Nedir.Org
 • 1
4881
4
Okunma
2926
Cevap
1
Soru :

Şiirin biçim ve içerik yönünden incelemesi

Anneler Ve Çocuklar

Anne ölünce çocuk

Bahçenin en yalnız köşesinde

Elinde bir siyah çubuk

Ağzında küçük bir lekeÇocuk öldü mü güneş

Simsiyah görünür gözüne

Elinde bir ip nereye

Bilmez bağlayacağını anneKaçar herkesten

Durmaz bir yerde

Anne ölünce çocuk

Çocuk ölünce anne


Sezai Karakoç
Bölüm: Edebiyat
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


162020-04-23 22:36:52 #
Cevap : BİÇİM YÖNÜNDEN İNCELEME
Şiirleri biçim yönünden incelemeye başladığımızda yedi  konuda değerlendirme yapmamız gerekmektedir.
 1. Nazım biriminin tespit edilmesi ve ortaya konması; dörtlükten mi oluşmaktadır. Beyitler halinde mi söylenmiştir. 
 2. Şiirin kaç beyitten oluştuğu veya kaç dörtlükten oluştuğu tespit edilir. Bunun için şiirdeki bütün beyitler veya dörtlükler sayılır.
 3. Şiirin hangi ölçü ile yazıldığının bilinmesi gereklidir.
 4. Şiirin duraklarının tespit edilmesi ve belirtilmesi gerekmektedir.
 5. Şiirde bulunan kafiyeler ve kafiye çeşitleri tespit edilmeli,
 6. Şiirde bulunan rediflerin tespiti ve gösterilmesi,  
 7. Şiiri oluşturan kafiyeler tespit edildikten sonra kafiye şeması oluşturulmalıdır.

İÇERİK YÖNÜNDEN İNCELEME
İçerik yönünden inceleme durumunda ise yedi basamakta yapılabilmektedir.
 1. Anlamı bilinmeyen kelimelerin tespiti ve bunların açıklanması,
 2. Anlamı bilinmeyen deyimlerin tespiti ve bunların açıklanması,
 3. Şiirin bölümler halinde anlattıklarının ortaya konması gereklidir. Dörtlüğün ne anlattığı, beyitin ne anlattığı ortaya konması şiire bütün halinde bakmayı kolaylaştırır.
 4. Şiirde anlatılmak istenen ana konunun ne olduğu tespiti yapılır. Bunun için kıtaların, beyitlerin neler anlattığından yararlanmak gereklidir.
 5. Şiirin anlatmak istediklerini hangi anlatım özelliklerin kullanarak yapmaya çalıştığını tespit etmek gereklidir. (Mecazı Mürsel, betimleme, benzetme gibi)
 6. Şiirde kullanılan dilin ne olduğu şiirin anlaşılmasında önemli bir noktadır. Ağdalı bir dil, sade bir dil, yabancı kelimelerin kullanıldığı bir dil gibi.
 7. Şiirin türü hakkında bilgiye ulaşmak gerekmektedir. Bunun için yapılması gereken kıta ve beyitlerin anlattıklarının bütün halinde değerlendirilmesi ile ortaya çıkar.

Sezai Karakoç'un 1958 yılında kaleme aldığı ANNELER VE ÇOCUKLAR şiirinin tamamını inceleyecek olursak;

Şairin o ünlü “Mona Rossa” şiirinden altı yıl sonra 1958 yılında kaleme alınan “Anneler Ve Çocuklar” şiiri üç kıta ve otuz dokuz sözcükten oluşmaktadır.Yazılış tarihi itibariyle bendenizle yaşıt olan bu küçük ve anlamlı şiiri bilmem kaçıncı okuyuşumdur.Her okuyuşumda yüreğimden bir şeyler alır götürür bu dizeler.Görüldüğü gibi şiir; Karakoç’un diğer pek çok çarpıcı benzetmeler ve sembollerle süslü gizemli şiirlerine nazaran açık ve yalındır.Hemen hemen hiçbir yabancı sözcüğün kullanılmadığı bu küçük şiirde birinci ve üçünçü dörtlüklerde hep eksiltili cümleler kullanılmıştır.Fakat ikinci dörtlükte geniş zamanlı kelimeler tercih edilmiştir.

Sezai Karakoç; bütün şiirlerini topladığı “Gün Doğmadan” adlı şiir kitabındaki diğer şiirlerinde de anne ve çocuk sözcüklerini çok sık kullanmıştır. Titiz bir inceleme sonucu bütün şiirlerinde yaklaşık olarak anne sözcüğünü 92, çocuk sözcüğünü de 159 defa kullandığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla anne ve çocuk kavramlarının şairin dünyasında ayrı ve çok önemli bir yere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Hatta bu kavramlar diğer şiirlerinde o kadar yoğunlukla ele alınmıştır ki, tahliline çalıştığımız bu kısacık şiirdeki anne ve çocuk sözcükleri diğer şiirlerindeki bu kavramları sanki tamamlar niteliktedir.

Bu şiirde; anne ve çocuk sözcükleri dışında dört defa da “ölüm” kavramını kullanan şair, adeta üç kavram etrafında bir şiir kurmuştur. “Ölüm- Anne-Çocuk” bu üç kavram arasındaki bağlantı ile, şairin diğer şiirlerine serpiştirdiği benzer kavramlarla ahenkli bir bütünleşme sağlandığı hemen göze çarpmaktadır. Bu bütünlüğün içerisinde dikkat çeken diğer önemli bir sözcük ise “sevgili” dir. Kolay okunmakla birlikte, bir okuyuşta kolay kolay anlaşılmayacak kadar da gizemli olan Anneler Ve Çocuklar şiiri bu yapısıyla “Zorun Kolay Anlatımı” dediğimiz edebi sanatın mükemmel bir örneğini teşkil etmektedir. Bu tarz; Karakoç’tan önceki ve sonraki şairler tarafından da sık sık başvurulan, ancak kolay kolay üstesinden gelinemeyen bir tarzdır.

ŞİİRİN İÇERİK OLARAK TAHLİLİ :
Üç bölümden oluşan Anneler Ve Çocuklar şiirinin birinci bölümünde, öncelikle annesini kaybeden bir çocukla karşı karşıyayız. Bu çocuk şiirde birkaç sözcükle öyle tarif edilmiş ki, bahçenin (hayatın) en yalnız köşesinde elinde bir siyah çubuk ve ağzında küçük bir leke ile öylece durmaktadır.”Siyah” sözcüğü edebiyatta olduğu kadar geleneğimizde de matemin rengi olarak kullanıldığı için, muhtemelen şair bu sözcüğü bilinçli olarak kullanmıştır. Çünkü annesi ölen çocuk matemlidir, üzgündür siyah çubukla birlikte gizli bir keder içindedir. Çocuğun ağzındaki küçük “leke” de matemdir, çünkü “anne-sevgili” artık yanında değildir, ölmüştür.

Şiirin ikinci bölümünde ise, ölen çocuktur. Ve bu güzel şiirde; anne ölünce çocuğun, çocuk ölünce de bir annenin psikolojik durumlarını karşılaştıran şair, çocuğunun ölümünden sonra annenin evreni nasıl simsiyah gördüğünden bahsetmektedir.Güneşsiz evrenin simsiyah görünmesi ne anlatılmaz bir hadisedir?. Bendeniz; bu şiirde bahsedildiği üzere mecaz anlamda değil, gerçek anlamda evrenin birkaç saniyelik güneşsiz kalması sonucundaki insanların psikolojik hallerini antoloji sayfamda kayıtlı bulunan “Güneş Tutulması” adlı şiirimde tasvir etmeye çalışmıştım. Güneşin simsiyah görünmesi durumunu gerçek anlamda bile hakkıyla tasvir etmek kabil olmasa gerektir. İşte şiirin bu bölümünde; evlat yitirmenin acısına dayanamayan bir anne “sevgili-güneş” gibi sevgisi tarif edilmez bir varlığın o dayanılmaz aydınlığında simsiyah bir dünyaya hapsolmuş gibidir.Bu nedende, bu anne aynı zamanda kararsız ve çaresizdir. “Elinde bir ip nereye / Bilmez bağlayacağını anne”.

Şiirin üçüncü bölümünde ise; anne ve çocuğunun birbirlerinin ölümünden sonraki ruh halleri karşılaştırılmış ve tasvir edilmiştir.Anne ve çocuğun birbirlerini yitirmesi sonrasındaki bu karamsarlık halleri ve matemleri, bize aynı zamanda sevgilinin ölümünden sonraki psikolojik durumu da hatırlatıyor.Öylesine insan yüreğine bir çığ gibi düşen bir psikolojik atmosfer çiziliyor ki, bu durumu sözcüklerle tarif etmek ne kadar zor? Annesini yitiren çocuk, yada çocuğunu yitiren anne insanlardan, herkesten, her şeyden kaçmaktadır adeta, gizli bir matem içindedirler. Ne yapacaklarını, nereye gideceklerini bilememektedir, yerinde duramamaktadırlar.

Ayrıca yazar Sezai Karakoç hakkında bilgiler de elinizin altında bulunsun:)

Sezai Karakoç

 
0 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Biçim

Biçim (Form) : Nesnelerin dış görünüşü. Metafizikte bir nesnenin, gizil ilkesi olan, hammaddeden ayırt edilen etkin belirleyici ilkesi.

Platon bugün biçim sözcüğü ile karşılanan eidos terimini bir şeyi o şey yapan kalıcı gerçeklik ile sonlu ve değişmeye uğrayan tikelleri ayırmak için kullanmıştır. Platoncu biçim kavramı, da pytagarosçı kurama dayanır. Bu kurama göre, nesnelerin ayırt edici özelliklerini veren maddi öğeler değil, pythagoras’ın sayısal olarak adlandırdığı kavranabilir yapılardır.

Madde ve.. - Yazıya Git..

02 | Biçim Sıfata Örnek

Niteleme Sıfatlarında biçim yönünden nasıl nitelendirirler birkaç örnek verelim.ÖRNEKLER:Kareli gömlek,Dağınık oda,Dar paça,Uzun sırık,Geniş cadde,Tıknaz adam - Yazıya Git..

03 | Biçimleme

1 - Biçim verme. Şekillendirme.
2 - Çeşitli maddelerin biçimsel imkanları ile birbirleri arasındaki düzen ilişkilerini araştırma işi.
3 - (Bilişim) Yazının nasıl gösterileceğini belirten gösterim.

Fonetik Biçimleme :
Tiyatro konuşmasında ünlü veya ünsüz harflerin ağızdan çıkarken aldıkları biçim. - Yazıya Git..

04 | Şiirin Temel Özellikleri

ŞİİRİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Çağımızın ve günümüzün şiirini yalnızca daha iyi, daha yakından tanıdığımız için değil, bütün çağların şiirlerine kendimizinkinin sisleri arasından baktığımız için, şiir derken modern şiiri anlatmak istiyoruz. Modern şiir, artık hikayeden ayrılmış olan, gelişen burjuva sınıfının, çevresinin bilincine varmasında özel bir rol oynamış olan şiirdir.

Bu modern şiirin -iyisinin değil, herhangi bir modern şiirin- kendine özgü temel özellikleri nelerdir? Yunan şiirinin temel özelliği olan.. - Yazıya Git..

05 | Biçimsellik

Biçime uygun olma durumu - Yazıya Git..

06 | Biçimsiz bulmaca

Bulmacada Biçimsiz sorusunun 5 harfli cevabı nedir? - Soruya Git..

07 | Şiirin şekil unsurları

Şiirin şekil yani biçim unsurları nelerdir? - Soruya Git..

08 | Şiirin ana duygusu ne demek

Şiirin ana duygusu ne demek, Şiirin ana duygusu nedir, - Soruya Git..

09 | Biçim bulmaca

Bulmacada Biçim sorusunun cevabı nedir? - Soruya Git..


Yeni Sorular Cevapsız Sorular Çözülemeyen Sorular Bulmaca Sözlüğü
Benzer Sorular
İlgili Aramalar
 1. şiirin biçim ve içerik yönünden incelenmesi örnekleri
 2. kaldırımlar şiirinin biçim ve içerik yönünden incelenmesi
 3. 5 şiir biçim ve içerik yönünden incelenmesi
 4. biçim ve içerik yönünden şiir incelemesi
 5. sessiz gemi şiirinin biçim ve içerik yönünden incelenmesi
 6. 35 yaş şiirinin biçim ve içerik yönünden incelenmesi
Edebiyat Bölümü Yeni SorularGeri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • ETRUSCAN
  ETRUSCAN
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • Maşo Dor
  Maşo Dor
  Belirtmemiş
 • Ahmet Ayşenaz Koçer
  Ahmet Ayşenaz Koçer
  Belirtmemiş
 • Ceren 1999
  Ceren 1999
  Belirtmemiş
 • zy01ADANA
  zy01ADANA
  Belirtmemiş
 • Emre Talo
  Emre Talo
  Belirtmemiş
 • Songül Dal Tire
  Songül Dal Tire
  Belirtmemiş
 • Baro
  Baro
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • nalindag
  nalindag
  Belirtmemiş
 • Yağmur Uysal
  Yağmur Uysal
  Belirtmemiş
 • hazretiserdar
  hazretiserdar
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Lilisaya
  Lilisaya
  Belirtmemiş
 • melda343477
  melda343477
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • barlikzeynep
  barlikzeynep
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • viento
  viento
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya