Nedir.Org
 • 1
3240
6
Okunma
7488
Cevap
2
Soru :

Kürsiyi istiğrak şiiri incelemesi

Kürsiyi istiğrak şiiri konu, tema, biçim yönünde incelemesi
Bölüm: Edebiyat
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


372020-01-05 01:50:21 #
Cevap : KÜRSÎ-İ İSTİĞRAK
1-Kürsî-i İstiğrak adlı şiirin ahenk özelliklerini (kafiye, redif, aliterasyon, ritim, kafiye şeması) tespit ediniz.
-Parçasal İnceleme- VI. Dörtlük
-mümas-il-dir -zâ-il-dir -mâ-il-dir -nâ-il-dir

Not: İtalik yazılanlar redif, kalın yazılanlar uyaktır.

Uyak şeması: aaaa-aa-bbbb-aa-cccc-aa-dddd-aa…

Aliterasyon ve ses güzelliği: Aynı sessiz harflerin sık tekrarıyla sağlanan hoş fonetik mevcut şiirde vardır. (Örnek:”Yürür her burc bin asr*-ı mücessemdir, mümâsildir.” Görüldüğü gibi bu mısra da birçok yerde “r” sesi kullanılmıştır.)

Ritim: Şiirde ritmi sağlamak için aruz ölçüsü (vezni) kullanılmıştır. Ses değeri yüksek sesler de kullanarak bu perçinlenmiştir.

2-Kürsî-i İstiğrak ve Hürriyet Kasidesi’nin söyleyiş tarzı bakımından birbirinden farklı olması hangi sebeple açıklanabilir?
Hürriyet Kasidesi toplumsal bir gereklilik üzerine bina edilmiştir. Şiirin şekil özellikleri bakımından eski gelenekleri kıramamıştır. Bu kaside ise kişisel bir konu işlemiş ve tamamen eski şiir türlerinden farklı bir düzende yazılmıştır. İki şiirin arasındaki bu farklı edebî bakış açısı şairlerin anlatış biçimlerinin farklı olmasını sağlamıştır.

3- Dağlarda Şarkı Söyle adlı şiiri oluşturan birimler arasındaki ilişki ile Kürsî-i İstiğrak adlı şiiri oluşturan birimler arasındaki ilişkiyi karşılaştırınız. Hangi şiirden bir birim çıkarıldığında şiirin bütünlüğü bozulmaktadır?
a) Abdülhak Hamit’in şiirinde konu bütünlüğü yoktur. Bundan dolayı kıta çıkarırsanız bozulur, “Dağlarda Şarkı Söyle” de ise anlam bütünlüğü vardır. Çıkarılacak herhangi bir dörtlük şiiri bozmaz. Birimsel özellik olarak ise Kürsî-i İstiğrak’ta birimler, aruz vezni ile yazılıp sade olmayan ve yabancı kelimelerle dolu bir anlatımla yazılıyor. Kısaküreğin şiiri ise son derec3e sade olup hece ölçüsü ile yazılıyor.

b) Kürsî-i İstiğrak şiirindeki birimler metnin bütünü içerisinde nasıl bir görev üstlenmiştir?
Bu şiirde birimler kendi aralarında geçiş görevi üstlenmişlerdir. Bu da metinde peşi sıra gelen birimlerde az da olsa anlam bağı varken, bütünsel olarak bu bağın çok zayıf olmasına neden olmuştur.

4- Kürsî-i İstiğrak adlı şiiri, XVIII. yy. divan şairlerinden Şeyh Galip’in aşağıda ilk ve son bentleri verilmiş olan şiiriyle yapı bakımından karşılaştırınız. Karşılaştırma sonuçlarından hareketle Kürsî-i İstiğrak adlı şiirin yapı özellikleri hakkında ki düşüncelerinizi yazınız.
Bu iki şiirde yapı yönünden benzemektedir. Her ikisi de bir dörtlükten sonra beyit kullanılarak yazılmıştır. Aruz ölçüsü ile yazılan bu şiirlerin kafiye şeması da aynıdır. Kürsî-i İstiğrak adlı şiir, yapısal olarak; çıkan sesi daha koordineli olarak kulağa ulaştırmak ve aradaki nakaratlar ile düşünceyi diğer kıtalara bağlamak üzere tertip edilmiştir. Bu bir nevi aynı düşünceyi sürekli canlı tutma gayesidir.

5- Kürsî-i İstiğrak şiirini tarihi ve sosyal değerleri yansıtan ya da onlarla ilişkili olan kelime ve ifadeler bakımından inceleyiniz.
Bu şiirde zamanın kültürel değerlerini bulmak mümkün. Şair, bu şiirinde; Allah inancından, peygamber sevgisine… birçok Türk kültürünün bir parçası olan kutsal değerleri kullanmış. Ayrıca toplumsal yaşayışı be değer yargılarını da belirten birçok mısra kullanılmış.

6-Daha önce verilmiş şiirlerle mevcut şiiri tema yönünden karşılaştırınız. Dönemin temaya etkisini açıklayınız.
Bu üç şiirinde temasında değişiklikler var. Hepsi dönemlerinin zihniyetinden etkilenerek, o an ki kültürel değerlerden yola çıkılarak yazılmış eserlerdir. Bu eserlerin hepsi bir gereği veya sevgiyi anlatırken; anlatılan bu konu kimisinde soyut kimisinde somut bir varlık olmuştur. Bu varlığı anlatma stratejisi de dönemsel düşünceler bağlamında değişmiştir.

7-Kürsî-i İstiğrak adlı şiirin temasının günümüz için ifade ettiği anlam ve değeri bulunuz…
Bu şiirin teması günümüzde de çok önemli bir noktaya tekabül eder. Zira gittikçe manevi değerlerini kaybeden bir toplumda yaşıyoruz. Bu manevi çöküş beraberinde psikolojik kararsızlıkları ve inançsızlığı da getiriyor. İnsanlar çok şiddetli iç ikilemler yaşıyor. İşte tam bunların yanında bu şiirin teması önem kazanıyor. Çünkü bu şiirde doğadaki müthiş dengenin ve hayatın o yüce yaratıcının varlığına, gücüne ve birliğine delil olduğu vurgulanıyor.

8- Şiirden parça yorumlama…
Varlık aslında tektir. Mutlak ve gerçek olan yaratıcıdır. Bizlerse gerçelliği yaşayan; sanal bir yaşam bilincine sahibizdir. Biz aslında yaşadığımızı yaşamaz, manevi olarak hissederiz. Nasıl 1 rakamı bir varlığı simgeliyorsa, ama sonsuzluğun içinde hiçbir tanıma uymuyor ve bir hiçse insanın durumu da budur. Çünkü, insanın ve varlığın kaynağı olan Allah’ın (c.c) güç ve kudretinin bir sınırı yoktur.

9- Kürsî-i İstiğrak hangi şiir ve düşünce gelenekleriyle yazılmıştır?
Bu şiir Divan Edebiyatı’nın etkisini kaybettiği bir ortamda Avrupa’dan gelen esintilerle yoğrulmuş bir sanat anlayışının içinden çıkmıştır. Şiirde idealist düşünce sistemi ön plana çıkmıştır. Bununla birlikte dinimizin geleneğinin etkisi de şiirde fazlaca hissedilmiştir.

10-Okuduğunuz şiir size neler hissettirdi?
Okuduğum bu şiir bana insan olma bilincini hatırlattı. İnsan olarak aslında ne kadar aciz olduğumuzu sezdim ve bizi biz yapanın içimizdeki somut gerçekliklerin olduğunu bir kez daha anladım.

11-Şiire bakarak şair hakkında fikri ve edebi çıkarımlarda bulununuz.
Şair, Allah inancını sadece şeklen değil, ta derinliklerine kadar inerek felsefi boyutunda açıklamaya çalışıyor. Bu da onun idealist bir bakış açısına sahip olduğunu gösteriyor. Şair, şiirinde ahengi sağlarken bolca sanat yapmaktan ve uzun tümceler kurmaktan zevk alıyor. Ayrıca toplumu pekte bilgilendirmek gibi.

Yazar: Abdülhak Hamit Tarhan
hantol 1 kişi beğendi
1 yıl önce hantol Tşk. ederim süper oldu bu.
22020-01-05 01:54:33 #
Cevap : Kürsî-i İstiğrak

Kenâr-ı bahrde hoş bir mahaldir, nâzır-ı âlem,
Tahaccür eylemiş bir mevcdir; üstünde bir âdem,
Hayâlettir, oturmuş, fikr ile meşguldür her dem;
Giyinmiştir beyaz amma, bakarsın arz eder mâtem,
Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem;
Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem…

Bu tenha yerleri gördün mü sen zannetme hâlîdir,
Hayâlâtımla meskûndur, bu yerler pür meâlîdir,
Muhât-ı aczdir hem lâ-tenâhî birle mâlîdir;
Bu mevkidir yerim sahilde bir kürsî-i âlîdir.
Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem;
Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem…Sükûnetle kuşanmış hây u hûy-i şehri gûş eyle,
Sehâb-ı hande-rîz ü berk-ı yekser-kahrı gûş eyle,
Ağaçlardan çıkan efkârı seyret, nehri gûş eyle;
Bu vahşetgâhda sen gel benimle dehri gûş eyle.
Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem;
Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem…

Düşün ol zâtı kim emriyle zâtından ıyân olmuş,
Vücûd-ı sermedîsinden zemîn ü âsmân olmuş,
Düşün deryâyı, her bir katre mevc-i bî-kerân olmuş,
Hafâyâ-yı ilâhîdir ki yekdil, yekzebân olmuş.
Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem;
Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem…

Odur hîçî-i mâzî lücce-i sürh-i meşiyyette,
Bu târîkî-i müstakbel kebûd-ı sermediyyette,
Durur bir kibriyâ-yı bî-nihâyet nûr u zulmette,
Beraber cümle mevcûdât ü eşyâ hep muhabbette.
Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem;
Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem…Eder yekdiğerin takbîl dâim zühre vü zerre,
Yürür bir yolda murg u mâhî vü mehtâb ü şebperre,
Otur şu minber-i deryâ-muhât-ı senge bir kerre,
Hemen allah’ı gör şâmil semâdan bahr ile berre.
Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem;
Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem…

Yürür her burc bin asr-ı mücessemdir, mümâsildir,
Zılâle sûretâ, zannetme lâkin cism-i zâildir,
Bu hey’et zîr ü bâlâ mercî-i aslîye mâildir,
Giderler şâd ü handân cümlesi bir feyze nâildir.
Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem;
Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem…

Döner vâdide dûr a dûr bir ses, rûdlar çağlar,
Çemen mâî, koyunlar penbe, rengârenktir dağlar,
Şafaktan, bahrdan etmekte cem-i sîm ü zer bağlar.
Bu şenlikte benim gönlümdür ancak varsa bir ağlar.
Bulutlar, dalgalar, yıldızlar, etrafımda hep mahrem;
Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem…İner sisler içinde bir küçük kız kûhdan tenhâ,
Doğarken necm-i bî-hâb-ı seher peyda vü nâ-peydâ,
Geçer peyk-i sabâ dûşunda aks-i cûşiş-i deryâ,
Ceres yâd-ı vatanla dilde eyler derdimi ihyâ.
Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem;
Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem…

Abdülhak Hamit Tarhan
0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Istiğrak

dalma, içine gömülme, dalınç. eşlik etme, beraberinde. - Yazıya Git..

02 | Şiirin Temel Özellikleri

ŞİİRİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Çağımızın ve günümüzün şiirini yalnızca daha iyi, daha yakından tanıdığımız için değil, bütün çağların şiirlerine kendimizinkinin sisleri arasından baktığımız için, şiir derken modern şiiri anlatmak istiyoruz. Modern şiir, artık hikayeden ayrılmış olan, gelişen burjuva sınıfının, çevresinin bilincine varmasında özel bir rol oynamış olan şiirdir.

Bu modern şiirin -iyisinin değil, herhangi bir modern şiirin- kendine özgü temel özellikleri nelerdir? Yunan şiirinin temel özelliği olan.. - Yazıya Git..

03 | Şiirim Hasret

Hasret, sensizlikHasretim, sensizKalem anlamsızBoş kâğıt, yırtık.Ruhsuz bir bedenGeçer hayattan,Kimsesiz.Gürleyen şehirHasret kuşlaraHeybetli dağHasret insanaGeceye kurşun kör akar.Kan döker ağaçlaraAğlamasız çorak toprak.Gecem ayParıldar gök kuşağıÖlümcül, acı. - Yazıya Git..

04 | Şiiriyet

Şiir olma özelliği Cümle 1: Cumartesi günü kalkacak otobüste şoförün yanında iki kişilik yer ayırttı. - M. Ş. Esendal - Yazıya Git..

05 | Şiirin biçim ve içerik yönünden incelemesi

Anneler Ve Çocuklar Anne ölünce çocuk Bahçenin en yalnız köşesinde Elinde bir siyah çubuk Ağzında küçük bir leke Çocuk öldü mü güneş Simsiyah görünür gözüne Elinde bir ip nereye Bilmez bağlayacağını anne Kaçar herkesten Durmaz bir yerde Anne ölünce çocuk Çocuk ölünce anne Sezai Karakoç - Soruya Git..

06 | Şiirin şekil unsurları

Şiirin şekil yani biçim unsurları nelerdir? - Soruya Git..

07 | Şiirin ana duygusu ne demek

Şiirin ana duygusu ne demek, Şiirin ana duygusu nedir, - Soruya Git..

08 | Şiirin ana bileşenleri nelerdir

şiirin ana bileşenleri nelerdir - Soruya Git..

09 | Şiirin düz yazısı nedir

SİİRİN DÜZ YAZISINA NE DENİR - Soruya Git..
Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • mountaingoat
  mountaingoat
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×