Nedir.Org
 • 1
343
2
Okunma
32
Cevap
2
Soru :

Kültürel değişmeyi etkileyen faktörler

kültürel değişmeyi etkileyen faktörler nelerdir madde madde
Bölüm: Sosyoloji
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


162020-12-12 23:41:10 #
Cevap :

Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler

1. Fiziki çevre faktörü:

• İklim özellikleri (kuraklık, soğuk, sıcak olması),
• doğa ve afet olayları (deprem, tsunami, su baskınları),
• yeryüzü şekilleri (arazinin dağlık, engebeli, düz olması),
• toprağın özelliği (verimli olup olmaması),
• yeraltı ve yer üstü zenginliklere sahip olup olmaması vb. insanların yaşantıları üzerinde birçok etkide bulunurlar.
Mesela; Eskimoların tüm hayatını, iklim şartlarına göre düzenlemesi, Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarının verimli su kaynaklarının çevrelerine yerleşmeleri gibi.
• Örneğin: 17 Ağustos Depreminin ardından Türkiye’de yerleşim birimlerine yaklaşımın değişmesi.

2. Ekonomi:

• Toplumsal değişmeye etki eden en önemli faktörlerdendir.
• Benimsenen ekonomik sistemler, üretim, tüketim ilişkileri ve işbölümünün niteliği, enflasyon, deflasyon gibi yapısal bozukluklar toplumsal değişmeyi etkiler.
Mesela; ekonomik krizler işsizliğin artmasına, bilim ve teknolojide durgunluklara, sosyal patlamalara, göç olgusunun ortaya çıkmasına veya artmasına neden olmaktadır.

3. Modernleşme:

• Modernleşmede; bilim, teknoloji, ekonomi vb. alanlarda daha ileri kabul edilen ülkelerin etkisi çok fazladır. Bu nedenle modernleşme daha ziyade gelişmiş ülkelerdeki yeniliklerin taklit edilmesi ya da
benimsenmesi esasına dayanır.

4. Küreselleşme:

• Ekonomik, sosyal, teknolojik, kültürel ve politik açılardan küresel bütünleşmenin artması, yerel olanın ortadan kalkması veya önemini yitirmesine küreselleşme denir.
• Toplumsal kimliğin, aidiyet bağının çözülmesi gibi olumsuz etkilerinin yanında;
• nitelikli insan yetiştirilmesi, mevcut uygarlığın yeniden şekillendirilmesi, başta eğitim ve sağlık olmak üzere toplumlar arası paylaşımın artması gibi olumlu etkileri de vardır.

5. Bilim ve Teknoloji faktörü:

• Teknoloji, insanların doğa üzerindeki egemenliğini arttırarak işbölümü, otomasyon, şehirleşme vb. sağlayarak büyük değişmelere neden olmuştur. İnsan ilişkilerini, normları, kurumları, değerleri, düşünüş biçimlerini ciddi düzeyde etkileyerek değiştirmiştir.
• Mesela; makineleşmenin kentleşmeye, kentleşmenin de kadının iş hayatına atılmasında etkili olması gibi.

6. Kültür faktörü:

• Toplumların değerleri, normları, örf ve adetleri, alışkanlıkları, inançları vb. birer kültür unsuru olarak değişmeyi etkiler.
• Özellikle evrensel maddi kültür unsurları, toplumların kültürünü olumlu ya da olumsuz değiştirmektedir.
• Örneğin: toplumsal hoşgörünün artmasıyla birlikte Türkler ve Yunanlılar arasındaki birbirlerine düşmanca yaklaşımlarının azalması.

7. Demokratikleşme:

• Demokrasinin egemen olduğu toplumlarda toplumsal değişim daha sağlıklı ve planlı bir şekilde gerçekleşir.

8. Demografi faktörü:

• Nüfusun miktarındaki, yapısındaki ve niteliğindeki (eğitim seviyesi, çalışanların sayısı, cinsiyet dağılımı vb.) değişmeler toplumsal değişmeden bağımsız değildir.
• Mesela; hızlı nüfus artışı, ekonomik büyümeyi engellemekte, insanların milli gelirden daha az pay almalarına neden olabilmektedir. 
• Örneğin: Türkiye’nin doğusundaki şehirlerden batısındaki şehirlere doğru olan göçler sonucunda, batıdaki şehirlerde ucuz işgücünün artması ve buradaki ticaretin gelişmesi, doğudaki şehirlerde
işgücü yetersizliği nedeniyle ekonomik durgunluğun başlaması.

9. Kitle iletişim araçları:

• Teknolojik boyutu yüksek olan kitle iletişim araçları bilgi akışını hızlandırarak, bilgi çağına geçişte etkili olmuştur ve insanlar arasındaki etkileşimi artırmıştır.
• Kitle iletişim araçları sayesinde toplumların yapıları birbirlerine benzemeye başlamıştır.
• Tüketim alışkanlıklarının oluşturulması, beğenilerin, ilgilerin oluşturulması kitle iletişim araçları sayesinde olmaktadır.

10. İnsan faktörü:

• İnsanları yönlendirebilen insanlar (özellikle liderler) toplumsal değişimde etkilidirler.
• Mesela; Atatürk, Gandhi
0 kişi beğendi
152020-12-12 23:39:41 #
Cevap :

Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler

Toplumsal değişmeyi etkilediği iddia edilen çok sayıda faktör vardır. Burada kısaca fiziki çevre, kültür, teknoloji ve diğer faktörler üzerinde durulacaktır.

1. Fiziki Çevre Faktörü

Çevre ile toplumsal değişme arasında ilişki kuran teorilerin kökleri oldukça eskiye gider. Örneğin binlerce yıldır astroloji ile uğraşanlar, gökteki olaylarla toplumsal olaylar arasında ilişki aramışlardır. Sosyolojik düşüncenin gelişimine ilişkin bölümde de ifade edildiği şekilde Montesquieu, insanların huylarını, duyarlılıklarını ve davranışlarını iklimle açıklar. Bugüne kadar Sorokin’in 363 de ifade ettiği şekilde yüzlerce fikir adamı coğrafi faktörlerin etkisi üzerinde durmuştur. Nitekim herhangi bir ülkede mimarinin coğrafi-fizik koşullara göre şekillenebildiğini görmekteyiz. Yine tarımsal üretim ve hayvancılık üzerinde de coğrafi faktörlerin etkisi sıkça dile getirilmiştir. Örneğin dağlık bölgelerin insanları ağırlıklı olarak hayvancılık ile uğraşırken ovalarda yerleşmiş olanlar tarımsal faaliyetlerde bulunmaktadırlar.

2. Kültürel Faktörler

Bir “duyuş, düşünüş davranış biçimi” olan kültür, insanın aynı zamanda kendi çevresini nasıl düzenlemesi gerektiğine dair değerlere sahiptir. İnsanlar nasıl düşünüyorlarsa genelde öyle davranırlar. Dolayısıyla insanların aynı zamanda düşünce kalıplarını ifade eden kültür (onun en önemli unsurlarından birisi olan din), toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerden birisidir. Nitekim Max Weber’in dinle ilgili görüşlerini incelerken Protestanlığın kapitalizmin gelişimi sürecindeki rolü anlatılmıştır. Ancak kültürü toplumsal değişmenin tek belirleyici unsuru olarak görmek de doğru değildir çünkü kültür başta teknoloji ve fiziki çevre olmak üzere diğerlerinden etkilenir.

Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler

3. Teknoloji Faktörü

Günümüzde teknolojinin toplumsal değişme üzerinde olağanüstü bir etkisi söz konudur. Özellikle kültürel ve ekonomik yönden pre-endüstriyel uygarlık aşamasında bulunan kültürler, teknoloji sayesinde en ileri uygarlıkların değerlerinin adeta istilası altında kalmıştır. Özellikle televizyonun yaygınlaşması, geniş kitlelerinin duyuş, düşünüş davranış biçimlerini çok büyük ölçüde etkilemiştir. Bugün Anadolu’nun en kenar köylerindeki çocuklar, büyük kentlerdeki yaşıtları ile aynı programları seyretmekte, aynı malları tüketmek istemektedirler.

Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler

4. Diğer Faktörler

Bazı sosyologlar, toplumsal değişme üzerinde dururken bazıları da siyasal örgütlenme üzerinde durmuştur. Örneğin Cumhuriyet döneminde Türkiye’deki politik örgütlenme büyük ölçüde toplumsal değişimin yönünü etkilemiştir. Buna karşılık biyolojik faktörleri savunanlara göre ise ırkların genetik özellikleri toplumların değişim sürecini etkilemektedir. Ancak günümüzde toplumsal değişmeyi en köklü biçimde etkileyen faktör kuşkusuz küreselleşme olmuştur.

0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Kültürel Öğe

Kültürün belirlediği yerleşik davranış kurallarıdır. Toplumsal düzeni sağlayan bireylere yol gösteren doğru ve yanlışı olumlu ve olumsuzu belirleyen kurallar, standartlar ve fikirlere kültürel öğe denir.

Kültür, genel olarak iki öğeden oluşur:
a) Maddi Kültür Öğeleri: Binalar, her türlü araç-gereç, giysiler vb. Manevi kültür, kısaca inançlar, değerler, semboller, normlar şeklinde tasnif edilebilir.

Manevi kültür, bir milleti diğer milletlerden ayırt etme imkanı veren örf, adetler, davranışlar, ahlak.. - Yazıya Git..

02 | Kültürel Yozlaşma

Kültürel Yozlaşma (Özet) : Yabancı kültürlerin olumsuz etkisi ve toplumun kendi öz değerlerine yeterince sahip çıkmaması sonucu meydana gelen kültürel bozulmadır.

Örnek: Gençlerin batı kültürüne özenmesi, yardımlaşmanın yerini çıkarcılığın ve duyarsızlığın alması, anadilin yabancı kelimelerle yozlaşması, dini bayramların özünden uzaklaşıp tatile dönüşmesi, işyeri isimlerinin yabancı kelimelerden seçilmesi. Kültürel Yozlaşma NedirBir milletin kültürel değerlerini kaybetmesi, aslından uzaklaşmasıdır. İnsanların kendi.. - Yazıya Git..

03 | Kültürel gecikme

kültürel gecikme: bir toplumdaki maddi kültür öğelerinde meydana gelen değişim hızına, manevi kültür öğelerinin ayak uyduramaması oluşan uyumsuzluk ve görgüsüzlük durumudur.

örnek: cep telefonu (maddi kültür) hızla yaygınlaşmaktadır ancak onu kullanma görgüsü (manevi kültür) aynı hızda gelişmemektedir. bunun sonucu olarak toplu mekânlarda yüksek sesle konuşulmakta, tiyatro, cami gibi yerlerde kapatmaya özen gösterilmemektedir. ayrıca, apartman, kredi kartı, belediye otobüsü, sonradan görme zenginlik vb.
- Yazıya Git..

04 | Kültürel Yayılma

Kültürel Yayılma: Bir kültürde ortaya çıkan maddi veya manevi kültür öğesinin dünyadaki başka kültürlere yayılmasıdır.

Örnek: Spagettinin italya’dan, ulusçuluk fikrinin fransa’dan, tütünün içmenin kuzey amerika yerlilerinden, yoğurdun türklerden dünyaya yayılması gibi… Belli bir toplumda kültürün maddî ve manevî ögelerinin dıştan içe ya da içten dışa doğru yayılmasıdır. Geçmiş yıllarda misyonerler, tüccarlar, kâşişer, göçmenler aracılığıyla gerçekleşen kültürel yayılma, günümüzde kitle.. - Yazıya Git..

05 | Kültürel Şok

Kültürel Şok: Kendi kültür ortamından başka bir kültür ortamına katılan bireylerin yaşadıkları bunalım ve uyumsuzluk durumudur.

Örnek: Almanya’ya giden ilk türk işçilerin uyum sorunları, kentten köye gelin olan bir kızın uyum sorunu, doğuda bir köye atanan yeni izmirli öğretmen vb… Kültürel Şokun NedenleriKendi ülkenizden tamamen farklı olan bir ülkeye, yemeklerine, kültürüne, iklimine alışma döneminde kültür şoku yaşanabilir. İngilizce iletişim kurmakta ilk zamanlarda zorlanmak, yeni yemekler, farklı bir iklim, farklı.. - Yazıya Git..

06 | Kültürel değerlerimizden olan Türkülerimizin zamanla unutulmaması...

Kültürel değerlerimizden olan Türkülerimizin zamanla unutulmaması için hangi kişi ve kurumlar tarafından ne tür çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların dışında neler yapılabilir ? - Soruya Git..

07 | Kültürel yozlaşma örnekleri

Kültürel yozlaşma örnekleri - Soruya Git..

08 | Kültürel miras öğelerimiz nelerdir

kültürel miras öğeleri nelerdir - Soruya Git..

09 | Kültürel Süreçler Nelerdir

Kültürel Süreç Nedir ? Kültürel süreç örnekleri - Soruya Git..

10 | Kültürel Bütünleşme Örnekleri

Kültürel Bütünleşme Nedir? Kültürel Bütünleşme Örnekleri - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Nazlıceylanım
  Nazlıceylanım
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Firat Comert
  Firat Comert
  Belirtmemiş
 • semauyanik
  semauyanik
  Belirtmemiş
 • Ugur Yılmaz
  Ugur Yılmaz
  Belirtmemiş
 • TufanDymz
  TufanDymz
  Belirtmemiş
 • zekeriya500
  zekeriya500
  Belirtmemiş
 • mk4raca
  mk4raca
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Mecruh
  Mecruh
  Belirtmemiş
 • Yeşim Koç
  Yeşim Koç
  Belirtmemiş
 • SiyahBeyazDüşler
  SiyahBeyazDüşler
  Belirtmemiş
 • emre0108
  emre0108
  Belirtmemiş
 • Ozan Cantimur
  Ozan Cantimur
  Belirtmemiş
 • Fasterx
  Fasterx
  Belirtmemiş
 • Dillen
  Dillen
  Belirtmemiş
 • Duygux34
  Duygux34
  Belirtmemiş
 • feyzullah delieli
  feyzullah delieli
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • esoes
  esoes
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • emrah07
  emrah07
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×