Nedir.Org
 • 1
3240
0
Okunma
8578
Cevap
1
Soru :

İslam dünyasında tefsir alanında yaptığı çalışmaları ile bilinen mufessirler

islam dünyasında tefsir alanında yaptığı çalışmaları ile bilinen mufessirler sorusunun cevabı nedir?

Bölüm: Din
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


152021-02-25 22:15:19 #
Cevap :

7. yüzyıl

Ebu Bekir (573 - 634)
Ömer bin Hattab (581 - 644)
Abdullah bin Mesud (? - 653)
Osman bin Affan (580 - 656)
Übeyy bin Kâb (? - 656)
Ali bin Ebu Talib (599 - 661)
Ebu Musa el-Eş'arî ( - 662)
Amr bin el-Âs (583 - 664)
Zeyd bin Sabit (610 - 676)
Ebu Hureyre (? - 676)
Abdullah bin Abbas (619 - 687)
Abdullah bin Zübeyr (624 - 692)
Abdullah bin Ömer (613 - 692)
Câbir bin Abdullah (601 - 694)

8. yüzyıl

Enes bin Mâlik (612 - 709)
Said bin Cübeyr (665 - 713)
İbrahim en-Nehaî (668 - 713)
Mücâhid (645 - 722)[1]
Tavus bin Keysan (653 - 723)
İkrime (? - 725)
Amir bin Şerahil (641 - 727)
İbn-i Sirin (653 - 729)
Hasan-ı Basri (642 - 728) — Adı belirsiz tefsiri vardır.
Atiyye el-Avfî (? - 729)
Atâ bin Ebu Rebah (647 - 732) — Tefsiru's Suddi el-Kebir
Katade bin Diame (680 - 735) - Kitabü't-Tefsir
Suddi-i Kebir (671 - 744)
Ebu Abdullah Cabir (? - 744)
İbn Ebu Necih(? - 749)
Zeyd bin Eslem(? - 753)
Rebi bin Enes(? - 757)
Ali bin Ebu Talha(? - 760)
Ca'fer es-Sâdık (699 - 765) — Nakil yoluyla tefsiri vardır
İbn-i Cureyh (? - 767)[2]
Mukatil bin Süleyman (702 - 767) — Tefsir-i Kebir
Dahhâk bin Müzâhim (? - 767) — Tefsir-i Dehhak
Sabit bin Dinar (? - 767)
İbn Said el-Kelbî (? - ?)[3]
Ebu Hanife (699 - 767)
Şu'be ibn el-Verd (713 - 777)
Süfyân es-Sevrî (715 - 778) — et-Tefsîr
Mâlik bin Enes 712 - 795
Abdullah bin Mübarek 736 - 795 — Vadıh fi Tefsiril-Kur'an
Yunus bin Habib (713 - 799)

9. yüzyıl

Ebu'l Hasan el-Kisaî
Muhammed er-Rüvasî
Veki' bin Cerrah
Süfyân bin Uyeyne
Abdullah bin Vehb
Ruh bin Ubade
Yezid bin Harun
İmam Şafii
Vâkidî
El Ferra
Abdurrezzak bin Hemmam
Adem bin Ebu İyâs
Muhammed bin Hâlim
Ebu Bekir bin Ebu Şeybe
İshak bin Rahûye
Osman bin Ebu Şeybe
Ahmed bin Hanbel
Ebu'l Hasan el-Mervezî
Abdullah bin Humeyd
Darimî
Muhammed el-Buharî
Ebu Said Abdullah Kindi
Müslim bin Haccac
Ebu Mansur Herevi
İbn Mâce — Kitab'üt Tefsir
Ebu Davud
İbn'ün Nakib el-Endelusî
Bakiyy bin Mahled el-Endelusî
Muhammed bin S'ad Avfî
Ebu Hatim er-Razî
Ebu Muhammed Kasım Kurtubi — Tefsir-i İbn-i Seyyar
Ebu İsa et-Tirmizî
Ebu Hanife Dinaveri
Sehl et-Tüsterî — Adı belirsiz tefsir

10. yüzyıl

Ebu Yahya er-Razî
İbrahim bin Ma'kıl Nesefi
Cüneyd-i Bağdâdî (822 - 911)
Ebu Cafer Taberî (838 - 923) — Câmi'u'l-beyân
Zeccâc (844 - 923)
İbnü'l Münzir en-Nisaburî (855 - 930) — et-Tefsîr
İbn Kuteybe
Muhammed bin Münzir Nişaburi
Ebu Kasım Abdullah bin Ahmed-i Belhi
Ebü'l Hasan Eş'arî (873 - 935)
İbn-i Ebi Hatim Abdurrahman Razi
Ebu Bekir Muhammed — Tefsir-i Sayrefi
Ebu Bekir Muhammed bin Aziz Sicistani — Garib'ul Kur'an
el-Vasiti
Ebu Mansur el-Matüridî — Tevilat-ı Kuraniyye
Ömer bin Ebi Ali — Tefsir-i Hırki
Ebu Bekir Abdullah bin Muhammed — Tefsir-i İbn-i Ebi Şiybe
Ebû Cafer en-Nehhâs — Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Kerim
Abdullah ibn-i Amine
Ahmed bin Muhammed Nişaburi — El Muvaddah fi'l Kur'an
Ebu Bekir Muhammed Nakkaş — Şifa'us Sudur
Ebu Said Hüseyin İsbahani — Tefsir-i Za'ferani
Cessâs — Ahkam'ul Kur'an
Ebu'l Leys es-Semerkandî — Bahr'ül Ulûm[4]
Abdullah ibn-i Atiyye
Ali bin İsa Rummani
Ebu Hafs Ömer — Tefsir-i Şahin
Ebu Kasım Abdullah — Tefsir-i İbn-i Cezv
Muhammed bin Ali Mukri Edfuvi
Ebu Bekir — El İstiğna

11. yüzyıl

Ebu Hilal Hasan (? - 1004) — Tefsir-i Askeri
Halef bin Ahmed Sicistani (? - 1008)
Mevlana Ebu'l Abbas (? - 1012) — Tefdilu'l Cami Li Ulu mit Tenzil
Nizâmeddîn en-Nişaburî (? - 1015) — Garabib'ul Kur'an Regaib'ul Furkan
Muhammed ibn-i Fevrek Nişaburi (? - 1015)
Ahmed bin Musa İsfahani (? - 1019)
Abdurrahman Muhammed Sülemi (936 - 1021) — Hakaik
Kadı Abdulcabbar bin Ahmed (? - 1024) — Tenzih'ul Kur'an an'il Metain
Ahmed bin Muhammed Sa'lebi (? - 1035) — El Keşf-u ve'l Beyan fi Tefsir'ul Kur'an
Ebu Ali İbn-i Sina (? - 1036)
Ebu Mensur Abdulkahir Bağdadi (? - 1037)
Ali İbn-i İbrahim Hui (? - 1038) — El Burhan fi Tefsir'ul Kur'an
Ebu Abdullah İsmail Nişaburi (? - 1038) — El Kifaye
Ebu'l Abbas Ahmed Mehdevi (? - 1038) — El Cami'li Ulumi't Tenzil
Ebuzer Hezevi (? - 1044)
Ebu Muhammed Abdullah C. Nişaburi (? - 1063)
Mekki İbn-i Ebi Talib (? - 1046)
Ebu'l Feth Selim Razi (? - 1055) — Ziya-ul Kulub
Abdusselam Kazvini (? - 1056)
Ebu'l Hasan Ali Maverdi (? - 1058)
Muhammed bin Abdurrahman Buhari (? - 1063)
Ebu Muslim Muhammed İsfahani (? - 1066)
Ebu'l Kasım Abdurrahim Kuşeyri (? - 1072) — Letaif'ul İşarat Teysir fi Tefsir
Ebul Hasan Ali Nişaburi (? - 1074) — El Havi
Ali bin Ahmed Vahidi (? - 1075) — El Veciz Fi't Tefsir
Ebu Muzaffer Şahfur İsfahani (? - 1078)
Abdulkahir Curcani (? - 1081)
Süleyman Baci (? - 1081) — Tefsir Ebi Velid
İmam'ül Harameyn Abdülmelik (? - 998) — Medarik'ül Ukul
Abdulkerim bin Abdussamed (? - 1085)
Abdullah bin Ensari (? - 1088) — Tefsir-i Herevi
Abduselim Bani Muhammed (? - 1095)
El Hulvani (? - 1088)

12. yüzyıl

1101 ile 1200 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t. Tefsir kitabı
Abdulmelik ed-Deylemî ? - 1106 Futuh'ur Rahman fi İşaret'il Kur'an
Ebu Muzaffer Mensur bin Muhammed ( - 1106) Tefsir-i Sem'ani
Ebu Muhammed Abdulvahhab (?- 1106) Tefsir-i Şirazi
Mahmud bin Hamza Kirmani (? - 1106) Acaib'ul Kur'an
Hatib Tebrizi (? - 1108) Tefsir'ul Kur'an
Gazzâlî 1058 - 1111 Yakut'ut Tevil fi Tefsir'it Tevil
Ferrâ Begavî ? - 1122 Mealim'ut Tenzil[5]
Ebu Cemre Abdullah bin Said Endulisi (? - 1131)
Ebu Kasım İsmail İsfahani (? - 1140) El Mutemed el Muvazzah fi't Tefsir
Zemahşerî 1074 - 1143 el-Keşşâf an-Hakâik[6]
Abdullah bin Hüseyin Akberi (? - 1143) Ebu'l Baka Tefsiri
Ebu Hafs Ömer Nesefi (? - 1038) Et Teysir
Ebu'l Hasan Ali Harezmi (? - 1144)
Ragıb el İsfahani (? - 1145) El Mufredat
Ebu'l Mehasin Beyhaki (? - 1149)
Fafru'z Zeman (? - ?)
Aleaddin Muhammed Buhari (? - 1151)
Ebubekir İbn'ul Arabi (? - 1151) Ahkam'ul Kur'an
Abdurrahman Bağdadi (? - 1151) Tefsir-i Hulvani
Abdulhak İbn-i Atiyye Cimati (? - 1151) El Muharrer'ul Veciz fi Tefsir'il Kitab'il Aziz
Ebu Ali Fadl bin Hasan Taberi (? - 1153) Cevami'ul Cem'i, Mecma'ul Beyan
Ebu'l Hafs Ömer bin Osman (? - 1155)
Ebu Cafer Muhammed Tusi (? - 1164) Mecma'ul Beyan li Ulum'il Kur'an
Ebu'l Fadl Mehmed Harzemi (? - 1166) Miftah'ut Tenzil
İbn-i Ebi Meryem Nas Şirazi (? - 1169)
Şemseddin Ebu Muh İbn-i Zafer (? - 1169) Yenbu'ul Hayat
Mevlana Şerafeddin (? - 1169)
Ebu'l Hasan Ali bin Abdullah Ensari (? - 1171)
İbn-i Hakim Muh ibn-i Esad (? - 1173) Tefsir-i İbn-i Hakim
İbn-i Dahhan Said bin Mübarek (? - 1173)
Zahuriddin Muhammed Nişaburi (? - 1181) Besair
Abdulgani Hicazi (? - 1186)
Ebu Nasr Ahmed bin Muhammed (? - 1190) Tefsir-i Attabi
Şihabeddin Sühreverdî 1155 - 1191
Ebu Fahir Muhammmed (? - 1199) Tefsir-i Bennan
İbnü'l Cevzî (? - 1200) Zad'ul Mesir, El Muğni
Zahuriddin Hasan Numani (? - 1200)

13. yüzyıl

Ebu Ali el-Fârisî (901 - 987)
Ebu'l Kasım el-Kazvinî
Muafâ el-Mavsılî
İbn Berrecân (? - 1142)
Muhyiddin İbnü'l-Arabî (1165 - 1240)
Sehavî
Sibt İbn'ül-Cevzî
Ebu Abdullah el-Mürsî (1186 - 1257)
İbn Abdüsselam (? - 1262)
İzzeddin er-Rüstağfenî (?- 1263)
Sadreddin Konevî (1210 - 1274) — İ'câz'ül Beyân
Muvaffaküddin el-Mavsîlî(? - 1281)
Ebu'l Abbas el-İskenderî (? - 1284)
Burhaneddîn el-Hanefî (? - 1290)
Abdülaziz ed-Dirinî (1216 - 1294) — El-Misbâh-ül-Münîr, Et-Teysîr-ü fî İlm-it-Tefsîr
Hibetullah el-Kıftî (? - 1297)

14. yüzyıl

1301 ile 1400 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t. Tefsir kitabı
Ali ibn-i Ahmed - 1304 Tefsir'ur Rahman
Ebu Cafer Muhammed Gımati - 1308 Melek'ut Te'vil
Nesefî ? - 1310 Medâriku't Tenzil ve Hakaiku't Te'vil
Kutbeddin Şirazî 1236 - 1310 Feth'ül Mennân , Müşkilat-ı Tefasir
Necmeddin el-Bağdadî ? - 1310 İşârât'ül İlâhiyye
İksir fi İlm'it Tefsir
Hoca Reşidudin Fazlullah ? - 1318
İmâdüddin el-Mâlikî - 1320 El Kefil bi Maani't Tenzil
Nizameddin Hasan Nişaburi ? - 1327
Şehabettin Ahmed ? - 1327 Feth'ul Kadir
İbn Teymiyye 1263 - 1328 Tefsir-i Kur'an
Abdürrezzak Kaşanî ? - 1329 Te'vîlâtü'l-Kur'an
Abdulvahid ibn'ul Münir ? - 1332
Alauddevle Ahmed ? - 1336
Şerefüddin İbn'ül Barizî ? - 1337 er-Ravza fi Tefsir'il Kur'an
Hüseyin ibn-i Ebubekir İskenderi ? - 1340
Alaeddin Ali bin Muhammed ? - 1340 Elke fi'l Bi Maanit Tenz'ul Lubab'ut Te'vil fi Maan'it Tenzil
İbrahim bin Muhammed Sefasifi ? - 1349 İrab-ı Kur'an
Hasan bin Muhammed Tıybi - 1342
Ebu Hayyan el-Endülüsi - 1344) Bahr'ul Muhit Nehr'ul Mad minel Bahr
Muhammed bin Ebubekir İbn Nakib - 1344) Tefsir-i İbn-i Nakib
İbn Mektum Abdulkadir - 1346 Durr'ul Lekit Bahr'ul Muhit
Şemseddin Muhammed İsfehani - 1348
Alaaddin Türkmeni - 1349
Şemseddin Muhammed ibn-i Kayyim Cezviye | - 1350
Takiyuddin Sübki - 1355 ed Durr'un Nazim Tefsir'il Kuran'il Azim
Kadı Adudiddni - 1355 Tefsir-i Tahkik
Şemseddin Muhammed ibn-i Nakkaş| - 1361
Taftazani - 1365 Keşf'ul Esrar
Abdullah ibn-i Akil Mısri - 1369 Zahire, Veciz
İbn Kesir 1301 - 1373 Tefsir'ül Kur'an'il Azim
Mevlana Mehmed Hızır ? - 1371 Tibyan
El Haddâdî - 1397 Keşf'üt Tenzil fi Tahkik'it Tevil
Aydınlı Hacı Paşa - 1397 Mecme'ül Envar
Muhammed ibn Arefe - 1400
Şihâbeddin Sivasî ? - 1456 Uyun'ut Tefâsir

15. yüzyıl

İbn Tayfur Secavendi — İber'ul Meani
Abdülkerim el-Cili
Demirî
Seyid Şerif Curcânî
Aydınlı Hacı Paşa — Mecma'ül Envâr
Muhammed Firuzabadî — Besair
Kutbeddin İznikî
Muhammed bin Mahmud Hocapansa — Melak'ut Tev'il
Bedreddin Simavî
Celaleddin Abdurrahman Bulkini — Ulum'ul Kur'an
Muhammed bin Yunus
Molla Fenârî — Ayn'ül A'yân
Ali el-Hindî — Tefsir'ur Rahman Tesyir'ul Mennan
Şemseddin Muhammed — Tefsir-i ibni Zühre
Takiyuddin Ahmed ibn-i Şehbe Dımışkî
Mevlana Alaeddin Mehmed
İbni Arabşah — Ebu'l Leys Tefsiri Tercümesi
İbn'uz Ziya Muhammed ibn-i Ahmed
Yazıcızâde Mehmed Bicân — Fatiha Tefsiri
Ali Semerkandi — Bahr'ul Ulum
Celaleddin Muhammed ibni Ahmed — Celaleyn Tefsiri
Salih el-Bülkînî — Nehr'ul Hayat
Alâeddin Musannifek
Alaeddin Ali Kuşçu — Tefsir-i Zehraveyn
Muhyiddîn Kâfiyeci — Tefsir-i Ayet'ul Müteşabihat
Nasıruddin Muhammed bin Abdullah — Feth'ur Rahman fi Tefsir'il Kur'an
Şemseddin Muhammed bin Zühre
Burhaneddin el-Bikâî — Nazm'üd Dürer
Molla Gürani — Gâyet'ül Emânî
İbni Cemaa Burhaneddin Kinani
Molla Câmî
Cemal Halveti
Muhammed Karahisârî — Revnak'üt Tefasir
Hüsameddîn Bitlisî — el-İşare

16. yüzyıl

Hakimşâh el-Kazvinî (? - 1502) — Tefsir-i Hakimşâh
Celaleddin Devvanî (? - 1512)
Nimetullah Nehcuvanî (? - 1514) — Fevâtih'ül İlâhiyye

17. yüzyıl

Ali el-Kârî — Envar'ül Kur'an
Şeyhülislam Muhammed Efendi — Hulâsat'üt Tebyin
Bahaeddin el-Âmilî
İsmail Rusuhî — Fütuhat-i Ayniye
Abdülmecid Sivasî
Fereciullah el-Hüveyzî
Abdurrahman el-İmadî — Tahrir'üt Te'vil
Beypazarlı Muslihiddin — Tefsir-i Bekbazârî
Manastırlı Şâh Muhammed — Nehr'üd Dekâik
Tireli Mehmed Efendi
Abdülhakim es-Siyelkutî
Şihabeddin el-Hafacî — İnâyet'ül-Kâdî
Manisalı Abdurrahman Efendi
Şeyhülislam Yahya Efendi
Ahmed Nâsıh — Zübdet'ül Âsâr
Antakyalı Remzi Efendi — Lem'at'ül Envar
Abdülbaki et-Tebrizî
İznikli Ali Çelebî — Keşf'ül Esrar
Usturumcalı Şeyh İsmail

18. yüzyıl

Feyzullah Efendi
Debbağzade Mehmet Efendi — Tibyan Tefsiri
Abdülhayy Celvetî — Tefsîr-i Ba'z-ı Süver-i Kur'aniyye
Şeyhülislam Abdurrahim Efendi (? - 1715)
Ahmed el-Hindî (? - 1717) — Tefsirat'ül Ahmediye
Saçaklızâde Mehmed Efendi (1650 - 1732)
Mescizâde Abdullah Efendi (? - 1735) — Hâşiye ale'l-Beydâvî
Kazâbâdlı Ahmed Efendi
İzmirli Mehmed Efendi
Lübbî Mehmed Efendi — Lebbü’l-Tefâsir fî Mağfiret-i Esbâb’en-Nüzûl
Amasyalı Abdullah Efendi
Hadimli Mehmed Efendi
Şah Veliyullah ed-Dehlevî — Feth-ür-Rahmân fî Tefsîr-il-Kur’ân
Abdülgafur el-Amidî
Konyalı İsmail Efendi — Tefsir-i Konevî
Erzurumlu Lutfullah Efendi
Bursalı Abdülkadir Efendi
Müstakimzâde Süleyman Sadeddin — Tefsîru sûreti’l-Fâtiha
Süleyman el-Ezherî

19. yüzyıl

Senâullah-i Dehlevi (1730 - 1810) — Tefsir'ül Mazherî
İsmail Müfid Efendi (? - 1802) — Kadı Beydavî Tefsiri haşiyesi
Bursalı Abdüllatif Efendi (1776 - 1831) — Fütuhât-i Kenz-i Kur'an, Zübdet'ül Beyân
Giritli Sırrı Paşa (1844 - 1895)

20. yüzyıl

Musa Kazım Efendi (1858 - 1911) — Safvet'ül Beyân fi Tefsir'il Kur'an[7]
Muhammed Hamdi Yazır (1878 - 1942) — Hak Dini Kur'an Dili
Mehmet Vehbi Çelik (1862 - 1949) — Hülâsat'ül Beyân fi Tefsir'il Kur'an
Abdurrahmân b. Nâsır es-Sa'dî 1885 - 1957 — Teysîru'l-Kerîmu'r-Rahmân fî Tefsîri Kelâmi'l-Mennân
Said Nursi (1876 - 1963) — Nur Risaleleri, İşaret'ül İ'câz
Seyyid Kutub (1906 - 1966) — Fî Zılâl'il Kur'an
Ömer Nasuhi Bilmen (1884 - 1971) — Büyük Tefsîr Tarihi, Kur'an'ı Kerim'in Türkçe Meal-i Âlîsi ve Tefsiri
Ebu'l A'lâ el-Mevdudî (1903 - 1979) — Tefhim'ül Kur'an
Muhammed Hüseyin Tabatabaî (1902 - 1981) — El Mizan fi Tefsir'ul Kur'an[8]
İzzet Derveze (1888 - 1984) — Tefsirü'l Hadîs
Muhammed Esed (1900 - 1992) — The Message of the Qur'an (Kur'an Mesajı)

Kaynaklar ve dipnotlar

^ İlk müfessir sayılır
^ Hadis tasnifine başlayan ilk kişidir.
^ Şii olduğu için, Ehl-i Sünnet tarafından adı fazla anılmaz.
^ 'Semerkandî Tefsiri' olarak da bilinir.
^ Şeyh Taceddin Ebu Nasır tarafından kısaltılarak yayınlandı
^ Türkçede 'Keşşaf Tefsiri' olarak bilinmektedir.
^ Bu eser tamamlanmamıştır.
^ Türkçeye 'Mîzan Tefsiri' olarak çevrilmiştir.
0 kişi beğendi


Katlandığında hangi küp ortaya çıkar?
Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

AÖF Akademik Takvim

01 Mart 2021 Sınav Merkezi Değişikliği Bahar Dönemi Ara Sınavı (Son değişiklik tarihine kadar sınav merkezi değişikliği yapanlar, bahar dönemi ara sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilir.)
10 - 11 Nisan 2021 Bahar Dönemi Ara Sınavı
19 Nisan 2021 Sınav Merkezi Değişikliği Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Son değişiklik tarihine kadar sınav merkezi değişikliği yapanlar, bahar dönemi dönem sonu sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilir.)
29 - 30 Mayıs 2021 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
28 Haziran - 01 Temmuz 2021 Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
09 Temmuz 2021 Sınav Merkezi Değişikliği Yaz Okulu Sınavı (Son değişiklik tarihine kadar sınav merkezi değişikliği yapanlar, Yaz Okulu sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilir.)
08 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sınavı
Din Bölümü Yeni Sorular


Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Dillen
  Dillen
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Hera
  Hera
  Belirtmemiş
 • sumeyra unal
  sumeyra unal
  Belirtmemiş
 • shivam09s
  shivam09s
  Belirtmemiş
 • duygu2496
  duygu2496
  Belirtmemiş
 • Başak Sönmez
  Başak Sönmez
  Belirtmemiş
 • İncinmişsin dedi
  İncinmişsin dedi
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • Kas
  Kas
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Limon çiçeği
  Limon çiçeği
  Belirtmemiş
 • Kaan12
  Kaan12
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • Vodafone
  Vodafone
  Belirtmemiş
 • Meryem Doğru
  Meryem Doğru
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
AÖF Test Çöz Uygulamamız
762.764 Soru
İNDİR - Şimdi Play Store'da.
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×