Nedir.Org
 • 1
19446
26
Okunma
56
Cevap
5
Soru :

Türkiye'nin kaç anayasası oldu 2020

Türkiye'nin kaç anayasası oldu 2020
Bölüm: Tarih
Durum: Çözüldü
Tarih: 2 hf. önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


152020-09-14 10:23:28 #
Cevap :

TÜRK ANAYASALARI ve ANAYASAL BELGELERİ

A. Cumhuriyetin ilanından önce:

1. 1808 Sened-i İttifak

a) Metin
b) Bilgi

2. 1839 Tanzimat Fermanı
a) Metin
b) Bilgi

3. 1856 Islahat Fermanı
a) Metin
b) Bilgi

4. 1876 Kanun-u Esasisi
a) Metin
b) Bilgi

B. Cumhuriyetin ilanından sonra

1. 1921 Anayasası
a) Metin
b) Bilgi

2. 1924 Anayasası
a) Metin
b) Bilgi

3. 1961 Anayasası
a) Metin
b) Bilgi

4. 1982 Anayasası
a) Metin
b) Bilgi
0 kişi beğendi
152020-09-12 11:51:41 #
Cevap : Anayasa pdf sinden bakabilir sin

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi
102020-09-14 10:18:51 #
Cevap :
Bulmacada 'Türkiye'nin kaç anayasası oldu 2020' nedir sorusunun cevabı:
Kare ve çengel bulmacada sorulan 'Türkiye'nin kaç anayasası oldu 2020' sorusunun yanıtı 7 harflidir ve cevaba ise ANAYASA yazabilirsiniz.Diğer cevaplar:
ANAYASA kelimesinin eş anlamlıları..
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 11 harfli ise cevaba Kanunuesasi yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Temel yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Esas yazabilirsiniz.
0 kişi beğendi
52020-09-14 10:18:51 #
Cevap :
Bulmacada 'Türkiye'nin kaç anayasası oldu 2020' sorusunun cevabı olan 'ANAYASA' kelimesinin sözlükte eş anlamı nedir:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 11 harfli ise cevaba Kanunuesasi yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Temel yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Esas yazabilirsiniz.
0 kişi beğendi
22020-09-14 10:18:51 #
Cevap :
Sözlükte ANAYASA Nedir:

Anayasa (Özet)

Anayasa; devletin kuruluşunu, örgütlenişini, kişilerin devletle ilişkilerini düzenleyen temel yasa. Anayasalar, devlet tüzel kişiliğinin kuruluşunu, organlarını, işleyişini, yurttaşların temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen hukuki metinlerdir.

Anayasa Nedir

Anayasa; bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi.

Anayasa Nedir (Detay)

Anayasa, ülke üzerindeki egemenlik haklarının kullanım yetkisinin içeriğinde belirtildiği şekliyle devlete verildiğini belirleyen toplumsal sözleşmelerdir.[1] Hans Kelsen'in Normlar Hiyerarşisi'ne göre diğer bütün hukuki kurallardan ve yapılardan üstündür ve hiç bir kanun ve yapı anayasaya aykırı olamaz.
 
Anayasa, bir devletin yönetim biçimini belirtir. Toplumların ülke üzerindeki egemenlik haklarının, bireylerin temel haklarının hangi koşullar altında devlet tarafından kullanılabileceğini belirleyen temel kanunlardır. Devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceğini belirler. Genel olarak genel hükümler, temel hak ve özgürlükler bireylerin topluma karşı görev ve sorumlulukları ile yasama, yürütme, yargı gibi anayasal devlet organlarını tanımlayan bölümlere sahiptir.
 
Fransızca “constitution” (konstitüsyon) kelimesinin karşılığı olarak günümüz Türkçesinde “anayasa” kelimesi kullanılır. Türkçe'de bu kelimeye karşılık, Osmanlı döneminde “kanun-u esasi”, Cumhuriyet Dönemi ilk yıllarında “teşkilat-ı esasiye kanunu” kullanılmıştır.

Kurucu İktidar - Kurulan İktidar Ayrımı

Anayasa hukukunda yeni anayasa yapma ve değiştirme iktidarına “kurucu iktidar”(aslî kurucu iktidar) denir. Aslî kurucu iktidar tarafından yapılmış mevcut anayasanın çizdiği hukukî kurallar çerçevesinde, oluşumunun ve çalışma sınırlarının belirlendiği mevcut anayasada değişiklik yapma iktidarına sahip devlet organına “kurulan iktidar” (talî kurucu iktidar) denir. Aslî kurucu iktidarın sürekli oluşturulması yani bütün hukukî yapının temelini oluşturan anayasanın öngördüğü usûller dışında sıkça değiştirilmesi, kronik devrime ve anayasal düzende anarşiye yol açar. [2] [3] [4]

Kurucu İktidar

Kurucu iktidar hukuk dışı bir iktidardır. Bir başka değişle, “hukuk boşluğu” ortamında yani kendisini bağlayan hukukî kuralların olmadığı ortamda oluşmuş iktidardır. Hukuk boşluğu iki şekilde oluşabilir. “Baştan itibaren” süregelen hukuk boşluğu veya “sonradan” ortaya çıkan hukuk boşluğu.
 
Baştan itibaren hukuk boşluğu olan ortamda aslî kurucu iktidarı bağlayan hukukî bir durum söz konusu değildir yani yeni yaptığı anayasadan önce gelen bir anayasa yoktur. Bu durumda aslî kurucu iktidar yeni bir anayasa yapmak için eski anayasayı yıkmadan mevcut olan hukuk boşluğundan yararlanmıştır. Bu tür hukuk boşlukları yeni bir devletin kurulduğu durumlarda ortaya çıkar. Bunlar, sömürgelerin bağımsızlığa kavuşması, bağımsız devletlerin birleşmesi, bir devletin birden çok bağımsız devlete ayrılması olarak sıralanabilir. Aslî kurucu iktidar tarafından bu şekilde oluşturulan anayasa yeni bir devletin ilk anayasasıdır.
 
Sonradan yaratılmış hukuk boşluğu, mevcut anayasanın ortadan kaldırılması ile oluşturulur. Bu tür hukuk boşlukları ise, devrim, hükûmet darbesi, iç savaş gibi durumlardan sonra ortaya çıkar. Bu gibi durumlardan sonra ortaya çıkan asli kurucu iktidar, mevcut siyasal rejimi yıkıp “anayasayı ilga” ederek (yürürlükten kaldırarak) kendisini bağlayan hukuk kurallarını yıkarak oluşturduğu hukuk boşluğunu yeni bir anayasa yaparak doldurur. Bu hallerde genelde siyasal rejim değişir.

Kurulan İktidar

Kurulan iktidar hukukî nitelikte bir iktidardır. Yetkinin kim tarafından ve hangi sınırlar çerçevesinde kullanılacağını tespit eden hukuk kuralları aslî kurucu iktidarın yaptığı anayasa tarafından konulmuştur. Tali kurucu iktidarın anayasayı değiştirme yöntemleri yine anayasaların kendisi tarafından belirlenmektedir. Tali kurucu iktidar bu nedenle sınırlı bir iktidardır.
 
Cumhuriyet ve Demokrasi ile yönetilen ülkelerde tali kurucu iktidar, “halk” değil, anayasanın koyduğu usûllere göre vatandaşlar arasında “seçmen” kabul edilenlerin “geçerli oy”ları ve bazı ülkelerde de seçim barajı dolayısıyla sınırlı bir temsilîyet durumu ile ortaya çıkartıldıkları için kurucu iktidar gibi davranarak mevcut anayasayı yürürlükten kaldırıp yerine yeni bir anayasa yapamaz. Devletin başlıca kurulu organları yasama, yürütme, yargıdır.

Türkiyede Anayasa

Türkiye'de anayasa, Kurtuluş Savaşı sürecinde Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir ilkesi ile oluşturulmuştur. Bu ilke çerçevesinde millete ait egemenlik haklarını kullanması için oluşturulan ve yetkilendirilen anayasal devlet organları ve idari yapı bulunmaktadır. Yetkilerin kuvvetler ayrılığı prensibi ile verilmesinin, kuvvetler ayrımının, devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu anlamına geldiği belirtilir.[5] Toplumda hiçbir kimse, hiçbir zümre, hiçbir sınıf ya da gurup, doğrudan üstün emretme gücüne sahip olamaz. Toplumda üstün emretme gücünün tek kaynağı ve tek sahibi milletin kendisidir.[6]
 
Türkiye'de ilk anayasa, 1876'da yürürlüğe giren Osmanlı Devleti'nin anayasasıdır. O tarihten Osmanlı Devleti’nin sona erişine kadar anayasaya kanun-i esasi deniyordu. 1876 tarihli Kanun-i Esasi, padişahın yetkilerini kısıtlamamıştı. Yurttaşlara düşünce, toplantı ve dernek kurma özgürlüğü, bireylere dokunulmazlık hakları tanımıyordu. II. Meşrutiyet'in ilanından sonra, 1909'da bu anayasada değişiklikler yapılarak padişahın yetkileri kısıtlandı. Kişisel hak ve özgürlükler tanındı, basın üzerindeki sansür kaldırıldı. Hükümet artık padişaha değil, meclise karşı sorumluydu.

Anayasa Çeşitleri

Bazı ülkelerde yazılı, bazılarında ise yazısız genel kabul görmüş uygulamalar şeklindedir. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çoğu ülkede anayasa, yazılı ve bütünsel bir belgedir. Bu tip ülkeler "şekli" anlamda anayasaya sahiplerdir. Oysa İngiltere'de yazılı bir anayasa yoktur. Buna ise "teamüli anayasa" denmektedir. Bu ülkede temel kurumların işleyişi yüzlerce yıllık geleneklere, yasalara ve belgelere göre düzenlenir.
 
"Anayasalı devlet" ve "anayasal devlet" ayrımına gitmek gereklidir. Bu ayrımda ise şekli anlamda bir anayasası olan devlet bu belgede modern anayasanın gereklerini yerine getirmiyorsa yani devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceği muğlak ve daha da önemlisi kişi temel hak ve özgürlükleri tam anlamıyla güvence altında değilse devlet anayasal bir devlet sayılmamakta sadece anayasa sahibi bir devlet anlamına gelen "anayasalı devlet" sıfatını almaktadır. Buna karşın ister teamüli ister şekli anayasa sahibi olsun eğer bir devlet temel hak ve özgürlükleri güvence altına almış ise bu devlet anayasal sayılmaktadır.
 
Son ayrım ise "çerçeve anayasa" ile "düzenleyici anayasa" ayrımıdır.
Eğer anayasa normlarında devletin temel yapılanması hakkında ayrıntılı bilgilere giriliyor ve düzenlemeler yapılıyorsa bu düzenleyici anayasadır.
Anayasa normları sadece devletin temel yapılanmasını çiziyor ve düzenlemeyi kanunlara bırakıyorsa bu ise çerçeve anayasadır.

Yazılı anayasa

Yetkili organ tarafından yapılmış ve bir anayasada yer alması gereken kuralları içeren temel belgedir. (Örn: T.C. 1982 Anayasası)

Geleneksel anayasa

Yazılı olmayan, sürekli uygulama sonucu ortaya çıkan anayasadır. (Örn: İngiltere)
Bir devletin geleneksel anayasasının olması, anayasa alanında ortaya çıkan hiç yazılı belge olmadığı anlamına gelmez.
Bir görüşe göre töreler de bu kapsama girer

Yumuşak anayasa

Maddelerinin değiştirilme usullerinin herhangi bir kanunun değiştirilme usulünden farklı olmadığı anayasalardır.

Katı (Sert) anayasa

Bu anayasalar için özel, değiştirilmesi zor yöntemler benimsenmiştir.
 
Bir anayasanın 'sert' olduğunu gösteren özellikler:
Değiştirilemeyecek maddeler içermesi (Örn: T.C. 1982 Anayasası)
Değiştirilmesi için özel (nitelikli) çoğunluk aranması (3/5, 2/3 gibi)
Halkoylaması usulüne yer vermesi

Çerçeve anayasa

Kısa ve öz hükümlerden oluşur. Soyut mahiyettedir. Genel bir çerçeve çizer ve içinin doldurulmasını yasama organına bırakır. Bu anayasayı kabul eden ülkelerde demokrasi köklüdür. Örneğin; 1787 Amerikan Anayasası çerçeve bir anayasadır. Toplam 7 maddeden oluşur ve 27 kez değiştirilmiştir.

Kazuistik anayasa

Uzun ve ayrıntılı kurallardan oluşan, kesin hükümlerin belirlendiği anayasadır (Örn.: T.C. 1982 Anayasası)

Kaynakça

 1.^ https://sozcu.com.tr/2013/gundem/yargitaydan-akpye-cevap.htmlYargıtay (Türkiye) basın açıklaması, 13.03.2013
 2.^ Kemal Gözler, "Asli Kurucu İktidar - Tali Kurucu İktidar Ayrımı: TBMM Yeni Bir Anayasa Yapabilir mi?", in Ece Göztepe ve Aykut Çelebi (Editörler), Demokratik Anayasa: Görüşler ve Öneriler, İstanbul, Metis Yayınları, 2012, s.45-61 ( www.anayasa.gen.tr/tbmm-yeni-anayasa.htm ).
 3.^ AYİM: https://www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_makale_detay.asp?IDNO=91
 4.^ SAYIŞTAY: https://dergi.sayistay.gov.tr/icerik/der6667m2.pdf
 5.^ 1982 anayasası Başlangıç Bölümü
 6.^ Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi


0 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Türkiyenin Turistik Değerleri

Turistlerin seyahatleri sırasında görmek istedikleri varlıklara turistik değerler adı verilir. Ülkemizdeki turistik değerleri, tabii ve tarihi değerler olarak iki gruba ayırmak mümkündür. A. Tabii DeğerlerTabiatta kendiliğinden oluşmuş güzelliklere tabii değerler denir.Tabii değerleri özelliklerine göre çeşitli şekillerde gruplandırabiliriz.1. Tabii HarikalarGörünüşleri ve özellikleriyle insanlarda hayranlık uyandıran,benzeri bulunmayan,tabiatta kendiliğinden oluşmuş güzelliklerdir.Ülkemizdeki tabii harikalardan bazıları şunlardır:
-.. - Yazıya Git..

02 | Türkiyenin en küçük yüzölçümlü illeri

En küçük yüzölçümlü iller
Sırası İl Yüzölçümü ( km² )
1 Yalova 850
2 Kilis 1.427
3 Bartın 2.080
4 Düzce 2.592
5 Osmaniye 3.195
6 Iğdır 3.587
7 Kocaeli 3.625
8 Bayburt 3.739
9 Zonguldak 3.909
10 Rize 3.921

- Yazıya Git..

03 | Türkiyenin En Büyük Adaları

1 - Gökçeada ( İmroz )
Bulunduğu il : ÇanakkaleKıyı Uzunluğu (km) : 92Yüzölçümü ( km² ) : 279,22 - Marmara
Bulunduğu il : BalıkesirKıyı Uzunluğu (km) : 72,5Yüzölçümü ( km² ) : 117,13 - Bozcaada
Bulunduğu il : ÇanakkaleKıyı Uzunluğu (km) : 34,5Yüzölçümü ( km² ) : 364 - Uzun ada
Bulunduğu il : İzmirKıyı Uzunluğu (km) : 31Yüzölçümü ( km² ) : 25,35 - Alibey ( Cunda )
Bulunduğu il : BalıkesirKıyı Uzunluğu (km) : 28,5Yüzölçümü ( km² ) : 23,36 - Paşa limanı
Bulunduğu il : BalıkesirKıyı Uzunluğu.. - Yazıya Git..

04 | Türkiyenin Önemi

Türkiyenin önemi uluslarası alanda Türkiye'nin toplumsal, ekonomik, siyasal ve jeopolitik özellikleriyle ile yakından bağlantılıdır. Günümüz şartlarına bakılırsa Türkiyenin önemini üç ayrı başlıkta incelememiz mümkün olabilir. Bunlar;
1. Türkiyenin Jeopolitik Önemi
2. Türkiyeninin Ekonomik Önemi
3. Türkiyenin Siyasal Önemi 1. Türkiyenin Jeopolitik Önemi Türkiye üç kıtanın birleştiği çok stratejik bir bölgede bulunmaktadır. Özellikle petrol ve zengin yeraltı zenginliklerinin bulunduğu bir bölgede yer alır. Bu zenginliklerden.. - Yazıya Git..

05 | Türkiyenin Konumu

Türkiye'nin Konumu
Matematik Konumu ve EtkileriTürkiye, Kuzey Yarım Küre’de, 36-42 derece kuzey enlemleriyle 26-45 derece doğu boylamlarında arasında yer alır. Bu durumu ülkenin kutuptan çok Ekvator’a yakın olmasına ve ılıman kuşakta bulunmasına neden olmuştur. Bu durum, Türkiye’nin iklimi üzerinde etkili olmaktadır. Onun için Türkiye’nin iklimi ne kutup bölgelerindeki kadar soğuk, ne de ekvatoral bölgedeki kadar sıcak ve yağışlıdır.Türkiye, 36° - 42° Kuzey paralelleri ile 26° 45° Doğu meridyenleri arasında yer alır. Diğer bir ifadeyle,.. - Yazıya Git..

07 | Türkiyenin ilk profesörü kimdir

Türkiyenin ilk profesörü kimdir - Soruya Git..

08 | Türkiyenin körfezleri hakkında bilgi

Türkiyenin körfezleri hakkında bilgi - Soruya Git..

09 | Türkiyenin Jeomorfolojik Özellikleri

Türkiye'nin Jeomorfolojik Özellikleri Nelerdir ? - Soruya Git..

10 | Türkiyenin Horst ve Graben Haritası

Türkiyenin Horst ve Graben Haritası - Soruya Git..
Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya