• 1
24
Okunma
7541
Cevap
2
Soru :

Özgürlük ile ilgili özdeyişler derleyiniz

Özgürlük ile ilgili özdeyişler derleyiniz
Bölüm: Edebiyat
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


372020-02-17 09:55:00 #
Cevap : Özgürlük ile ilgili özdeyişler derleyiniz:

Derleyen:
 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan

"Özgür doğan insan her yerde zincire vurulmuştur." Jean Jacques Roussaeu

"Her insan iki hakka sahip olarak dünyaya gelir. Birincisi, başka insanların üzerinde hiç bir gücünün sözkonusu olmayacağı özgürlük hakkıdır, İkincisi ise, mülkiyet hakkıdır." John Locke

"Bütün insanlar eşit yaratılmışlardır. Yaradanları tarafından vazgeçilmez haklara sahip kılınmışlardır. Bu haklar; yaşam, özgürlük ve mutluluğa ulaşma hakkıdır." Thomas Jefferson

"İnsan doğası gereği baskıya karşı gelir." (İnsita hominibus natura violentia resistere." Tacitus

"Doğa bizim anamızdır.'' (Natura genetrix.) Latin Atasözü

!Tüm insanlarda özgürlük sevgisi doğuştan vardır." Dionysius of Halicarnassus

"Özgürlük için hepimiz hukukun kölesiyiz." Cicero

''Devlet yönetiminin amacı özgürlüktür." Benedictus de Spinoza

"Gerçi bir takım buyruklara göre hareket etmek, bir anlamda özgürlüğü ortadan kaldırır, ama bundan dolayı insanı köle yapmaz, her şey hareketin amacına bağlıdır. Eğer hareketin amacı, kişinin çıkarını değil de devletin yararını sağlamak ise, bu hareketi yapan kişi gerçekten köledir ve kendisine hiç bir faydası dokunmaz; ama yöneticinin değil de tüm halkın dileklerinin en üstün yasa sayıldığı devletlerde itaat etmek, insanı kendine hiç bir yararı olmayan bir köle değil, bir uyruk yapar.” Benedictus de Spinoza

"Devletin gücüne neden boyun eğmem gerekiyor diye sormak, aslında yaşamanın karmaşık kurumlar bütünü tarafından düzenlenmesine neden izin vermem gerekiyor diye sormaktır. Bu kurumlar olmadan ne 'benîm' diyebileceğim bir yaşamım olurdu, ne de benden yapılması istenen şeyler için haklı bir açıklama bulabilirdim." Thomas Hill Green

"Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-i hürriyet." Namık Kemal

"Hiç kimse bir başkasının efendisi ya da kölesi değildir." John Hospers

"Özgürlükten, kişiliğin otoriteye üstün gelmesini anlıyorum." Benjamin Constant

"Aşırı özgürlük, gerek devlette ve gerekse bireylerde köleliğe dönüşür." Eflatun

"Özgürlük bile, sahip olmak için sınırlandırılmalıdır:' Edmund Burke

"Özgürlük istenilen şeyi yapabilme serbestliğidir." John Locke

"Özgürlük, istek doğrultusunda bir eylemde bulunma ya da bulunmama gücünü ifade eder." David Hume

"Düşüncenin, isteğin ve iradenin olmadığı yerde özgürlük olmaz; fakat özgürlüğün olmadığı yerde düşünce, istek ve irade sözkonusu olabilir." John Locke

''Anayasal bir ilke olarak bireyin özgürlüğü şu formül ile ifade edilebilir; Hiç kimse benim mutluluğumun kendi anlayışına göre olması konusunda beni zorlayamaz, herkes kendi mutluluğunu başkalarının özgüllüğünü sınırlamadığı ölçüde dilediği şekilde seçer." Immanuel Kant

"'Hiç kimsenin benim haklarım ve özgürlüklerim üzerinde; benim de başkalarının özgürlükleri üzerinde hakkım yoktur." Richard Overton

"Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm ve çöküntü vardır. Her ilerlemenin ve her kuruluşun anası özgürlüktür." Mustafa Kemal Atatürk

"Söylediklerini onaylamıyorum, fakat ölümüne de olsa, konuşma hakkını savunacağım." Voltaire

"Ayaklanma pranga vurabilirsiniz, fakat inancıma vuramazsınız. Zeus bile beni mağlup edemez." Epiktetus

"Vücudum köle olsa da düşüncelerim özgürdür." Sopheclus

Bir kimsenin düşüncesini açıklayamaması köleliktir." Euripides

"Amerika Birleşik Devletleri'nde devlet yetkisi ve gözetimi dışında bir kitabın satılıp satılamayacağı bana soruldu... Hangi kitabın satılacağına ya da hangi kitabı satın alacağımıza ilişkin bir sansüre mi tabi olacağız? .. Kimin ayağının kesileceği ve kimin ayağının uzatılacağı için kimin ayağını ölçü olarak alacağız?" Thomas Jefferson

"Şarkıyı değil, ancak bir şarkıcıyı kafese koyabilirsiniz." Franklin D. Roosevelt

"Her insan özgürdür; mahkemelere başvurmak ve kasaba toplantılarına katılmaktan men edilemeyecektir; konuşması ve yazması engellenmeyecektir." Massachusetts Püritanları Özgürlük Bildirgesi, 1641

"Herkesin düşüncesini serbestçe ifade etme hakkı vardır." İnsan Haklarını ve Temel Özgürlüklerini Korumaya Dair Sözleşme (Md.10)

Modem medeniyetin en önemli zaferlerinden birisi şüphesiz vicdan ve ibadet özgürlüğüdür." Camillo Di Cavour

"Hiç bir özel şahıs herhangi bir şekilde başka bir şahsın başka bir kiliseye ya da dine mensup olmasını yargılama hakkına sahip değildir. İnsanın bir dine mensup olma hakkı kendisine aittir. Hiristiyan olması için, kimse şiddete ve tacize maruz bırakılamaz." John Locke

"Hiç kimse bir kilisenin mensubu olarak doğmamıştır... Hiç bir insan doğası itibariyle herhangi bir kilise ya da mezhebe bağımlı değildir. İnsan kilisede çalışmanın ya da ibadet etmenin Tanrı tarafından kabul gördüğüne inandığı için gönüllü olarak kilise topluluğuna katılır." John Locke

"Hiç kimse inançları nedeniyle, tedirgin edilmemelidir; meğer ki, bu inançların açıklanması, yasayla kurulan kamu düzenini bozmuş olsun." Fransa İnsan ve Yurttaş Haklan Bildirisi (Md. 10)

"1. Herkesin düşünce, din ve vicdan özgürlüğü hakkı vardır. Bu hak, bir dini ya da dilediği bir inancı benimseme ve din ya da inancını tek başına ya da topluca, açık ya da özel olarak ibadet, gözetme, uygulama ve öğretme biçiminde açıklama özgülüğünü de içerir.

2. Hiç kimseye, bir dini ya da dilediği bir inancı benimseme özgürlüğünü zedeleyecek şekilde baskıda bulunulamaz.

3. Bir kimsenin din ya da inançlarını açığa vurma özgürlüğü, ancak yasayla öngörülen ve kamu güvenliği, kamu düzeni, kamu sağlığı, genel ahlak ya da başkalarının temel hak ve özgürlüklerini korumak için gereken sınırlamalara bağlı olabilir."
Din ve İnanca Dayalı Her Türlü Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılığın Kaldırılması Bildirisi. 1981. (Mel. 1.)

"Basın özgürlüğü, tüm sivil, politik ve dini hakların koruyucusudur." Junius

"Düşüncelerin ve inançların serbest iletimi insanın en değerli haklarındandır. Bu nedenle yurttaş serbestçe konuşabilir, yazabilir ve yayınlayabilir, ancak bu özgürlüğün yasada belirlenen kötüye kulanılması hallerinden sorumlu olur." Fransa İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi (Md. 11)

"Özgülüğün en güçlü kalelerinden birisi de basın özgürlüğüdür; despotik yönetimler dışında asla sınırlandırılamaz." Virgînia İnsan Haklan Bildirisi

"Serbest basın, şüphesiz iyi ya da kötü olabilir. Ancak serbestlik olmadan basın kesinlikle kötülükten başka bir şey olmayacaktır." Albert Camus

"Basın özgürlüğünü koruyan yasalar vardır; ancak halkı basının istismar ve suiistimalinden önleyen yasalar genellikle mevcut değildir." Mark Twain

"Basın tarafından yapılan istismar ve suiistimal ile basının istediği şekilde yayın yapması arasında açık bir çizgi çizmek oldukça güçtür... Bu nedenle basını devletin denetimine almaktansa serbest bırakarak onu halkın değer yargılarına teslim etmek daha doğrudur."' Thomas Jefferson

" Seçimlerin olmadığı yerde kölelik başlar" Demophilus {George Bryan?)

İnsanoğlunun doğal hakları üzerine kurulu olan bir devletin ilk ilkesi seçim özgürlüğüdür. Seçimin olmadığı yerde özgürlük olmaz." Demophilus {George Bryan?)

Seçim hakkı anayasanın temelidir." Junius

"Özgürlük nedir? Özgürlük, seçme hakkının olması demektir. İnsanın kendisi için alternatif tercihleri yaratabilme hakkıdır. Tercih özgürlüğü olmadan insan özgür değildir." Archibald Mac Leish

"Özgürlük bir bireyin devlet yönetiminde temsilcilerini seçmek ve dilekçe vermek suretiyle isteklerini bildirmek haklarını içerir." Benjamin Constant

"Seçim özgürlüğü ile, vatandaşların seçim konusunda serbest olmalarını ve devletin kendi isteğini ve kimin seçileceğini dikte ettirmemesini ifade etmek istiyorum." Adolphe Thiers

"İngilizler özgür olduklarını düşünüyorlar; buna inanmak büyük bir hata ve yanılgıdır; insanlar sadece parlamento üyelerinin seçiminde özgürdürler; seçim tamamlanır tamamlanmaz insanlar köle durumuna düşerler." Jean Jacques Rousseau

"Köleliği her yerde görebilirsiniz. Kölelik her toprakta yeşeren bir yabani ottur." Edmund Burke

"Şimdi ayrımcılığın karanlık ve metruk vadisinden kalkıp ırklar arasında adaletin yollarına koyulmanın zamanıdır." Martin Luther King Jr.

"Kadınlar hiç bir ayrım gözetilmeksizin, erkeklerle eşit koşullar altında bütün seçimlerde oy kullanmaya sahip olacaklardır." Kadınların Siyasal Haklarına İlişkin Sözleşme {Md. 1.)

"Biz negrolar, haklarımız hakkında konuşuyoruz. Bizler dünyanın dört ucunun değişik renkte insanlardan oluştuğunu gururla söylüyoruz. Bizim amacımız beyazlan mağlup etmek ya da onları kötülemek değildir. Siyahların üstünlüğünü savunanlar olarak görülmemeliyiz. Tanrı, siyah, kahverengi ya da sarı insanların özgürlüğünü değil, tüm insan ırklarının üstünlüğünü istiyor:' Martin Luther King Jr.

"Her eyalete yolcu taşıyan bütün demiryolu şirketleri, vagonlarından tüm beyaz ve renkli ırklara eşit, fakat ayrı oturma yerleri sağlayacaklardır." 10 Temmuz 1890 Los Angeles Yasası. No. 111

"Siyahlar olarak bizim de diğer insanlar gibi doğal ve vazgeçilmez haklara sahip olmamız gerekir.'
Massachusetts Köle Bildirgesi, 1777

"Her iki cinsiyet için de eşit işe eşit ücret sağlanmalı ve bu ilke güvence altına alınmalıdır" Emek Askerlerinin Anayasası (Md. XIII). 1878

"İnsanoğlunun tanhi erkeklerin, kadınlar üzerinde sahip olduğu ve kötüye kullandığı yetkilerin tarihidir. Erkekler kadınlar üzerinde bir eşya gibi mutlak tiranlığa sahip olmuşlardır."
Senaca Falls Kadınlar Bildirgesi. 1848

Toplum erkeklerin daha üstün hizmetlere layık oldukları için mi, yetenekli bir kadının çalışmasını reddediyor? Tüm insanların sahip oldukları eşit hakları gözardı ederek kadınların kendi tecrübelerine göre istedikleri işte çalışmalarını engellememiz doğru mu?"
John Stuart Mili

Tüm insanlar doğuştan özgür ve bağımsızdırlar. Doğar doğmaz edindikleri belli bazı haklan vardır; siyasal bir topluluk kurdukları zaman, hiç bir anlaşmayla gelecek nesilleri bu haklardan yoksun bırakamaz, onları bu haklardan vazgeçmeleri için zorlayamazlar; yaşama ve özgürlük haklarıyla, mülk edinme ve sahip olma, mutluluk ve güvenlik arama ve kazanma olanağı da bunlar arasındadır." Virginia İnsan Hakları Bildirgesi (Md.1.)

"Tüm insanlar eşit yaratılmışlardır. Yaradanları tarafından bağışlanmış belli bazı vazgeçilmez haklara sahiptirler; yaşam, özgürlük ve mutluluğa erişme hakları da bunlar arasındadır." ABD Bağımsızlık Bildirisi

"İnsanlar haklar yönünden özgür ve eşit doğarlar ve yaşarlar. Her siyasal toplumun amacı, insanın doğal ve zamanaşımı ile kaybedilmeyen haklarını korumaktır. Bu haklar özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıya karşı direnmedir." Fransa İnsan ve Yurttaş Haklan Bildirisi

"Ekonomik özgürlük, siyasi özgürlüğü gerçekleştirmek için zaruridir." Milton Friedman

"Demokratik kurumlar ve ekonomik özgürlük, iktisadi ve siyasi gelişmeyi besler." Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı 21 Kasım 1990

"Ekonomik özgürlük, toplumsal adalet ve çevreden sorumluluk, refah için kesinlikle gereklidir. Piyasa ekonomisi için çabalayan ülkelerin, piyasa ekonomisine geçmekte gösterecekleri başarı, önemli ve hepimizin çıkarınadır. Bu, ortak amacımız olan daha yüksek bir düzeyde bir refahı paylaşmamızı olası kılacaktır." Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı 21 Kasım 1990

"Sivil özgürlük, doğal özgürlük demektir. Sivil özgürlük, ancak sivil toplum tarafından güven altına alınabilir." Alexander Hamilton

"Ekonomik haklar kaçınılmaz olarak devletin gücünü artırır.” Michael Novak

"Mülkiyet insanın temel haklarından birisidir.'' John Adams

"Bütün insanlar eşit yaratılmışlardır ve vazgeçilmez yaşam, özgürlük ve mülkiyet hakkına sahiptirler." George Mason
1 kişi beğendi
12020-02-17 17:39:35 #
Cevap : Özgürlük İle İlgili Atasözleri;
 1. Bu millet bağımsızlıktan yoksun yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. Mustafa Kemal Atatürk
 2. Özgürlüğün yolu tüm dünyaya karşı tek başına kalmak bile olsa, kendi inancına bağlı kalmaktan geçer. Stefan Zweig
 3. Özgürlük ekmekten tatlı, güneşten güzeldir. Mihayloviç Dostoyevski
 4. Özgürlük istenilen şeyi yapabilme serbestliğidir. John Locke
 5. Özgürlük, istek doğrultusunda bir eylemde bulunma ya da bulunmama gücünü ifade eder. David Hume
 6. Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm, yıkım vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası özgürlüktür. Mustafa Kemal Atatürk
 7. Düşüncenin, isteğin ve iradenin olmadığı yerde özgürlük olmaz; fakat özgürlüğün olmadığı yerde düşünce, istek ve irade sözkonusu olabilir. John Locke
 8. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Mustafa Kemal Atatürk
 9. Özgürlük, tarihin kaybolmayan tek değeridir. Albert Camus
 10. Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değildirler. Abraham Lincoln
0 kişi beğendi


01 | Özgürlük Üzerine Özlü Sözler

Özgürlük ile ilgili özdeyişler derleyiniz:Derleyen: Prof.Dr.Coşkun Can Aktan"Özgür doğan insan her yerde zincire vurulmuştur." Jean Jacques Roussaeu"Her insan iki hakka sahip olarak dünyaya gelir. Birincisi, başka insanların üzerinde hiç bir gücünün sözkonusu olmayacağı özgürlük hakkıdır, İkincisi ise, mülkiyet hakkıdır." John Locke"Bütün insanlar eşit yaratılmışlardır. Yaradanları tarafından vazgeçilmez haklara sahip kılınmışlardır. Bu haklar; yaşam, özgürlük ve mutluluğa ulaşma hakkıdır." Thomas Jefferson"İnsan doğası gereği baskıya.. - Yazıya Git..

02 | özgürlük tanriçası

new york' taki " özgürlük heykeli " ni bilmeyenimiz yoktur. neredeyse amerika birleşik devletleri' nin simgesi. neredeyse, bayrağı kadar bu ülkenin tarifi.


sağ elinde meşale, sol elinde kitabe tutan melek yüzlü bir kadın. ısabelle eugenie boyer. . . özgürlük tanrıçası. . . esasen, singer dikiş makinalarının sahibinin dul eşi.


heykel, amerika birleşik devletleri' nin kuruluşunun yüzüncü yılı hediyesi olarak fransa tarafından yollanmıştır. frederic bartholdi tarafından yapılmıştır ve çelik iskeletinde,.. - Yazıya Git..

03 | Özgürlük

1.Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî.
2.Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu, hürriyet.
Kimine göre ise sadece tercih hakkıdır.Özgürlük NedirÖzgürlük:Bağlı ve bağımlı olmama, dış etkilerden(etkenlerden) bağımsız olma, engellenmemiş ve zorlanmamış olma halini dile getirmektedir. Buna paralel baska bir gündelik tanımı, insanın kendi kararlarını kendi istemine ve.. - Yazıya Git..

04 | Özgürlük Nedir Anayasanın Hangi Maddesinde Geçer

1.Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî.
2.Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu, hürriyet.
Kimine göre ise sadece tercih hakkıdır.Özgürlük NedirÖzgürlük:Bağlı ve bağımlı olmama, dış etkilerden(etkenlerden) bağımsız olma, engellenmemiş ve zorlanmamış olma halini dile getirmektedir. Buna paralel baska bir gündelik tanımı, insanın kendi kararlarını kendi istemine ve.. - Yazıya Git..

05 | Özgürlükçü Demokrasi

Bireylerin her türlü düşüncelerine saygı gösteren, yasak koymayan demokrasi biçimi - Yazıya Git..

06 | Özgürlük ile ilgili atasözü 10 tane

Özgürlük ile ilgili 10 tane örnek atasözü - Soruya Git..

07 | Özgürlük ile ilgili atasözleri

Özgürlük ile ilgili atasözü örnekleri - Soruya Git..

08 | Özgürlük eş anlamlısı

Özgürlük kelimesinin eş anlamlısı nedir - Soruya Git..

09 | ÖZGÜRLÜK NEDİR ?

İLETİŞİM PERFORMANS YARDIM LÜTFEN - Soruya Git..

10 | Özgürlük ile ilgili vecizeler

Özgürlük ile ilgili vecize örnekleri 10 tane - Soruya Git..


Benzer SorularArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Melih00005
  Belirtmemiş
 • keskin
  Belirtmemiş
 • nightmare
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya