Nedir.Org
 • 1
24495
3
Okunma
67
Cevap
2
Soru :

Sosyoloji öğrenmenin avantajları

İletişim öğrencisi için sosyoloji öğrenmenin avantajlarınım güncel örneklerle değerlendiriniz ?
Bölüm: Sosyoloji
Durum: Çözüldü
Tarih: 3 hf. önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


162021-01-14 16:46:27 #
Cevap :

Sosyoloji bize;

 1. Bireysel olandaki sosyal olanı, özel olandaki genel olanı görmemizi sağlar. (Bildiğimizi sandığımız dünyanın farklı yönlerini görürüz.)
 2. Gündelik hayattaki olaylara farklı bakış açısıyla bakmamızı sağlar.
 3. Sosyolojik düşünme ve dayanışmayı geliştirir. (Empati kurmamızı sağlar.)
 4. Hem kendi sorunlarımıza hem de çevremizin sorunlarına farklı bakabilmeyi sağlar.
 5. Sosyolojik düşünme kesin, eleştirilmez doğrulara ulaşmayı hedeflemez. Bizi düşünmeye iter.
 6. Sosyolojik düşünme; sorgulama, eleştirel bakma, analiz etme becerileri kazandırır.
0 kişi beğendi
12021-01-14 16:47:10 #
Cevap :
Bilim sanıldığı gibi doğaya ve doğal dünyaya ilişkin gerçekliklerin aranmasıyla sınırlanmış bir
etkinlik değildir. Bilim insan içindir. İnsanın mutluluğu, refahı, gelecekte daha iyi koşullarda
yaşaması ve sosyal yaşamın düzenliliği gibi pek çok unsurun sürekli bir biçimde yeniden
tanımlanması gereksinimi, sosyolojiye neden ihtiyaç duymamız gerektiği konusunu
açıklamaktadır. Ancak toplumumuz gerektiği biçimiyle ne sosyolojinin, ne de böyle bir
ihtiyacın farkındadır. Bunun en belirgin nedeni başta ifade ettiğimiz gibi, sosyolojinin bilimsel
niteliğinin ve amaçlarının yeterince bilinmemesidir. Ayrıca, bugün bilim denilince daha çok,
doğa bilimlerinin, teknolojiyle bütünleşmiş matematik, mühendislik ve tıp gibi alanların akla
gelmesidir. Toplumda kendisini gösteren böylesi bir bilim anlayışı, genelde sosyal bilimlerin
özelde ise sosyolojinin ikinci planda kalmasına neden olmaktadır. Doğa bilimlerdeki keşif ve
buluşlar toplumdaki radikal değişiklikleri tetiklerken, sosyolojinin ürettikleri daha az önemli
görülmektedir. Oysa doğayı aşan insanın gücünün giderek artması ve kontrolü kendisini
aşması karşısında doğabilecek problemleri betimlemede başvurulacak en yetkin alan yine
sosyoloji olacaktır (Esgin ve Arslan, 2011). Sosyoloji, bu ve benzeri olumsuzlukların insanlığı
tehlikeye sürükleyen sonuçlarını şimdiden haykırmaktadır. Ancak, sosyolojinin sesinin kısık
olması, onun bu haykırışlarının duyulmasına engel olmaktadır. Çünkü insanın geldiği konumu
değerlendirme gücünde olan sosyoloji geri planda bırakılmakta, rahatsız edici söylemler
üreten çatışmacı bir alan olarak görülmektedir.
Sosyolojiye ihtiyacımız vardır. Çünkü sosyoloji insanların yarattığı dünyayı anlamlandırma
uğraşında olan, insanlar arası birlikteliklerden kaynaklanan çatışma ve huzursuzlukların
nedenlerini belirlemeye, gelecekteki toplumsal koşulların niteliğini öngörmeye çalışan bir
bilimdir. Sosyolojin üstlendiği görev, gündelik yaşamı sürdürmemize yardım eden sıradan
bilgilerden ya da kendi bireysel deneyimlerimizden yola çıkarak yerine getirilebilecek bir
görev değildir. İnsanlar ve hatta devletler, kendi bilinçlerinden hareketle sosyal sorunların
nedenlerini ve sonuçlarını kavramakta başarılı görünmemektedirler. Bilton vd.’nin (2009: 4-
5) dile getirdiği gibi, insanlar arasında çatışmaların, hatta savaşların yaşanıyor olması, acılara
ve güvensizliklere sebep olan toplumsal sorunlarla çevrili olmamız bunun kanıtıdır. İnsanlık
olarak bugün bizi sersemletip hatta korkutucu görünebilen hızlı toplumsal değişim
bombardımanı altındayız. Eylemlerimiz, hiç beklemediğimiz çeşitli sonuçlar ortaya
çıkartmaktadır. Günlük ilişkiler düzeyinde bile en iyi sonuca ulaşmak için doğru davranış
biçiminin hangisi olduğunu çoğu zaman kestiremiyoruz. Bütün bunlar, bizlerin kendi
kurduğumuz dünyayı anlamlandırmakta bile ne kadar yetersiz olduğumuzun bir
göstergesidir. Ancak, yaptığımız tespitlerden sosyolojinin tüm bu sıkıntıları ortadan
kaldırabileceği ve herkes için huzurlu, mutlu bir hayatın temelini sağlayabileceği sonucuna
ulaşmak doğru değildir. Sosyolojinin söz konusu süreçteki katkısı, bize daha iyi enformasyon
ve daha bütüncül bir anlayış kazandırarak, bizi kendi hayatlarımızı şekillendirmek açısından
daha güçlü bir konuma ulaştırmaktır. Nitekim sosyoloji, dokunulduğunda bütün sosyal
sorunları ortadan kaldırma gücü olan sihirli bir değneğe sahip değildir. O, diğer sosyal
bilimlerde olduğu gibi sosyal gerçekliği anlamlandırma çabasında olan bir sosyal bilimdir.
Sosyal bilimlere ihtiyaç duymamızı gerektiren her neden, sosyoloji için de geçerlidir.

Page 7
Dünya ile doğru ilişki kurabilmek için insanın ihtiyaç duyduğu toplumsal, ahlaki ve kültürel
gelişimin sosyal bilimlerden başka taşıyıcısı yoktur. Sosyal bilimlerin önemini kavramamış bir
toplum, kendi gelişim dinamiklerini elinde tutamadığı gibi, geleceğini biçimlendirme ve güçlü
olma şansını da yitirecektir. Sosyal bilimleri savunmak, esasen toplumu savunmak demektir.
Bu çerçevede sosyolojiyi önemsemek, bugünümüzü ve toplumsal geleceğimizi önemsemek
anlamına gelmektedir. Aksi durumda, kendi gerçekliklerimizi belirleme, kendi toplumsal
problemlerimizi çözümleme ve kendi geleceğimizi daha iyi inşa etme yeteneğimiz
olmayacaktır (Esgin ve Arslan, 2011). Üstelik yaşadığımız çağın gerekleri bu yeteneği daha
zorunlu bir gereksinim olarak ortaya koymaktadır.
Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Türkiye’nin daha iyi ve daha insancıl bir toplum özlemini
karşılayabilmesi için, sosyolojiye ve iyi yetişmiş sosyologlara her zamankinden daha fazla
ihtiyacı vardır. Böylesi bir ihtiyacın karşılanmasının koşulu, öncelikle yetkin bir sosyal bilim
olan sosyolojinin toplum ve devlet nezdinde yeterince tanınmasının koşullarını oluşturmaktır.
Sosyolojinin yeterince ve doğru bir şekilde tanınmasının, hak ettiği değeri kazanmasının
birincil yolu, üniversitelerdeki sosyoloji bölümlerinin ve sosyoloji öğrencilerinin sayılarının
niceliksel olarak çoğaltılması değil, onun kurumsallaşmasını sağlamaktır. Alan dışından
akademisyenlerin istihdamıyla açılan yeni bölümleri sosyolojinin temsilcileri konumuna
getirmek, sosyoloji formasyonuna uymayan Açık Öğretim Fakültesinde sosyoloji bölümü
açmak gibi olumsuz uygulamalar, sosyolojinin gelişimine katkı yapmaktan çok zarar
vermektedir. Sosyolojinin kurumsallaşması, onun öncelikle bilimsel gerekliliklerinin
anlaşılması ve mesleki bilincin gelişmesiyle mümkündür. Bilimsel gerekliliklerin
belirlenmesinin ve sosyolojinin daha etkili çözümler üreten bir bilim niteliğine kavuşmasının
sorumluluğu sosyologlarda olmalıdır. Kısacası sosyolojinin asıl sahibi sosyologlardır.
Dolayısıyla sosyologların şimdiki görevi, sosyolojiye sahip çıkmak ve her koşulda onu
yüceltecek çalışmalara imza atmaktır.

KAYNAKÇA
Bauman, Z. (1999). Sosyolojik Düşünmek, Çeviren: A. Yılmaz, İstanbul, Ayrıntı Yayınları
Bilton, T. Vd. (2009). Sosyoloji, Çeviren: K. İnal Vd., Ankara, Siyasal Kitabevi
Esgin, A. ve Arslan, F. (2011). “Sosyal Bilimleri Savunmak Gerekir: Türkiye’de Sosyal Bilim Algısının
Negatifliği ve Üniversitenin Misyonu Üzerine” Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve
Sorunlar (UYK-2011), İstanbul, (Yayımlanmamış Bildiri)
Giddens, A. (2009). “Sosyolojinin Kapsamı”, Sosyoloji: Başlangıç Okumaları, Editör: A. Giddens, Çeviren: G.
Altaylar, İstanbul, Say Yayınları
Giddens, A. (2011). Sosyolojinin Savunusu, Çeviren: İ. Kaya, İstanbul, Say Yayınları
Kızılçelik, S. (2005). Batı Barbarlığı, Ankara, Anı Yayıncılık
Kivisto, P. (2008). Sosyolojinin Temel Kavramları, Çeviren: İ. Çapçıoğlu ve S. Yavuz, Ankara, Birleşik
Kitabevi
O’Brien, M. (2001). “Anthony Giddens’ın Sosyolojisine Giriş”, Modernliği Anlamlandırmak/ Anthony
Giddens’la Söyleşiler (iç.), Gıiddens A. ve Pierson C. Çeviren: S. Uyurkulak ve M. Sağlam, İstanbul, Alfa
Yayınları, s.XIII-XLII
Slattery, M. (2007). Sosyolojide Temel Fikirler, Yayına Hazırlayan: Ü. Tatlıcan, G. Demiriz, Bursa, Sentez
Yayıncılık
Swingewood, A. (1998). Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Çeviren: O. Akınhay, Ankara, Bilim ve Sanat
Yayınları
Wallace, R. ve Wolf, A. (2004). Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çeviren: L. Elburuz ve M. R. Ayas, Ankara,
Doğu-Batı Yayınları
Waters, M.(1994). Modern Sociological Theory, London, Sage Publication
Yumul, A. (2011). “Sosyolog Kimdir?”, Bilgi Postası, http://www.bilgi-postasi.com/?p=272, Erişim Tarihi:
01.05.2012
0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Sosyolojik İmgelem

Sosyolojik İmgelem Nedir?En genel anlamda, sosyolojik imgelem, sosyolojik vizyonu, sosyoloji etkinliği sırasında, bireyin görünüşe göre özel olan problemleri ile toplumsal meseleler arasındaki bağlantıları görebilen/görmeyi amaçlayan zihinsel bir tutuma işaret etmektedir.Mills, sosyolojik imgelem (imagination) kavramsallaştırması ile, yaşamlarımızın (bireysel), toplumsal ve tarihsel boyutları arasındaki bağlantıları göz önünde bulunduran bir kavrayışa dikkat çekmektedir. (Marshall 1999:506).Gordon, Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, (Çev. Osman Akınhay,.. - Yazıya Git..

02 | Sosyolojide Fonksiyonalizm

Fonksiyonalizm Nedir
Fonksiyonalist teori temelde, toplumu yaşayan bir organizma olarak gören ve bu organizmayı oluşturan tüm parçaların onun hayatiyetine katkıda bulunan bir işlev üstlendiğini ileri süren bir yaklaşımdır.Fonksiyonalist teori, Comte, Spencer ve Durkheim’in attığı temeller üzerinde, Malinowski ile Radcliffe-Brown tarafından iskeleti kurulan, Parsons tarafından duvarları örülen ve Merton tarafından da kusurları giderilmeye çalışılan bir bina olarak düşünülebilir. Bu binanın sosyolojinin son “mega” inşa atı olduğunu söylemek.. - Yazıya Git..

03 | Sosyoloji

Sosyoloji Nedir (Özet)

Sosyoloji
(toplum bilimi): Sosyal olayları inceler. toplumların kuruluş, yükseliş ve çöküşü ile toplumların kendi aralarındaki münasebetleri ve kendi içindeki insan ilişkilerinin yasalarını inceleyen bilim. sosyoloji bilimi toplumu parçalayarak kendisine uzmanlık alanları oluşturmuştur; bunlar: eğitim(eğitimin toplumsal koşulları incelenir), ekonomi (ekonomini toplum içindeki yeri incelenir), siyaset, aile, hukuk (türkiye’de hukuk sosyolojisi gelişmemiştir), sanat (sanatın toplumlara göre değişmesi olgusu.. - Yazıya Git..

04 | Sosyolojinin Konusu

Sosyolojinin Konusu

Sosyolojinin konusunu, insan davranışlarının sosyal yönü oluşturmaktadır. Sosyoloji insan birlikteliği gerçeği üzerinde durur ve sosyal etkileşimin örüntüleşmiş düzenliliklerini inceler. (Fitcher 2002:3) Sosyoloji bir bilgi gövdesi olarak, insan ilişkileri gerçeğini alır ve bu merkez üzerinde yoğunlaşır. Söz konusu insan birlikteliğine katkıda bulunan veya ondan çıkan her şey sosyolojiktir (Fitcher 2002:3).

Bizlerin toplum içinde benzer tipteki tepkilerimizi

tekrar ve tekrar.. - Yazıya Git..

05 | Sosyolojinin Bilim Olduğunun Göstergeleri

Diğer başlıkta bilimin temel niteliklerini aktarmıştık. Bu ilkeler tüm bilimlere, doğal olarak sosyolojiye de özgüdür.
Bir bilgi alanının bilim olarak nitelenebilmesi için şu özelliklere sahip olması gerekir:
• Kendine özgü nesnel konusu olmalıdır: “Toplumsal olgu” denilen nesnel gerçeklik sosyolojinin konusudur. Başka herhangi bir bilim tarafından “toplumsal olgu” incelenemez.
• Bilimsel yöntemi uygulamalıdır: Diğer bilimler gibi sosyoloji de konusuna giren olay ve olguları incelerken bilimsel yöntemi kullanır. Konularını.. - Yazıya Git..

06 | Sosyolojik imgelem nedir

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

07 | Sosyolojide Monografi Örnekleri

Sosyolojide monografi nasıl yapılır örnekleri - Soruya Git..

08 | Sosyolojik İmgelem Örnekleri

Sosyolojik İmgelem Örnekleri - Soruya Git..

09 | Sosyolojik tahayyül nedir

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

10 | Sosyolojiyi diğer bilimlerden ayıran özellikler

sosyolojiyi diğer bilimlerden ayıran özellikler nelerdir? - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • SiyahBeyazDüşler
  SiyahBeyazDüşler
  Belirtmemiş
 • emre0108
  emre0108
  Belirtmemiş
 • Ozan Cantimur
  Ozan Cantimur
  Belirtmemiş
 • Fasterx
  Fasterx
  Belirtmemiş
 • Dillen
  Dillen
  Belirtmemiş
 • Duygux34
  Duygux34
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • Sercan Çığır
  Sercan Çığır
  Belirtmemiş
 • Sorusorankişi
  Sorusorankişi
  Belirtmemiş
 • Fatih Çam
  Fatih Çam
  Belirtmemiş
 • karadenizfişeyi53
  karadenizfişeyi53
  Belirtmemiş
 • Ebrar Vera
  Ebrar Vera
  Belirtmemiş
 • asyeosman gmail com
  asyeosman gmail com
  Belirtmemiş
 • feyzullah delieli
  feyzullah delieli
  Belirtmemiş
 • Emirhan Aygün
  Emirhan Aygün
  Belirtmemiş
 • k4rtal
  k4rtal
  Belirtmemiş
 • Hell Female
  Hell Female
  Belirtmemiş
 • cgdmmustafa
  cgdmmustafa
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • esoes
  esoes
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Angeel
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • emrah07
  emrah07
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • mountaingoat
  mountaingoat
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×