Nedir.Org
 • 1
23542
5
Okunma
119
Cevap
2
Soru :

Vatan Mersiyesi aruzun hangi kalıbıyla yazılmıştır ?

Bu soruya açıklama yazılmamış..
Bölüm: Edebiyat
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


332020-12-01 03:31:48 #
Cevap : Mersiye, Divan edebiyatında ölen bir kimsenin iyiliğini, yiğitliğini, cömertliğini, yaptıklarını övmek ve ölümünden duyulan acıyı dile getirmek için yazılan şiirlerdir.
Aruz vezniyle ve beyitler halinde yazılır.
Kasidenin türlerinden biridir.
Parça güzelliğine önem verilir.
Vatan Mersiyesi  şiirinde Divan şiiri nazım şekli olan kasidenin (mersiyenin) hem tema hem de biçim olarak değişik kullanılmıştır.
Vatan Mersiyesi de Aruz vezniyle yazılmıştır, ama bu şiir genel olarak mersiyenin temel özelliklerine uymamaktadır.  Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün kalıbıyla yazılmıştır.
Örneğin: Beyitlerle değil, bentlerle yazılmıştır.
Konu bütünlüğü vardır.
Parça güzelliğine değil, bütün güzelliğine önem verilmiştir.

VATAN MERSİYESİ 

Vardı tâ Kâbe’ye zemzem gibi hûn-âb akıyor 

Gökteki rûh-i şehîdânt bu hasret yakıyor 

Yine erbâb-ı hevâ seyrine çıkmış bakıyor; 

Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini 

Yoğimiş kurtaracak bahtı kara mâderini

Serilüp hâk-i hakarette vatan can veriyor 

Yetişin son nefesindir gelin imdada! diyor 

Sevgili validemiz akıbet elden gidiyor; 

Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini 

Yoğimiş kurtaracak bahtı kara mâderini

Silmedik bunca yetimin gözünün yaşlarını 

Taşa topraklara sürdük o güzel başlarını 

Vatanın bağrına vurduk vatanın taşlarını; 

Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini 

Yoğimiş kurtaracak bahtı kara mâderini

(Namık Kemal)


Zeus 1 kişi beğendi
1 ay önce muzur06 Rica ederiz
1 ay önce Sümeyye Çakır Teşekkür ederim sağ olun
172020-12-01 12:02:01 #
Cevap :

U:Ulama(Vasl) Z:Zihaf(Kısaltma) I:İmale(Uzatma) M:Med
Şiir Vardı tâ Kâbe’ye zemzem gibi hûn-âb akıyor
Gökteki rûh-i şehîdânt bu hasret yakıyor
Yine erbâb-ı hevâ seyrine çıkmış bakıyor;
Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini
Yoğimiş kurtaracak bahtı kara mâderini

Serilüp hâk-i hakarette vatan can veriyor
Yetişin son nefesindir gelin imdada! diyor
Sevgili validemiz akıbet elden gidiyor;
Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini
Yoğimiş kurtaracak bahtı kara mâderini

Silmedik bunca yetimin gözünün yaşlarını
Taşa topraklara sürdük o güzel başlarını
Vatanın bağrına vurduk vatanın taşlarını;
Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini
Yoğimiş kurtaracak bahtı kara mâderini
(1) Vardı tâ Kâbe’ye zemzem gibi hûn-âb akıyor
Heceleme Var be’ ye zem zem gi bi nâb a yor
Hece tipi
Uyarlama Var be’ ye zem zem gi bi nâb a yor
Hece tipi
Hece Yapisi cvc cv cV cV cvc cv cvc cvc cv cv cV cVc v cv cvc
Sanat & Kusur                              
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vezin Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün
(2) Gökteki rûh-i şehîdânt bu hasret yakıyor
Heceleme Gök te ki hi şe dânt bu has ret ya yor  
Hece tipi  
Uyarlama Gök te hi şe dânt bu has ret yor  
Hece tipi  
Hece Yapisi cvc cv cV cV cv cv cV cVcc cv cvc cvc cV cV cvc  
Sanat & Kusur     I             Z   I I    
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vezin Fâ'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fa'lün
(3) Yine erbâb-ı hevâ seyrine çıkmış bakıyor;
Heceleme Yi ne er he sey ri ne çık mış ba yor
Hece tipi
Uyarlama Yi ne er he sey ri ne çık mış ba yor
Hece tipi
Hece Yapisi cv cv vc cV cv cv cV cvc cv cv cvc cvc cv cv cvc
Sanat & Kusur                              
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vezin Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün
(4) Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini
Heceleme Va ta nın bağ na düş man da ya han çe ri ni
Hece tipi
Uyarlama Va ta nın bağ na düş man da ya han çe ri
Hece tipi
Hece Yapisi cv cv cvc cvc cv cv cvc cvc cv cv cV cvc cv cv cV
Sanat & Kusur                     I        
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vezin Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün
(5) Yoğimiş kurtaracak bahtı kara mâderini
Heceleme Yo ği miş kur ta ra cak bah ka ra de ri ni
Hece tipi
Uyarlama Yo ği miş kur ta ra cak bah ka de ri
Hece tipi
Hece Yapisi cv cv cvc cvc cv cv cvc cvc cv cv cV cV cv cv cV
Sanat & Kusur                     I        
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vezin Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün
(6)
Heceleme                            
Hece tipi                            
Uyarlama                            
Hece tipi                            
Hece Yapisi c                            
Sanat & Kusur                              
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vezin Fâ'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fa'lün
(7) Serilüp hâk-i hakarette vatan can veriyor
Heceleme Se ri lüp ki ha ka ret te va tan can ve ri yor
Hece tipi
Uyarlama Se ri lüp ki ha ret te va tan can ve ri yor
Hece tipi
Hece Yapisi cv cv cvc cV cv cv cV cvc cv cv cvc cvc cv cv cvc
Sanat & Kusur             I                
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vezin Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün
(8) Yetişin son nefesindir gelin imdada! diyor
Heceleme Ye ti şin son ne fe sin dir ge lin im da da di yor
Hece tipi
Uyarlama Ye ti şin son ne fe sin dir ge li nim da di yor
Hece tipi
Hece Yapisi cv cv cvc cvc cv cv cvc cvc cv cv cvc cV cv cv cvc
Sanat & Kusur                   U   I      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vezin Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün
(9) Sevgili validemiz akıbet elden gidiyor;
Heceleme Sev gi li va li de miz a bet el den gi di yor
Hece tipi
Uyarlama Sev gi li de miz â be tel den gi di yor
Hece tipi
Hece Yapisi cvc cv cV cV cv cv cvc V cv cv cvc cvc cv cv cvc
Sanat & Kusur     I I       I   U          
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vezin Fâ'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün
(10) Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini
Heceleme Va ta nın bağ na düş man da ya han çe ri ni
Hece tipi
Uyarlama Va ta nın bağ na düş man da ya han çe ri
Hece tipi
Hece Yapisi cv cv cvc cvc cv cv cvc cvc cv cv cV cvc cv cv cV
Sanat & Kusur                     I        
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vezin Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün
(11) Yoğimiş kurtaracak bahtı kara mâderini
Heceleme Yo ği miş kur ta ra cak bah ka ra de ri ni
Hece tipi
Uyarlama Yo ği miş kur ta ra cak bah ka de ri
Hece tipi
Hece Yapisi cv cv cvc cvc cv cv cvc cvc cv cv cV cV cv cv cV
Sanat & Kusur                     I        
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vezin Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün
(12)
Heceleme                            
Hece tipi                            
Uyarlama                            
Hece tipi                            
Hece Yapisi c                            
Sanat & Kusur                              
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vezin Fâ'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fa'lün
(13) Silmedik bunca yetimin gözünün yaşlarını
Heceleme Sil me dik bun ca ye ti min nün yaş la
Hece tipi
Uyarlama Sil me dik bun ca ye min nün yaş la
Hece tipi
Hece Yapisi cvc cv cvc cvc cv cv cV cvc cv cv cvc cvc cv cv cV
Sanat & Kusur             I                
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vezin Fâ'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün
(14) Taşa topraklara sürdük o güzel başlarını
Heceleme Ta şa top rak la ra sür dük o zel baş la
Hece tipi
Uyarlama Ta şa top rak la ra sür dük o zel baş la
Hece tipi
Hece Yapisi cv cv cvc cvc cv cv cvc cvc v cv cvc cvc cv cv cV
Sanat & Kusur                              
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vezin Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün
(15) Vatanın bağrına vurduk vatanın taşlarını;
Heceleme Va ta nın bağ na vur duk va ta nın taş la
Hece tipi
Uyarlama Va ta nın bağ na vur duk va ta nın taş la
Hece tipi
Hece Yapisi cv cv cvc cvc cv cv cvc cvc cv cv cvc cvc cv cv cV
Sanat & Kusur                              
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vezin Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün
(16) Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini
Heceleme Va ta nın bağ na düş man da ya han çe ri ni
Hece tipi
Uyarlama Va ta nın bağ na düş man da ya han çe ri
Hece tipi
Hece Yapisi cv cv cvc cvc cv cv cvc cvc cv cv cV cvc cv cv cV
Sanat & Kusur                     I        
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vezin Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün
(17) Yoğimiş kurtaracak bahtı kara mâderini
Heceleme Yo ği miş kur ta ra cak bah ka ra de ri ni
Hece tipi
Uyarlama Yo ği miş kur ta ra cak bah ka de ri
Hece tipi
Hece Yapisi cv cv cvc cvc cv cv cvc cvc cv cv cV cV cv cv cV
Sanat & Kusur                     I        
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vezin Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün
Siirin Vezni Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün
0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569
Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • zekeriya500
  zekeriya500
  Belirtmemiş
 • GOODGAME
  GOODGAME
  Belirtmemiş
 • bayanbirkimse
  bayanbirkimse
  Belirtmemiş
 • biryanlız
  biryanlız
  Belirtmemiş
 • Öztürk
  Öztürk
  Belirtmemiş
 • Ugur Yaris
  Ugur Yaris
  Belirtmemiş
 • Serkan Akmut
  Serkan Akmut
  Belirtmemiş
 • Efe Emre Doğan
  Efe Emre Doğan
  Belirtmemiş
 • Enes Yalçıntepe
  Enes Yalçıntepe
  Belirtmemiş
 • Özge YEŞİLMEŞE
  Özge YEŞİLMEŞE
  Belirtmemiş
 • emrah07
  emrah07
  Belirtmemiş
 • aleyna cambaz
  aleyna cambaz
  Belirtmemiş
 • emirhanwhy
  emirhanwhy
  Belirtmemiş
 • Abdül Musa Kandemir
  Abdül Musa Kandemir
  Belirtmemiş
 • lanfakecilernaber
  lanfakecilernaber
  Belirtmemiş
 • Evin Ölmez
  Evin Ölmez
  Belirtmemiş
 • ALİOSMAN Şirin
  ALİOSMAN Şirin
  Belirtmemiş
 • Ahmedelhammud0 gmail com
  Ahmedelhammud0 gmail com
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Tanrıverdi
  Tanrıverdi
  Belirtmemiş
 • mecruh
  mecruh
  Belirtmemiş
 • Ece469
  Ece469
  Belirtmemiş
 • Yusuf Ziya Caran
  Yusuf Ziya Caran
  Belirtmemiş
 • Rabia 1
  Rabia 1
  Belirtmemiş
 • nour elwan
  nour elwan
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • beste
  beste
  Belirtmemiş
 • esoes
  esoes
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • mountaingoat
  mountaingoat
  Belirtmemiş
 • Fatih Çam
  Fatih Çam
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×