• 1
36
Okunma
2715
Cevap
2
Soru :

Şiir Türleri Nelerdir

Şiirin türlerin özelikleri
Bölüm: Türkçe
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


332015-10-03 14:44:42 #
Cevap : ŞİİR TÜRLERİ;
1. LİRİK ŞİİR
2. EPİK ŞİİR
3. DİDAKTİK ŞİİR
4. PASTORAL ŞİİR
5. SATİRİK ŞİİR
6. DRAMATİK ŞİİR

Şimdi detaylarıyla ve örnekleriyle bu şiir türlerini aşağıda sizi açıklayalım:

1. LİRİK ŞİİR
 Aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. Okurun duygularına, kalbine seslenir. Eskiden Yunanlılarda “lir” denen sazlarla söylendiğinden bu adı almıştır. Tanzimat döneminde de bir saz adı olan “rebab” dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir. Divan edebiyatında gazel, şarkı; Halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiire girer.

ÖRNEK:
 Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın
Sesini duyan olur, sana göz koyan olur
Anmasınlar adını candan anan dudaklar
Annen bile okşasa benim bağrım taş olur

2. EPİK ŞİİR
 Destansı özellikler gösteren şiirlerdir. Kahramanlık, savaş, yiğitlik konuları işlenir. Okuyanda coşku, yiğitlik duygusu, savaşma arzusu uyandırır. Daha çok, uzun olarak söylenir. Divan edebiyatında kasideler, Halk edebiyatında koçaklama, destan, varsağı türleri de epik özellik gösterir. Tarihimizde birçok şanlı zaferler yaşadığımızdan, epik şiir yönüyle bir hayli zengin bir edebiyatımız vardır.

ÖRNEK:
 Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı
Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı
Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle
Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle

3. DİDAKTİK ŞİİR
 Bir düşünceyi, bir bilgiyi aktarmak amacıyla yazılan şiirlerdir. Bunlar okurun aklına seslenir. Duygu yönü az olduğundan kuru bir anlatımı vardır. Kafiye ve ölçülerinden dolayı akılda kolay kaldığından, bilgiler bu yolla verilir. Manzum hikâyeler, fabller hep didaktik özellik gösterir.

ÖRNEK:
 Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
Şahsın görünür rutbe – i aklı eserinde

4. PASTORAL ŞİİR
 Doğa şiirlerini, çobanların doğadaki yaşayışlarını anlatan şiirlerdir. Doğaya karşı bir sevgi, bir imrenme söz konusudur bunlarda. Eğer şair doğa karşısındaki duygulanmasını anlatıyorsa “idil”, bir çobanla karşılıklı konuşuyormuş gibi anlatırsa “eglog” adını alır.

ÖRNEK:
 Hülyana karışmasın ne şehir ne de çarşı
Yamaçlarda her akşam batan güneşe karşı
Uçan kuşları düşün, geçen kervanları an
Madem ki kara bahtın adını koydu çoban


5. SATİRİK ŞİİR
 Eleştirici bir anlatımı olan şiirlerdir. Bir kişi, olay, durum, iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştirilir. Bunlarda didaktik özellikler de görüldüğünden, didaktik şiir içinde de incelenebilir. Ancak açık bir eleştiri olduğundan ayrı bir sınıfa alınması daha doğru olur. Bu tür şiirlere Divan edebiyatında hiciv, Halk edebiyatında taşlama, yeni edebiyatımızda ise yergi verilir.

ÖRNEK:
 Benim bu gidişe aklım ermiyor
Fukara halini kimse sormuyor
Padişah sikkesi selam vermiyor
Kefensiz kalacak ölümüz bizim

6. DRAMATİK ŞİİR
 Tiyatroda kullanılan şiir türüdür. Eski Yunan edebiyatında oyuncuların sahnede söyleyecekleri sözler şiir haline getirilir ve onlara ezberletilirdi. Bu durum dram tiyatro türünün ( 19. yy. ) çıkışına kadar sürer. Bundan sonra tiyatro metinleri düz yazıyla yazılmaya başlanır.
Dramatik şiir harekete çevrilebilen şiir türüdür. Başlangıçta trajedi ve kommedi olmak üzere iki tür olan bu şiir türü dramın eklenmesiyle üç kere çıkmıştır.
Bizde dramatik şiir türüne örnek verilmemiştir. Çünkü bizim Batı’ya açıldığımız dönemde ( Tanzimat ) Batı’da da bu tür şiirler yazılmıyordu; nesir kullanılıyordu tiyatroda. Bizim tiyatrocularımız da tiyatro eserlerini bundan dolayı nesirle yazmışlardır. Ancak nadirde olsa nazımla tiyatro yazan da olmuştur. Abdülhak Hamit Tarhan gibi ..


Şiir Türleri Nelerdir

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi
192015-10-03 14:44:46 #
Cevap : Dramatik Şiir: Acıklı ya da korkunç bir konuyu anlatan şiir türüdür. İnsanın gözünün önünde tiyatro gibi konuyu canlandırabilen şiir yada opera için yazılan manzum dramlardaki şiirdir. Batı edebiyatında Corneille, Racine, Shakespeare, bizim edebiyatımızda Namık Kemal, Abdülhak Hamit Tarhan, Faruk Nafiz Çamlıbel dramatik şiirin en güzel örneklerini vermişlerdir.  Lirik şiir: Duyguların coşkun bir dille anlatıldığı şiirlerin genel türüdür. Bireysel duyguların içten geldiği gibi, coşkulu, etkili bir dille anlatıldığı eserlerdir.Sıfat olarak esin dolu, coşkun, içli bir dili bulunan anlamlarında kullanılan lirik sözü, bu niteliği taşıyan şiirleri de niteler.    Didaktik şiir: Didaktik kelimesin anlamı (fr. didaktique, os. talimî), öğretici demektir. Yazılış amacı bilgi vermek olan şiirler bu sözcükle nitelenir. Tâlimi edebiyat ve öğretici edebiyat didaktik kelimesi ile aynı anlamdadır. İlk başlarda bu bölümleme sadece şiir için söz konusuydu. Çünkü edebiyat türü olarak yalnız şiir vardı. Dualar, dinsel amaçlı metinler kolay akılda tutulabilmesi için şiir türünde yazılıyorlardı. Türklerin gelişimi sonucu didaktik terimi şiirin dışında tiyatro, öykü, roman için de kullanılmaya başlamıştır.    Pastoral şiir: (fr. Pastorale) kır, çoban hayatını, çıplak tabiat güzelliklerini tanıtıp sevdirmek amacı taşımakta olan edebî eserlere denir. Pastoral şiir de bu türdedir. Şiirin yanında roman, hikâye, tiyatro, mektup, makale, seyahat; fıkra; hayrat; sohbet gibi edebî türlerin hepsi pastoral bir görüşle yazılabilir. Batı edebiyatında, pastoral şiirlerden doğrudan doğruya tabiat manzaralarını canlandıranlarına idil; karşılıklı konuşma tarzında yazılan pastoral manzumelere ise eglog denilir. Yunan edebiyatından Theokritos (M.Ö. III. yüzyıl), Lâtin edebiyatından Vergilius (MÖ. 70 - 19) bu şiir türünde en iyi eserlerin sahipleridir.    Satirik şiir: Toplumsal hayattaki aksayan yönlerin ve düzensizliklerin, insanların çeşitli konulardaki zayıflıklarının zekice , ince bir alay tarzı ile kişileri ve olayları eleştiren şiirler satirik şiirlerdir. Bunlarda aynı zamanda didaktik özelliklerde görüldüğünden didaktik şiir için de incelenebilirler. Fakat açık bir eleştiri olduğundan ayrı bir sınıfa incelenmesi daha doğrudur. Bu tür şiirlere Divan edebiyatında hiciv , Halk edebiyatında taşlama , yeni edebiyatımızda yergi denilmektedir.    Epik şiir: Epik kelimesi Yunanca kökenlidir. Kelime, konuşma, hikâye, şarkı, kahramanlık şiiri mânasına gelen epos kelimesinden türemiştir. Batı edebiyatında bu türe başlıca örnek olarak İlyada ve Odise kabul edilir. Vergilius'in Aeneid adlı eseri aslında Homeros'in tam bir taklididir. Ver-gilius tesiri Homeros geleneğini batı ortaçağında canlı tutmuştur.

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi


01 | Şiirde Yorum

ŞİİRDE YORUMŞiirde yorum yapıldığı vakit genelde herkes farklı anlamlar çıkarır. Bu yorum farklılığının temel sebebi, şiirin günlük dilin gerçekliğinden sıyrılarak imgesel bir gerçekliğe geçmiş olmasıdır. İmgeleri herkes farklı değerlendirecektir.Bir şiirin çeşitli zamanlarda farklı kişilerce değişik yorumlanmasının sebepleri şunlardır:1- İçinde bulunulan psikolojik, siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ortam.2- Şiirde imgelerin kullanılmış olması.3- Şiirle ilgili yeni verilerin ortaya çıkması.4- Şiir metninin farklı anlamlar sezdirecek.. - Yazıya Git..

02 | Şiirde Ana Duygu Nasıl Bulunur

Şiirde ana duygu nasıl bulunur
Anaduygu şiirin siz de uyandırğı duygudur. Konu şiirde ne anlatıldığıdır. Ana tema ya da ana duygu ise şiirde hissettirilmek istenen temel duygudur. Mesela şairin memleketinin güzelliklerini konu ettiği bir şiirde memleket sevgisi ana temadır. Ölüm konulu Sessiz Gemi adlı şiirde ölüm karşısındaki çaresizlik ve hüzün ana temadır.
Şiirde Tema Nasıl Bulunur
Her eserin bir yazılış amacı, iletmek istediği bir mesaj vardır. Eserde iletilmek istenen mesaja “tema” denir. Şiirde daha çok duygu ve hayaller.. - Yazıya Git..

03 | Şiir Türleri

Lirik Şiir Aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. Okurun duygularına, kalbine seslenir. Eskiden Yunanlılarda “lir” denen sazlarla söylendiğinden bu adı almıştır. Tanzimat döneminde de bir saz adı olan “rebab” dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir. Divan edebiyatında gazel, şarkı; Halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiire girer.

ÖRNEK:
Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın
Sesini duyan olur, sana göz koyan olur
Anmasınlar adını.. - Yazıya Git..

04 | Şiirde Tema

Şiirde Tema (Özet) : Şiirde dile getirilen duygu, düşünce ve hayale tema denir. Şiir bir düşünce yazısı olmadığı için “tema” sözcüğünden daha çok esrede dile getirilen duygu ve hayali anlamalıyız. Şiirde tema kimi zaman bir aşk, ayrılık acısı, ölüm korkusu gibi bireysel duygular kimi zaman da başka insanlar için üzüntülerin yer aldığı toplumsal konuları da içerebilir. Şiirde Tema (Detay) : Her eserin bir yazılış amacı, iletmek istediği bir mesaj vardır. Eserde iletilmek istenen mesaja “tema” denir. Şiirde daha çok.. - Yazıya Git..

05 | Şiir Antolojisi Nasıl Hazırlanır

Antoloji hazırlamak için önce antolojinin ne olduğunu bilmek gerekir.Nedir Antoloji : Alm. Anthologie, Blütenlese (f), Fr. Anthologie, İng. Anthology. Seçme şiirleri veya nesirleri biraraya toplayan kitap. Edebiyat eserlerinden seçme parçaları bir araya toplayan kitaplara denir.Antoloji hazırlamak için;1. Önce bir konu seçip bu konuyla ilgili kaynakları/bilgileri edineceksiniz.2. Bu bilgileri örneğin bir şiir antolojisi hazırlamak istiyoruz. Şairleri alfabetik sıraya göre sıralayacaksınız.3. Önce şairin kısa bir öz geçmişini sonra birkaç önemli şiirini.. - Yazıya Git..

06 | Şiir antolojisi nasıl hazırlanır

Şiir antolojisi hazırlamam gerekiyor. Nasıl bir şiir antolojisi hazırlayabilirim. Şiir antolojisinden neler olur? Şiir antolojisi örneği lazım bana ödevim için. - Soruya Git..

07 | Şiir İncelemeleri

Şiir İnceleme Örnekleri (Redif, uyak, kafeiye şeması, zihniyet, gelenek,ahenk, nazım biçimi v.s.) - Soruya Git..

08 | Şiirde ana duygu ve konu nasıl bulunur

Şiirde ana duygu ve konu nasıl bulunur - Soruya Git..

09 | Şiirin biçim ve içerik yönünden incelemesi

Anneler Ve Çocuklar Anne ölünce çocuk Bahçenin en yalnız köşesinde Elinde bir siyah çubuk Ağzında küçük bir leke Çocuk öldü mü güneş Simsiyah görünür gözüne Elinde bir ip nereye Bilmez bağlayacağını anne Kaçar herkesten Durmaz bir yerde Anne ölünce çocuk Çocuk ölünce anne Sezai Karakoç - Soruya Git..

10 | Şiir Düz Yazı Şeklinde

Adsız çeşme metni 5.sınıf önce sonra daha sonra ardından en sonunuda kelimelerini kullanarak düz yazı. Edit: Mensur Şiir - Soruya Git..


Benzer Sorular

Çözüldü şiir inceleme


Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • keskin
  Belirtmemiş
 • nightmare
  Belirtmemiş
 • Darthwader
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya