Nedir.Org
 • 1
3240
10
Okunma
123
Cevap
1
Soru :

Zorluk bulmaca

Bulmacada Zorluk sorusunun 4 harfli cevabı nedir?
Bölüm: Bulmaca
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


152020-07-13 14:52:30 #
Cevap :
Bulmacada 'Zorluk' nedir sorusunun cevabı:
Kare ve çengel bulmacada sorulan 'Zorluk' sorusunun yanıtı 4 harflidir ve cevaba ise ASUR yazabilirsiniz.


Sözlükte ASUR Nedir:
Asur, Mezopotamya'nın kuzey kısmına verilen isim. Bugünkü Musul yöresinde bulunan Asur, Kalah ve Ninova kentleri Asur'un başlıca kentleriydi.

Asurlular Hakkında Özet Bilgi
 * Yukarı mezopotamya'da (güneydoğu anadolu) kurulmuşlar, toroslar ve kapadokya'ya kadar yayılmışlardır.
 * Anadolu'da ticaret kolonileri kurdular. (kültepe'de)
 * Çivi yazısını anadolu'ya öğreterek, anadolu'da tarih devirlerini başlattılar.
 * Tüm çivi yazılı eserleri başkentleri ninova'da toplayarak, ilk kütüphanecilik ve arşivcilik faaliyetini başlattılar.


Asurlular
Asurlular M. Ö. 2 000′lerden M. Ö. 612 yılına kadar, önce Asur şehrinde sonraları Mezopotamya (bugün Irak’ın bulunduğu bölge), Elam, Suriye ve Mısır’da yaşamış ünlü bir millet ve bu milletin kurduğu devletin adıdır.


Asur Uygarlığını Kim Kurdu
Asurlular Sami denilen kavimdendiler. Önceleri Arabistan’da yaşıyorlardı. Sonraları, daha elverişli topraklar bulmak için kuzey Mezopotamya’ya göç ettiler. Burada yerli halkla karışarak, yüzyıllarca süren Asur uygarlığının temelini attılar. Bu yeni yurtları da dağlık ve verimsizdi. Asurlular, geçimlerini sağlamak için avcılığa ve komşu devletlerle savaşmaya yöneldiler.  Komşularıyla yaptıkları savaşların çoğunu kazandıkları için zenginleştiler. Büyük şehirler kurmaya koyuldular. İlk büyük önderleri I. Sargon zamanında ülkelerini genişlettiler. Asurbanipal zamanında Asur en büyük kültür merkezlerinden biri oldu.  Sonunda bu aşırı zenginlik Asurluları şımarttı, zalimleştirdi. Egemenlikleri altındaki uluslara ve komşu ülkeler halkına, savaş esirlerine çok kötü davranmaları düşmanlarını arttırdı. M. Ö. 612′de ünlü şehirleri Ninova’nın Medler tarafından yakılmasıyla tarihten silindiler.


Asurluların Tarihi
4000 yıl önce kurulmuş olan Asur devletinin tarihi; eski, orta, yeni Asur çağları olarak üçe ayrılır.

Eski Asur Çağı
M.Ö. 2100 1890 yılları arasındaki dönemdir. Önce Kral Huşuma, Asur’u bağımsız bir devlet yapmıştır. Daha sonraki krallar İrusum ve tkunurtı Asur’un bağımsızlığını sürdürmüşler, bayındır bir ülke durumuna sokmuşlardır. Kral I. Sargon, devletin sınırlarını doğuya doğru genişletmiştir. Asur, eski çağın sonlarında gerilemiş, Babil ve Mitanni devletlerine boyun eğmiştir.

Orta Asur Çağı
M.Ö. 1200 yıllarına kadar sürdü, Asurlular Eski Çağ’dan sonra Mitanni ve Babil egemenliğine girdiler. Orta Asur Çağı’nda Kral Asur Uballit yurdunu Babil etkisinden kurtarmış ve Asur’u büyük bir devlet durumuna getirmiştir. Ondan sonraki krallar Enlil-Narari, I. Adad-Narari, I. Salmanasar ve Tukulti-Ninurta döneminde de Asurluların yükselişi devam etmiştir. Bu dönemde Asurlular Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki verimli topraklara yerleştiler.

Yeni Asur Çağı
M.Ö. 900 yılından Asur’un yıkılışına kadar süren dönemdir. M.Ö, 1117′de 1. Tiglatplieser tahta geçti. Asur’un sınırlarını Filistin’e ve Akdeniz’e kadar genişletti. Bu arada Asur şehrinin önemi azaldı. Kalak şehri başkent oldu. M.Ö. 745′te başa geçen 3. Tiglatpileser ülkedeki karışıklıkları bastırdı. Babili, Suriye’yi, Fenike’yi ele geçirdi. M. Ö. 722′de 2. Sargon’la Asur’ un en parlak dönemi başladı. Van’a kadar bütün Urartu, Basra’ya kadar, Babil ülkesi ele geçirildi. Kıbrıs haraca bağlandı. Sargon’dan sonra yerine geçen oğlu Sanherib, Babil kralını yenerek Babil tahtına oturdu. Ninova’yı onardı ve ve Asura başkent yaptı. M. Ö. 667′de tahta çıkan Asurbanipal bir yandan komşularıyla zalimce savaştı, bir yandan da ülkesini büyük kültür merkezlerinden biri durumuna yükseltti. Sümer ve Babil kültürünü canlandırdı. Eski eserleri içine alan ünlü bir kütüphane kurdu. Böylece birçok eserin günümüze ulaşmasını sağladı. Bu kütüphanedeki kitapların hepsi tabletlerden yapılmıştı, yani yumuşak kil üzerine çiviyle yazılıp sonra pişirilmişti. Asurbanipal’in ölümünden sonra ülkede her yönden çöküntü başladı. Sardanapal (Şinşarişkun) zamanında Med Kralı Keyaksar yönetiminde birleşen Babil ve diğer devletler Asur‘a yürüdüler. Ninova’yı baştan başa yakıp yıktılar. Böylece savaşçı, zalim ve insafsız bir ulusun kurduğu Asur imparatorluğu M.Ö. 612′de sona erdiler ve başka kavimlere karışıp yok oldular.


Asurlularda Kültür ve Sanat
Asur ulusunun önceden yaşadıkları soğuk ve dağlık yerler, korunmak zorunda kaldıkları yaban hayvanları, onları dayanıklı ve yırtıcı yapmıştı. İnsafsızca savaşırlar, şehirleri kuşatmayı, savaş araçları kullanmayı iyi bilirlerdi. Sami diliyle konuşurlar, Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını kullanırlardı.
Edebiyatları da Sümerlerin etkisi altında kalmıştı. Destanlar, ilâhiler, kral yazıtları, mektup, hayvan masalları en yaygın edebiyat türleriydi.
Asur sanatının doğu sanatından ayrı olan en önemli yönü, dini olmaktan kurtulmasıdır. Tanrı heykelleri yaptıkları gibi kral heykelleri de yapmışlardır. Tapınaklar saraylara ek olarak kurulmuş ve genellikle iki tanrıya ayrılmıştı. Mimarlıkta ölçülerin büyüklüğüne önem verirlerdi. Sarayları heykeller ve kabartmalarla süslerlerdi. Kapılara insan yüzlü, kanatlı boğa heykelleri dikerlerdi. Odaların ve iç avluların duvarlarını kabartmalarla süslerler; bir şehrin kuşatılması, askerlerin nehri geçmesi, suçluların cezalandırılması gibi olayları bu kabartmalarda gösterirlerdi. Hayvan heykellerinde çok başarılıydılar. İnsan heykellerinde başarılı olamamışlardır.Asurlularda Uygarlık
 Asurlular, Aslen Kuzey Irak'ta, Dicle kıyısında bulunan Aşur/Asur (Qalat Şarqat)şehri ve çevresinde yaşayan bir Sami toplulukken özellikle M.Ö. 2000 sonrası doğu-batı arası global ticaretten faydalanarak gelişmiş ve topraklarını genişleterek ülkelerini bir imparatorluğa dönüştürmüş eskiçağ halkı. Başkentleri Ninova'dır. Mutlak monarşi ile yönetilmişlerdir.
İlkçağda, Ortadoğu'nun en büyük imparatorluklarından birinin merkezi olmuştur. M.Ö. 2. binyıl'ın başından itibaren özellikle Anadolu'da koloniler kurmuş, Anadolu'ya yazıyı taşımışlardır. Asur ülkesi, önceleri Babil'e, M.Ö. 2. binyılın büyük bölümü boyunca Mitannilere bağımlı kalsalar da MÖ 14. yüzyılda bağımsızlıklarını kazanmış ve Fırat'a kadar topraklarını genişleterek buralara yerleşmişlerdir. Daha sonra Mezopotamya'da, Anadolu'nun güneydoğusunda, zaman zaman da Suriye'nin kuzeyinde büyük güç kazanmışlardır


Asurluların Yıkılışı
I. Tukulti-Ninurta'nın ölümünden (M.Ö. 1208) sonra gerileme dönemine girdi. M.Ö. 11. yüzyılda I. Tiglat-Pileser zamanında kısa süre yeniden eski gücüne kavuştuysa da, bunu izleyen dönemde hem Asur Krallığı, hem de düşmanları, yarı göçebe Aramilerin akınlarıyla yıprandı. M.Ö. 9. yüzyılda Asur kralları sınırlarını yeniden genişletmeye başladılar; MÖ 8. yüzyılın ortasından MÖ 7. yüzyılın sonuna değin III. Tiglat-Pileser, II. Sargon (Şarrukin) ve Sinahheriba (Sanherib) gibi güçlü kralların önderliğinde Basra Körfezinden Mısır'a kadar uzanan toprakları egemenlikleri altında birleştirerek günümüzde Yeni Asur İmparatorluğu olarak adlandırılan bir imparatorluk kurdular.
Son büyük Asur kralı, Asurbanipal'di. Aurbanipal, Elâm'ı geçerek buranın halkını yok etmiştir.
Bu dönemde sanatta büyük bir gelişme olduğu bilinmekteyse de, hükümdarlığın son yılları ve M.Ö. 627'deki ölümünü izleyen dönemin olayları karanlıkta kalmıştır. Asur Krallığı M.Ö. 612-609'da Keldanilerin ve Medlerin ortak saldırılarıyla yıkıldı.
İmparatorluğun çökmesiyle birlikte Asur halkı da tarihi kayıtlardan silinir. Son olarak Harran ve çevresinde yaşadıkları bilinmmekle birlikte kayıtlarda yeralmasa da eski imparatorluk topraklarında daha sonraki yüzyıllarda da yaşamlarını sürdürdükleri ve zamanla bölgenin diğer halkları içinde eriyip gittikleri aşikardır.
Zalimlikleri ve savaştaki atılganlıklarıyla tanınan Asurlular, anıtsal yapılar da bıraktılar. Ninive, Asur, Kalah (Nimrud), Dur Şarrukin (Horsâbad) ve başka yerlerde bulunan kalıntılar, Asurların mimarîdeki ustalığını göstermektedir. M.Ö 612'de Med Babil kuvvetleri tarafından Asur Devleti'ne son verilmiştir.
Günümüzde bazı Süryani toplulukları Asurluların soyundan geldiklerini iddia etmektedirler. Fakat Historiyadan şüphelidir.

Sözlükte Zorluk Nedir:
Sıkıntı veya güçlükle yapılma durumu, zor olma, güçlük
Cümle 1: Terbiyemiz, refahımız, bilgimiz bugünün züppeliklerinden ibaret. - O. S. Orhon

Daha detaylı bilgi almak isterseniz sizi buraya alalım:
Bknz: ASUR
0 kişi beğendi

00:00

Günlük Mini Bulmaca
Bilgilendirme: Bulmaca sözlüğümüzde Haberturk, Hürriyet, Sözcü ve Posta gazetesinin günlük kare ve çengel bulmacalarının cevapları ve Bulmacahane, CodyCross gibi bulmaca oyunlarının cevapları yayınlanmaktadır. Ayrıca diğer gazete bulmaca cevapları, bulmaca kitabı, çapraz, karışık bulmaca cevaplarınıda sözlüğümüzde bulabilirsiniz. Bulmaca sözlüğümüzden arama yaparak bulmaca sorunuzdaki cevabı kolayca bulabilirsiniz. Eğer cevap henüz sitemize eklenmemiş ise soru sor butonuna tıklayarak hemen cevap verilmesini sağlayabilirsiniz.

Yakın zamanda para ödüllü online bulmaca çözebileceğiniz bulmaca servisimiz yayına alınacaktır. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak en iyi bulmaca çözenler listelerimiz olacak.

Sözlüğümüzde cevabını bulabileceğiniz bulmaca çeşitleri: CodyCross bulmaca soruları, çengel bulmaca, kare bulmaca, sudoku bulmaca, rakam bulmaca, kelime şifre bulmaca, altıgen çengel bulmaca, halka bulmaca, sözcük avı, yapboz bulmaca, labirent bulmaca, mozaik bulmaca, resimli kelime bulmaca, 7 farkı bulun, lekare bulmaca ve kim milyoner olmak ister soruları ve cevapları.

Ayrıca bulmaca cevapları sözlüğümüzde aradığınız kelimenin eş anlamı, mecazen ve mecaz anlamları, eski dildeki karşılıkları, osmanlıca karşılıklarıi, zıt anlamlarını bulabilirsiniz.

Unutmayın bulmaca çözmek zekanızı geliştirdiği gibi çağımızın en kötü hastalıklarından biri olan alzheimer içinde doktorlar tarafından en önerilen çözümlerden biridir. Şimdiden güzel, sağlıklı günler dileriz..

Soru Sor Cevapsız Sorular Bulmaca Sözlüğü
Benzer Sorular
Günün Bulmaca Cevapları
hantol
15 dk. önceBirikme bulmaca
hantol
15 dk. önceŞehit bulmaca
hantol
29 dk. önceFriz bulmaca
hantol
29 dk. önceOturmalık bulmaca
hantol
33 dk. önceKırağı bulmaca
hantol
47 dk. önceSarnıç bulmaca
hantol
47 dk. önceOptik bulmaca
hantol
1 saat önceİkrah bulmaca
hantol
1 saat önceSahte para bulmaca
hantol
1 saat önceMakro bulmaca
hantol
1 saat önceBaldıran bulmaca
hantol
2 saat önceGünce bulmaca
hantol
2 saat önceKalple bulmaca
hantol
2 saat önceBilgi ilim bulmaca
hantol
2 saat önceKeş bulmaca
hantol
3 saat önceYapık bulmaca
hantol
3 saat önceÖşür bulmaca
hantol
3 saat önceSiktir Et bulmaca
hantol
3 saat önceHayrat bulmaca
hantol
3 saat önceHakimlik bulmacaArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Yusif Mamed
  Yusif Mamed
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • mutsuzhatun1905
  mutsuzhatun1905
  Belirtmemiş
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • Batuh
  Batuh
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya