Nedir.Org
 • 1
19446
16
Okunma
14
Cevap
2
Soru :

Uluslararası antlaşmayı yapan kuruluş

Bulmacada 'Uluslararası antlaşmayı yapan kuruluş' sorusunun cevabı nedir?
Bölüm: Hukuk
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
3391km 1 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


152020-05-25 17:57:21 #
Cevap : Dış Ticaret Müsteşarlığı dır
görevleri ve işlevleri;

1. Dış Ticaret Müsteşarlığı: Başbakanlığ'a bağlı olarak, dış ticaret politikalarının tespitine yardımcı olmak, tespit olunan bu politikalar çerçevesinde ihracat, ihracatı teşvik, ithalat, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri ve ikili ve çok taraflı ticari ve ekenomik ilişkileri düzenlemek, uygulamak, uygulamaları izlemek ve geliştirmek görevlerini üstlenmek için kurulmuş olan bir müsteşarlıktır. Dış ticaret müsteşarlığı 1994 yılında kurulmuştur.

Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın ana hizmet birimleri:
- İhracat Genel Müdürlüğü,
- İthalat Genel Müdürlüğü,

REKLAM

- Anlaşmalar Genel Müdürlüğü,
- Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü,
- Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü,
- Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü,
- Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü’dür.

Danışma ve denetim birimleri:
- Hukuk Müşavirliği,
- Müsteşarlık Müşavirliği,
- Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı’ndan meydana gelmektedir.

Yardımcı birimler:
- Personel Dairesi Başkanlığı,
- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,
- Savunma Uzmanlığı,
- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’dir.

2. Dış Ticaret Müsteşarlığının Görevleri:
İhracat Genel Müdürlüğü Görevleri:
- İhracatın kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünden, ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
- Kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin kullanımında ihracata ilişkin politikanın uygulanmasına dair esasları düzenlemek, uygulamalarla görevli kuruluşlar arasında koordinasyonu temin etmek ve anılan kurumların ihracata ilişkin yeni düzenlemeleri ile ilgili görüş bildirmek,
- İhracatın her aşamasında gözetim, denetim ve yönlendirilmesine ilişkin önlemleri almak ve bu hususlarla ilgili düzenlemeler yapmak,
- İhracata dair mevzuatı hazırlamak ve uygulamak,
- İhracatın desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularında gerekli tedbirleri hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirmek,
- İhracata konu olan tarım ürünlerinin destekleme alım fiyatlarının belirlenmesine yönelik hazırlıkları yapmak ve destekleme stoklarının ihracat yoluyla değerlendirilmesine ilişkin esasları tespit etmek ve uygulanmasını sağlamak,
- İhracata yönelik krediler ve diğer devlet yardımları ile ilgili olarak madde ve ülke politikalarına ilişkin esasları belirlemek ve ilgili birim ve kuruluşlara iletmek,
- İhraç maddelerimize karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
- Bağlı muamele ve karşılıklı ticaret uygulamalarının usul ve esaslarını belirlemek,
- İhracatçı Birlikleri ve üst kuruluşlarının çalışma esaslarını düzenlemek, izlemek ve çalışmalarına yardımcı olmak,
- Ülke ihracatının geliştirilmesini teminen ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla yurt içinde ve yurt dışında konferans, seminer ve benzeri organizasyonları düzenlemek, yurt dışı fuar ve sergi düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek ve uygulamak,
- Kıyı ve sınır ticareti ile ilgili düzenlemeleri yapmak,
- Kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünden ihracatın ve döviz kazandırıcı hizmetlerin, ihracat ve ithalat politikalarının hedefleri de gözetilerek, teşvik ve yönlendirilmesi konularında gerekli tedbirleri
hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirerek gerekli tedbirleri almak,
- İhracatı teşvik kararları ve bu kararlara istinaden çıkarılan tebliğler çerçevesinde ihracat projelerini değerlendirerek, uygun görülenleri “İhracat Teşvik Belgesi”ne bağlamak, uygulamada çıkan ihtilaflarda ilgili kuruluşlara görüş vermek, ihracatı teşvik belgesi şart ve niteliklerine aykırı davrananlara Müsteşarlığın yetkileri çerçevesinde gerekli müeyyideleri uygulamak.

İthalat Genel Müdürlüğü Görevleri:
- İthalatın uluslararası anlaşmalar ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,
- Kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilerin kullanımında ithalat ile ilgili politikaların uygulanmasına dair esasları düzenlemek
- İthalat Rejim Kararları da dâhil olmak üzere ithalata dair mevzuatı hazırlamak,
- İthalatla ilgili madde politikalarını teklif etmek ve uygulamak,
- İthalatla ilgili izinleri ve gerekli belgeleri vermek, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,
- İç piyasanın ve sanayinin ihtiyaçlarını, iç ve dış ekonomik gelişmeleri dikkate alarak izlemek ve ithal mallarına uygulanacak mali yüklere ilişkin hazırlıkları incelemek, yürütmek ve uygulanmasını sağlamak,
- Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuarların ithalatla ilgili işlemlerini düzenlemek ve yürütmek,
- 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunun verdiği görevleri yerine getirmek,
- İthalat hakkında tüm mevzuat hükümleri çerçevesinde ticaret politikası önlemlerini yürütmek.

Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Görevleri:
- Kalkınma planları ve genel ekonomik politikalar çerçevesinde, “İki Taraflı Ticaret” veya “İki Taraflı Ticaret, Sınai ve Teknik İşbirliği Anlaşmaları” ile “Çok Taraflı Ticaret Anlaşmaları”nı, gerektiğinde ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği halinde hazırlamak, yürürlüğe koymak ve uygulamak,
- Milletlerarası veya bölgesel ticari işbirliği anlaşmalarının ve protokollerinin hazırlık çalışmalarını ve müzakerelerini yürütmek,
- Türk Devletleri ile ticari ilişkilerin kurulması, geliştirilmesi ve koordine edilmesi faaliyetlerini yürütmek,
- Türk Devletleri ile yapılacak “İki Taraflı Ticaret” ve “İki Taraflı Ticaret, Sınai, Teknik İşbirliği Anlaşmaları”nı gerektiğinde ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlarla koordineli olarak hazırlamak ve bunlara ilişkin müzakereleri yürütmek ve ilgili Bakanlık ve Kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,
- Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ile ilgili olarak Müsteşarlığın görev alanına giren uygulamaları yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşları koordine etmek,
- Müsteşarlığın görev alanına giren dış temaslarla ilgili protokol faaliyetlerini düzenlemek.

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü görevleri:
- Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilişkilerin, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,
- Avrupa Birliğine yönelik olarak Hükümetçe saptanan amaçlar çerçevesinde, ekonomik ve ticari ilişkilerde kısa, orta ve uzun vadede uygulanacak politikaların saptanması için gerekli çalışmaları yapmak ve bu konularda uygulama ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak, öneriler hazırlamak,
- Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Ortaklık Anlaşması ve bu Anlaşmaya ek Anlaşma veya Protokollerde Müsteşarlığın görev sahasına giren konular ile Gümrük Birliğinin uygulanması ile ilgili düzenlemelerin yürütülmesini sağlamak,
- Avrupa Birliği ile Türkiye arasında gerçekleştirilen Gümrük Birliğinin ekonomik ve ticari etkilerine ilişkin olarak değerlendirmeler yapmak, bu konulardaki önerileri değerlendirmek,
- Avrupa Birliğinin tercihli rejiminin üstlenilmesi amacıyla üçüncü ülkeler ile akdedilecek Serbest Ticaret Anlaşmalarına ilişkin hazırlık çalışmalarını yürütmek, imzalanmış anlaşmaların takip ve izlenmesini temin etmek,
- Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış ülkelerle, bu anlaşmaların iyi izlenmesini temin etmek amacıyla, yapılacak Ortak Komite toplantılarının hazırlık ve koordinasyonunu gerçekleştirmek,
- Avrupa Birliği konuları ile ilgili olarak Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren hususlarda Müsteşarlık birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve bu konularda diğer Bakanlık ve Kuruluşlarla ilişkileri yürütmek,
- Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, AB kurum ve organları ile gerekli temas ve toplantıları yapmak,
- Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği-Türkiye Ortaklık organlarında alınan kararlarla ilgili olarak gerekli uyum ve uygulama çalışmalarını yerine getirmek,
- Avrupa Birliğinin genişleme stratejisi dikkate alınarak ve ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Müsteşarlığın yetki alanına giren konularda strateji belirlemek,
- Gümrük Birliğinin ekonomik ve ticari etkilerine ilişkin değerlendirmeler yapmak,
- Avrupa Birliği ile ticari konularda yapılmakta olan müzakerelere ilişkin hazırlıkları yürütmek,
- Avrupa Birliği ile hizmet ticareti alanında yapılan müzakerelere ilişkin politikaların genel ticaret politikası ile uyumlu şekilde saptanması için gerekli çalışmaları yürütmek,
- Müsteşarlık görev ve faaliyet alanına giren konularda mevzuat karşılaştırması ve yakınlaştırılması konularında gerekli koordinasyonu sağlamak,
- Avrupa Birliği ile ilişkili Müsteşarlık içi eğitim faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak.


0 kişi beğendi
1 ay önce 3391km Kolay gelsin;)
02020-05-25 01:47:11 #
Cevap : Uluslararası antlaşmayı yapan kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı
0 kişi beğendi

01 | Kuruluş

Kuruluşun Sözlük Anlamları
1. kurulma işi, yolu veya tarihi.
2. topluma hizmet amaç ve göreviyle kurulan her şey, kurum, tesis, müessese.
3. mecaz yapı, yapılış, bünye.
4. mecaz kasılma.
5. askerlik bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı.
Kuruluş Nedir
Organizasyon, örgüt, teşkilat, kuruluş; ortak bir amaç çerçevesinde kurulmuş, ortak bir çalışma düzenine sahip, kendi verimini yönetebilen toplumsal bir düzen. Organizasyonlar sosyoloji, iktîsat, işletme, siyaset bilimi ve psikoloji gibi birçok sosyal.. - Yazıya Git..

02 | Uluslararası Rakamların Kabulü

Uluslararası Rakamların Kabulü Nedir
20 Mayıs 1928’de kabul edilen 1288 numaralı kanun ile Türkiye’de 1 Haziran 1929 tarihinden itibaren uluslararası rakamların kullanılması mecburi hale geldi. Böylece Doğu Arap rakamları bırakılıp Latin rakamları kullanılmaya başladı. Rakamların değiştirilmesi, “harflerin değiştirilmesi” konusunu da gündeme getirdi.
Uluslararası Rakamlara Neden Geçiş Yapılmıştır
Dünyada bilim, ticaret, eğitim, toplum hayatı ilerlemiş osmanlı çok geri kalmış ve kürselleşmeye başlayan dünyada ilişkide.. - Yazıya Git..

03 | Uluslararası Saat

1. Ülkeler arası ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi için saat dilimleri yapılmıştır.2. Greenwich’in doğusundan itibaren her 15 meridyen ve katları bir saat dilimini gösterir.3. Toplam 24 saat dilimi bulur. (24x15=360 Meridyen)4. 1.saat dilimi 7 30 Doğu’dan başlar.5. Her dilimin orta noktası 15’in katıdır. Buna ayar boylamı denir.6. Saat dilimlerinin ilk 12’si Doğu’da diğer 12’si Batı Yarım Küre’dedir.7. Türkiye’de 2. ve 3. Saat dilim lerinde bulunur. - Yazıya Git..

05 | Kuruluş Devri Hükümdarları

1) I.Osman (1281–1326)2) Orhan Bey (1326–1362)3) I.Murat (Hüdavendigar) (1362–1389)4) I.Bayezid (Yıldırım) (1389–1402)5) 1.Mehmet (Çelebi) (1413–1421)6) II.Murat (1421–1451)7) II.Mehmet (Fatih) in ilk iki yılı (1451–1453...)Osmanlı Devleti’nin devlet teşkilatlanması açısından Kuruluş Döneminde izlediği seyir:Ertuğrul Gazi Aşiret yapısıOsman Gazi Aşiret’ten Beyliğe geçiş dönemiOrhan Gazi Beylikten Devlet’e geçiş dönemiI. Murat Devlet teşkilatlanmasının tamamlanmasıFatih S. Mehmet Mutlak Merkeziyetçi İmparatorluk halini alış dönemi - Yazıya Git..

06 | Uluslararası ilişkilerde idealizm yaklaşımı nedir?

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

07 | Uluslararası ilişkilerde realizm yaklaşımı nedir?

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

08 | Uluslararası ilişkilerin kısaca tanımını yapınız.

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

09 | Uluslararası rakamlar neden kabul edildi

Uluslararası rakamlar neden kabul edildi
- Soruya Git..

10 | Uluslararası enerji taşımacılığında Türkiye’nin önemini belirtini...

Uluslararası enerji taşımacılığında Türkiye’nin önemini belirtiniz? - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • cerenx
  cerenx
  Belirtmemiş
 • Jemka
  Jemka
  Belirtmemiş
 • didems
  didems
  Belirtmemiş
 • borasever
  borasever
  Belirtmemiş
 • A D
  A D
  Belirtmemiş
 • Azra25
  Azra25
  Belirtmemiş
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • Aslhn
  Aslhn
  Belirtmemiş
 • Darthwader
  Darthwader
  Belirtmemiş
 • ali70
  ali70
  Belirtmemiş
 • Atanur Yıldız
  Atanur Yıldız
  Belirtmemiş
 • Zümrüdüanka
  Zümrüdüanka
  Belirtmemiş
 • BÜŞRA DAĞ
  BÜŞRA DAĞ
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Paksoy
  Paksoy
  Belirtmemiş
 • iclalim
  iclalim
  Belirtmemiş
 • barlikzeynep
  barlikzeynep
  Belirtmemiş
 • hayatınanlmı7
  hayatınanlmı7
  Belirtmemiş
 • tatlıyım
  tatlıyım
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • gunersena06
  gunersena06
  Belirtmemiş
 • Melisnaz
  Melisnaz
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Mavikuş ASLI
  Mavikuş ASLI
  Belirtmemiş
 • MEDICINE
  MEDICINE
  Belirtmemiş
 • alparslanpeker
  alparslanpeker
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • Dinconur
  Dinconur
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Duygux34
  Duygux34
  Belirtmemiş
 • Isyankar65
  Isyankar65
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya