonyukuk ile birlikte ülkeyi yönetmiştir. – Yazıyı kullanan ilk Türk devletidir. – Göktürk alfabesi ile kendilerine ait ilk alfabeyi kullanmışlardır. ilk Türk Devletleri içerisinde yer alan Kutluk Devleti, ilk Türkçe yazılı belgeleri olan Orhun Kitabelerini miras bırakmışladır. Sosyal devlet anlayışının benimsendiğini gösteren Orhun Kitabeleri Türklerin bıraktığı ilk yazılı belgedir. Yazılı Türk Edebiyatının ilk eseri olan Orhun Kitabelerinde Kağan millete hesap verir ve Çin’e karşı verilen bağımsızlık mücadelesi anlatılır. Devletin ve halkın karşılıklı görevlerinin anlatıldığı Orhun Kitabeleri Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir. Bu kitabelerin bağımsızlık mücadelelerini anlatması, Göktürklerin kendilerine ait bir alfabe olması ve adlarında Türk kelimesinin geçmesi sebebiyle Göktürklerin Milli yani Ulusçu bir devlet niteliği taşıdığını söyleyebiliriz. 5) Uygurlar (745 -840): Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından Ötüken bölgesinde kurulmuş olan Uygurlar sonraları Karabalgasun’u başkent yapmışlardır. – ilk Türk devletleri arasında Yerleşik hayata geçen ilk devlettir. – Modern tarımla uğraşmışlardır. Bunun için kanallar açılmıştır. – Kağıt ve matbaayı kullanan ve aynı zamanda ilk kez bu matbaayla kitap basan ilk Türk devletidir. – Minyatür, tezhip eserleri ve mimari eserler bırak ilk Türk devletidir. Katabalgasun Yazıtları da Uygurlar tarafından bırakılmıştır. – Göktanrı inancından kopan ve Mani Dini’ni seçen ilk Türk devletidir. Zaten yerleşik hayata geçmesi de Mani Dini’nin etkisiyle olmuştur. Ayrıca Moğolların Türkleşmesine katkıda bulunmuşlardır. – Orta Asya’da uygarlık olarak çok gelişmiş olan Uygurlar ilk kez kütüphane kuran ilk Türk devletidir. – Hukuk kurallarını yazılı hale getirmeleri, borç, kira gibi konularla ilgili sözleşme yapılmaları Uygurların hukuk alanında geliştiğini göstermektedir. – Kendilerine ait olan Uygur alfabesini oluşturmuşlardır. – Kırgızların saldırıları sonucu yıkılan Uygurlar, Kansu ve Turfan Uygurları olarak ikiye ayrılmışlardır. Kansu bir diğer adı Sarı Uygurlar Çin’de kurulmuş ve Moğollar tarafından yıkılmıştır. Doğu Türkistan’da kurulan Turfan Uygurları sonradan Moğolların egemenliği altına girmiş ve onların Türkleşmesini sağlamışlardır. Turfan Uygurları günümüzde Çin’deSincan Uygur Özerk Bölgesinde yaşamaktadırlar. 6) Avarlar ( Juan Juanlar) ( 560 – 805): Günümüzdeki Macaristan ve Romanya’yı içine alan güçlü bir devlet yapısına sahip olan Avarlar, ilk kez İstanbul’u kuşatan Türk boyudur. Ancak bu kuşatmalardan sonuç alamamışlardır. Bunların dışında Avrupa’daki Slav topluluklarını askerlik alanında etkilemişlerdir. 7) Kırgızlar (840 – 1207): Orta Asya’da egemenlik kuran son Türk boyu olan Kırgızlar, aynı zamanda Moğol hakimiyetine giren ilk Türk boyudur. Dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı Kırgızlardan miras kalmıştır ve Kırgızlar günümüze kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir. 8) Hazarlar (630 – 968): Hz Osman zamanında İslam ordularının kuzeye ilerleyişini engelleyerek İslam orduları ile ilk kez çarpışan devlet olmuştur. Bu hamleyle İslamiyet’in Kafkaslara ulaşmasını engellemişlerdir. Yahudiler dışında Museviliği benimseyen tek topluluktur. Çeşitli dinlere mensup tüccarların serbestçe ticaret yapabilmeleri,  ülkedeki davaların iki Müslüman, iki Hristiyan, iki Musevi ve bir Şamanist olmak üzere toplamda 7 üye tarafından görülmesi ve ibadethanelerin yan yana kurulabilmesi Hazarların değişik dinlere hoşgörüsü olduğunu göstermektedir. 9) Bulgarlar (583 – 665): ilk Türk devletleri içerisinde yer alan Bulgarlar, Oğuzlardan ayrılarak Balkanlara yerleşmişlerdir. Hazarların işgalleri sonucu Tuna (Hristiyan olmuşlardır.) ve İtil Bulgarları (Müslüman olmuşlardır.) olmak üzere ikiye ayrılmışlardır. 10) Karluklar: İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyudur. ilk Türk devletleri içerisinde yer alan Karluklar, sırasıyla Göktürk ve Çin egemenliği altında yaşamış ve daha sonra bağımsız olmuşlardır. II. Göktürkler tarafından yıkılmış, sonra Uygurların egemenliği altında yaşamışlardır. Daha sonraları tekrar bir kurulma yaşasalar da en son Moğollar tarafından yıkılmıştır. Talas Savaşında Arapları destekleyerek kazanmalarını sağlayan Karluklar, ilk Müslüman Türk Devleti olan Karahanlıların kuruluşunda önemli rol oynamışlardır. 11) Türgişler (659 – 766): İlk kez para bastıran Türk devleti olan Türgişler, Müslümanlara karşı çok direnmiş ve İslamiyet’in Orta Asya’ya yayılmasını ciddi şekilde engellemişlerdir. Türgişer ayrıca Uygurlardan sonra yerleşik hayata geçen ikinci Türk devletidir. 12) Macarlar: ilk Türk devletleri içerisinde yer alan Macarlar, Volga Nehri civarında yaşamışlar ancak Peçeneklerin baskısı sonucu bugünkü Macaristan topraklarına yerleşmişlerdir. Zaman içerisinde Slav topluluklarıyla asimile olmuşlardır. 13) Peçenekler: Orta Asya’dan batıya göç eden bu Türk topluluğu devlet kurmayı başaramamıştır. 14) Oğuzlar: En kalabalık Türk boyu olup 24 boydan meydana gelmiştir. Selçuklular ve Osmanlılar gibi önemli devletlerin kuruluşunu sağlamış olan Oğuzlar, Kumanlar (Kıpçaklar) ile yapmış oldukları mücadele ile Dede Korkut Hikayelerine konu olmuşlardır. Devlet kurma yeteneği en gelişmiş Tür boyu olan Oğuzlar hem Orta Asya hem de Avrupa’da egemenlik kurmuşlardır. 15) Kumanlar (Kıpçaklar): Ruslarla mücadele etmişlerdir. Karahitayların baskısı sonucu batıya göç etmişlerdir. 16) Sibirler (Sabirler): Bugünkü Sibirya adı Sabirlerden gelmektedir. Bizans ve Sasanilerle mücadele etmiş olan Sibirler Avarların baskısı sonucu Doğu Avrupa’ya yerleşmişlerdir. 17) Akhunlar: ilk Türk devletleri içerisinde yer alan Akhunlar, Büyük Hun devletinin yıkılışı sonrası Çin baskısıyla beraber Afganistan’ın kuzeyine yerleşmişlerdir. Göktürkler ve Sasanilerin baskısı sonucu yıkılmışlardır.
ilk Türk devletleri

Sunum İçeriği

1. Sayfa
İLK TÜRK DEVLETLERİ

2. Sayfa
Türk Adının AnlamıUygurlar zamanın dan kalma belgeler kelimenin “güç, kudret” anlamı taşıdığını ortaya koymaktadır,Kaşgarlı Mahmut, “Divân-ı Lûgat-it Türk” adlı eserinde, Türk’e “olgunluk çağı” anlamını verir. Macar bilgini Wambery ise “türemek, çoğalmak” anlamlarına geldiğini söyler.Ziya Gökalp Türk kelimesinin anlamını “töreli, kanun nizam sahibi “ olarak açıklar.Çin kaynaklarında ise “miğfer” anlamında kullanılmıştır.

3. Sayfa


4. Sayfa
Türklerin Anayurdu ve GöçlerTürklerin ilk ana yurdu Orta Asya’da dır.Orta Asya; Asya Kıta’sının ortasında yer alan, doğudan Kingan Dağları, kuzeyden Sibirya, batıdan Hazar Denizi, güneydenHindikuş ve Karanlık dağları ile çevrili olan bölgedir.Türklerin genel özellikleri: _Teşkilatçı yapıya sahiptirler _Savaşçı karakter kazanmışlar, _Göçebe yaşam tarzını benimsemişler, _Temel uğraşları hayvancılık, _İnançları Gök Tanrı inancıdır.

5. Sayfa
Anayurttan göçlerinin nedenleri 1-Kuraklık 2-Nüfus artışı 3-Otlakların azlığı 4-İnsan ve hayvan hastalıkları 5-Türk boyları arasındaki mücadeleler 6-Dış baskılar,Çin’in baskısı

6. Sayfa
Göçlerin Sonuçları Orta Asya toplumları gittikleri yerlere; -Maden işlemeciliğini, -Atın evcilleşmesi ve at arabasının kullanımını, -Gök Tanrı inancını öğretmişlerdir.Kısacası Türkler; gittikleri yerlerdeki medeniyetleri etkilemişlerdir.

7. Sayfa


8. Sayfa


9. Sayfa
Asya Hun Devleti(…?-216) _Tarihin ilk Türk Devletidir. _Türk Tarihi Hun’larla başlar. _Kurucusu Teoman,en ünlü hükümdarı Mete Han. _ Mete Han en geniş sınırlara ulaşmış,Çin’i vergiye bağlamış,ipek yolunu almış ve Türk devlet ve ordu örgütlerinin temelini atmıştır. _İmp. iyi yönetebilmek amacıyla; ikili sistemi oluşturmuştur.(doğu-batı ayrımı) Ayrıca;onlu sisteme dayalı ilk askeri teşkilatı kurmuştur.(onbaşı,yüzbaşı,vs.) _Hunlular Çin’lilerin baskısıyla ikiye ayrıldılar.

10. Sayfa
Yıkılış Nedenleri 1-Taht kavgası, 2-Mete Han’dan sonrakilerin yetersiz oluşu, 3-Çin entrika ve baskıları, 4-İpek yolunun Çin’e geçmesi

11. Sayfa
Kavimler Göçü(375)Batı Hun Türkleri; baskı,kuraklık,mücadeleler ve toprak yetmezliği nedenleriyle Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa’ya harekete geçmişlerdir. Türklerin önünden kaçan barbar kavimler de Avrupa içlerine doğru göçmüşlerdir. Bu olaya kavimler göçü denir.Avrupa’nın yapısı tamamen değişirken TürklerAvrupa Hun Devletini kurmuşlardır.Avrupa’da feodalite(derebeylik) rejimi ortaya çıkmıştır.

12. Sayfa


13. Sayfa
Avrupa Hun Devleti(375-469) _Devletin kurucusu Balamir,en ünlü hükümdarı Atilla’dır. _Bizans ile ilk defa savaş ve barış yapan Türk Devletidir.(Margus savaşı ve barışı 434) _Batı Roma ve Bizans’ı vergiye bağlamıştır. _Atilla’nın ölümüyle devlet dağılmış ve diğer topluluklar içinde erimiştir.Hun’ların Avrupa’da erime nedenleri; 1-Kuruldukları yerlerde Hun nüfusunun az olması, 2-Askeri üstünlük kuran Türklerin, kültür üstünlüğü kuramayışı,ve Roma’nın etkileridir.Not : Avrupalılar Atilla’ya Tanrının kırbacı demişlerdir.

14. Sayfa
Göktürk Devleti(552-658) _Kurucusu Bumin Kağan, Başkentleri Ötüken’dir. _Türk adını taşıyan ilk devlettir. _Tarihteki ilk Türk alfabesini kullanmışlardır. ( Göktürk Alfabesi 38 harfli) _İpek Yolu hakimiyeti için; Sasani’lerle işbirliği yaparak Akhun’ları ortadan kaldırmışlardır. Daha sonra Sasani’leri aradan kaldırmak amacıyla Bizans’la işbirliği yapmışlardır. _Göktürkler,Çin baskısı yüzünden doğu ve batı olarak ikiye ayrılmışlardır.

15. Sayfa
2.Göktürk (Kutluk) Devleti(682-745) _Kurucusu Kutluk Kağan’dır. _Vezir Tonyukuk,Bilge Kağan,Kültigin adına Yolluğ Tigin tarafından Orhun Kitabeleri diktirilmiştir.Orhun Kitabelerinin özellikleri: 1-Türklerin ilk ulusal belgesidir. 2-Türk halkına ve hanlarına öğütler verir. 3-Üç tarafı Türkçe bir tarafı Çince’dir.

16. Sayfa
Uygurlar(745-840) _Kurucusu Bilge Kül Kağan,Başkentleri Karabalasagun’dur. _Yerleşik yaşama geçen ilk Türk devletidir. _İlk kağıt ve matbaayı kullanmışlardır. _18 harfli alfabeleri vardır.(Uygur Alfabesi) _Töreden yazılı hukuka geçmişlerdir. _Tarım ve ticaretle uğraşmışlardır. _İlk defa kalıcı kültür bırakmışlardır. _Mani ve Budizm dinlerine inanmışlardır.Mani dininin etkisiyle et yemeyi bırakmışlar,savaşçılık özelliklerini kaybetmişlerdir.

17. Sayfa
Diğer Türk Devletleri Kırgızlar:En uzun Türk destanı olan Manas Destanı Kırgızlara aittir. Sibirler:Sibirya’ya kendi adlarını vermişlerdir. Avarlar:İstanbul’u kuşatan ilk Türk Devletidir. Hazarlar:Yahudiliği benimseyen ilk Türk Devleti. Karluklar:İslamiyet’i benimseyen ilk Türk Boyudur. Türgişler:Para basan ilk Türk Devletidir. Oğuzlar:Türk Milletinin en kalabalık,tarihte hem siyasal hem de uygarlık alanında büyük rolü oynayan boydur. (Selçuklu, Osmanlı)

18. Sayfa
Diğer Türk Devletleri Peçenekler:Paralı asker olarak görev yapmışlardır. Macarlar:Slavlar arasına girmişler,Hristiyanlığı kabul ederek Türklük özelliklerini kaybetmişlerdir Bulgarlar:Tuna Bulgarları;Hristiyanlığı Kama Bulgarları;İslamiyeti benimsemişlerdir. Akhunlar:Göktürkler tarafından yıkılmışlardır. Kıpçaklar:Uzun boylu,mavi gözlü,sarışın en güzel görünüşlü Türk boyudur.Dede Korkut Destanları- na konu olmuşlardır.

19. Sayfa
Kültür ve Medeniyet Devlet Yönetimi: 1-Veraset Sistemi,ülke hanedanın ortak malıdır. 2-İkili Sistem, devlet doğu ve batı diye ikiye ayrılarak yönetildi. 3-Kurultay,(Toy),siyasi,askeri,ekonomik ve kültürel işlerin görüşülüp karara bağlandığı meclistir. 4-Konfederasyon,Devletlerin boy birliğinden oluşması.Her boy kendi içinde serbesttir. 5-Yönetimde Hakan (Han,Kağan)’dan sonra Hatun ikinci derecede yer alırdı. KUT: Siyasi hakimiyetin Kut’a (hakana) Tanrı tarafından bahşedildiği kabul edilir. Bu nedenle hakana kimse karşı gelmez.

20. Sayfa
Ordu Yapısı: Türk ordu sistemi Mete han tarafından kurulmuştur. Ordu “onlu sisteme ”göre teşkilatlandırılmıştır. Türklerde eli silah tutan herkes asker sayılırdı. Savaşlarda pusu ve turan taktiği kullanılmıştır. Sosyal ve Ekonomik Hayat: Türklerde sınıf ayrımı yoktur.Toplumda eşitlik vardır.Göçebe yaşam tarzını benimsemişlerdir. Uygurlarla birlikte yerleşik yaşama geçilmiştir. Temel geçim kaynağı hayvancılıktır,tarım ve ticaretlede uğraşmışlardır.(İpek Yolu ticareti)

21. Sayfa
Din ve İnanış: Türklerin asıl inancı Gök Tanrı inancıdır.Fakat; diğer dinlere karşı hoşgörülü davranmışlardır. Mani,Buda,Atalar Kültü,Tabiat Güçleri,İslamiyet, Musevilik ve Hristiyanlık dinlerine inanmışlardır. Ahiret inancı vardır.Mezarlarına eşya koymuşlar. (Ok,yay,kılıç vs.)(Kurban kesme adettir.) Kam,(din adamı) Yuğ,(yas töreni) Kurgan,(mezar) Balbal,(mezar taşı)Hukuk: Devlet idaresini ve sosyal yaşamı düzenleyen kurallara Töre denilmiştir.(Yazısız Hukuk) Uygurlarla birlikte yazılı hukuk başlamıştır. Göçebe yaşam nedeniyle hapis cezaları kısa sürelidir.(Askerden kaçmaya, zinaya ölüm…)

22. Sayfa
Kültürel Yapı: İlk Türk alfabesi Göktürk Alfabesidir.(38)İkincisi Uygur Alfabesidir.(18)Daha sonra Arap ve Latin Alfabelerini kullanacaklardır. Sözlü edebiyat gelişmiştir.Türk Destanları ünlüdür. (Manas (Kırgız),Şu,Alper Tunga, (Sakalar) Ergenekon, bozkurt (Göktürkler) Göç, Türeyiş (Uygurlar) Oğuz kağan (Hunlar) Resmi dil Türkçedir.İlk matbaayı Uygurlar . kullanmışlardır. Göçebe yaşamdan dolayı mimari gelişmemiştir. İlk mimari eserlere Uygurlarda rastlanır. Türkler genelde taşınabilir eserler yapmışlardır. (Kemer,toka,vs.)Ayrıca minyatür sanatı gelişmiştir. Eserlerinde hayvan motifleri egemendir. Pazırık kazılarında Hun sanatına ait önemli eserler çıkarılmıştır.

0 kişi beğendi
02016-04-29 10:00:10 #
Cevap : ilk turk devleti KARAHANLİLAR.oguzlar avarlar mengucekler.
0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Türkiyede Görülen İklim Tipleri

Türkiye, matematik ve özel konumu nedeniyle çeşitli iklim tiplerinin görüldüğü bir ülkedir. Türkiye’de, çevresindeki denizlerin, kara kütlelerinin, basınç merkezlerinin, enlemin ve yeryüzü şekillerinin etkisiyle 3 ana iklim tipi belirmiştir. Ana iklim tipleri arasında her iki iklim tipinin de özelliğini taşıyan geçiş iklimleri görülür.
1. Karadeniz İklimi
a. Doğu Karadeniz Tipi
Dağların kıyıdan hemen sonra yükselmesi, uzanış yönleri ve bunların yağış getiren rüzgarlara dönük olması gibi etkenlerden dolayı Türkiye’nin ve.. - Yazıya Git..

02 | Türkiyedeki Volkanik Dağlar

Volkanik dağlar, yerin derinliklerinde bulunan kızgın, erimiş ve basınç altındaki magmanın yeryüzüne çıkmasıyla oluşur. Ülkemizdeki volkanik faaliyetler III. Zamanda yoğun olarak görülmüştür. Bu faaliyetler sonucu kırıklar boyunca magma yeryüzüne akmış ve volkanik araziyi oluşturmuştur. Volkanik dağları şu şekilde sıralayabiliriz.

a) Doğu An. Bölgesi Volkanları:
Bu dağlar Van gölünün kuzeyinde bir fay hattı üzerinde yer almıştır. Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı dağı bu dağ sırasının kuzeydoğu ucunda.. - Yazıya Git..

03 | Türkiyedeki Kıvrım Dağlar

Ülkemizdeki Kıvrım DağlarMarmara Bölgesi Dağlarımız : Yıldız, Koru, Işıklar, Samanlı, ve Biga Dağıdır.Ege Bölgesi Dağlarımız : Murat Dağları ile Emir Dağlarıdır.Akdeniz Bölgesi Dağlarımız : Akdağlar, Bey Dağlar, Katrancık, Sultan, Dedegöl, Geyik, Bolkar, Aladağlar, Tahtalı, Binboğa ve Nur Dağlarıdır.Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Dağlarımız (Toroslar): Tanintanin, Hakkari, Cilo, Arasgüneyi, Palandöken, Bingöl, Mercan ve Allahuekber Dağlarıdır.Karadeniz Bölgesi Dağlarımız : Yalnızçam, Mescit, Doğu Karadeniz dağları,.. - Yazıya Git..

04 | Türkiye Nüfus Özellikleri

1. Nüfus artışı yüksektir2. Genç nüfus fazladır.3. Aktif nüfus fazladır. (çalışabilecek nüfus). Çalışma çağındaki nüfustur. Çalışan nüfus ya da faal nüfus da denir.4. İşsizlik oranı fazladır.5. Sağlık, eğitim ulaşım sorunları yaşanmaktadır.6. Nüfusun büyük bir kısmı tarım sektöründe çalışmaktadır.7. Bağımlı nüfus fazladır.8. Ortalama yaşam süresi azdır.9. Kırsal kesimde kadın nüfusu fazladır .(göç nedeniyle)10. Kentsel nüfus en fazla Marmara bölgesinde, kırsal nüfus en fazla Karadeniz bölgesindedir.11. Kentsel nüfus.. - Yazıya Git..

05 | Türklerin Cihan Hakimiyeti Düşüncesi

Türklerin Cihan hakimiyeti düşüncesi yani güneşin doğduğu yerden, battığı yere kadar her yeri fethetme arzusu. Tüm dünyada tek güç, tek hakim bir türk devleti ideali. Türkler, bu devlet sayesinde dünyanın huzura kavuşacağına inanırlardı.

Türk Cihan Hakimiyet-i Fikri, Türk devlet geleneğinin bir özelliği olarak mevcut Türk devletinin dünyadaki diğer devlet ve milletleri hakimiyeti altına alarak yönetmesi fikridir. Sözlü edebiyattan sonra ilk defa Oğuzname ile yazılı kaynaklara geçmiştir. Oğuz Destanı ve Göktürk Kitabeleri'nde de.. - Yazıya Git..

06 | Türk edebiyatında masal alanında çalışma yapan kişileri yazınız...

Türk edebiyatında masal alanında çalışma yapan kişileri yazınız - Soruya Git..

07 | Türkiye selçuklu devleti'nin çağdaşı olan devletler

Türkiye selcuklu devleti'nin cagdaşı olan devletler - Soruya Git..

09 | Türkiye asker wallpaper hd

HD kalitesinde Türkiye ve asker duvar kağıtları wallpaper - Soruya Git..

10 | Türkçede sözcük başında bulunmayan ünsüzler

Türkçede söz başında bulunmayan ünsüzler nelerdir - Soruya Git..


Benzer Sorular
Tarih Bölümü Yeni SorularArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Enes Kuş
  Enes Kuş
  Belirtmemiş
 • cgdmmustafa
  cgdmmustafa
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Leydi34
  Leydi34
  Belirtmemiş
 • Sadullah Gündoğdu
  Sadullah Gündoğdu
  Belirtmemiş
 • Helin048
  Helin048
  Belirtmemiş
 • incide16
  incide16
  Belirtmemiş
 • summrylist
  summrylist
  Belirtmemiş
 • Turk Pro
  Turk Pro
  Belirtmemiş
 • BÜŞRA UÇAR
  BÜŞRA UÇAR
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • TufanDymz
  TufanDymz
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Derin Mavi-545
  Derin Mavi-545
  Belirtmemiş
 • Kamil Kulu
  Kamil Kulu
  Belirtmemiş
 • esoes
  esoes
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Angeel
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • emrah07
  emrah07
  Belirtmemiş
 • En Boy
  En Boy
  Belirtmemiş
 • VALORİA YOUTUBE
  VALORİA YOUTUBE
  Belirtmemiş
 • Ask4746
  Ask4746
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Lisasshi  Pinkeu
  Lisasshi Pinkeu
  Belirtmemiş
 • oguzhankavas
  oguzhankavas
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • Ahmet Altuntaş
  Ahmet Altuntaş
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • mountaingoat
  mountaingoat
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Yusuf Ziya Caran
  Yusuf Ziya Caran
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×