Nedir.Org
 • 1
343
0
Okunma
378
Cevap
1
Soru :

Sosyoloji projesi örnekleri

Sosyoloji projesi örnekleri
Bölüm: Sosyoloji
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 ay önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


152020-05-26 18:48:22 #
Cevap : Sosyoloji Projelerine örnek oluşturmak için konuları paylaşıyorum. Bu konular üzerinden dileriğiniz kadar projeyi rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Yazının sorunuda örnek bir proje de paylaşıyorum;

 1. · Kent ve insan: kentsel dönüşüm ve insana etkileri, çok katlı binalarda yaşam ve müstakil evlerde yaşayanların karşılaştırılması, rekreasyon alanları, göç, nüfus, büyüme, alt yapı.
 2. · Sanayileşme ve toplumsal değişme ve mekân: Farklı bölgelerden insanların iş uyum ya da uyumsuzluklarıve çözüm yolları, Üniversite öğretim üyelerinin bölümlerindeki öğrencilerin mesleki beklentileri.
 3. · Sınıf, statü, tabakalaşma ve toplum; Toplum katmanlarında yaşam: Sınıflara göre, düğünler, spor, dans,eğlence düzeyinde ayrışmalar ve kesişmeler.
 4. · Yaşam şansları ve yaşam tarzları üzerine araştırmalar,
 5. · Popüler kültür ve toplum: Yerel / ulusal siyasette, gündelik yaşamda, tüketimde, medyada, sinemadapopüler kültürün toplum ve birey yaşamına etkileri
 6. · Hızlı yaşam ve hızlı yeme içme yerleri, pop müzik arası ilişkilere insanların olumlu ve olumsuz tepkileri,küreselleşme ve moda (dövme, vücut geliştirme, giyim-kuşam) ve zihniyet
 7. · Boş zamanı değerlendirme; Türkiye’deki insanların zamanı değerlendirme alışkanlıkları, tatil anlayışı,zamanın değerlendirildiği mekânlar olarak alış veriş merkezleri, kahvehaneler ve cafelerin işlevi
 8. · Modern hayat ve yeni hobiler (evde kurulan oyun stüdyoları, internet cafe,), teknoloji ve boş zaman (çamaşır makinesinin kazandırdığı zamanı yine televizyon gibi teknolojik dünyada değerlendirmek )
 9. · Şehirdeki kütüphane ve kitapevleri üzerine çalışmalar.
 10. · Sözlü tarih (kişilerle mesela gazilerle derinlemesine mülakat yapılarak bir tarihsel kesitin kişiler perspektifinden yansıtılması)
 11. · Yoksulluk ve Yoksunluk: Kentin dezavantajlı ve azınlık grupları (gençler, yaşlılar, alt gelir grupları, dilenciler, mülteciler, alt kültür grupları,) üzerine sosyolojik araştırmalar.
 12. · Maddi (gelir) ve manevi (yalnızlık, sevgi vs.) yoksullukların insan kalitesine etkisi
 13. · Gençlik ve Katılım: Yerel yönetim ve insan ilişkileri: engelli sorunları ve hizmetler
 14. · Kadın ve toplum: çalışma ve ev hayatında kadınların yaşadığı sorunlar, erkek ve kadın eşitsizliği: eşit işe eşit olmayan ücret, kadın ve erkek meslekleri, eğitimli kadın sorunu,
 15. · Suç ve toplum: kapkaç ve çocuk suçluluğu, şehirlerde suç ve suça iten nedenler/sonuçlar,
 16. · Aile ve toplum: Modern hayat ve evlilik, boşanmanın nedenleri, modernleşme ve aile üzerindeki
 17. · Aile içi ilişkiler ve suç, şiddet; çocuk suçları madde bağımlılığı; çocuk işçiliği (sanayi, matbaa, işporta tezgâhlarında);Eğitim kurumları (kreş, okul) ve ebeveyn ilişkileri.
 18. · Eski yeni uyumu ya da zıtlığı: bakkal ve cep marketler, özel okul, devlet okulu,
 19. · Küreselleşmenin etkileri: Yeni rahatlıklar (konfor) ve riskler (ekoloji, canlı türlerinin yok olması vs,), Küreselleşmenin sıkıntıları ve sonuçları: Türkiye örneği, Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya birliği üzerinedurum tespiti.
 20. · Aydınlar, elitler ve toplum: şehrin ileri gelenleri ve kalkınma konularındaki çalışmalar
 21. · Afet(ler)e hazırlık (Deprem, sel ve sonrasına hazırlık) ve afetin insan yaşamında yarattığı travmalar,sorunlar ve çözüm önerileri
 22. · Sosyal şiddet ve çeşitli sosyal sistemlere (aile, okul) etkileri, Yerel gelenekler, adetler, töreler ve bunlarınyöre insanları üzerindeki etkileri,
 23. · Dezavantajlı insanlar: Çocuk, kadın, yetim, dul, engelli, emekli, şehir yaşamındaki sorunlar

Projenin Adı:

Ankara’ya göç etmiş İspirliler arasındaki hemşerilik bağının ekonomik ilişkilerine
etkisi.

Projenin Amacı:

Hemşerilik, bir sosyal gruplaşma etmenidir. Özellikle modernlik öncesi toplumlarda
önemli bir sosyal dayanışma ve organizasyon temeli olduğu kadar, sosyal, siyasi,
kültürel ve iktisadi sonuçlarda doğuran bir olgudur.
Bu araştırmada, bu iki birbiriyle ilişkili sürecin, yani hemşerilik ve iç göç olgularının
iktisadi faaliyetlere nasıl bir etkide bulunduğunun incelenmesi amaçlanmıştır.

Giriş:

Hemşerilik, “aynı şehirden gelmek” anlamına gelen bir kelimedir. Sosyoloji
literatüründe, özellikle sosyal değişme, göç ve kentleşme bağlamında incelenmiş bir
sosyal olgudur.

Hemşehrilik, kökenin bulunduğu şehirden başka bir şehre göç edilmesiyle beraber,
göç edilen kentin sosyal, kültürel ve iktisadi dokusuna da etki etmektedir.
Ülkemizde, 1950’lerde çok partili demokratik sisteme geçiş, kalkınma çabalarının
ve kamu yatırımlarının artmasıyla yoğunlaşan iç göç ile birlikte, büyük şehirlerde aynı
yöreden gelenlerin aynı mahalle ve semtlere yerleşmesi, benzeri işkolları ve ticaret
alanlarında faaliyet göstermeleri ile hemşerilik olgusu öne çıkmıştır.
Sosyal çevremize baktığımızda, hatta kendi ailemizi incelediğimizde, hemşerilik
ilişkilerinin önemli bir sosyal dayanışma, aidiyet, kültür muhafazası gibi bir takım
işlevleri yerine getirdiğini görebiliriz.

Bu çalışmada Ankara’da yerleşik ispirliler arasındaki hemşerilik bağının, onların
iktisadi dayanışmasına ve iş ilişkileri geliştirmesine nasıl yansıdığı incelenmiştir.

Yöntem:

Ankara’da İspirlilerin kurduğu derneklerle temas edilerek, İspirlilerin yoğun
olarak yaşadıkları bir yer olan Keçiören Mecidiye mahallesi araştırma evreni olarak
seçilmiştir.

Derneklerden alınan adresler ile mahalle muhtarından alınan adresler birleştirilip,
tekerrürler ayıklandıktan sonra, araştırma evreninin 314 haneden oluştuğu tespit
edilmiştir.

Bu evrenden tesadüfi örnekleme yöntemiyle 60 haneden oluşan bir örneklem
belirlenmiştir.

Proje kapsamında örneklerden elde edilecek bilgi ve verileri toplamak üzere 22
sorudan oluşan bir anket geliştirilmiştir. İlgili örnekleme bu anket uygulanmıştır. Anket
hane halkı reisine o bulunamadığı takdirde de eşine uygulanmıştır. Ankete cevap
verme oranı % 90 olarak gerçekleşmiştir.

Anketin sonuçları bir istatistik analiz programı (SPSS) kullanılarak
değerlendirilmiştir.

Sonuçlar ve Tartışma:


Elde edilen verilerden çeşitli bağıntılar kurularak şu sonuçlara varılmıştır:
Deneklerin hemşehrisi olmayan işadamları ve esnaf ile olan mevcut ilişkileri,
hemşehrileri olanlara kıyasla daha azdır.

Deneklerin hemşehrilik ilişkileri ortak iktisadi faaliyetlerinde önemli bir rol
oynamaktadır.

Deneklerin % 48.2’si serbest meslek sahibidir. Bu meslek alanlarında inşaat
müteahhitliği ve fırıncılık en önde gelmektedir.

Serbest meslek sahibi İspirlilerin %87.8’i işlerini kurarken hemşehrilerinden maddi
ve manevi destek gördüğünü belirtmiştir.

Deneklerin % 42.6’sı memur ve işçi olarak çalışmaktadır. Bunların önemli bir
çoğunluğu (% 71) işe girmelerinde hemşehrilerinin (milletvekili, bürokrat, iş adamı
vb.) yardımcı ve etkili olduklarını belirtmişlerdir.

Deneklerin işsiz olanları ise yine hemşehrilerinden maddi ve manevi destek
görmektedir.

0 kişi beğendi

01 | Sosyolojik İmgelem

Sosyolojik İmgelem Nedir?

En genel anlamda, sosyolojik imgelem, sosyolojik vizyonu, sosyoloji etkinliği sırasında, bireyin görünüşe göre özel olan problemleri ile toplumsal meseleler arasındaki bağlantıları görebilen/görmeyi amaçlayan zihinsel bir tutuma işaret etmektedir.

Mills, sosyolojik imgelem (imagination) kavramsallaştırması ile, yaşamlarımızın (bireysel), toplumsal ve tarihsel boyutları arasındaki bağlantıları göz önünde bulunduran bir kavrayışa dikkat çekmektedir. (Marshall 1999:506).


Yazıya Git..

02 | Sosyoloji

Sosyoloji Nedir (Özet)

Sosyoloji
(toplum bilimi): Sosyal olayları inceler. toplumların kuruluş, yükseliş ve çöküşü ile toplumların kendi aralarındaki münasebetleri ve kendi içindeki insan ilişkilerinin yasalarını inceleyen bilim. sosyoloji bilimi toplumu parçalayarak kendisine uzmanlık alanları oluşturmuştur; bunlar: eğitim(eğitimin toplumsal koşulları incelenir), ekonomi (ekonomini toplum içindeki yeri incelenir), siyaset, aile, hukuk (türkiye’de hukuk sosyolojisi gelişmemiştir), sanat (sanatın toplumlara göre değişmesi olgusu.. - Yazıya Git..

03 | Sosyolojide Fonksiyonalizm

Fonksiyonalizm Nedir
Fonksiyonalist teori temelde, toplumu yaşayan bir organizma olarak gören ve bu organizmayı oluşturan tüm parçaların onun hayatiyetine katkıda bulunan bir işlev üstlendiğini ileri süren bir yaklaşımdır.Fonksiyonalist teori, Comte, Spencer ve Durkheim’in attığı temeller üzerinde, Malinowski ile Radcliffe-Brown tarafından iskeleti kurulan, Parsons tarafından duvarları örülen ve Merton tarafından da kusurları giderilmeye çalışılan bir bina olarak düşünülebilir. Bu binanın sosyolojinin son “mega” inşa atı olduğunu söylemek.. - Yazıya Git..

04 | Sosyolojinin Konusu

Sosyolojinin Konusu

Sosyolojinin konusunu, insan davranışlarının sosyal yönü oluşturmaktadır. Sosyoloji insan birlikteliği gerçeği üzerinde durur ve sosyal etkileşimin örüntüleşmiş düzenliliklerini inceler. (Fitcher 2002:3) Sosyoloji bir bilgi gövdesi olarak, insan ilişkileri gerçeğini alır ve bu merkez üzerinde yoğunlaşır. Söz konusu insan birlikteliğine katkıda bulunan veya ondan çıkan her şey sosyolojiktir (Fitcher 2002:3).

Bizlerin toplum içinde benzer tipteki tepkilerimizi

tekrar ve tekrar.. - Yazıya Git..

05 | Sosyolojinin Bilim Olduğunun Göstergeleri

Diğer başlıkta bilimin temel niteliklerini aktarmıştık. Bu ilkeler tüm bilimlere, doğal olarak sosyolojiye de özgüdür.
Bir bilgi alanının bilim olarak nitelenebilmesi için şu özelliklere sahip olması gerekir:
• Kendine özgü nesnel konusu olmalıdır: “Toplumsal olgu” denilen nesnel gerçeklik sosyolojinin konusudur. Başka herhangi bir bilim tarafından “toplumsal olgu” incelenemez.
• Bilimsel yöntemi uygulamalıdır: Diğer bilimler gibi sosyoloji de konusuna giren olay ve olguları incelerken bilimsel yöntemi kullanır. Konularını.. - Yazıya Git..

06 | Sosyolojik imgelem nedir

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

07 | Sosyolojide Monografi Örnekleri

Sosyolojide monografi nasıl yapılır örnekleri - Soruya Git..

08 | Sosyolojik İmgelem Örnekleri

Sosyolojik İmgelem Örnekleri - Soruya Git..

09 | Sosyolojik tahayyül nedir

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

10 | Sosyolojide dikey hareketlilik

Sosyolojide dikey hareketlilik nedir örnekleri - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Vurgun4
  Vurgun4
  Belirtmemiş
 • Melisnaz
  Melisnaz
  Belirtmemiş
 • Atanur Yıldız
  Atanur Yıldız
  Belirtmemiş
 • Big Smoke
  Big Smoke
  Belirtmemiş
 • Buğras13
  Buğras13
  Belirtmemiş
 • Emine Aşkın
  Emine Aşkın
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • gunersena06
  gunersena06
  Belirtmemiş
 • Meral aleyna
  Meral aleyna
  Belirtmemiş
 • Üzüntü
  Üzüntü
  Belirtmemiş
 • Gececi kız
  Gececi kız
  Belirtmemiş
 • Fasterx
  Fasterx
  Belirtmemiş
 • Isyankar65
  Isyankar65
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • Kirchoff
  Kirchoff
  Belirtmemiş
 • Süleyman ahmet ay
  Süleyman ahmet ay
  Belirtmemiş
 • Cansu123
  Cansu123
  Belirtmemiş
 • Batuh
  Batuh
  Belirtmemiş
 • çılgın türk
  çılgın türk
  Belirtmemiş
 • Alis47
  Alis47
  Belirtmemiş
 • Aydın U
  Aydın U
  Belirtmemiş
 • MEDICINE
  MEDICINE
  Belirtmemiş
 • Berzan
  Berzan
  Belirtmemiş
 • Borasever
  Borasever
  Belirtmemiş
 • BüyücüKedi
  BüyücüKedi
  Belirtmemiş
 • İclalim
  İclalim
  Belirtmemiş
 • Dinconur
  Dinconur
  Belirtmemiş
 • Darthwader
  Darthwader
  Belirtmemiş
 • Muratt1
  Muratt1
  Belirtmemiş
 • poyraz 202 hotmail com
  poyraz 202 hotmail com
  Belirtmemiş
 • Emre Talo
  Emre Talo
  Belirtmemiş
 • Sokakların çocuğu
  Sokakların çocuğu
  Belirtmemiş
 • Gamzelim1
  Gamzelim1
  Belirtmemiş
 • birlik
  birlik
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Angeel
  Belirtmemiş
 • Mavikuş ASLI
  Mavikuş ASLI
  Belirtmemiş
 • kuşum
  kuşum
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • A D
  A D
  Belirtmemiş
 • hayatınanlmı7
  hayatınanlmı7
  Belirtmemiş
 • Damladnz
  Damladnz
  Belirtmemiş
 • Çayan Turan
  Çayan Turan
  Belirtmemiş
 • Paksoy
  Paksoy
  Belirtmemiş
 • tatlıyım
  tatlıyım
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • ali70
  ali70
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • Badcat
  Badcat
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • viento
  viento
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Sokak feneri
  Sokak feneri
  Belirtmemiş
 • Aşk masalı
  Aşk masalı
  Belirtmemiş
 • Köylü güzeli
  Köylü güzeli
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya