Nedir.Org
 • 1
343
22
Okunma
22
Cevap
5
Soru :

Mahalli beylere verilen miri arazi

mahalli beylere verilen miri arazinin adı nedir?
Bölüm: Osmanlı İmp
Durum: Çözüldü
Tarih: 2 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


162020-07-08 09:52:36 #
Cevap : Osmanlı devletinde mahalli beylere verilen miri arazinin adı YURTLUK ve OCAKLIK'tır..

Yurtluk ve Ocaklık
: Bir bölgenin Osmanlı Devleti’ne katılmasında etkili olan ve devlete sadakatle bağlılıklarını bildiren mahallî beylere verilen miri arazilerdir.
0 kişi beğendi
52020-07-08 09:52:36 #
Cevap :
Bulmacada 'Mahalli beylere verilen miri arazi' sorusunun cevabı olan 'yurtluk - ocaklık - miri arazi' kelimesinin sözlükte eş anlamı nedir:
yurtluk kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Malikane (8 harfli)
ocaklık kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Ocak (4 harfli)
 2. Mutfak (6 harfli)
 3. Baca (4 harfli)
 4. Temel Direği (11 harfli)
0 kişi beğendi
32020-07-08 09:52:36 #
Cevap :
Sözlükte miri arazi Nedir:

Miri (Emiri) Arazi : Memleketteki toprakların büyük bir kısmı bu topraklardır. Bu topraklar devlete ait topraklardır. Bunlar devletin olmakla beraber, ekip-biçmek ve boş bırakılmamak şartıyla yine eski sahipleri üzerinde bırakılıyordu. Kendilerine arazi verilenler, şartlara uyarak, o toprağı ekip biçerler ve öldükleri zaman bu yerler vergisini vermek suretiyle çocuklarına kalırdı. Ancak bu topraklar onu işleyenlerin özel mülkü olmadığı için alınıp-satılamaz, vakıf yapılamaz ve hibe edilemezdi.

Miri Arazi Çeşitleri

Havass-ı Hümayun

Bu toprakların geliri devlet hazinesine giderdi. Bu toprakların bir kısmı doğrudan padişaha ait olup geliri ise Hazineye giderdi.

Paşmaklık

Padişahların kızlarına, annelerine ve ailelerine ayrılan topraklardır.

Malikane

Devlet adamlarına hizmetleri sebebiyle mülk olarak verilen topraklardır. Bu toprakların mülkiyeti şahıslara aitti. Ancak tasarruf yetkisi devletin olup, istediği kimseye verirdi.

Yurtluk

Sınır boylarını bekleyen asker ailelerine verilirdi. Fetih sırasında bazı komutanların hizmetlerine karşılık olmak üzere verilen topraklardı. Yurtluk herhangi bir yerin gelirinin hayatta olduğu sürece bir kimseye verilmesidir.

Ocaklık

Bu hakka sahip olanlar, öldüklerinde miras hakkı söz konusu olan topraklar idi. Kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılmıştır.

Mukataa

Gelirleri doğrudan hazineye ayrılan topraklardı.

Dirlik Toprakları

Belli hizmet karşılığı devlet adamlarına ve görevlilere verilen topraklardır. Üç kısma ayrılmıştır.

a) Has

Yıllık geliri yüz bin akçeden fazla olan dirliklerdir. Haslar padişahlara, vezirlere, divan üyelerine, şehzadelere, beylerbeylerine, sancak beylerine verilirdi. Has sahipleri dirliklerinin gelirine göre silahlı ve her an savaşa hazır cebelu beslerdi.

b) Zeamet

Yıllık yirmi bin ile yüz bin akçe geliri olan topraklardır. Orta dereceli devlet memurlarına, kadılara, hazine ve tımar defterdarına, alay beylerine,kethüdalara, kale komutanlarına ve divan katiplerine verilirdi. Zeamat sahipleri ilk yirmi bin akçe hariç sonraki her beş bin akçe için bir cebelu beslerdi.

c) Tımar

Yıllık geliri üç bin ile yirmi bin akçe arasında olan dirliklerdir. Bunlar geçimlerini sağlamak ve hizmetlerine ait masrafları karşılamak üzere bir kısım asker ve memurlara tahsis edilen topraklardı. Tımar sahipleri gelirlerinin üç bin akçesini geçimleri için ayırırdı. Buna kılıç tımarı denirdi. Geri kalan her üç bin akçe için bir cebelü beslerlerdi.Tımar toprakları üç kısma ayrılmıştır.
1. Mustahfaz tımarı : Camii imam ve Hatiplerine verilirdi.
2. Eşkinci tımarı : Savaşta yararlılık gösterenlere verilirdi.
3. Hizmet Tımarı : Saray da çalışanlara verilirdi.

Dirlik Sisteminin Amaçları

 Topraktan daha iyi yararlanma
 Devlet gelirlerini arttırma
 Üretimde sürekliliği sağlama
 Devlete masrafsız asker besleme
 Ülkenin, Tımar bulunan bölgelerinde devlet otoritesini sağlama.
 Vergilerin toplanmasını kolaylaştırma
 Halkın ezilmesini önleme
 Ülkeyi bayındır hale getirme
 Ekonomik ve sosyal hayatı düzenleme.
 
Miri araziyi ekip biçen halka ve köylüye reaya denirdi. Bunlar vergileri, devlet o yeri hizmet karşılığı kime vermişse ona ödüyorlardı. Dirlik sahiplerine de sipahi denirdi. Reaya toprağı ekip biçmek ve bakımıyla yükümlüydü.
 
Tımar rejimi içinde Tımar sahiplerinin ve reayanın hakları karşılıklı olarak düzenlenmiştir. Hiçbir zaman reayanın toprağı bırakıp gitmesine tımar sahibi izin vermezdi. Sipahi'nin çift bozan denilen bir tür tazminat vergisi alma hakkı vardı. Bunun yanında haksızlığa uğrayan köylünün de şikayet hakkı vardı. Eğer sipahi haksızsa hakkında işlem yapılır, dirliği elinden alınırdı.
 
Kuruluş ve Yükselme Dönemleri'nde tımar sistemi iyi işlemiştir. Sefer esası üzerine kurulan bu sistem:
 Savaşların uzaması.
 Tımarların belli kimselerin elinde toplanması
 Tımarların iltizama verilmesi
 Tımarların rüşvet ve iltimasla satılması gibi nedenlerden dolayı bozulmuş II. Mahmut devrinde de kaldırılmıştır.

İltizam Sistemi

Osmanlı Devleti'nde tımar sistemi içine yerleştirilemeyen faaliyetlerin gerektirdiği parayı sağlayabilmek için tımar sistemi yanında bir de iltizam usulü uygulanıyordu. XVI. yüzyılda bazı eyaletlerin vergilerinin açık artırma yoluyla belirli bir bedel karşılığı peşin olarak mültezim adı verilen kişilere bırakılmasına iltizam denir.
 
XVI. yüzyılda sınırların genişlemesi sonucu devletin giderleri arttı, uzak bölgelerdeki toprakların vergilerinin toplanması zorlaştı. Böylece uzak eyaletlerde tımar sistemi yerine iltizam sistemi uygulandı. Bu sistem ilk defa Kanuni zamanında, Sadrazam Rüstem Paşa tarafından uygulandı. Devlet, uzak bölgelerin vergi gelirlerini açık artırmayla nakit olarak satmış, eyaletlerdeki askerler ve yöneticilerin maaşlarını ödemiştir. Mültezim, tımar sahibi gibi vergiye konu olan faaliyeti yapan zümreleri ve bölgeyi yöneten kişiydi. Dirlik sahibinin hakları mültezime de tanınmıştı. Merkezi idarenin zayıflamasıyla, eyaletlerde asker yetiştirilmemiş ve halktan fazla vergi alınarak reaya zor duruma düşürülmüştür.

Tarım : Osmanlı toplumunda ekonominin en önemli kolu tarımdı. Tarım politikasını belirleyen en önemli uygulama tımar sistemiydi. Bu sistemde toprağın mülkiyeti devlete, işleme görevi köylüye, vergisi sipahiye aitti. Köylü, toprağı sürekli işleme ve miras bırakma hakkını devam ettirebilmek için bazı yükümlülükleri yerine getirmek zorundaydı:
 
1. Sebepsiz olarak toprağını terk edemezdi.
2. Öşür ve diğer vergileri sipahiye ödemek zorundaydı.
3. Toprağını sebepsiz olarak üç yıl üst üste boş bırakamazdı. Eğer bırakırsa toprak kendisinden alınırdı.
 
Bu yükümlülüklere karşı devlet de halkın güvenliğini korumak ve düzeni sağlamakla görevliydi. Vergiyi toplamakla görevli olan sipahinin de reayaya karşı yükümlülükleri vardı:
 
1. Üretimin devamlılığını sağlama.
2. Reayanın vergilerini toplama.
3. Cebelu denilen asker yetiştirme.
4. Asker toplama.
5. Asayiş ve düzeni sağlama.
6. Bayındırlık faaliyetlerini yapma.
 
Geniş topraklar, çeşitli iklim özelliklerinin varlığı ve toprak yönetiminin iyi olması nedeniyle tarımsal üretim yüksekti. Ürün fazlası Akdeniz ülkelerine satılarak önemli gelir sağlanmıştır.

Hayvancılık : Hayvancılık tarım ekonomisinin ve genel ekonominin önemli unsurlarından biridir. Osmanlı Dönemi'nin teknolojik seviyesi içinde hayvan, ulaşım ve üretimin en önemli güç kaynağı idi. Hayvancılık, daha çok Doğu.,Orta ve Batı Anadolu'daki göçebeler tarafından yapılmaktaydı. Adet-i ağnam adıyla önemli bir miktar teşkil eden hayvanlar için vergi toplanıyordu. Bursa'da ipek, Ankara'da tiftik, Selanik'te çuha, Bulgaristan'da aba üretimi hayvancılığı önemli sanayilerin hammadde kaynağı durumuna getirmiştir. Osmanlı Devleti'nde hayvancılığın gelişmesinde, boy ve Türkmen geleneklerinin yanı sıra ülkenin coğrafi koşullarının da etkisi olmuştur.


0 kişi beğendi
22020-07-08 09:52:36 #
Cevap :
Sözlükte yurtluk Nedir:
Büyük ve zengin köşk, malikâne

0 kişi beğendi
22020-07-08 09:52:36 #
Cevap :
Sözlükte ocaklık Nedir:
Bir aileye, babadan oğula geçmesi için verilen (mülk)

0 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Miri Arazi

Miri (Emiri) Arazi : Memleketteki toprakların büyük bir kısmı bu topraklardır. Bu topraklar devlete ait topraklardır. Bunlar devletin olmakla beraber, ekip-biçmek ve boş bırakılmamak şartıyla yine eski sahipleri üzerinde bırakılıyordu. Kendilerine arazi verilenler, şartlara uyarak, o toprağı ekip biçerler ve öldükleri zaman bu yerler vergisini vermek suretiyle çocuklarına kalırdı. Ancak bu topraklar onu işleyenlerin özel mülkü olmadığı için alınıp-satılamaz, vakıf yapılamaz ve hibe edilemezdi.
Miri Arazi Çeşitleri
Havass-ı HümayunYazıya Git..

02 | Arazi Ölçüleri

Bağ, bahçe, tarla gibi yerler arazi ölçüleri ile ölçülür.Arazi ölçüleri ar, dekar ve hektardır.
Ar : Metrekarenin 100 katı olan ölçü birimidir. “a” sembolüyle gösterilir.1 ar, 1 dekametrekarelik bir alana eşittir.

Dekar : Metrekarenin 1000 katı olan ölçü birimidir. “daa” sembolüyle gösterilir.Yaklaşık olarak 1 dekara 1 dönüm denir.

Hektar : Metrekarenin 10 000 katı olan ölçü birimidir. “ha” sembolüyle gösterilir.

Arazi ölçüleri onar onar büyür, onar onar.. - Yazıya Git..

03 | Miri Toprak

Miri Toprak Nedir
Osmanlı İmparatorluğu'nda mülkiyeti devlete ait toprakların kullanımını belirleyen sistem. Osmanlılarda, toprağın büyük kısmı devlete aitti. Toprağı işleyen köylünün yalnızca onu kullanma hakkı vardı. Bu hak karşılığını da devlete çeşitli biçimlerdeki vergilerle ödemek zorundaydı. Devlet, mülkiyet hakkından doğan gelirlerin toplanmasını, belli koşullarla, sipahi adı verilen resmî görevlilere bırakır, onlar da kendilerine bırakılan bu gelir karşılığı devlete asker beslemekle yükümlü olurlardı. Geliri sipahilere.. - Yazıya Git..

04 | Mirî

Hükûmetin, hazinenin malı olan, beylik - Yazıya Git..

05 | Arazi

Yer yüzü parçası, yerey, yer, toprak - Yazıya Git..

06 | Miri arazi ne demek kısaca

nolur osmanlı döneminden olsun - Soruya Git..

08 | Arazi üzerindeki 40 kilometrelik uzunluğu ölçeği bilinmeyen harit...

Arazi üzerindeki 40 kilometrelik uzunluğu ölçeği bilinmeyen haritada 50 metre gösterildiğine göre ölçek nedir - Soruya Git..

09 | Arazideki hafif yükseklik bulmaca

Bulmacada Arazideki hafif yükseklik sorusunun 5 harfli cevabı nedir? - Soruya Git..

10 | Arazi ölçü birimi bulmaca

Bulmacada Arazi ölçü birimi sorusunun 2 harfli cevabı nedir? - Soruya Git..
Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • melikedd
  melikedd
  Belirtmemiş
 • defnx
  defnx
  Belirtmemiş
 • Azra25
  Azra25
  Belirtmemiş
 • zcndrk
  zcndrk
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Ashmedaı
  Ashmedaı
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • meryemsena35
  meryemsena35
  Belirtmemiş
 • Samet Aktaş
  Samet Aktaş
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Kemal1
  Kemal1
  Belirtmemiş
 • Memet64
  Memet64
  Belirtmemiş
 • beste
  beste
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • barlikzeynep
  barlikzeynep
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • faruksoysal
  faruksoysal
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya