Nedir.Org
 • 1
23519
3
Okunma
54
Cevap
2
Soru :

Tasavvuf edebiyatının türk edebiyatı tarihi içerisindeki yerini açıklayınız.

Bu konu başlığı altında yazmam gerekenler nedir??
Böyle arattığım zaman istediğim cevapları bulamıyorum.
Bölüm: Edebiyat
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


162020-11-29 22:39:04 #
Cevap : Esas kaynağını İslâm tasavvufunun teşkil ettiği tekke edebiyatı halk edebiyatı ile divan edebiyatı arasında yer alır.

Bu edebiyatı halk tasavvuf edebiyatı ve klasik tasavvuf edebiyatı diye iki kola ayıranlar da olmuştur.

M. Fuad Köprülü, Abdülbaki Gölpınarlı, Nihad Sâmi Banarlı ve Şükrü Elçin gibi araştırmacılar tekke edebiyatı ürünlerini Türk halk edebiyatı geleneğine bağlarken Pertev Naili Boratav ve Umay Günay bu edebiyata halk edebiyatı içinde yer vermemiştir.

Agâh Sırrı Levend, Vasfi Mahir Kocatürk ve Abdurrahman Güzel mutasavvıf şairlerin hem halk hem divan edebiyatından etkilendiği için tekke edebiyatının Türk edebiyatında müstakil bir disiplin olarak ele alınması gerektiği görüşündedir.

Osmanlı döneminde tekke edebiyatı ürünlerine estetik bir değer verilmese de bir tür kutsiyet izâfe edildiği anlaşılmaktadır.
0 kişi beğendi
12020-11-29 22:37:28 #
Cevap :
Türk Edebiyatı İçindeki Yeri
İslamiyet'in kabulünden sonra gelişen Türk edebiyatı göz önüne alındığın­ da, tasavvufun Türk edebiyatma etkisinin birkaç yönlü olduğu görülmektedir.

İlki Klasik Türk Edebiyatında (Divan Edebiyatı) belli ölçüde olurken, ikincisi halk kitlelerinde derin etki yapan Yunus Ernre ve takipçileri yoluyla daha yoğun bir biçimde olmuştur. Bu ikinci kol Yesevilik, Haydarilik, Kalenderilik, Mevlevilik, Bektaşilik gibi birçok koldan etkisirıi genişleterek sürdürmüştür.

Anadolu'nun Türkleşmesinde adı geçen tasavvufi zümrelerin önemli bir rol oynadığı tarihen sabittir. Tekke, ribat ve hankablarda gittikçe kurumsallaşan bu zümreler İslam öncesi Türk Halk Edebiyatının dilinden, nazım şekilleri ve türlerinden de yararlanarak sufiyane şiirleri geniş halk kitlelerine mal etmişler ve buralarda üretilen edebi metinlerle de genel anlamda Türk Tasavvuf Edebiyatı adını verdiğimiz Divan ve Halk edebiyatındau çeşitli unsurlan kendi içerisinde birleştiren yeni bir edebiyat kolu vücuda getirmişlerdir.

XIII. yüzyılda Anadolu'da teşekkül dönemini yaşamış olan bu edebiyat, XIV. yüzyıldan itibaren çeşitli tasavvufi zümrelerin, kurumsallaşıp yaygınlaş­ masıyla ürürılerini ve etkinliğini artırınaya başlamış, XV. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde gittikçe güzelleşen üstürı bir mimari ile kurulan mescid, medrese ve sebillerin yanında tekke ve zaviyeler de çoğalmış; buna paralel olarak Anadolu'a kurumsallaşan ve çeşitlenen tarikat ve zümreler çerçevesinde birçok mutasavvıf şair yetişıniştir.

Tasavvufi hayatın gelişimi sırayla Zühd, Tasavvufve Tarikat dönemleri olmak üzere genellikle üç devrede incelenmektedir. İlki fakr ve takva; ikincisi sisternleşme, nazari/teorik; üçüncüsü ise kurumsallaşma döneıni olarak da nitelendirilebilir. XII. yüzyılda çeşitli tarikatlar, XIII. yüzyılda da konuyla ilgili teorik bilgiler veren eserler ve bunun yanında zengin bir şiir geleneği de ortaya çıkınaya başlamıştır.

Tasavvufİslam dünyasında önce ferdi olarak başlamış, seçkin bir zümre hareketi olarak devam etmiş, daha sorıra toplumun çeşitli kesimlerinde yaygın­laşmıştır. Bu, teorik tasavvuf düşüncesinin halkın anlayacağı düzeye indirgenmesi biçiminde de açıklanabilir. Bundan şiir de nasibini almış, Tasavvuf şiiri, Divan şiirine nazaran daha basit ve anlaşılır bir yol izleıniştir. Bunun sebebi Tasavvuf/Tekke şiirinin bir eğitim aracı olarak kullanılması düşüncesidir. Halbuki bu döneme gelinceye kadar Tasavvuf şiiri İran edebiyatında nazari bilgiye dayalı, daha çok kişisel düşünceleri yansıtan kapalı, oldukça gizemli bir şiirdir.

Tarikatlar kurulup çeşitli bölgelerde çok değişik adlarla yaygınlaşmaya baş­layınca buna paralel olarak mutasavvıf şairler de çoğalmıştır. Bunların şiirleri­ni halkın kültürüıie, zevk  e anlayışına göre yazmayı hedefledikleri için halk tarafından ilgi ile karşıianmış ve benimsenıniştir. Temel dini kaynakların kolay ulaşamadığı halk tabakalan, dini bilgiyi daha çok bu tür tasavvufi şiirlerden öğ­renınişlerdir. Tekke çevresinde üretilen bu tür şiirlerin sade bir dille, duygulara seslenerek bir eğitim aracı olarak kullarııldığı görülmektedir.

Halka yönelik yazılan tasavvufi ürürıler aslında İslamiyet öncesi TOrk kül tü-
rünün ozan-baksı geleneğinin de bir anlamda devamı gibi düşünülebilir. Bu-
nun yanında Arap ve Fars kültürlerinin etkisiyle XIII. yüzyılda tasavvufi eserler
yazan Türk şairleri aslından Divan edebiyatının zelninini de hazırlamışlardır.
İslamiyet'in etkisiyle başlayıp gelişen Türk edebiyatında gerek Halk gerekse Di-
van edebiyatı ürürılerinde tasavvufun yoğun olarak etkisinde kalmış birçok
eser bulunmaktadır. Bunları daha kapsamlı bir ifadeyle "Türk TasavvufEdebi-
yatı/Tasavvu:fi Türk Edebiyatı" diye adlandırmaınız bizce daha doğru olacaktır.
İlk örnekleri IX.-XII. yüzyıllardan itibaren verilmeye başlanan tasavvu:fi
ürürılerin, Orta Asya, Anadolu ve Balkanlar'a kadar birçok bölgeye Türklerin
göçlerine paralel olarak yayıldığı görülmektedir. Şiir, tarikat ve tasavvu:fi meş­
rep kimselerin başlıca propaganda araçlarından biri olınuş, bu tür grupların
meclis ve ayirılerinde zevkle okunup dinlenmiştir.

İslfuniyet'irı kabulürıden sonraki Türk kültürürıürı başlangıç devresinde
(VIII.-X. yüzyıllar) Orta Asya'da "ata-baba" diye arıılan sı1fileri İslam öncesi
Türk kültürürıürı islamı dönemdeki temsilcileri olarak görmek gerekir. Eski
Türk kültürürıde dini faaliyetleri düzenleyen, ayirıleri yöneten ve insanların
kutsal inançlarına cevap veren alp, kam, baksı ve azanların fonksiyonlarını bu
dönemden sonra bu ata ve babaların yerine getirdiğini belirtmek gerekir.3
Bunlara gösterilen saygı ve bağlılık eski Türk kültürürıden devam ede gelen bir
husus olınuştur. İslam öncesi sahir şairlere gösterilen saygı ve bağlılık İslfuni­
yet'irı kabulürıden sonra mutasavvıf şairlere de gösterilmiştir.

Türklerde sözlü edebiyatta şiirin ayrı bir önemi vardır. Kuşaklar arasında
kültür mirasının aktarılınasında son derece etkirı bir rol oynamıştır. Bundan
yararlanmak isteyen ilk dönem sı1fileri İslam'ın iman ve ibadet esaslarının ya-
nında Tanrı, varlık ve insan anlayışlarını, kısaca tasavvu:fi düşürıcelerini anlat-
maya çalışmışlardır.
0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Türkiyede Görülen İklim Tipleri

Türkiye, matematik ve özel konumu nedeniyle çeşitli iklim tiplerinin görüldüğü bir ülkedir. Türkiye’de, çevresindeki denizlerin, kara kütlelerinin, basınç merkezlerinin, enlemin ve yeryüzü şekillerinin etkisiyle 3 ana iklim tipi belirmiştir. Ana iklim tipleri arasında her iki iklim tipinin de özelliğini taşıyan geçiş iklimleri görülür.
1. Karadeniz İklimi
a. Doğu Karadeniz Tipi
Dağların kıyıdan hemen sonra yükselmesi, uzanış yönleri ve bunların yağış getiren rüzgarlara dönük olması gibi etkenlerden dolayı Türkiye’nin ve.. - Yazıya Git..

02 | Türkiyedeki Volkanik Dağlar

Volkanik dağlar, yerin derinliklerinde bulunan kızgın, erimiş ve basınç altındaki magmanın yeryüzüne çıkmasıyla oluşur. Ülkemizdeki volkanik faaliyetler III. Zamanda yoğun olarak görülmüştür. Bu faaliyetler sonucu kırıklar boyunca magma yeryüzüne akmış ve volkanik araziyi oluşturmuştur. Volkanik dağları şu şekilde sıralayabiliriz.

a) Doğu An. Bölgesi Volkanları:
Bu dağlar Van gölünün kuzeyinde bir fay hattı üzerinde yer almıştır. Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı dağı bu dağ sırasının kuzeydoğu ucunda.. - Yazıya Git..

03 | Türkiyedeki Kıvrım Dağlar

Ülkemizdeki Kıvrım DağlarMarmara Bölgesi Dağlarımız : Yıldız, Koru, Işıklar, Samanlı, ve Biga Dağıdır.Ege Bölgesi Dağlarımız : Murat Dağları ile Emir Dağlarıdır.Akdeniz Bölgesi Dağlarımız : Akdağlar, Bey Dağlar, Katrancık, Sultan, Dedegöl, Geyik, Bolkar, Aladağlar, Tahtalı, Binboğa ve Nur Dağlarıdır.Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Dağlarımız (Toroslar): Tanintanin, Hakkari, Cilo, Arasgüneyi, Palandöken, Bingöl, Mercan ve Allahuekber Dağlarıdır.Karadeniz Bölgesi Dağlarımız : Yalnızçam, Mescit, Doğu Karadeniz dağları,.. - Yazıya Git..

04 | Türkiye Nüfus Özellikleri

1. Nüfus artışı yüksektir2. Genç nüfus fazladır.3. Aktif nüfus fazladır. (çalışabilecek nüfus). Çalışma çağındaki nüfustur. Çalışan nüfus ya da faal nüfus da denir.4. İşsizlik oranı fazladır.5. Sağlık, eğitim ulaşım sorunları yaşanmaktadır.6. Nüfusun büyük bir kısmı tarım sektöründe çalışmaktadır.7. Bağımlı nüfus fazladır.8. Ortalama yaşam süresi azdır.9. Kırsal kesimde kadın nüfusu fazladır .(göç nedeniyle)10. Kentsel nüfus en fazla Marmara bölgesinde, kırsal nüfus en fazla Karadeniz bölgesindedir.11. Kentsel nüfus.. - Yazıya Git..

05 | Tarihi Nesne

İnsanlığı çok eski zamanlarından günümüze değil kalmış bizim için önemi olan eserleridir. Bunlar mimari yapı olabilecekleri gibi basit çanak çömlek olmanın yanı sıra sanat eserleride olabilirler.Tarihi Nesne Örnekleri
Aspendos Antik TiyatrosuAnıtkababirÇin SeddiMısır PiramitleriGalata KulesiAyasofyaKaşıkçı ElmasıVan KedisiEyfel KulesiÖzgürlük anıtıTaç MahalDolmabahçe SarayıEski paralarEski halı ve kilimlerEski eşyalar
Tarihi Nesne Nedir
Tarihi nesne insanlık tarihi içinde insanlar için önemli yer işgal eden nesnelerdir. Örnek.. - Yazıya Git..

06 | Türk edebiyatında masal alanında çalışma yapan kişileri yazınız...

Türk edebiyatında masal alanında çalışma yapan kişileri yazınız - Soruya Git..

07 | Türkiye selçuklu devleti'nin çağdaşı olan devletler

Türkiye selcuklu devleti'nin cagdaşı olan devletler - Soruya Git..

09 | Türkiye asker wallpaper hd

HD kalitesinde Türkiye ve asker duvar kağıtları wallpaper - Soruya Git..

10 | Türkçede sözcük başında bulunmayan ünsüzler

Türkçede söz başında bulunmayan ünsüzler nelerdir - Soruya Git..


Edebiyat Bölümü Yeni SorularGeri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Turk Pro
  Turk Pro
  Belirtmemiş
 • buseck0
  buseck0
  Belirtmemiş
 • heroinfather
  heroinfather
  Belirtmemiş
 • Serife Yücel
  Serife Yücel
  Belirtmemiş
 • stheno
  stheno
  Belirtmemiş
 • Charon
  Charon
  Belirtmemiş
 • beyza lokum
  beyza lokum
  Belirtmemiş
 • justfurkan
  justfurkan
  Belirtmemiş
 • feyzullah delieli
  feyzullah delieli
  Belirtmemiş
 • denizzzzzz
  denizzzzzz
  Belirtmemiş
 • k4rtal
  k4rtal
  Belirtmemiş
 • oguzhankavas
  oguzhankavas
  Belirtmemiş
 • Ozan Cantimur
  Ozan Cantimur
  Belirtmemiş
 • cgdmmustafa
  cgdmmustafa
  Belirtmemiş
 • beste
  beste
  Belirtmemiş
 • TufanDymz
  TufanDymz
  Belirtmemiş
 • ismaililly
  ismaililly
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • esoes
  esoes
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×