• 1
4
Okunma
1133
Cevap
3
Soru :

Ortaçağ felsefesi dönemleri

Ortaçağ felsefesi dönemleri nelerdir ?
Bölüm: Felsefe
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


302015-11-26 18:54:39 #
Cevap : ORTAÇAĞ FELSEFESİ DÖNEMLERİ
Biz Ortaçağ felsefesini 2’ye ayırabiliriz. 
1- Patristik Felsefe (2.yy-8.yy)
2- Skolâstik Felsefe (8.yy-16.yy)

1 - Patristik Felsefe: Ortaçağ felsefesinin 8.yy’a kadar olan birinci dönemidir. Bu dönem felsefesinin amacı Hıristiyanlığı yaymak ve diğer inançlara karşı savunmaktır. Bu yapılırken de Platon ve Plotinus’un görüşlerinden yararlanılmıştır. 

Bu dönemde yapılan en önemli şey Hıristiyan dinin öğretilerinin oluşturulmasıdır. 

Bu felsefenin Kurucusu ve en önemli temsilcisi Augustinos’dur. (354–430) ona göre inanç zekâdan önce gelir. Bir şeyi anlamak için önceden onu kabul etmek gerekir. Bunu “Anlayabilmek için inanıyorum” sözüyle belirtir. Ona göre aklın görevi; inanç yoluyla bilinen şeyleri açıklamaktır. Augustinus vahiy yoluyla indirilmiş olan dinin dogmalarını peşinen doğru kabul eder ve Tanrının iyi diye buyurduğu şeyleri tartışılmayacağını söyler. 

Augustinus Tanrı ve ruh kavramları üstünde durur. Bunların dışında kalan hiçbir şeyin başlı başına değeri olmadığını söyler. Gerçeğe sahip olan insanın mutlu olacağını söyler. Gerçeğe ulaşabilmek için bu gerçekliğe inanması gerekir. İnsanın kendisini ve Tanrıyı tanıması en önemli gerçekliktir. Bunları bilmek insanı mutlu eder. Erdemlilik, insanın iradesinin Tanrının iradesine sunmasıdır.

Augustinus tarih felsefesinin kurucusudur. Ona göre tarih; bir defa olan ve tekrarlanmayan olaylardan oluşan bir süreçtir.

2 – Skolâstik Felsefe: Bu dönem 9.yy’dan 15.yy’a kadar olan dönemdir. Patristik felsefe Hıristiyanlık inancına felsefi bir nitelik kazandırmayı hedeflerken, Skolâstik felsefe bu öğretiyi sistematik hale getirme çabasındadır. Yöntem olarak, aklı vahiy doğrularıyla uzlaştırarak, Hıristiyanlık anlayışını anlaşılabilir kılmaktır. Bu dönemde amaç yeni bir şey bulmak değildir. 
Bu dönem kendisine Aristo’yu rehber seçmiştir. Bu dönemin felsefesi öğretmek ve öğrenmek için işlenmiş sistemleştirilmiş bir teolojidir. Bu dönem bir okul öğretisidir. 

Bu dönemde gerçek, otoritelerde ve kitaplar da aranır. Gerçeğin doğrudan yapılacak gözlemlerle bulunacağını kabul etmez. 

Bu dönemin en önemli 2 düşünürü Anselmus (1033–1009) ve Aquino’lu Thomas’tır.

Anselmus Augustinus’dan etkilenmiştir. Anselmus inancı akıl ile temellendirmiştir. Ona göre insan Tanrıya yönelerek ve inanarak gerçeğin bilgisine akıl ile ulaşabilir.
0 kişi beğendi
182015-11-26 18:15:30 #
Cevap : Klasik çağ ile modern çağ arasında kalan tarihsel dönemde söz konusu olan felsefe  faaliyeti; düşünce tarihinde  M.S. 1. ya da II. yüzyılla, XV. yüzyıl arasında kalan tarihsel kesitin felsefesi. 

Ortaçağ Felsefesi kendi içinde dört ayrı geleneği ihtiva eder:
1. Batı ya da Avrupa’da gelişip, Latince ifade edilmiş olan Hıristiyan felsefesi,
2. Doğuda İslam dünyasında  zuhur etmiş ve Arap dilinde ifade edilmiş olan İslam felsefesi,
3. Sadece Hıristiyan ülkelerin­de değil, fakat İslam dünyasının çok çeşitli bölgelerinde Musevi  düşünürler tarafından 
İbranice  ifade edilmiş olan Yahudi felsefesi
4. Hıristiyan Bizans İmparatorluğu  içinde Grek diliyle ortaya konmuş olan Bizans fel­sefesi. 

Dört farklı geleneğine, ve söz konusu ge­leneklerin kendi aralarında sergilediği temel birtakım farklılıklara rağmen, Ortaçağ felse­fesi bir bütün meydana getirir. Bunun üç temel nedeni vardır. Her şeyden önce, gerek Hıristiyan felsefesi, gerek İslam felsefesi ve gerekse Musevi ve Bizans felsefesi ortak bir felsefi mirası paylaşır: Antik Yunan felsefe­si. Buna göre, Grek düşüncesi geç Antik­çağda, özellikle Yeni-Platonculuk eliyle Or­taçağ felsefesine önemli bir etki yapmıştır. Ortaçağ felsefesinin kendi içinde bir bütün oluşturmasının ikinci büyük nedeni, sözünü ettiğimiz dört ayrı felsefe geleneğinin bir­birleriyle yakın bir ilişki içinde olmasıdır. Nitekim, Ortaçağda Musevi düşünürler, okudukları İslam düşünürlerden, özellikle de Farabi ve İbni Sina’dan yoğun bir biçim­de etkilenmiş, aynı İslam felsefesi 12. yüz­yıl Rönesans’ı yoluyla Batı’ya kaynaklık, ya da en azından antik Yunan felsefesinin akta­rılmasına aracılık etmiştir. Nihayet, dört ayrı gelenek de, vahye dayalı tek Tanrılı dinlerin hakim olduğu kültürlerin bir parça­sı olmak durumundadır. Dini öğretiyle felsefi spekülasyon, veya teoloji ile felsefe arasındaki ilişki bu geleneklerin her birinde farklılık gösterse de, ele alınan felsefi prob­lemler hepsinde üç aşağı beş yukarı aynıdır.
0 kişi beğendi
22015-11-26 18:50:42 #
Cevap : Ortaçağ felsefesi; (MS 2yy.- MS 14/15yy.)
1. Patristik Felsefe
2. Skolastik Felsefe
3. Rönesans Felsefesi
0 kişi beğendi

01 | Ortaçağ

Ortaçağ: 375’te kavimler göçüyle başlar,1453 yılında istanbul’un fethine kadar sürer.

Ortaçağ (Middleage) Milattan Sonra 5. yüzyıl ve 13. yüzyıllar arasını kapsayan zaman dilimine verilen addır. Bu kelime 17. yüzyıldan beri Avrupa tarihi sözkonusu olduğunda, kullanılmaya başlanmıştır. Bu kavram, genellikle insanların öznel bilincinde biçimlendiği için kesin başlangıç ve bitiş noktalarından söz edilemez. Ancak, bütün bu nedenlere rağmen, tarih kitaplarında Roma imparatorluğunun bölünme tarihi (M.S. 395) yada son Batı Roma.. - Yazıya Git..

02 | Ortaçağ Felsefesi

Orta çağda, antik çağın özgür felsefesiyle bir Hıristiyanlık düşüncesi oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu dönemdeki felsefenin amacı araştırmak değil, eğitmek ve öğretmektedir.

1. ORTAÇAĞ FELSEFESİNİN ÖZELLİKLERİ 1-) Bu dönemdeki düşünürler daha çok din adamlarıydı. Bunlar gerçeğe zaten sahip olduklarından dolayı ayrıca gerçeğe ulaşma çabasında olmamışlardır. Bunlara göre gerçek “dinin dogmalarında” belirlenmiştir. Bu nedenle bu dönemde yapılan şey, dinin dogmalarını sistem halinde düzenlemek yani.. - Yazıya Git..

03 | Ortaçağ Avrupa Sanatı

ROMAN SANATI (900-1200)
Roman Sanatı'nın doğuşunu hazırlayan etken , kiliseyle devletin bir sanat yarışına girmeleri olmuştur. Tamamen dinin etkisindedir ve dini mimari görülür. Eski dönem bazilika planı esas alınmıştır. Fransa'da Saint Etienne Kilisesi, Almanya'da Spayer Katedrali, İtalya'da Modena Katedrali, Pisa Katedrali bu sanatın önemli örneklerindendir. Roman sanatında heykel mimariyle birlikte verilmiştir. Skolastik düşünce devam eder.GOTİK SANATI (12. yy)
Yapılan eserlerin hepsinde bir bütünlük vardır. Çizgisel, sivri kemerli ve.. - Yazıya Git..

04 | Ortaçağ İle Rönesans Felsefesinin Karşılaştırılması

1- Ortaçağ düşüncesinin bir birliği vardır. Oysa Rönesans’ta bu birlik bozulmuştur. Artık doğruya ulaştıran yol bir tane değildir.2- Rönesans felsefesi antikçağ gibi insan ve evrene ilişkin bütün sorunları ele alır. Bunları çözmek için her türlü yolu dener. Bu yüzden birçok akım çıkar karşımıza.3- Rönesans’ın ana eğilimi her türlü otoriteden bağımsız olmak iken, ortaçağda dine (kiliseye) bağımlılık vardır.4- Ortaçağda doğru vahyin bildirdiği doğrudur. Rönesans’ta ise deneyin ve aklın sağladığıdır.5- Ortaçağda felsefeciler.. - Yazıya Git..

05 | Ortaçağda Avrupa

Ortaçağ Genel Özellikleri
- Ortaçağda Avrupa - Kavimler göçüyle İlkçağın yerini ortaçağ , köleci düzenin yerini feodalite aldı.- Feodal Beylikler,Avrupa'nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını da etkiledi.- Feodalitede toprak sahiplerine ve himayeyi kabul edenlere SENYÖR - SÜZEREN,- Himaye altına giren küçük toprak sahiplerine VASSAL, toprağı işleyen köylülere de SERF denir.- Senyörler, serfler üzerinde mutlak haklara sahiptiler. Serfler toprakla beraber alınır-satılırlardı.- Feodalitede, Soylular, Rahipler, Burjuvalar ve köylüler olmak.. - Yazıya Git..

06 | Ortaçağ Avrupa Resim Sanatı

Orta çağ Avrupa Resim Sanatı Hakkında Bilgi - Soruya Git..

07 | Ortaçağ ve Rönesans Felsefesinin Karşılaştırılması

Ortaçağ ve Rönesans Felsefesinin Karşılaştırılması - Soruya Git..

08 | Ortaçağda kralların yerini neden kilise ve senyörler almıştır...

Orta çağda kralların yerini neden kilise ve senyörler almıştır - Soruya Git..

09 | Ortaçağda önemli 3 devlet

Ortaçağda önemli 3 devlet ismi yazınız - Soruya Git..


Yeni Sorular Cevapsız Sorular Çözülemeyen Sorular Bulmaca Sözlüğü
Benzer Sorular
Felsefe Bölümü Yeni SorularArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • çılgın türk
  Belirtmemiş
 • ramazan şankaya
  Belirtmemiş
 • Cemre gül
  Belirtmemiş
 • Meral aleyna
  Belirtmemiş
 • gokturk
  Belirtmemiş
 • Lena yalçın
  Belirtmemiş
 • berzan
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Apoo
  Belirtmemiş
 • Muratt1
  Belirtmemiş
 • Alaraateş
  Belirtmemiş
 • Ünsal Kubalas
  Belirtmemiş
 • Cenko
  Belirtmemiş
 • BÜŞRA DAĞ
  Belirtmemiş
 • İsa Emin Teker
  Belirtmemiş
 • ruveydabeyaz
  Belirtmemiş
 • Simgeakelalkan
  Belirtmemiş
 • Zümrüdüanka
  Belirtmemiş
 • nightmare
  Belirtmemiş
 • Greenice38
  Belirtmemiş
 • Melisnaz
  Belirtmemiş
 • wtkral01
  Belirtmemiş
 • Kübra AKPINAR
  Belirtmemiş
 • Şükrann Kaya
  Belirtmemiş
 • Zalimm
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • lilisaya
  Belirtmemiş
 • esma sema
  Belirtmemiş
 • büşra dağa aşığım
  Belirtmemiş
 • mervenur 25
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya