Nedir.Org
 • 1
19446
1
Okunma
17
Cevap
1
Soru :

Osmanlı devletinin ilk anayasası

Osmanli devletinin ilk ana yasasi nedir?
Bölüm: Osmanlı İmp
Durum: Çözüldü
Tarih: 2 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


322020-07-06 13:57:25 #
Cevap : Kanun-u Esasi

Osmanlı İmparatorluğunun ilk ve son anayasasıdır. İmparatorluk mutlak monarşi ile yönetilirken önderliğini Namık Kemal’in yaptığı Genç Osmanlılar ülkenin parçalanma sürecini durdurmak ve Fransa’da yeni doğan 1848 devrimlerinin etkilerini azaltmak adına ülkeyi parlamenter yönetime çevirmeyi düşünmüşlerdi. Yapılan anayasal ve yönetimsel değişiklik ile hem Osmanlı sınırları içinde yaşayan halk eşitliğe kavuşacak hem de halk mecliste temsil edilme hakkına kavuşacaktı.

Osmanlı Devletinin Rusya ile savaşmasının gölgesinde ülkenin sorunları giderek artarken II. Abdülhamit (31 Ağustos 1876) tahta çıkmıştı. Ülke sorunlarla boğuşurken, Sadrazam Mehmed Rüştü Paşa istifa ettikten sonra yerine Abdülhamit Han, Mithad Paşayı bu göreve getirmişti. Mithad Paşa göreve getirildikten sonra Avrupa’nın eşitlikçi ve parlamenter sistemini ülkeye adapte etme çabasına girişti. Bütün bu çalışmaların ardından Fransız hukukundan adapte edilen ve 28 kişilik Cemiyet-i Mahsusa’nın düzenlediği Kanun-u Esasi, 23 Aralık 1876 tarihinde Heyet-i Vükela’nın (Bakanlar Kurulu) onayı alındıktan sonra açıklanmıştı. Açıklanan anayasa metninin aslında padişah odaklı çıkartılması, eşitlikçi yapıya ve meclis dokunulmazlığına tersti. Çünkü bu metin her ne kadar anayasal bir düzeni destekler gibi görünse de Osmanlı saltanatının mutlak otoritesini de pekiştirmekten öteye gidememişti. Şu madde sanırım durumu açık bir şekilde ifade etmektedir. “ Devletin dini İslam’dır; padişah aynı zamanda halifedir ve şeriat kurallarını uygulatır, meclisçe kabul edilen yasalar din kurallarına aykırı olamaz, şeyhülislamlık makamı ve şeriye mahkemeleri anayasada öngörülmektedir.” 12 bölüm ve 121 maddeden oluşan anayasa metni, Avusturya-Macaristan, Rusya ve Prusya anayasalarıyla benzerlik göstermektedir. Babıali’de bu metin açıklanırken Gayrimüslim halkın sahip olacağı hakları görüşmek üzere Tersane Konferansı, Haliç Tersanesinde devam etmekteydi. 

Maddeleri:

 1. Hilafet ve hükümdarlık hakkı Osmanlı kökünden gelen en büyük erkeğin hakkıdır.
 2. Devletin dini İslam’dır. Bu hükme göre alınan karar ve verilen hükümlerin hiçbiri dine aykırı olamaz.
 3. Osman Devletinin dili Türkçe’dir.
 4. Yürütme yetkisi padişahın başkanlığında bulunan Heyet-i Vükela’nın (Bakanlar Kurulu) tekelindedir.
 5. Heyet-i Vükela’nın başkan ve bakanlarını padişah seçer, atamaların ve bakanların azledilmesi konusunda tek yetkilidir.
 6. Yasama yetkisi Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan’a aittir.
 7. Meclis-i Ayan’ın vekillerini padişah seçer ve vekiller defalarca seçilme hakkına sahiptir.
 8. Meclis-i Mebusan üyeleri ise halk tarafından her 50.000 kişiye bir vekil düşecek şekilde seçilmelidir.
 9. Meclis-i Mebusan üyeleri dört yılda bir seçilecektir.
 10. Kanun teklifleri sadece hükümet tarafından öne sürülebilecektir.
 11. Kurulan hükümet Meclise değil Padişah’a karşı sorumlu olacaktır.
 12. Meclis-i açma-kapama yetkisi padişaha aittir.
 13. Padişah devlet düzeni bozulduğu durumlarda polis nezaretinde yapılan soruşturmayla kanıtlanan durumlarda kişiyi ülke dışına sürgün edebilecektir.
Zeus 1 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Osmanlıda Toprak Yönetimi

Daha önceleri Türk-İslâm devletlerinde olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de toprak üç birime ayrılmıştı.
1. Mülk Arazi
Osmanlı devletinde halkın elinde bulunan tamamen halka ait topraklardı. Bu tür topraklar ikiye ayrılırdı.
a) Öşür Topraklar
Fetih sırasında Müslüman­lara ait olan veya ele geçirildiğinde Müslümanlara verilmiş olan topraklardır. Bu topraklar sahiplerinin mülkü olup, istedikleri gibi tasarruf edebilirlerdi. Bu mal sahipleri öldükleri zaman öldüklerinde toprakla­rı varislerine kalabiliyordu. Devlet bu toprak.. - Yazıya Git..

02 | Osmanlı Divan Üyeleri

Asil Üyeler : Padişah, Sadrazam, Kadıasker (Kazasker), Defterdar, Nişancı.Üyeler : Rumeli Beylerbeyi, Kaptan-ı Derya, Yeniçeri Ağası. (Üyedirler ama her zaman katılmazlar)Üye olmayan : Şeyhülislam (İhtiyaç olursa çağırılır üye değildir).Divanı-ı Hümayun (Özet) : Divana üç sınıf katılır.Bunlar; Seyfiye Sınıfı, İlmiye Sınıfı ve Kalemiye Sınıfı.Seyfiye Sınıfı : Sadrazam, Kubbealtı Vezirleri, Yeniçeri Ağası, Kaptanı-ı Derya.İlmiye Sınıfı : Kazaskerler, Şeyhülislam.Kalemiye Sınıfı : Nişancı, Defterdar, Reisülküttap.
Divan-ı.. - Yazıya Git..

03 | İlk Çağ

İlk Çağ : Yazının bulunmasıyla (MÖ.3500) başlayıp, 375 yılındaki kavimler göçüne kadar süreye ilk çağ adı verilir.
İlk Çağ Nedir
Tarih Devirleri'nin başlangıcını oluşturur. M.Ö. 3200 yazının bulunuşu ile başlayıp M.S. 375 Kavimler Göçü'ne kadar devam eden dönem olarak ele alınır. Başka bazı tarihçilerde bu bitiş tarihi Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışıyla belirlenir. Nitekim Orta çağ olarak adlandırılan dönem bu tarihten itibaren ele alınmaktadır. Yazının bulunuşu Mezopotamya'da Sümer şehir devletleri zamanında.. - Yazıya Git..

04 | Osmanlıda Askeri Teşkilat

Osmanlıda Askeri Teşkilat : Osmanlı beylik iken ordusu aşiretin gönüllü gazileri olan Türkmenler, alp erenler ve gazilerden meydana geliyordu. Orhan Bey döneminde ilk düzenli yaya ve atlı birlikler kuruldu.”Yaya ve Müsellem” adı verilen bu askerlere savaş zamanlarında gündelik verilirdi. I. Murat döneminde “Kapıkulu Ocağı” kurulmuştur. 15. yüzyılda Osmanlı askeri teşkilatı kara ve deniz olmak üzere iki bölümden meydana gelmiştir.
A - KARA KUVVETLERİ1 - KAPIKULU ASKERLERİ I. Murat döneminde Yeniçeri Ocağı kurularak.. - Yazıya Git..

05 | Osmanlıda Eğitim Ve Öğretim

İyi bir insan, iyi bir vatandaş yetiştirmek amacıyla yapılan çalışmaların tümüne eğitim denir. Osmanlı devlet anlayışında eğitimin hedefi; itaatkâr, hoşgörülü, sorumluluklarını bilen, kanunlara uyan, başkalarına saygılı, çevresine yararlı kişiler yetiştirmekti.1. ENDERUN
Bu okul II. Murat Dönemi’nde Edirne Sarayı’nda açılmıştır. Endurun’un en önemli özelliği, saray üniversitesi olmasıdır. Osmanlı Devleti’ni yönetecek idareci, komutan, devlet memuru ve sanatkârlar burada yetişmiştir. Bu okul İstanbul’un fethinden sonra.. - Yazıya Git..

06 | Osmanlı devletinden ayrılan ilk balkan milleti kimdir

OSMANLI DEVLETİNDEN AYRILAN İLK BALKAN MİLLETİ.........................OLMUŞTUR - Soruya Git..

07 | Osmanlı devletinin haçlılarla yaptığı savaşlar

Osmanlı devletinin haçlılarla yaptığı savaşlar hangileridir ? - Soruya Git..

08 | İlk Çağ uygarlıklarının dünya medeniyetine katkıları nelerdir...

İlk Çağ uygarlıklarının dünya medeniyetine katkılarını araştırınız. - Soruya Git..

09 | Osmanlı Devleti’nin İkinci Kurucusu Sayılan Padişah Kimdir

Osmanlı Devleti’nin İkinci Kurucusu Sayılan Padişah Kimdir - Soruya Git..

10 | Osmanlının Balkanlardaki İlk Toprağı Neresidir

Osmanlının Balkanlardaki İlk Toprağı Neresidir - Soruya Git..


Yeni Sorular Cevapsız Sorular Çözülemeyen Sorular Bulmaca Sözlüğü
Benzer Sorular
İlgili Aramalar
 1. osmanlı devletinin ilk anayasası
 2. osmanlı devletinin ilk anayasası nedir
 3. osmanlı devletinin ilk anayasası ne zaman ilan edilmiştir
 4. osmanlı devletinin ilk anayasasının ismi
 5. osmanlı devletinin ilk anayasal
 6. osmanlı devletinde ilk anayasanın hazırlanması aşağıdakilerden hangisi sonucu gerçekleşmiştir
 7. osmanlı devletinde ilk anayasa hangi padişah döneminde yürürlüğe girmiştir
 8. osmanlı devletinde ilk anayasal düzene geçiş
 9. osmanlı devletinde ilk anayasal belge
 10. osmanlı devletinde ilk anayasa ne zaman ilan edildi
Osmanlı İmp Bölümü Yeni SorularGeri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Azra25
  Azra25
  Belirtmemiş
 • zcndrk
  zcndrk
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Ashmedaı
  Ashmedaı
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • meryemsena35
  meryemsena35
  Belirtmemiş
 • Samet Aktaş
  Samet Aktaş
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Kemal1
  Kemal1
  Belirtmemiş
 • Memet64
  Memet64
  Belirtmemiş
 • beste
  beste
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • barlikzeynep
  barlikzeynep
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • faruksoysal
  faruksoysal
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya