Nedir.Org
 • 1
22257
9
Okunma
17
Cevap
2
Soru :

Osmanlı taht kavgaları neye sebep olmuştur

Bu soruya açıklama yazılmamış..
Bölüm: Tarih
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


172020-09-29 22:12:49 #
Cevap : Sözlükte fetret devri Nedir:

Ankara Savaşı’ndan sonra Yıldırım’ın dört oğlu arasında on bir yıl süren taht kavgaları dönemine Fetret devri denir. Fetret Devri tarihimizde 11 yıl sürmüş bir devre verilen addır. Fetret Arapçada kargaşa anlamına gelir.
 
28 Temmuz 1402 Ankara Savaşı‘ndan, Yıldırım Beyazıt’ın oğullarından Mehmet Çelebi’nin babasının tek varisi sıfatıyla devleti birleştirdiği 5 Temmuz 1413′e kadarki devirdir. Bu devre Şehzadeler Kavgası da denilmiştir.
 
Timur istilası üzerine Yıldırım’ın aldığı yerlerin hemen hepsi elden çıkarılmış, Timur tarafından Anadolu Beylikleri tekrar diriltilmişti.

Fetret Devri Safhaları

1- Yıldırım’ın büyük oğlu ve veliahtı Emir Süleyman Ankara Meydan Savaşı’ndan babasının vezir-i azamı Çandarlızade Ali Paşa ile birlikte ayrılarak, Edirne’ye geldi. Hükümdarlığını ilan etti. 17 Şubat 1411′de 9 yıla yakın hükümdarlık ettikten sonra, 34 yaşında öldürüldü. Hakim olduğu yerler, bugünkü Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illerimiz, Makedonya, Bulgaristan, Teselya ve Batı Trakya’dan ibaretti. Bir ara Orta Anadolu’ya kadar uzandıysa da bu geçici oldu.
2- Emir Süleyman’ın yerine kardeşi Musa Çelebi geçti. Onun mirasına aynen varis oldu, 2 yıl 5 ay sonra 5 Temmuz 1413′de 25 yaşlarında öldürüldü.
3- Yıldırım’ın oğullarından Mehmet Çelebi, Ankara Savaşı’ndan sonra Sivas, Ankara, Zonguldak, Bolu, Eskişehir, Tokat, Afyon, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Amasya, İzmit, Adapazarı dolaylarını ele geçirdi, Amasya’yı merkez yaptı.
4- Yıldırım’ın oğullarından İsa Çelebi de Bursa, Balıkesir, Bilecik taraflarını ele geçirdi. Bursayı merkez yaptı. 2 yıl sonra Mehmet Çelebi tarafından devletine son verildi, 1405′de öldü.
5- 1404′de ağabeyi İsa Çelebi’nin prensliğini ele geçiren Mehmet Çelebi böylece ülkesini genişletti. Babasının başkenti Bursa’yı ele geçirdi. Ağabeyi Süleyman Çelebi’nin karşısında tek rakip kaldı.
6- Sonunda Mehmet Çelebi kardeşi Musa Çelebi’yi de ortadan kaldırdı. Babasından kalan Avrupa mirasını da ele geçirip devleti birleştirdi. Bu suretle Fetret Devrine son verdiği zaman 402 422 km karelik bir devlete sahip olmuştu. Bu devlet babası Yıldırım’ın devletinin yarısından da küçüktü. Hatta büyükbabası 1. Sultan Murat’ın bıraktığından da küçüktü. Böylece Timur Türkiye’ye yarım yüzyıldan fazla bir zaman kaybettirmiş oluyordu. Çünkü Yıldırım’ın bıraktığı sınırlara 50 yıl kadar sonra erişmek mümkün olmuştur.

Fetret devrinde balkanlarda toprak kaybetmemesinin nedenleri

♦ Süleyman Çelebi’nin Balkanlara kısa sürede hâkim olması
♦ Niğbolu’da aldığı darbeden dolayı Avrupa′nın yardıma gelememesi.
♦ Fransa ve İngiltere arasında yüzyıl savaşlarının devam etmesi.
Tımar ve Tahrir (Nüfus sayımı) sistemi ile devletin otoritesini hissettirmesi.
♦ Yerli halkın Osmanlıdan memnun olması
♦ Halka yumuşak bir siyasetle yaklaşması
♦ Din ve vicdan hürriyeti tanıması
♦ Can ve mal güvenliği sağlaması
♦ Kutsal sayılan mabetlere dokunmayıp buralardan vergi almaması.

Osmanlının fetret devrini az zararla atlatmasının sebepleri

♦ Bizans’ın güçsüz ve karışık olması
♦ Balkanlardaki politikası
Tımar sisteminin etkisi
♦ Anadolu beyliklerinin güçsüz ve karışık olması
♦ Haçlılara vurulan darbeler

Fetret Devrinin Sonu

5 Temmuz 1413'te Fetret Devri veya fasıla-ı saltanat devri kapandı ve Çelebi Mehmet Osmanoğullarının tek padişahı oldu. On bir yil süren Fetret Devrinde birbirinden cesur ve hükümdarlık etmeye yetenekli dört kardeşin birbirleriyle ölüm kalım savaşları yapmaları sonunda, en metanetli ve becerikli kardeşin tahtı ele geçirmesi ve Ankara Savaşı ile parça parça olmuş ve moralini yitirmiş Osmanlı devletinin kendini tekrar toparlaması ile sonuç bulmuştur. Bu sonucun şüphesiz Çelebi Mehmet'in tekrar tekrar hükümdarlığı kendi elinde toplamak için birçok kendi aleyhine fena sonuçlar doğmasına rağmen devamlı mücadele etmesi ve diğer kardeşlerinden şanslı olması nedeniyle ortaya çıktığı iddia edilebilir. Diğer taraftan, Çelebi Mehmet'in kardeşleri Süleyman, İsa ve Musa'nin gosterdikleri kusurlarından daha uzak olması ve yaşça küçük olmasına rağmen onlardan daha fazla dengelilik ve olgunluk göstermesi de bu sonucu açıklamaya yardım eder. Bu sonucun son bir açıklaması ise Çelebi Mehmet'in diğer kardeşlerinden en büyük farkının Anadolu medeniyetinin ve Anadolu kültürünün önemli merkezi olan Amasya'da çok yönlü bir kişi olarak yetişmesi ve olgunlaşması olabilir.

0 kişi beğendi
12020-09-29 22:12:49 #
Cevap : Taht kavgaları osmanlının hanedanlığının son bulması gibi bir tehlike yaratmakla birlikte FETRET DEVRİ dediğimiz gelişiminin durmasına hatta dağılma tehlikesi atlatmasına neden olmuştur.
0 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Osmanlıda Toprak Yönetimi

Daha önceleri Türk-İslâm devletlerinde olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de toprak üç birime ayrılmıştı.
1. Mülk Arazi
Osmanlı devletinde halkın elinde bulunan tamamen halka ait topraklardı. Bu tür topraklar ikiye ayrılırdı.
a) Öşür Topraklar
Fetih sırasında Müslüman­lara ait olan veya ele geçirildiğinde Müslümanlara verilmiş olan topraklardır. Bu topraklar sahiplerinin mülkü olup, istedikleri gibi tasarruf edebilirlerdi. Bu mal sahipleri öldükleri zaman öldüklerinde toprakla­rı varislerine kalabiliyordu. Devlet bu toprak.. - Yazıya Git..

02 | Osmanlı Divan Üyeleri

Asil Üyeler : Padişah, Sadrazam, Kadıasker (Kazasker), Defterdar, Nişancı.Üyeler : Rumeli Beylerbeyi, Kaptan-ı Derya, Yeniçeri Ağası. (Üyedirler ama her zaman katılmazlar)Üye olmayan : Şeyhülislam (İhtiyaç olursa çağırılır üye değildir).Divanı-ı Hümayun (Özet) : Divana üç sınıf katılır.Bunlar; Seyfiye Sınıfı, İlmiye Sınıfı ve Kalemiye Sınıfı.Seyfiye Sınıfı : Sadrazam, Kubbealtı Vezirleri, Yeniçeri Ağası, Kaptanı-ı Derya.İlmiye Sınıfı : Kazaskerler, Şeyhülislam.Kalemiye Sınıfı : Nişancı, Defterdar, Reisülküttap.
Divan-ı.. - Yazıya Git..

03 | Sebep - Sonuç İlişkili Cümleler

Sebep - Sonuç İlişkili Cümleler :
Bir cümlede ifade edilen yargılardan birinin sebep, diğerinin sonuç olabilecek biçimde kullanılmasıyla ortaya çıkan cümleler, sebep sonuç anlamı taşır. Bir cümlede sebep sonuç ilişkisi genellikle "için, ile, den dolayı, den ötürü" ilgeçleriyle kurulabileceği gibi "den / dan" eki ya da kimi bağlaç ve sözcüklerle de kurulabilir. Böyle cümlelerde "sebep" bildiren kısım başta ya da sonda olabilir.

Örnek :
1 - Yoğun kar yağışı yüzünden Ankara - İstanbul seferleri iptal edilmiş.
2 -.. - Yazıya Git..

04 | Osmanlıda Askeri Teşkilat

Osmanlıda Askeri Teşkilat : Osmanlı beylik iken ordusu aşiretin gönüllü gazileri olan Türkmenler, alp erenler ve gazilerden meydana geliyordu. Orhan Bey döneminde ilk düzenli yaya ve atlı birlikler kuruldu.”Yaya ve Müsellem” adı verilen bu askerlere savaş zamanlarında gündelik verilirdi. I. Murat döneminde “Kapıkulu Ocağı” kurulmuştur. 15. yüzyılda Osmanlı askeri teşkilatı kara ve deniz olmak üzere iki bölümden meydana gelmiştir.
A - KARA KUVVETLERİ1 - KAPIKULU ASKERLERİ I. Murat döneminde Yeniçeri Ocağı kurularak.. - Yazıya Git..

05 | Osmanlıda Eğitim Ve Öğretim

İyi bir insan, iyi bir vatandaş yetiştirmek amacıyla yapılan çalışmaların tümüne eğitim denir. Osmanlı devlet anlayışında eğitimin hedefi; itaatkâr, hoşgörülü, sorumluluklarını bilen, kanunlara uyan, başkalarına saygılı, çevresine yararlı kişiler yetiştirmekti.1. ENDERUN
Bu okul II. Murat Dönemi’nde Edirne Sarayı’nda açılmıştır. Endurun’un en önemli özelliği, saray üniversitesi olmasıdır. Osmanlı Devleti’ni yönetecek idareci, komutan, devlet memuru ve sanatkârlar burada yetişmiştir. Bu okul İstanbul’un fethinden sonra.. - Yazıya Git..

06 | Osmanlı devletinden ayrılan ilk balkan milleti kimdir

OSMANLI DEVLETİNDEN AYRILAN İLK BALKAN MİLLETİ.........................OLMUŞTUR - Soruya Git..

07 | Osmanlı devletinin haçlılarla yaptığı savaşlar

Osmanlı devletinin haçlılarla yaptığı savaşlar hangileridir ? - Soruya Git..

08 | Osmanlı Devleti’nin İkinci Kurucusu Sayılan Padişah Kimdir

Osmanlı Devleti’nin İkinci Kurucusu Sayılan Padişah Kimdir - Soruya Git..

09 | Osmanlının Balkanlardaki İlk Toprağı Neresidir

Osmanlının Balkanlardaki İlk Toprağı Neresidir - Soruya Git..

10 | Osmanlıların hakimiyet altına aldığı ülkeler

Osmanlıların hakimiyet altına aldığı ülkeler hangileridir? - Soruya Git..
Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Meltem Gungor
  Meltem Gungor
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Angeel
  Belirtmemiş
 • hazretiserdar
  hazretiserdar
  Belirtmemiş
 • Erkan
  Erkan
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • HaticeTx
  HaticeTx
  Belirtmemiş
 • ilaydaaknrc
  ilaydaaknrc
  Belirtmemiş
 • Mavis Masim
  Mavis Masim
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • AzHuzur5
  AzHuzur5
  Belirtmemiş
 • Emin Can
  Emin Can
  Belirtmemiş
 • Kutberk
  Kutberk
  Belirtmemiş
 • Karl elyas
  Karl elyas
  Belirtmemiş
 • süheyla05
  süheyla05
  Belirtmemiş
 • mountaingoat
  mountaingoat
  Belirtmemiş
 • Ramsey
  Ramsey
  Belirtmemiş
 • sokak feneri
  sokak feneri
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • kuşum
  kuşum
  Belirtmemiş
 • özgürnüz
  özgürnüz
  Belirtmemiş
 • birlik
  birlik
  Belirtmemiş
 • Gamzelim1
  Gamzelim1
  Belirtmemiş
 • gokturk
  gokturk
  Belirtmemiş
 • Baro
  Baro
  Belirtmemiş
 • joshua
  joshua
  Belirtmemiş
 • mavikuş aslı
  mavikuş aslı
  Belirtmemiş
 • Seyhmus129
  Seyhmus129
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • kardelen cik
  kardelen cik
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Onurdnc
  Onurdnc
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×